Skip to content

Josef Lundström

Skribent och form­gi­va­re

Josef Lundström är en erfa­ren skri­bent med kom­pe­tens inom såväl text­pro­duk­tion som lay­out. I sin nuva­ran­de roll som inne­hålls­pro­du­cent på KNTNT skri­ver han artik­lar och and­ra tex­ter samt arbe­tar med design. Josef har tidi­ga­re utbil­dat sig till jour­na­list, läst fle­ra fri­ståen­de kur­ser i InDesign och Photoshop samt stu­de­rat till pro­gram­me­ra­re vid Newton yrkes­hög­sko­la i Göteborg.

libero sem, vulputate, quis diam non libero id mattis

Pin It on Pinterest