Måste man vara dataanalytiker för att lyckas med content marketing?

Hur viktigt är det egentligen att samla in, analysera och använda data för att lyckas med content marketing. Det diskuterar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren i avsnitt 89 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
9 mars 2017

Många före­tag säger sig vil­ja job­ba mer data­dri­vet men har svårt att kom­ma igång. Hur vik­tigt är det egent­li­gen att sam­la in, ana­ly­se­ra och använ­da data för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting? Det dis­ku­te­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren i avsnitt 89 av Kntnt Radio.

[kntnt_​radio 89]

Datadrivna insikter istället för antaganden

Trots ofta bris­tan­de per­so­nal­re­sur­ser och avsak­nad av en doku­men­te­rad stra­te­gi pro­du­ce­rar vi inne­håll som ald­rig förr. Men där tar det ofta stopp. Lika bra som vi är på att pro­du­ce­ra inne­håll, lika dåli­ga är vi näm­li­gen på att sam­la in data, ana­ly­se­ra den­na och föl­ja upp.

Att utgå från data istäl­let för att för­li­ta sig på anta­gan­den i sin con­tent mar­ke­ting har dock många för­de­lar. Du hör Pontus och Thomas näm­na ett fler­tal i det­ta samtal.

Att mäta är svårt

Att mäta och ana­ly­se­ra data är svårt. Det är lätt att gå i fäl­lan och göra plikt­skyl­di­ga mät­ning­ar, kon­sta­te­ra att det väl ser okej ut och sedan köra på i sam­ma hjul­spår. Utan att det dri­ver affä­ren eller ger affärsnytta.

Skall du job­ba sys­te­ma­tiskt och fram­gångs­rikt med din con­tent mar­ke­ting mås­te du job­ba data­dri­vet men du behö­ver ock­så vara skep­tisk. Varför för­står du om du fort­sät­ter lyssna.

Plan för distribution och konvertering

Du behö­ver en plan för hur du dis­tri­bu­e­rar ditt inne­håll och hur du sedan kon­ver­te­rar besö­ka­ren. Med tyd­li­ga mål att mäta mot. Thomas före­språ­kar att pla­nen inne­hål­ler fle­ra små steg, så kal­la­de mikro­kon­ver­te­ring­ar, där mät­ning och ana­lys utgör vik­ti­ga delar. Lyssna vida­re för exem­pel på hur det kan gå till.

Länkar till allt spännande innehåll som tas upp i avsnittet

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Fire Inside © Ridgway (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »