Mäta och rapportera aktivitet i sociala medier

Hur mäter du och rapporterar aktivitet i sociala medier? Alla säger att du ska göra det. Men ingen berättar hur. Inte förrän nu.

I den här halvtimmeslånga videon, berättar jag hur du visar ledningen att sociala medier bidrar till affärsmål, hur du formulera delmål som du kan sätta siffror på och hur du hittar siffrorna på Facebook, Twitter och LinkedIn. Se pilotavsnittet av Kntnt TV nu!

Thomas Barregren
2 december 2014

Varför finns ditt före­tag eller din orga­ni­sa­tion på web­ben och i soci­a­la medi­er? Är det för att synas? För att dina kol­le­gor och kon­kur­ren­ter är där? Eller för att dina poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kunder/​medlemmar/​brukare finns där? När jag frå­gar kom­mu­ni­ka­tö­rer om var­för deras före­tag eller orga­ni­sa­tion finns på web­ben och i soci­a­la medi­er, så bru­kar sva­ret vara något lik­nan­de. Ordvalet vari­e­rar. Men ande­me­ning­en är den­sam­ma: För att det är bra.

Varför sociala medier?

Men var­för är det bra? Ställ dig den frå­gan. Och när du har sva­rat, så ifrå­ga­sät­ter du ditt eget svar: ”Varför?” Gör det sen en gång till: ”Varför?” Och en gång till: ”Varför?” Och ännu en gång: ”Varför?” Om du frå­gar dig var­för fem gång­er kom­mer du san­no­likt fram till ett av föl­jan­de tre skäl:

  • För att tjä­na peng­ar
  • För att spa­ra peng­ar
  • För att eta­ble­ra, behål­la och för­dju­pa en rela­tion med dina poten­ti­el­la eller exi­ste­ran­de kunder/​medlemmar/​brukare. Du vill att de ska vara loja­la och helst ock­så ambas­sa­dö­rer för dig

Hur mäter du effekt i sociala medier?

Men hur vet du om du lyc­kas? Och hur vet din chef att ditt arbe­te är menings­fullt och för­svar­bart? Svaret är: mät. Mät hur myc­ket ditt arbe­te på web­ben och i soci­a­la medi­er ökar för­sälj­ning­en, mins­kar kost­na­der, respek­ti­ve lyf­ter ditt varu­mär­ke.

I det­ta pilotav­snitt av Kntnt TV lär du dig

  • att for­mu­le­ra mät­ba­ra mål som du kan rap­por­te­ra till led­ning­en
  • att bry­ta ned målen i del­mål som du kan sät­ta siff­ror på
  • och att hit­ta dom där siff­ror­na på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Se filmen

Du kan se Mäta och rap­por­te­ra akti­vi­tet i soci­a­la medi­er både på Vimeo och Youtube eller här.

Bild: Instagram and other Social Media Apps © Jason Howie (CC BY 2.0)
Musik: All alo­ne (instru­men­tal) © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Phasellus mattis risus ut diam Praesent id sed ut ipsum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest