Monetarisera ditt innehåll

Tjäna pengar på ditt innehåll. Det är sista steget i Joe Pulizzis affärsmodell Content Inc. Om det handlar det sista avsnittet i denna artikelserie som är löst baserad på hans bok med samma namn.

Thomas Barregren
3 november 2015

Vi har kom­mit fram till det sjun­de och sista avsnit­tet i arti­kel­se­ri­en med sam­ma namn som Joe Pulizzis bok Content Inc. I det­ta avsnitt tit­tar vi på mone­ta­ri­se­ring­en av ditt inne­håll. Hur du ska tjä­na peng­ar på con­tent marketing.

Content Inc är en generell affärsmodell

I boken pre­sen­te­rar Joe Pulizzi en gene­rell affärsmo­dell base­rad på con­tent mar­ke­ting. En affärsmo­dell som både du som är ent­re­pre­nör och du som är intrapre­nör kan använda.

Förenklat går Content Inc-model­len ut på att regel­bun­det pub­li­ce­ra inne­håll med jämn kva­li­tet, och på sam­ma sätt och stäl­le så att kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal byggs upp, och sen använ­da den för­tjä­nan­de upp­märk­sam­he­ten till att mark­nads­fö­ra och säl­ja din produkt.

Både för entreprenörer och intraprenörer

Content Inc. kan använ­das av både ent­re­pre­nö­rer och intrapre­nö­rer. Av både dig som star­tar eller dri­ver ett före­tag, och av dig som dri­ver en egen verk­sam­he­ten inom ett eta­ble­rat före­tags väg­gar. Det mesta som vi har gått ige­nom i de tidi­ga­re avsnit­ten är lika rele­van­ta i båda fallen.

Innan du bör­jar behö­ver du hit­ta din sweetspot och bestäm­ma en con­tent tilt. Sen kan du byg­ga upp din con­tent mar­ke­ting. Allteftersom inne­hål­let byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­ta­let så för­tjä­nar du din publik. Efter 15–18 måna­der kan du diver­si­fi­e­ra inne­hål­let och begä­ra kon­takt­upp­gif­ter för en del av det. Det är des­sa kon­takt­upp­gif­ter som du sen kan använ­da för att mark­nads­fö­ra och säl­ja dina varor och tjäns­ter. Det som Joe Pulizzi kal­lar för att mone­ta­ri­se­ra ditt inne­håll. Tjäna peng­ar säger jag.

Men när det kom­mer till att mone­ta­ri­se­ra så kan vill­ko­ren för ent­re­pre­nö­rer och intrapre­nö­rer skil­ja sig åt.

Entreprenörens villkor

Du som är ent­re­pre­nör behö­ver inte rap­por­te­rar till någon annan än möj­ligt­vis din sty­rel­se eller dina kom­pan­jo­ner, och har där­för stor fri­het att prö­va con­tent mar­ke­ting utan att i för­väg veta vart det ska leda.

Om du har ent­re­pre­nö­rens fri­het och mod, så kan du bör­ja med att ska­pa ett rik­tigt bra inne­håll som du själv tror på och gil­lar, och som skil­jer sig från annat inne­håll. Det kom­mer att attra­he­ra män­ni­skor som gil­lar det du gör. Efter 15–18 måna­der har du för­tjä­nat en publik som du bok­stav­li­gen kan frå­ga vad de vill ha. Sen base­rar du din affärsidé på det.

Copyblogger

Det gjor­de Brian Clark. År 2006 bör­ja­de han blog­ga om att skri­va bätt­re blog­gar. Han gav sin blogg det pas­san­de nam­net Copyblogger. Idag är Copyblogger en hel före­tags­grupp, som bland annat säl­jer teman till WordPress, drift av WordPress-saj­ter och nyc­kel­fär­di­ga WordPress-saj­ter för mer än $10 mil­jo­ner USD.

Pewdiepie

Samma sak gjor­de Felix Kjellberg. År 2010 star­ta­de han en YouTube-kanal där han spe­lar dator­spel med stor inle­vel­se. Idag är han Pewdiepie för 40 mil­jo­ner pre­nu­me­ran­ter. Han tjä­nar 100 mil­jo­ner kro­nor bara i år. Och han har kom­plet­te­rat sin vide­o­ka­nal med spel, bok och en tv-serie är under produktion.

NodeOne

Jag har sam­ma erfa­ren­het. År 2004 var jag med och grun­da­de NodeOne – en web­by­rå som väx­te från fyra per­so­ner till 70 och blev super­ga­sell 2011 med 3346% orga­nisk till­växt med lön­sam­het.1 Vi hade redan från bör­jan en blogg som vi med tiden fyll­de med oräk­ne­ligt antal inlägg och 200+ vide­o­fil­mer, kom­plet­te­rat med träf­far, kon­fe­ren­ser, böc­ker och roli­ga upp­tåg. Det attra­he­ra­de de störs­ta före­ta­gen och orga­ni­sa­tio­ner­na i Sverige, Danmark och Norge, till exem­pel Lunds Universitet, Unionen, Moderaterna, TV2 Danmark, Bonnier Tidskrifter, Egmont, IDG, att bli våra kunder.

Intraprenörens villkor

Du som är intrapre­nör har ofta inte sam­ma fri­het som ent­re­pre­nör. Du har stor fri­het inom giv­na ramar, men ramar­na begrän­sar din för­må­ga att anpas­sa dig efter änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar och föl­ja din intui­tion. För att sät­ta igång var du san­no­likt tvung­en att pre­sen­te­ra en idé som du mås­te hål­la dig till. Och så mås­te du visa på ”return on investment”.

Dig råder jag att bör­ja i den and­ra änden – med affärs­må­let. Syftet med con­tent mar­ke­ting är till syven­de och sist ändå att stöd­ja ditt före­ta­gets affär.

Bra innehåll skapar ringar på vattnet

Oavsett om du bör­jar med inne­hål­let och söker ett sätt att mone­ta­ri­se­ra det, eller om du bör­jar med öns­kad affärsnyt­ta och söker inne­håll som stöd­jer den, så kan inne­håll använ­das för att dri­va affä­rer. Ofta på de mest ovän­ta­de sätt. Det som Doug Kesseler kal­lar för ”ripp­le effect of gre­at con­tent”.


  1. NodeOne heter idag Digitalist.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »