Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Mest läst (och lyssnat) under 2016. 27 spaningar för 2017.

Thomas Barregren
13 januari 2017

Välkommen till­ba­ka till ett nytt år med mas­sor av Kntnt. (Du vet väl att Kntnt ska utta­las ”kån­tent”?)

När jag skri­ver det­ta är det tors­dag kväll och jag hål­ler på att för­be­re­da en works­hop som Pia och jag ska hål­la imor­gon för en stor detal­jist­ked­ja. Det ska bli kul! Men det bety­der att jag (sen som jag är med att skri­va till dig) inte blir så långran­dig. Jag rik­tigt hör hur du utro­par: Yes! 🙂

Först ut idag är lis­tan med de mest läs­ta artik­lar­na i Kntnt Magasin och mest lyss­na­de avsnit­ten av Kntnt Radio.

Mest läst (och lyssnat) under 2016

Det här med mest läst är egent­li­gen svå­ra­re att defi­ni­e­ra än vad man först kan tro. För hur man än gör så blir det en orätt­vist jäm­fö­rel­se, eftersom artik­lar pub­li­ce­ra­de sent under året inte har haft lika lång tid på sig att bli läs­ta som de pub­li­ce­ra­de i bör­jan av året. Detsamma gäl­ler podcast-avsnitt. Men något säger de i alla fall.

Mest lästa artiklar i Kntnt Magasin

Av alla artik­lar som vi har pub­li­ce­rat ända sedan 2013 är des­sa fem de mest läs­ta (i fal­lan­de ord­ning):

Mest lästa artiklar publicerade under 2016 i Kntnt Magasin

Alla fem ovan kom­mer före föl­jan­de tio som är pub­li­ce­ra­de i år (i fal­lan­de ord­ning):

Roligt att se så många gäst­skri­ben­ter på topp­lis­tan! Hör av dig till Pia om du ock­så vill skri­va i Kntnt Magasin.

Mest lyssnade avsnitt i Kntnt Radio

Av alla avsnitt som vi har pub­li­ce­rat ända sedan 2013 är des­sa fem de mest läs­ta (i fal­lan­de ord­ning):

Mest lyssnade avsnitt publicerade under 2016 i Kntnt Radio

Precis som för artik­lar­na kom­mer alla fem före föl­jan­de tio som är pub­li­ce­ra­de i år (i fal­lan­de ord­ning):

Hör av dig till Pia om du ock­så vill med­ver­ka i Kntnt Radio eller har tips på någon vi bor­de ha med.

27 spaningar för 2017

Vi har ock­så blic­kat fram­åt till­sam­mans med The Social Media Professor – Niklas Myhr – som är verk­sam vid Chapman University i Kalifornien, har med­ver­kat i BBC, The Washington Post, ABC, CBS, NBC, FOX News, USA Today, Huffington Post med fle­ra, och nyli­gen hål­lit ett TEDx-tal.

Var och en av oss – Niklas, Pia och jag – leve­re­rar tre snabbspa­ning­ar, tre dju­pa­re spa­ning­ar och tre spa­ning­ar som kanske mer är en from för­hopp­ning än något vi tror kom­mer hän­da 2017. Sammanlagt 27 spa­ning­ar. Du hör dem alla i avsnitt 81 av Kntnt Radio.

Konzilo ute!

Till sist vill jag bara tip­sa om Konzilo – verk­ty­get som visar allt du har gjort och allt du pla­ne­rar att göra i soci­a­la medi­er och på webb­plat­ser du arbe­tar med. Allt över­skåd­ligt pre­sen­te­rat på en tids­lin­je som du kan sve­pa fram och till­ba­ka och zoo­ma ut och in. Prova i 30 dagar utan kost­nad. Inget kre­dit­kort behövs. Gå till www​.kon​zi​lo​.com och tes­ta redan idag.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ipsum leo odio mi, vel, pulvinar ultricies Aenean id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest