Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

2017 spås bli det första året då marknadschefen spenderar mer pengar på IT-tjänster än IT-chefen. Samtidigt visar forskning att var femte IT-chef tvingas rapportera till marknad inom bara några år. Analysen avser visserligen USA men det är ändå väl värt att fundera på vad denna utveckling säger oss. Det är också temat för årets första rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

Pia Tegborg
26 januari 2017

Håller mark­nads­che­fen på att ta mak­ten över IT? 2017 spås näm­li­gen bli det förs­ta året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen. Samtidigt visar en ana­lys att var fem­te IT-chef tving­as rap­por­te­ra till mark­nads­di­rek­tö­ren år 2020. Analysen avser vis­ser­li­gen USA och det hand­lar främst om lite stör­re, mer inter­na­tio­nel­la bolag men det är ändå väl värt att fun­de­ra på vad den­na utveck­ling säger oss. Det är ock­så temat för årets förs­ta rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

Marknadsföringen allt mer teknikberoende

Marknadsföringen har på kort tid bli­vit en av de mest tek­nik­be­ro­en­de funk­tio­ner­na i ett före­tags verk­sam­het. Med tan­ke på att det är främst i de digi­ta­la kana­ler­na som kun­der­na nås är det kanske inte så kons­tigt. Redan 2012 för­ut­spåd­de forsk­nings- och kon­sult­fö­re­ta­get Gartner att mark­nads­che­fen kom­mer att göra stör­re inve­ste­ring­ar IT-tjäns­ter än tek­nik­che­fen 2017 – ett ofta cite­rat påstå­en­de som idag ver­kar högst tro­ligt.

För fem­te året i rad har Gartner kart­lagt hur mark­nads­che­fer spen­de­rar sina resur­ser. I senas­te under­sök­ning­en, ”2016−2017 Chief Marketing Officer (CMO) Spend Survey”, del­tar när­ma­re 400 mark­nads­fö­ra­re på före­tag med mer än 250 mil­jo­ner dol­lar i omsätt­ning i Nordamerika och Storbritannien.

Rapporten mås­te du beta­la för men någ­ra vik­ti­ga slut­sat­ser sam­man­fat­tas i arti­keln CMO Spending is on the Rise (Again)! Bland annat kan man läsa att 27% av mark­nads­bud­ge­ten för 2017, eller 3,24 % av omsätt­ning­en för 2016, öron­märks till tek­nik. Detta är fak­tiskt mer än vad som sat­sas på betald media (22%) och i hasor­na på vad som avsätts för per­so­nal (28%). Jämfört vi det­ta med CIO’s bud­get på 3,4% av omsätt­ning­en för 2016 så ser vi att Gartners för­ut­sä­gel­se från 2012 är på god väg att gå i upp­fyl­lel­se.

CMO + CIO = CMT

En ny roll inom mark­nads­funk­tio­nen – Chief Marketing Technologist (CMT) – har på sena­re år vux­it fram och ökar nu kraf­tigt. Rollen kan sägas vara en kom­bi­na­tion av CMO och CIO. Att rol­len bre­der ut sig kan till stor del för­kla­ras av att fler mark­nads­fö­ra­re än någon­sin är ansva­ri­ga för inköp och han­te­ring av tek­nik för mark­nads­fö­ring. I den intres­san­ta under­sök­ning­en Modernizing the Mix: Transforming Marketing Through Technology and Analytics fram­går att två-tred­je­de­lar av före­ta­gen i USA idag har en CMT eller lik­nan­de roll. Motsvarande siff­ra för Europa är 73%. I under­sök­ning­en del­tog 532 före­tag med 250–500 anställ­da i USA och Europa. Tittar man enbart på glo­ba­la före­tag är siff­ran ännu hög­re.

 En flora av verktyg till hjälp

Den digi­ta­la värl­den är under stän­dig och snabb för­änd­ring och mark­nads­fö­ring­en mås­te föl­ja med. Idag behö­ver en mark­nads­chef både ha en god för­stå­el­se för tek­nik och en för­må­ga att imple­men­te­ra den­na i sitt team för att lyc­kas.

Då kun­der­na åter­finns i de digi­ta­la kana­ler­na blir inve­ste­ring­ar i pro­gram­va­ra en nöd­vän­dig­het för att enga­ge­ra såväl poten­ti­el­la som befint­li­ga kun­der. En vik­tig frå­ga för mark­nads­av­del­ning­en idag är hur den bäst kan dra nyt­ta av den flo­ra av verk­tyg som erbjuds. Och det utan att sät­ta allt­för stor till­tro till att tek­ni­ken på egen hand löser upp­gif­ten.

Dagens avsnitt är 48 minuter långt och Pontus och Thomas pratar om:

 • Content är inne­håll som ska­par ett mot­ta­gar­vär­de
 • Många aktö­rer vill göra begrep­pet con­tent mar­ke­ting till sitt
 • Content mar­ke­tings fyra prin­ci­per
 • Det finns en glid­ning i ter­mi­no­lo­gin
 • Att säga att man job­bar med con­tent är ett sätt för tra­di­tio­nel­la byrå­er att få genom­slag idag
 • Content mar­ke­ting är inte ett one night stand utan en lång­sik­tig rela­tion (Elin af Klintberg)
 • 2017 blir året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen enligt Gartner
 • 81% av till­frå­ga­de före­tag i Gartner-under­sök­ning har en Chief Marketing Technologist
 • Är det enor­ma anta­let verk­tyg för mark­nads­fö­ring ett tec­ken på att mark­na­den är omo­gen
 • Du behö­ver inte vara ingen­jör för att han­te­ra dagens mark­nads­fö­rings­verk­tyg
 • Att inte­gre­ra verk­tyg krä­ver inga spe­ci­a­lis­ter idag
 • nyt­tan med verk­ty­get ute­blir ofta om inte utbild­ning ges och arbets­pro­ces­ser ställs om
 • det mås­te finas tek­nisk kom­pe­tens på mark­nads­av­del­ning­en
 • seg­men­te­ra leads innan du skic­kar dem vida­re
 • mark­nads­av­del­ning­en sät­ter för stor till­tro till att verk­ty­get skall lösa pro­ble­met
 • mark­nad ska­par affär medan it tar hand om den under­lig­gan­de infra­struk­tu­ren

Artiklar och annat spännande innehåll som tas upp i samtalet:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Hopes © Sweet Play (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
risus. vulputate, Sed sed diam Aenean amet, Donec Praesent dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest