Skip to content

Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

2017 spås bli det första året då marknadschefen spenderar mer pengar på IT-tjänster än IT-chefen. Samtidigt visar forskning att var femte IT-chef tvingas rapportera till marknad inom bara några år. Analysen avser visserligen USA men det är ändå väl värt att fundera på vad denna utveckling säger oss. Det är också temat för årets första rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

Pia Tegborg
26 januari 2017

Håller mark­nads­che­fen på att ta mak­ten över IT? 2017 spås näm­li­gen bli det förs­ta året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen. Samtidigt visar en ana­lys att var fem­te IT-chef tving­as rap­por­te­ra till mark­nads­di­rek­tö­ren år 2020. Analysen avser vis­ser­li­gen USA och det hand­lar främst om lite stör­re, mer inter­na­tio­nel­la bolag men det är ändå väl värt att fun­de­ra på vad den­na utveck­ling säger oss. Det är ock­så temat för årets förs­ta rond av Pontus vs Thomas. Lyssna nu!

Marknadsföringen allt mer teknikberoende

Marknadsföringen har på kort tid bli­vit en av de mest tek­nik­be­ro­en­de funk­tio­ner­na i ett före­tags verk­sam­het. Med tan­ke på att det är främst i de digi­ta­la kana­ler­na som kun­der­na nås är det kanske inte så kons­tigt. Redan 2012 för­ut­spåd­de forsk­nings- och kon­sult­fö­re­ta­get Gartner att mark­nads­che­fen kom­mer att göra stör­re inve­ste­ring­ar IT-tjäns­ter än tek­nik­che­fen 2017 – ett ofta cite­rat påstå­en­de som idag ver­kar högst tro­ligt.

För fem­te året i rad har Gartner kart­lagt hur mark­nads­che­fer spen­de­rar sina resur­ser. I senas­te under­sök­ning­en, ”2016−2017 Chief Marketing Officer (CMO) Spend Survey”, del­tar när­ma­re 400 mark­nads­fö­ra­re på före­tag med mer än 250 mil­jo­ner dol­lar i omsätt­ning i Nordamerika och Storbritannien.

Rapporten mås­te du beta­la för men någ­ra vik­ti­ga slut­sat­ser sam­man­fat­tas i arti­keln CMO Spending is on the Rise (Again)! Bland annat kan man läsa att 27% av mark­nads­bud­ge­ten för 2017, eller 3,24 % av omsätt­ning­en för 2016, öron­märks till tek­nik. Detta är fak­tiskt mer än vad som sat­sas på betald media (22%) och i hasor­na på vad som avsätts för per­so­nal (28%). Jämfört vi det­ta med CIO’s bud­get på 3,4% av omsätt­ning­en för 2016 så ser vi att Gartners för­ut­sä­gel­se från 2012 är på god väg att gå i upp­fyl­lel­se.

CMO + CIO = CMT

En ny roll inom mark­nads­funk­tio­nen – Chief Marketing Technologist (CMT) – har på sena­re år vux­it fram och ökar nu kraf­tigt. Rollen kan sägas vara en kom­bi­na­tion av CMO och CIO. Att rol­len bre­der ut sig kan till stor del för­kla­ras av att fler mark­nads­fö­ra­re än någon­sin är ansva­ri­ga för inköp och han­te­ring av tek­nik för mark­nads­fö­ring. I den intres­san­ta under­sök­ning­en Modernizing the Mix: Transforming Marketing Through Technology and Analytics fram­går att två-tred­je­de­lar av före­ta­gen i USA idag har en CMT eller lik­nan­de roll. Motsvarande siff­ra för Europa är 73%. I under­sök­ning­en del­tog 532 före­tag med 250–500 anställ­da i USA och Europa. Tittar man enbart på glo­ba­la före­tag är siff­ran ännu hög­re.

 En flora av verktyg till hjälp

Den digi­ta­la värl­den är under stän­dig och snabb för­änd­ring och mark­nads­fö­ring­en mås­te föl­ja med. Idag behö­ver en mark­nads­chef både ha en god för­stå­el­se för tek­nik och en för­må­ga att imple­men­te­ra den­na i sitt team för att lyc­kas.

Då kun­der­na åter­finns i de digi­ta­la kana­ler­na blir inve­ste­ring­ar i pro­gram­va­ra en nöd­vän­dig­het för att enga­ge­ra såväl poten­ti­el­la som befint­li­ga kun­der. En vik­tig frå­ga för mark­nads­av­del­ning­en idag är hur den bäst kan dra nyt­ta av den flo­ra av verk­tyg som erbjuds. Och det utan att sät­ta allt­för stor till­tro till att tek­ni­ken på egen hand löser upp­gif­ten.

Dagens avsnitt är 48 minuter långt och Pontus och Thomas pratar om:

 • Content är inne­håll som ska­par ett mot­ta­gar­vär­de
 • Många aktö­rer vill göra begrep­pet con­tent mar­ke­ting till sitt
 • Content mar­ke­tings fyra prin­ci­per
 • Det finns en glid­ning i ter­mi­no­lo­gin
 • Att säga att man job­bar med con­tent är ett sätt för tra­di­tio­nel­la byrå­er att få genom­slag idag
 • Content mar­ke­ting är inte ett one night stand utan en lång­sik­tig rela­tion (Elin af Klintberg)
 • 2017 blir året då mark­nads­che­fen spen­de­rar mer peng­ar på IT-tjäns­ter än IT-che­fen enligt Gartner
 • 81% av till­frå­ga­de före­tag i Gartner-under­sök­ning har en Chief Marketing Technologist
 • Är det enor­ma anta­let verk­tyg för mark­nads­fö­ring ett tec­ken på att mark­na­den är omo­gen
 • Du behö­ver inte vara ingen­jör för att han­te­ra dagens mark­nads­fö­rings­verk­tyg
 • Att inte­gre­ra verk­tyg krä­ver inga spe­ci­a­lis­ter idag
 • nyt­tan med verk­ty­get ute­blir ofta om inte utbild­ning ges och arbets­pro­ces­ser ställs om
 • det mås­te finas tek­nisk kom­pe­tens på mark­nads­av­del­ning­en
 • seg­men­te­ra leads innan du skic­kar dem vida­re
 • mark­nads­av­del­ning­en sät­ter för stor till­tro till att verk­ty­get skall lösa pro­ble­met
 • mark­nad ska­par affär medan it tar hand om den under­lig­gan­de infra­struk­tu­ren

Artiklar och annat spännande innehåll som tas upp i samtalet:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Hopes © Sweet Play (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
facilisis accumsan elementum porta. felis libero et, venenatis, mattis tristique

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest