Misstag gör varumärket mänskligt

Ge inte sken av att vara det perfekta varumärket. Det skapar bara distans till dina kunder som inte känner igen sig. Faktum är att ett eller annat snedsteg faktiskt kan vara attraktivt och skapa medmänsklighet. Läs Martin Modigh Karlssons artikel om pratfall-effekten som gör att du blir älskad för dina brister. Och gör det nu!

Martin Karlsson
28 november 2018

Eurovision Song Contest, 1985. Årets pro­gram­le­da­re, Lill Lindfors, änt­rar sce­nen i en mint­grön två­de­lad dräkt, men just som hon tar sista ste­get in på den öpp­na ytan fast­nar tyget i något och kjo­len slits av. Lindfors står plöts­ligt fram­för publik och tv-kame­ror i endast blus och tro­sor. Hon fin­ner sig snabbt och gör med någ­ra enk­la hand­grepp om den tidi­ga­re grö­na över­de­len till en ny, vit lång­klän­ning. Eurovisions kanske snab­bas­te kläd­byte är ett fak­tum och alla kan andas ut. Sekundärskammen (”tänk att behö­va stå fram­för mil­jo­ner tit­ta­re i bara under­klä­der­na?”) ersätts av and­ra känslor.

Snedsteg kan vara attraktiva

Alltsammans var för­stås ett väl­pla­ne­rat stunt. En ’comic reli­ef’ för både pro­gram­le­da­re och publik. Och även om som­li­ga drab­ba­des av moral­pa­nik, var det ett ögon­blick som eta­ble­ra­de Lill Lindfors som en sym­pa­tisk super­stjär­na. Ett tyd­ligt exem­pel på vad som inom soci­alpsy­ko­lo­gi kal­las prat­fall-effek­ten.

the prat­fall effect is the ten­den­cy for attracti­ve­ness to incre­a­se or decre­a­se after an indi­vi­du­al makes a mista­ke, depen­ding on the indi­vi­du­al’s per­cei­ved abi­li­ty to per­form well in a gene­ral sen­se. An indi­vi­du­al per­cei­ved to be highly-com­pe­tent would be con­si­de­red, on ave­rage, more likab­le after com­mit­ting a blun­der, whi­le the oppo­si­te would occur if a per­son per­cei­ved as ave­rage made a mistake.

Källa: Wikipedia

Termen fång­ar vår benä­gen­het att tyc­ka mer (eller mind­re) om män­ni­skor och deras pre­sta­tion om de gör någon typ av miss­tag. För per­so­ner som i grun­den upp­fat­tas som kom­pe­ten­ta tycks gäl­la att små miss­tag bara ökar deras attrak­ti­vi­tet. Översatt till PR-språk bety­der det­ta att om du redan har ett för­tro­en­de­ka­pi­tal ten­de­rar det att stär­kas ytter­li­ga­re om du är öppen med dina misstag.

Fat med kakor

Pratfall-effekten i marknadskommunikation

När det gäl­ler pro­dukt­ut­veck­ling och mark­nads­fö­ring har prat­fall-effek­ten tes­tats i fle­ra stu­di­er. Ett omskri­vet exem­pel gäl­ler kakor, där 66 % av de poten­ti­el­la kun­der­na före­drog en mer ore­gel­bun­det och lite fra­sig kaka fram­för en som var per­fekt formad.

Det påmin­ner om ett annat feno­men, som vi kan kal­la för ”Lagom Smutsig Potatis”. I din mat­va­ru­af­fär finns pota­tis till själv­plock. Särskilt i färsk­po­ta­tis­ti­der är det legio att pota­ti­sen är lite kläd­samt san­dig och smut­sig. Som kon­su­ment ser man fram emot att snabbt sköl­ja av den och sedan koka med ska­let på. Faktum är att stu­di­er har visat att vi före­drar lätt smut­sig pota­tis fram­för tvät­tad pota­tis. Problematiskt, eftersom pota­tis säl­lan är lätt smut­sig – oftast är den rejält lerig. Lösningen är att en stor mängd pota­tis tvät­tas och sedan återsmut­sas så där lagom mycket.

Citat: "I had it all. Even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections. Proof that they were crafted by the honest, simple, hard-working indigenous peoples of…"
Utdraget är från fil­men Fight Club (1999) och bely­ser det här med små defek­ter eller bris­ter – små ojämn­he­ter i mass­pro­du­ce­ra­de varor sig­na­le­rar omsorg och hant­verk istäl­let för löpan­de ban­dets oper­son­li­ga per­fek­ta yta.

”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel”

Ett exem­pel inom mark­nads­fö­ring där man för­sökt utnytt­ja prat­fall-effek­ten stod Skandia för 2004. Efter en tid av skan­da­ler där sto­ra bonu­sar avslö­jats, släk­ting­ar fått lyx­i­ga lägen­he­ter och det ena med det tred­je, val­de bola­get att använ­da sina miss­tag som en styr­ka i sin kom­mu­ni­ka­tion. Budskapet blev ”Med vårt ryk­te har vi inte råd att göra fel”. Genom att lyf­ta fram att bola­get hade ögo­nen på sig efter alla miss­tag för­sök­te man åter­stäl­la kun­der­nas och all­män­he­tens förtroende.

Detta grän­sar till ett annat PR-grepp som bru­kar kal­las pud­lan­dets ädla konst. Det skri­ver jag om i näs­ta krönika.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »