Thomas Barregren

Strateg och vd

Thomas Barregren har job­bat med affärs­ut­veck­ling sedan slu­tet av 90-talet. Först som kon­sult­chef på ett it-kon­sult­fö­re­tag, sen som vd för en av Sveriges störs­ta web­by­rå­er och sedan 2013 som en av delä­gar­na i Kntnt. Thomas trivs bäst i gräns­lan­det där kom­mu­ni­ka­tion, webb­tek­nik och affärs­ut­veck­ling möts. Det är ock­så om de saker han helst skri­ver om.