Skip to content

Mäta och rapportera aktivitet i sociala medier

Hur mäter du och rapporterar aktivitet i sociala medier? Alla säger att du ska göra det. Men ingen berättar hur. Inte förrän nu.

I den här halvtimmeslånga videon, berättar jag hur du visar ledningen att sociala medier bidrar till affärsmål, hur du formulera delmål som du kan sätta siffror på och hur du hittar siffrorna på Facebook, Twitter och LinkedIn. Se pilotavsnittet av Kntnt TV nu!

Thomas Barregren
2 december 2014

Varför finns ditt före­tag eller din orga­ni­sa­tion på web­ben och i soci­a­la medi­er? Är det för att synas? För att dina kol­le­gor och kon­kur­ren­ter är där? Eller för att dina poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kunder/​medlemmar/​brukare finns där? När jag frå­gar kom­mu­ni­ka­tö­rer om var­för deras före­tag eller orga­ni­sa­tion finns på web­ben och i soci­a­la medi­er, så bru­kar sva­ret vara något lik­nan­de. Ordvalet vari­e­rar. Men ande­me­ning­en är den­sam­ma: För att det är bra.

Varför sociala medier?

Men var­för är det bra? Ställ dig den frå­gan. Och när du har sva­rat, så ifrå­ga­sät­ter du ditt eget svar: ”Varför?” Gör det sen en gång till: ”Varför?” Och en gång till: ”Varför?” Och ännu en gång: ”Varför?” Om du frå­gar dig var­för fem gång­er kom­mer du san­no­likt fram till ett av föl­jan­de tre skäl:

  • För att tjä­na peng­ar
  • För att spa­ra peng­ar
  • För att eta­ble­ra, behål­la och för­dju­pa en rela­tion med dina poten­ti­el­la eller exi­ste­ran­de kunder/​medlemmar/​brukare. Du vill att de ska vara loja­la och helst ock­så ambas­sa­dö­rer för dig

Hur mäter du effekt i sociala medier?

Men hur vet du om du lyc­kas? Och hur vet din chef att ditt arbe­te är menings­fullt och för­svar­bart? Svaret är: mät. Mät hur myc­ket ditt arbe­te på web­ben och i soci­a­la medi­er ökar för­sälj­ning­en, mins­kar kost­na­der, respek­ti­ve lyf­ter ditt varu­mär­ke.

I det­ta pilotav­snitt av Kntnt TV lär du dig

  • att for­mu­le­ra mät­ba­ra mål som du kan rap­por­te­ra till led­ning­en
  • att bry­ta ned målen i del­mål som du kan sät­ta siff­ror på
  • och att hit­ta dom där siff­ror­na på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Se filmen

Du kan se Mäta och rap­por­te­ra akti­vi­tet i soci­a­la medi­er både på Vimeo och Youtube eller här.

Bild: Instagram and other Social Media Apps © Jason Howie (CC BY 2.0)
Musik: All alo­ne (instru­men­tal) © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
vulputate, elit. Praesent mattis velit, Sed facilisis suscipit Nullam libero Lorem

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest