Mätbar effekt av content marketing

Går det att visa på return on investement (ROI) för content marketing? Nej! Inte om du hoppas kunna visa att varje satsad krona på content marketing ger tillbaka en krona och tio öre. Men det går att säkerställa och mäta att content marketing leder till affärsnytta. Hur? Kolla in veckans avsnitt av Kntnt tv!

Thomas Barregren
17 april 2018

Går det att visa på return on inve­ste­ment (ROI) för con­tent mar­ke­ting? Nej! Inte om du hop­pas kun­na visa att var­je sat­sad kro­na på con­tent mar­ke­ting ger till­ba­ka en kro­na och tio öre. Men det går att säker­stäl­la och mäta att con­tent mar­ke­ting leder till affärsnyt­ta. Hur? Kolla in vec­kans avsnitt av Kntnt tv:

Return on investment

Hur sjut­ton ska du visa return on invest­met (ROI) för ditt innehåll?

I teo­rin kan du räk­na ut ROI genom att ta hur myc­ket för­sälj­ning­en har ökat tack vare en kam­panj och divi­de­ra det med kost­na­den för kam­pan­jen. Det går an när kam­pan­jen är kort­va­rig och dri­ver för­sälj­ning på kort sikt; till exem­pel Facebook-annon­se­ring om ett till­fäl­ligt erbju­dan­de på en ehandelssajt.

Men hur kan du räk­na ut ROI för con­tent mar­ke­ting? Content mar­ke­ting är inte en kam­panj, utan ska pågå hela tiden. Och con­tent mar­ke­ting är inte direkt sälj­dri­van­de, utan ska byg­ga köpar­nas för­tro­en­de för att fram­ti­da kom­mu­ni­ka­tion är värd att ta del av.

Det går inte!

Nyttan med content marketing

Content mar­ke­ting är en lång­sik­tig inve­ste­ring i kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Avkastningen är inte reda peng­ar, utan upp­märk­sam­het som kan använ­das för att dri­va efter­frå­gan, att få er top-of-mind, att gene­re­ra leads och inte minst till att göra kam­pan­jer och and­ra sälj­bud­skap myc­ket mer effek­ti­va så att deras ROI förbättras.

Men hur sjut­ton ska du för­kla­ra det­ta för en affärs­om­rå­des­chef eller din vd? Och hur ska du visa att det verk­li­gen fungerar?

Min erfa­ren­het är att de fles­ta vd:ar, affärs­om­rå­des­che­fer och geli­kar egent­li­gen inte bryr sig så våld­samt myc­ket om ROI. De vill bara vara säk­ra på att före­ta­get använ­der sina resur­ser på bäs­ta sätt.

Ditt pro­blem är att många tviv­lar på att mark­nads­fö­ring bidrar överhuvudtaget.

Tvivel att marknadskommunikation har effekt

En stu­die från 2014 visar enligt Dagens Industri att 48% av svens­ka börs­bo­lag anser ”att mark­nads­in­ve­ste­ring­ar­na i liten utsträck­ning eller inte alls leder till ökad försäljning”.

Det är natur­ligt­vis ”bull shit”. Men tyvärr är det all­de­les för många utan­för vår pro­fes­sion som inte tror att mark­nads­fö­ring har någon effekt.

Kanske är det där­för som många B2B-före­tag inte gör mark­nads­fö­ring över­hu­vud­ta­get (eller väl­digt lite).

Åtminstone är det vad de säger. Ändå har de en webb­plats, pos­tar på LinkedIn, skic­kar ut ett nyhets­brev, stäl­ler ut på mäs­sor och så vida­re. Det är PR. Eller pre-sales. Eller något annat som inte är mark­nads­fö­ring, säger de när man frågar.

Så en del av pro­ble­met är för­stås ord­val. Många sät­ter lik­hets­tec­ken mel­lan mark­nads­fö­ring och annon­se­ring, och glöm­mer bort alla and­ra for­mer av marknadskommunikation.

Nästa gång jag hör en vd neka att de gör mark­nads­fö­ring men ändå ägnar resur­ser åt mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion så ska jag frå­ga hur de räk­nar hem ROI på det. Bara på pin kiv.

Alternativ till ROI

Men det för­änd­rar ing­et i sak. Vi som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion mås­te kun­na visa att vi bidrar till affärsnytta.

Så hur sjut­ton ska du visa att con­tent mar­ke­ting fak­tiskt har effekt, att det fak­tiskt bidrar till affärsnyt­ta och att det fak­tiskt är värt allt vad det kos­tar i form av peng­ar, tid och talang?

Vi har skri­vit lite om det för­ut (se till exem­pel den­na arti­kel eller den­na). Idén är enkel: Mät hur många nya pre­sum­ti­va köpa­re som attra­he­ras, hur många av tidi­ga­re attra­he­ra­de som åter­kom­mer och hur många som kon­ver­te­ras från ett steg till näs­ta på beslutsresan.

Det är inte ROI. Men det ger mått på hur effek­tiv din con­tent mar­ke­ting är att rekry­te­ra och behål­la pre­sum­ti­va köpa­re och röra dem fram­åt längs köpresan.

Två förutsättningar

För att attra­he­ra pre­sum­ti­va kun­der, få dem att åter­kom­ma och vän­ligt men effek­tivt puf­fa dem fram­åt längs köpre­san, och för att visa för dig själv och din omgiv­ning att du lyc­kas med det­ta, så behö­ver du två saker:

Dels en stra­te­gi som ger rikt­ning och ramar för con­tent mar­ke­ting. Syftet är

  1. att bestäm­ma en för­änd­ring som con­tent mar­ke­ting ska bidra till genom att påver­ka mål­grup­per så att deras atti­tyd och bete­en­de för­änd­ras på nöd­vän­digt vis
  2. att beskri­va vad för sort inne­håll som ska pub­li­ce­ras var och när för att åstad­kom­ma den­na påverkan

Dels en auto­ma­tisk lös­ning som base­rad på vad för sorts inne­håll en per­son tar del av kan bedö­ma vil­ken mål­grupp hen hör till, var på köpre­san hen befin­ner sig och vad för inne­håll som pas­sar hens per­son­lig­het. Syftet är

  1. att rekom­men­de­ra inne­håll som köpa­ren upp­le­ver såpass rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt att hen kom­mer till­ba­ka för mer
  2. att rekom­men­de­ra inne­håll som vän­ligt men effek­tivt puf­far (nud­ge) köpa­ren fram­åt längs köpre­san, och
  3. att mäta köpar­nas rörel­se fram­åt längs beslutsresan

I avsnitt 4 av Kntnt tv för­kla­rar jag hur det­ta fungerar.

Länkar

Länkar till sådant som nämns i vide­on och annat matnyttigt:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »