Misstag gör varumärket mänskligt

Ge inte sken av att vara det perfekta varumärket. Det skapar bara distans till dina kunder som inte känner igen sig. Faktum är att ett eller annat snedsteg faktiskt kan vara attraktivt och skapa medmänsklighet. Läs Martin Modigh Karlssons artikel om pratfall-effekten som gör att du blir älskad för dina brister. Och gör det nu!

Martin Karlsson
28 november 2018

Eurovision Song Contest, 1985. Årets pro­gram­le­da­re, Lill Lindfors, änt­rar sce­nen i en mint­grön två­de­lad dräkt, men just som hon tar sista ste­get in på den öpp­na ytan fast­nar tyget i något och kjo­len slits av. Lindfors står plöts­ligt fram­för publik och tv-kame­ror i endast blus och tro­sor. Hon fin­ner sig snabbt och gör med någ­ra enk­la hand­grepp om den tidi­ga­re grö­na över­de­len till en ny, vit lång­klän­ning. Eurovisions kanske snab­bas­te kläd­byte är ett fak­tum och alla kan andas ut. Sekundärskammen (”tänk att behö­va stå fram­för mil­jo­ner tit­ta­re i bara under­klä­der­na?”) ersätts av and­ra käns­lor.

Snedsteg kan vara attraktiva

Alltsammans var för­stås ett väl­pla­ne­rat stunt. En ’comic reli­ef’ för både pro­gram­le­da­re och publik. Och även om som­li­ga drab­ba­des av moral­pa­nik, var det ett ögon­blick som eta­ble­ra­de Lill Lindfors som en sym­pa­tisk super­stjär­na. Ett tyd­ligt exem­pel på vad som inom soci­alpsy­ko­lo­gi kal­las prat­fall-effek­ten.

the prat­fall effect is the ten­den­cy for attracti­ve­ness to incre­a­se or decre­a­se after an indi­vi­du­al makes a mista­ke, depen­ding on the indi­vi­du­al’s per­cei­ved abi­li­ty to per­form well in a gene­ral sen­se. An indi­vi­du­al per­cei­ved to be highly-com­pe­tent would be con­si­de­red, on ave­rage, more likab­le after com­mit­ting a blun­der, whi­le the oppo­si­te would occur if a per­son per­cei­ved as ave­rage made a mista­ke.

Källa: Wikipedia

Termen fång­ar vår benä­gen­het att tyc­ka mer (eller mind­re) om män­ni­skor och deras pre­sta­tion om de gör någon typ av miss­tag. För per­so­ner som i grun­den upp­fat­tas som kom­pe­ten­ta tycks gäl­la att små miss­tag bara ökar deras attrak­ti­vi­tet. Översatt till PR-språk bety­der det­ta att om du redan har ett för­tro­en­de­ka­pi­tal ten­de­rar det att stär­kas ytter­li­ga­re om du är öppen med dina miss­tag.

Fat med kakor

Pratfall-effekten i marknadskommunikation

När det gäl­ler pro­dukt­ut­veck­ling och mark­nads­fö­ring har prat­fall-effek­ten tes­tats i fle­ra stu­di­er. Ett omskri­vet exem­pel gäl­ler kakor, där 66 % av de poten­ti­el­la kun­der­na före­drog en mer ore­gel­bun­det och lite fra­sig kaka fram­för en som var per­fekt for­mad.

Det påmin­ner om ett annat feno­men, som vi kan kal­la för ”Lagom Smutsig Potatis”. I din mat­va­ru­af­fär finns pota­tis till själv­plock. Särskilt i färsk­po­ta­tis­ti­der är det legio att pota­ti­sen är lite kläd­samt san­dig och smut­sig. Som kon­su­ment ser man fram emot att snabbt sköl­ja av den och sedan koka med ska­let på. Faktum är att stu­di­er har visat att vi före­drar lätt smut­sig pota­tis fram­för tvät­tad pota­tis. Problematiskt, eftersom pota­tis säl­lan är lätt smut­sig – oftast är den rejält lerig. Lösningen är att en stor mängd pota­tis tvät­tas och sedan återsmut­sas så där lagom myc­ket.

Citat: "I had it all. Even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections. Proof that they were crafted by the honest, simple, hard-working indigenous peoples of…"
Utdraget är från fil­men Fight Club (1999) och bely­ser det här med små defek­ter eller bris­ter – små ojämn­he­ter i mass­pro­du­ce­ra­de varor sig­na­le­rar omsorg och hant­verk istäl­let för löpan­de ban­dets oper­son­li­ga per­fek­ta yta.

”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel”

Ett exem­pel inom mark­nads­fö­ring där man för­sökt utnytt­ja prat­fall-effek­ten stod Skandia för 2004. Efter en tid av skan­da­ler där sto­ra bonu­sar avslö­jats, släk­ting­ar fått lyx­i­ga lägen­he­ter och det ena med det tred­je, val­de bola­get att använ­da sina miss­tag som en styr­ka i sin kom­mu­ni­ka­tion. Budskapet blev ”Med vårt ryk­te har vi inte råd att göra fel”. Genom att lyf­ta fram att bola­get hade ögo­nen på sig efter alla miss­tag för­sök­te man åter­stäl­la kun­der­nas och all­män­he­tens för­tro­en­de.

Detta grän­sar till ett annat PR-grepp som bru­kar kal­las pud­lan­dets ädla konst. Det skri­ver jag om i näs­ta krö­ni­ka.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
luctus tristique leo libero venenatis ut ultricies ipsum diam dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest