Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Mest läst (och lyssnat) under 2016. 27 spaningar för 2017.

Thomas Barregren
13 januari 2017

Välkommen till­ba­ka till ett nytt år med mas­sor av Kntnt. (Du vet väl att Kntnt ska utta­las ”kån­tent”?)

När jag skri­ver det­ta är det tors­dag kväll och jag hål­ler på att för­be­re­da en works­hop som Pia och jag ska hål­la imor­gon för en stor detal­jist­ked­ja. Det ska bli kul! Men det bety­der att jag (sen som jag är med att skri­va till dig) inte blir så långran­dig. Jag rik­tigt hör hur du utro­par: Yes! 🙂

Först ut idag är lis­tan med de mest läs­ta artik­lar­na i Kntnt Magasin och mest lyss­na­de avsnit­ten av Kntnt Radio.

Mest läst (och lyssnat) under 2016

Det här med mest läst är egent­li­gen svå­ra­re att defi­ni­e­ra än vad man först kan tro. För hur man än gör så blir det en orätt­vist jäm­fö­rel­se, eftersom artik­lar pub­li­ce­ra­de sent under året inte har haft lika lång tid på sig att bli läs­ta som de pub­li­ce­ra­de i bör­jan av året. Detsamma gäl­ler podcast-avsnitt. Men något säger de i alla fall.

Mest lästa artiklar i Kntnt Magasin

Av alla artik­lar som vi har pub­li­ce­rat ända sedan 2013 är des­sa fem de mest läs­ta (i fal­lan­de ord­ning):

Mest lästa artiklar publicerade under 2016 i Kntnt Magasin

Alla fem ovan kom­mer före föl­jan­de tio som är pub­li­ce­ra­de i år (i fal­lan­de ord­ning):

Roligt att se så många gäst­skri­ben­ter på topp­lis­tan! Hör av dig till Pia om du ock­så vill skri­va i Kntnt Magasin.

Mest lyssnade avsnitt i Kntnt Radio

Av alla avsnitt som vi har pub­li­ce­rat ända sedan 2013 är des­sa fem de mest läs­ta (i fal­lan­de ord­ning):

Mest lyssnade avsnitt publicerade under 2016 i Kntnt Radio

Precis som för artik­lar­na kom­mer alla fem före föl­jan­de tio som är pub­li­ce­ra­de i år (i fal­lan­de ord­ning):

Hör av dig till Pia om du ock­så vill med­ver­ka i Kntnt Radio eller har tips på någon vi bor­de ha med.

27 spaningar för 2017

Vi har ock­så blic­kat fram­åt till­sam­mans med The Social Media Professor – Niklas Myhr – som är verk­sam vid Chapman University i Kalifornien, har med­ver­kat i BBC, The Washington Post, ABC, CBS, NBC, FOX News, USA Today, Huffington Post med fle­ra, och nyli­gen hål­lit ett TEDx-tal.

Var och en av oss – Niklas, Pia och jag – leve­re­rar tre snabbspa­ning­ar, tre dju­pa­re spa­ning­ar och tre spa­ning­ar som kanske mer är en from för­hopp­ning än något vi tror kom­mer hän­da 2017. Sammanlagt 27 spa­ning­ar. Du hör dem alla i avsnitt 81 av Kntnt Radio.

Konzilo ute!

Till sist vill jag bara tip­sa om Konzilo – verk­ty­get som visar allt du har gjort och allt du pla­ne­rar att göra i soci­a­la medi­er och på webb­plat­ser du arbe­tar med. Allt över­skåd­ligt pre­sen­te­rat på en tids­lin­je som du kan sve­pa fram och till­ba­ka och zoo­ma ut och in. Prova i 30 dagar utan kost­nad. Inget kre­dit­kort behövs. Gå till www​.kon​zi​lo​.com och tes­ta redan idag.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Praesent Donec mattis luctus leo. Phasellus id, commodo Lorem

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest