Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

2017 spås bli det första året då marknadschefen spenderar mer pengar på IT-tjänster än IT-chefen. Samtidigt visar forskning att var femte IT-chef tvingas rapportera till marknad inom bara några år. Analysen avser visserligen USA men det är ändå väl värt att fundera på vad denna utveckling säger oss. Det är också temat för årets första rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

Pia Tegborg
26 januari 2017

Håller mark­nads­che­fen på att ta mak­ten över IT? 2017 spås näm­li­gen bli det förs­ta året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen. Samtidigt visar en ana­lys att var fem­te IT-chef tving­as rap­por­te­ra till mark­nads­di­rek­tö­ren år 2020. Analysen avser vis­ser­li­gen USA och det hand­lar främst om lite stör­re, mer inter­na­tio­nel­la bolag men det är ändå väl värt att fun­de­ra på vad den­na utveck­ling säger oss. Det är ock­så temat för årets förs­ta rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 83]

Marknadsföringen allt mer teknikberoende

Marknadsföringen har på kort tid bli­vit en av de mest tek­nik­be­ro­en­de funk­tio­ner­na i ett före­tags verk­sam­het. Med tan­ke på att det är främst i de digi­ta­la kana­ler­na som kun­der­na nås är det kanske inte så kons­tigt. Redan 2012 för­ut­spåd­de forsk­nings- och kon­sult­fö­re­ta­get Gartner att mark­nads­che­fen kom­mer att göra stör­re inve­ste­ring­ar IT-tjäns­ter än tek­nik­che­fen 2017 – ett ofta cite­rat påstå­en­de som idag ver­kar högst troligt.

För fem­te året i rad har Gartner kart­lagt hur mark­nads­che­fer spen­de­rar sina resur­ser. I senas­te under­sök­ning­en, ”2016−2017 Chief Marketing Officer (CMO) Spend Survey”, del­tar när­ma­re 400 mark­nads­fö­ra­re på före­tag med mer än 250 mil­jo­ner dol­lar i omsätt­ning i Nordamerika och Storbritannien.

Rapporten mås­te du beta­la för men någ­ra vik­ti­ga slut­sat­ser sam­man­fat­tas i arti­keln CMO Spending is on the Rise (Again)! Bland annat kan man läsa att 27% av mark­nads­bud­ge­ten för 2017, eller 3,24 % av omsätt­ning­en för 2016, öron­märks till tek­nik. Detta är fak­tiskt mer än vad som sat­sas på betald media (22%) och i hasor­na på vad som avsätts för per­so­nal (28%). Jämfört vi det­ta med CIO’s bud­get på 3,4% av omsätt­ning­en för 2016 så ser vi att Gartners för­ut­sä­gel­se från 2012 är på god väg att gå i uppfyllelse.

CMO + CIO = CMT

En ny roll inom mark­nads­funk­tio­nen – Chief Marketing Technologist (CMT) – har på sena­re år vux­it fram och ökar nu kraf­tigt. Rollen kan sägas vara en kom­bi­na­tion av CMO och CIO. Att rol­len bre­der ut sig kan till stor del för­kla­ras av att fler mark­nads­fö­ra­re än någon­sin är ansva­ri­ga för inköp och han­te­ring av tek­nik för mark­nads­fö­ring. I den intres­san­ta under­sök­ning­en Modernizing the Mix: Transforming Marketing Through Technology and Analytics fram­går att två-tred­je­de­lar av före­ta­gen i USA idag har en CMT eller lik­nan­de roll. Motsvarande siff­ra för Europa är 73%. I under­sök­ning­en del­tog 532 före­tag med 250–500 anställ­da i USA och Europa. Tittar man enbart på glo­ba­la före­tag är siff­ran ännu högre.

 En flora av verktyg till hjälp

Den digi­ta­la värl­den är under stän­dig och snabb för­änd­ring och mark­nads­fö­ring­en mås­te föl­ja med. Idag behö­ver en mark­nads­chef både ha en god för­stå­el­se för tek­nik och en för­må­ga att imple­men­te­ra den­na i sitt team för att lyckas.

Då kun­der­na åter­finns i de digi­ta­la kana­ler­na blir inve­ste­ring­ar i pro­gram­va­ra en nöd­vän­dig­het för att enga­ge­ra såväl poten­ti­el­la som befint­li­ga kun­der. En vik­tig frå­ga för mark­nads­av­del­ning­en idag är hur den bäst kan dra nyt­ta av den flo­ra av verk­tyg som erbjuds. Och det utan att sät­ta allt­för stor till­tro till att tek­ni­ken på egen hand löser uppgiften.

Dagens avsnitt är 48 minuter långt och Pontus och Thomas pratar om:

 • Content är inne­håll som ska­par ett mottagarvärde
 • Många aktö­rer vill göra begrep­pet con­tent mar­ke­ting till sitt
 • Content mar­ke­tings fyra principer
 • Det finns en glid­ning i terminologin
 • Att säga att man job­bar med con­tent är ett sätt för tra­di­tio­nel­la byrå­er att få genom­slag idag
 • Content mar­ke­ting är inte ett one night stand utan en lång­sik­tig rela­tion (Elin af Klintberg)
 • 2017 blir året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen enligt Gartner
 • 81% av till­frå­ga­de före­tag i Gartner-under­sök­ning har en Chief Marketing Technologist
 • Är det enor­ma anta­let verk­tyg för mark­nads­fö­ring ett tec­ken på att mark­na­den är omogen
 • Du behö­ver inte vara ingen­jör för att han­te­ra dagens marknadsföringsverktyg
 • Att inte­gre­ra verk­tyg krä­ver inga spe­ci­a­lis­ter idag
 • nyt­tan med verk­ty­get ute­blir ofta om inte utbild­ning ges och arbets­pro­ces­ser ställs om
 • det mås­te finas tek­nisk kom­pe­tens på marknadsavdelningen
 • seg­men­te­ra leads innan du skic­kar dem vidare
 • mark­nads­av­del­ning­en sät­ter för stor till­tro till att verk­ty­get skall lösa problemet
 • mark­nad ska­par affär medan it tar hand om den under­lig­gan­de infrastrukturen

Artiklar och annat spännande innehåll som tas upp i samtalet:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Hopes © Sweet Play (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »