Mest läst (och lyssnat) under 2016. 27 spaningar för 2017.

Thomas Barregren
13 januari 2017

Välkommen till­ba­ka till ett nytt år med mas­sor av Kntnt. (Du vet väl att Kntnt ska utta­las ”kån­tent”?)

När jag skri­ver det­ta är det tors­dag kväll och jag hål­ler på att för­be­re­da en works­hop som Pia och jag ska hål­la imor­gon för en stor detal­jist­ked­ja. Det ska bli kul! Men det bety­der att jag (sen som jag är med att skri­va till dig) inte blir så långran­dig. Jag rik­tigt hör hur du utro­par: Yes! 🙂

Först ut idag är lis­tan med de mest läs­ta artik­lar­na i Kntnt Magasin och mest lyss­na­de avsnit­ten av Kntnt Radio.

Mest läst (och lyssnat) under 2016

Det här med mest läst är egent­li­gen svå­ra­re att defi­ni­e­ra än vad man först kan tro. För hur man än gör så blir det en orätt­vist jäm­fö­rel­se, eftersom artik­lar pub­li­ce­ra­de sent under året inte har haft lika lång tid på sig att bli läs­ta som de pub­li­ce­ra­de i bör­jan av året. Detsamma gäl­ler podcast-avsnitt. Men något säger de i alla fall.

Mest lästa artiklar i Kntnt Magasin

Av alla artik­lar som vi har pub­li­ce­rat ända sedan 2013 är des­sa fem de mest läs­ta (i fal­lan­de ordning):

Mest lästa artiklar publicerade under 2016 i Kntnt Magasin

Alla fem ovan kom­mer före föl­jan­de tio som är pub­li­ce­ra­de i år (i fal­lan­de ordning):

Roligt att se så många gäst­skri­ben­ter på topp­lis­tan! Hör av dig till Pia om du ock­så vill skri­va i Kntnt Magasin.

Mest lyssnade avsnitt i Kntnt Radio

Av alla avsnitt som vi har pub­li­ce­rat ända sedan 2013 är des­sa fem de mest läs­ta (i fal­lan­de ordning):

Mest lyssnade avsnitt publicerade under 2016 i Kntnt Radio

Precis som för artik­lar­na kom­mer alla fem före föl­jan­de tio som är pub­li­ce­ra­de i år (i fal­lan­de ordning):

Hör av dig till Pia om du ock­så vill med­ver­ka i Kntnt Radio eller har tips på någon vi bor­de ha med.

27 spaningar för 2017

Vi har ock­så blic­kat fram­åt till­sam­mans med The Social Media Professor – Niklas Myhr – som är verk­sam vid Chapman University i Kalifornien, har med­ver­kat i BBC, The Washington Post, ABC, CBS, NBC, FOX News, USA Today, Huffington Post med fle­ra, och nyli­gen hål­lit ett TEDx-tal.

Var och en av oss – Niklas, Pia och jag – leve­re­rar tre snabbspa­ning­ar, tre dju­pa­re spa­ning­ar och tre spa­ning­ar som kanske mer är en from för­hopp­ning än något vi tror kom­mer hän­da 2017. Sammanlagt 27 spa­ning­ar. Du hör dem alla i avsnitt 81 av Kntnt Radio.

Konzilo ute!

Till sist vill jag bara tip­sa om Konzilo – verk­ty­get som visar allt du har gjort och allt du pla­ne­rar att göra i soci­a­la medi­er och på webb­plat­ser du arbe­tar med. Allt över­skåd­ligt pre­sen­te­rat på en tids­lin­je som du kan sve­pa fram och till­ba­ka och zoo­ma ut och in. Prova i 30 dagar utan kost­nad. Inget kre­dit­kort behövs. Gå till www​.kon​zi​lo​.com och tes­ta redan idag.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »