Martin Karlsson

Strateg och innehållsproducent

Martin Karlsson är stra­teg och seni­or inne­hålls­pro­du­cent från Kntnts sam­ar­bets­part­ner Bridget. Martin, som har fil. kand. i soci­o­lo­gi och medie- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap, har i fle­ra år hjälpt före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att växa, hit­ta ny per­so­nal, öka sin för­sälj­ning och utveck­la sina pro­dukt- och tjänsteerbjudanden.