Skip to content

Pia Tegborg

Redaktör och byrå­le­da­re

Pia Tegborg läm­na­de i mit­ten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbe­tat med mark­nads­fö­ring, verk­sam­hets­ut­veck­ling och före­tagse­ko­no­mi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där led­de hon bland annat arbe­tet med reklam­värl­dens mest pre­stige­fyll­da täv­ling: Guldägget. Hon var ock­så eko­no­mi­chef. Sedan 2013 hjäl­per hon före­tags­led­ning­ar att utveck­la inne­hålls­stra­te­gi och pro­ces­ser för con­tent mar­ke­ting. Pia är ock­så med­för­fat­ta­re till boken Content mar­ke­ting – Värdeskapande mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

eget commodo vel, massa et, dapibus

Pin It on Pinterest