Lars Wirtén

Senior redak­tör

Lars Wirtén är skri­bent och kon­sult. Efter 20 år inom redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion i oli­ka for­mer är Lars är expert på con­tent mar­ke­ting. Lars skri­ver jour­na­lis­tis­ka tex­ter, blog­gar, debattar­tik­lar och stra­te­gis­ka doku­ment. I baga­get har han en fil. kand. i medie- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap från Lunds uni­ver­si­tet och han har arbe­tat som jour­na­list på fle­ra tidningar.