Monetarisera ditt innehåll

Tjäna pengar på ditt innehåll. Det är sista steget i Joe Pulizzis affärsmodell Content Inc. Om det handlar det sista avsnittet i denna artikelserie som är löst baserad på hans bok med samma namn.

Thomas Barregren
3 november 2015

Vi har kom­mit fram till det sjun­de och sista avsnit­tet i arti­kel­se­ri­en med sam­ma namn som Joe Pulizzis bok Content Inc. I det­ta avsnitt tit­tar vi på mone­ta­ri­se­ring­en av ditt inne­håll. Hur du ska tjä­na peng­ar på con­tent mar­ke­ting.

Content Inc är en generell affärsmodell

I boken pre­sen­te­rar Joe Pulizzi en gene­rell affärsmo­dell base­rad på con­tent mar­ke­ting. En affärsmo­dell som både du som är ent­re­pre­nör och du som är intrapre­nör kan använ­da.

Förenklat går Content Inc-model­len ut på att regel­bun­det pub­li­ce­ra inne­håll med jämn kva­li­tet, och på sam­ma sätt och stäl­le så att kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal byggs upp, och sen använ­da den för­tjä­nan­de upp­märk­sam­he­ten till att mark­nads­fö­ra och säl­ja din pro­dukt.

Både för entreprenörer och intraprenörer

Content Inc. kan använ­das av både ent­re­pre­nö­rer och intrapre­nö­rer. Av både dig som star­tar eller dri­ver ett före­tag, och av dig som dri­ver en egen verk­sam­he­ten inom ett eta­ble­rat före­tags väg­gar. Det mesta som vi har gått ige­nom i de tidi­ga­re avsnit­ten är lika rele­van­ta i båda fal­len.

Innan du bör­jar behö­ver du hit­ta din sweetspot och bestäm­ma en con­tent tilt. Sen kan du byg­ga upp din con­tent mar­ke­ting. Allteftersom inne­hål­let byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­ta­let så för­tjä­nar du din publik. Efter 15–18 måna­der kan du diver­si­fi­e­ra inne­hål­let och begä­ra kon­takt­upp­gif­ter för en del av det. Det är des­sa kon­takt­upp­gif­ter som du sen kan använ­da för att mark­nads­fö­ra och säl­ja dina varor och tjäns­ter. Det som Joe Pulizzi kal­lar för att mone­ta­ri­se­ra ditt inne­håll. Tjäna peng­ar säger jag.

Men när det kom­mer till att mone­ta­ri­se­ra så kan vill­ko­ren för ent­re­pre­nö­rer och intrapre­nö­rer skil­ja sig åt.

Entreprenörens villkor

Du som är ent­re­pre­nör behö­ver inte rap­por­te­rar till någon annan än möj­ligt­vis din sty­rel­se eller dina kom­pan­jo­ner, och har där­för stor fri­het att prö­va con­tent mar­ke­ting utan att i för­väg veta vart det ska leda.

Om du har ent­re­pre­nö­rens fri­het och mod, så kan du bör­ja med att ska­pa ett rik­tigt bra inne­håll som du själv tror på och gil­lar, och som skil­jer sig från annat inne­håll. Det kom­mer att attra­he­ra män­ni­skor som gil­lar det du gör. Efter 15–18 måna­der har du för­tjä­nat en publik som du bok­stav­li­gen kan frå­ga vad de vill ha. Sen base­rar du din affärsidé på det.

Copyblogger

Det gjor­de Brian Clark. År 2006 bör­ja­de han blog­ga om att skri­va bätt­re blog­gar. Han gav sin blogg det pas­san­de nam­net Copyblogger. Idag är Copyblogger en hel före­tags­grupp, som bland annat säl­jer teman till Wordpress, drift av Wordpress-saj­ter och nyc­kel­fär­di­ga Wordpress-saj­ter för mer än $10 mil­jo­ner USD.

Pewdiepie

Samma sak gjor­de Felix Kjellberg. År 2010 star­ta­de han en YouTube-kanal där han spe­lar dator­spel med stor inle­vel­se. Idag är han Pewdiepie för 40 mil­jo­ner pre­nu­me­ran­ter. Han tjä­nar 100 mil­jo­ner kro­nor bara i år. Och han har kom­plet­te­rat sin vide­o­ka­nal med spel, bok och en tv-serie är under pro­duk­tion.

NodeOne

Jag har sam­ma erfa­ren­het. År 2004 var jag med och grun­da­de NodeOne – en web­by­rå som väx­te från fyra per­so­ner till 70 och blev super­ga­sell 2011 med 3346% orga­nisk till­växt med lön­sam­het.1 Vi hade redan från bör­jan en blogg som vi med tiden fyll­de med oräk­ne­ligt antal inlägg och 200+ vide­o­fil­mer, kom­plet­te­rat med träf­far, kon­fe­ren­ser, böc­ker och roli­ga upp­tåg. Det attra­he­ra­de de störs­ta före­ta­gen och orga­ni­sa­tio­ner­na i Sverige, Danmark och Norge, till exem­pel Lunds Universitet, Unionen, Moderaterna, TV2 Danmark, Bonnier Tidskrifter, Egmont, IDG, att bli våra kun­der.

Intraprenörens villkor

Du som är intrapre­nör har ofta inte sam­ma fri­het som ent­re­pre­nör. Du har stor fri­het inom giv­na ramar, men ramar­na begrän­sar din för­må­ga att anpas­sa dig efter änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar och föl­ja din intui­tion. För att sät­ta igång var du san­no­likt tvung­en att pre­sen­te­ra en idé som du mås­te hål­la dig till. Och så mås­te du visa på ”return on invest­ment”.

Dig råder jag att bör­ja i den and­ra änden – med affärs­må­let. Syftet med con­tent mar­ke­ting är till syven­de och sist ändå att stöd­ja ditt före­ta­gets affär.

Bra innehåll skapar ringar på vattnet

Oavsett om du bör­jar med inne­hål­let och söker ett sätt att mone­ta­ri­se­ra det, eller om du bör­jar med öns­kad affärsnyt­ta och söker inne­håll som stöd­jer den, så kan inne­håll använ­das för att dri­va affä­rer. Ofta på de mest ovän­ta­de sätt. Det som Doug Kesseler kal­lar för ”ripp­le effect of gre­at con­tent”.


  1. NodeOne heter idag Digitalist.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
felis id luctus ante. sem, consequat. commodo elementum Praesent Curabitur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest