Marknadsavdelningens roll i bolagets digitalisering

Vad är digital transformation och och hur kan marknadsavdelningen bidra? Var skall vi börja och vad skall vi fokusera på? Det besvarade Marie Andervin – författare till boken Att leda Digital transformation och konsult från Digjourney – på årets sista Kntnt frukost. Här kan du se hennes föredrag.

Pia Tegborg
22 december 2017

Vad är digi­tal trans­for­ma­tion och hur kan mark­nads­av­del­ning­en bidra? Var skall vi bör­ja och vad skall vi foku­se­ra på? Det besva­ra­de Marie Andervin – för­fat­ta­re till boken Att leda Digital trans­for­ma­tion och kon­sult från Digjourney – på årets sista Kntnt fru­kost. Här kan du se hen­nes föredrag.

Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Branscher och funktioner ställs på ända

Digitaliseringen sägs vara den mest sam­hälls­om­väl­van­de kraft vi sett sedan indust­ri­a­li­se­ring­en. Det lig­ger säkert myc­ket i det. Faktum är att de fles­ta verk­sam­he­ter idag genom­går någon form av digi­ta­li­se­ring eller digi­tal trans­for­ma­tion. Ofta hand­lar det om att effek­ti­vi­se­ra sin verk­sam­het eller åtminsto­ne delar av den.

Effekten av digi­ta­li­se­ring­en vän­der upp och ner på alla bran­scher. Två exem­pel som ofta lyfts fram är Uber och Airbnb men det finns många fler. Att lära sig utan att behö­va ta plats i skol­bän­ken och att hand­la mat och klä­der utan att besö­ka buti­ken är två.

Samma sak gäl­ler funk­tio­ner där inte minst HR- och mark­nads­av­del­ning­ar­na berörs. Marknadsföring är en nöd­vän­dig­het (såklart) men att job­ba på en tra­di­tio­nell mark­nads­av­del­ning är det inte.

Digitalisera eller dö?

Visst låter allt det­ta spän­nan­de? Jo, tack. Men, han­den på hjär­tat, sam­ti­digt lite skräm­man­de, eller hur? För vad inne­bär det­ta för just vår verk­sam­het eller vår mark­nads­funk­tion? Vad mås­te vi göra för att fin­nas kvar och hur kan vi bidra i arbe­tet? Vad hän­der om vi misslyckas?

Digitaliseringen hand­lar till stor del om att se över före­ta­gets pro­ces­ser, men den hand­lar ock­så om att arbe­ta med bete­en­den, atti­ty­der och vär­de­ring­ar. För att ska­pa insikt och för­stå­el­se för att det­ta är något vik­tigt. Såväl hos led­ning som bland övri­ga medarbetare.

Två teser

Digital trans­for­ma­tion hand­lar om hur man på ett struk­tu­re­rat och meto­diskt sätt tar sig an digi­ta­li­se­ring­en berät­tar Marie. I sitt arbe­te gör hon avstamp i två teser:

  1. digi­tal mog­nad ökar konkurrenskraften
  2. digi­ta­li­se­ring­en kom­mer att påver­ka våra verk­sam­he­ter i så hög grad att den kom­mer att vän­das upp och ner på.

Insikten om att vi inte kom­mer att kun­na göra sam­ma saker som vi gör idag är här central.

Bråttom, bråttom, eller?

Hur bråt­tom det är beror på i vil­ken bransch du är menar Marie. Exempelvis lig­ger media, tek­nik och tele­kom i fram­kant medan bygg, gruv, olja & gas är en bra bit efter.

Är du i en omo­gen bransch bör du fun­de­ra på vil­ken posi­tio­ne­ring du bör ta. Skall du ta ledar­trö­jan, vil­ket kos­tar en slant, eller sit­ta lugnt i båten och job­ba orga­niskt med att stäl­la om tills dess att mark­na­den är mogen? Det sist­nämn­da blir för­mod­li­gen en trev­li­ga­re resa.

Om din bransch bör­jar för­änd­ra sig mås­te du se upp. För då är det bråt­tom! Och gör då inte miss­ta­get att stir­ra blint på kon­ku­ren­ter­na utan mät dig istäl­let mot star­tups och före­tag från and­ra bran­scher som bör­jar knap­ra på kakan. Liksom mot dina kun­der för att inte kom­ma på efterkälken.

Bra samtal i Kntnt Radio

I Kntnt radio 152 pra­tat Marie Andervid med Robert Börjes och mig (Pia Tegborg) om mark­nads­fö­ring­ens roll vid digi­tal trans­for­ma­tion. Det får du inte missa!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »