Marknadsavdelningens roll i bolagets digitalisering

Vad är digital transformation och och hur kan marknadsavdelningen bidra? Var skall vi börja och vad skall vi fokusera på? Det besvarade Marie Andervin – författare till boken Att leda Digital transformation och konsult från Digjourney – på årets sista Kntnt frukost. Här kan du se hennes föredrag.

Pia Tegborg
22 december 2017

Vad är digi­tal trans­for­ma­tion och hur kan mark­nads­av­del­ning­en bidra? Var skall vi bör­ja och vad skall vi foku­se­ra på? Det besva­ra­de Marie Andervin – för­fat­ta­re till boken Att leda Digital trans­for­ma­tion och kon­sult från Digjourney – på årets sista Kntnt fru­kost. Här kan du se hen­nes före­drag.

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Branscher och funktioner ställs på ända

Digitaliseringen sägs vara den mest sam­hälls­om­väl­van­de kraft vi sett sedan indust­ri­a­li­se­ring­en. Det lig­ger säkert myc­ket i det. Faktum är att de fles­ta verk­sam­he­ter idag genom­går någon form av digi­ta­li­se­ring eller digi­tal trans­for­ma­tion. Ofta hand­lar det om att effek­ti­vi­se­ra sin verk­sam­het eller åtminsto­ne delar av den.

Effekten av digi­ta­li­se­ring­en vän­der upp och ner på alla bran­scher. Två exem­pel som ofta lyfts fram är Uber och Airbnb men det finns många fler. Att lära sig utan att behö­va ta plats i skol­bän­ken och att hand­la mat och klä­der utan att besö­ka buti­ken är två.

Samma sak gäl­ler funk­tio­ner där inte minst HR- och mark­nads­av­del­ning­ar­na berörs. Marknadsföring är en nöd­vän­dig­het (såklart) men att job­ba på en tra­di­tio­nell mark­nads­av­del­ning är det inte.

Digitalisera eller dö?

Visst låter allt det­ta spän­nan­de? Jo, tack. Men, han­den på hjär­tat, sam­ti­digt lite skräm­man­de, eller hur? För vad inne­bär det­ta för just vår verk­sam­het eller vår mark­nads­funk­tion? Vad mås­te vi göra för att fin­nas kvar och hur kan vi bidra i arbe­tet? Vad hän­der om vi miss­lyc­kas?

Digitaliseringen hand­lar till stor del om att se över före­ta­gets pro­ces­ser, men den hand­lar ock­så om att arbe­ta med bete­en­den, atti­ty­der och vär­de­ring­ar. För att ska­pa insikt och för­stå­el­se för att det­ta är något vik­tigt. Såväl hos led­ning som bland övri­ga med­ar­be­ta­re.

Två teser

Digital trans­for­ma­tion hand­lar om hur man på ett struk­tu­re­rat och meto­diskt sätt tar sig an digi­ta­li­se­ring­en berät­tar Marie. I sitt arbe­te gör hon avstamp i två teser:

  1. digi­tal mog­nad ökar kon­kur­rens­kraf­ten
  2. digi­ta­li­se­ring­en kom­mer att påver­ka våra verk­sam­he­ter i så hög grad att den kom­mer att vän­das upp och ner på.

Insikten om att vi inte kom­mer att kun­na göra sam­ma saker som vi gör idag är här cen­tral.

Bråttom, bråttom, eller?

Hur bråt­tom det är beror på i vil­ken bransch du är menar Marie. Exempelvis lig­ger media, tek­nik och tele­kom i fram­kant medan bygg, gruv, olja & gas är en bra bit efter.

Är du i en omo­gen bransch bör du fun­de­ra på vil­ken posi­tio­ne­ring du bör ta. Skall du ta ledar­trö­jan, vil­ket kos­tar en slant, eller sit­ta lugnt i båten och job­ba orga­niskt med att stäl­la om tills dess att mark­na­den är mogen? Det sist­nämn­da blir för­mod­li­gen en trev­li­ga­re resa.

Om din bransch bör­jar för­änd­ra sig mås­te du se upp. För då är det bråt­tom! Och gör då inte miss­ta­get att stir­ra blint på kon­ku­ren­ter­na utan mät dig istäl­let mot star­tups och före­tag från and­ra bran­scher som bör­jar knap­ra på kakan. Liksom mot dina kun­der för att inte kom­ma på efter­käl­ken.

Bra samtal i Kntnt Radio

I Kntnt radio 152 pra­tat Marie Andervid med Robert Börjes och mig (Pia Tegborg) om mark­nads­fö­ring­ens roll vid digi­tal trans­for­ma­tion. Det får du inte mis­sa!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Phasellus id Sed mattis sed amet, consectetur adipiscing dictum id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest