Maria Petersson

Innehållsproducent

Maria Petersson är inne­hålls­pro­du­cent från Kntnts sam­ar­bets­part­ner Bridget. Maria, som har fil. kand. i jour­na­li­stik och medie­pro­duk­tion, har arbe­tat som jour­na­list på radio, tv och tid­ning­ar, varit pro­du­cent på pro­duk­tions­bo­lag och job­bat med marknadsföring.