John Wernbom är ope­ras­ång­a­re med fil.kand. i mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och IT från Stockholms uni­ver­si­tet. Han job­bar som skri­bent och redak­tör på Kntnt.