Mutade åsikter eller verkligt content

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är tillbaka med en ny krönika. Denna gång om hur du undviker korruption och mutor i din marknadsföring.

Cecilia Torelm Tornberg
11 februari 2016

Idag läser vi om mutan­kla­gel­ser mot både före­tags­led­ning­ar som Arla och för­tro­en­deut­val­da repre­sen­tan­ter såsom utri­kesmi­nis­tern. Många stäl­ler sig frå­gan om kor­rup­tions­brott blir allt van­li­ga­re i sam­häl­let? Samtidigt dis­ku­te­ras vad som egent­li­gen utgör en muta och vad som får accep­te­ras inom ramen för vär­de­byg­gan­de affärs­re­la­tio­ner.

Särskilt intres­sant för alla som job­bar med con­tent mar­ke­ting är kanske att för­stå vil­ka för­må­ner som är olag­li­ga eller inte för att ska­pa con­tent. Är det exem­pel­vis tillå­tet att ge en pro­dukt till en blog­ga­re för att få sina pro­duk­ter omskriv­na?

Det är dags för en genom­lys­ning av vad som är rätt och fel vid ska­pan­det av con­tent ur ett rätts­ligt per­spek­tiv med fokus på kor­rup­tion.

Ny mutlagstiftning

Sverige är ett land som länge har varit för­sko­nat mot kor­rup­tions­brott jäm­fört med många and­ra län­der i värl­den. Vår svens­ka mut­lag­stift­ning från 70-talet var emel­ler­tid kri­ti­se­rad då den var otill­gäng­lig, svår att tilläm­pa och inte träf­fa­de alla straffvär­da fall. Det var allt­så svårt att utlä­sa vad som i prak­ti­ken var tillå­tet och vad som inte var det.

Dessutom kun­de inte straff dömas ut när en muta togs emot av eller gavs en egen­fö­re­ta­ga­re med själv­stän­digt upp­drag. En fri­lan­san­de jour­na­list kun­de där­för ta emot peng­ar från närings­li­vet eller från en poli­tisk orga­ni­sa­tion för att skri­va, eller inte skri­va, en nyhets­ar­ti­kel om ett misskött före­tag eller om vem som finan­si­e­ra­de ett poli­tiskt par­ti.

Mot bak­grund av det­ta till­sat­tes 2010 en utred­ning om mutor, Statens offent­li­ga utred­ning­ar (SOU 2010:38) som led­de till en refor­me­rad mut­brottslag­stift­ning (Prop. 201112:79). Den 1 juli 2012 fick vi där­för nya reg­ler­na i 10 kapit­let i Brottsbalken (BrB). Idag omfat­tar mut­lag­stift­ning­en alla upp­drags­ta­ga­re.

Frågan kvar­står dock, har regle­ring­en bli­vit så myc­ket tyd­li­ga­re?

Givande och tagande av muta

Den som läm­nar, utlo­var eller erbju­der en otill­bör­lig för­mån för tjäns­teut­öv­ning­en eller upp­dra­get döms för givan­de av muta till böter eller fäng­el­se i upp till 2 år (BrB 10 kap 5 b §). I grova fall utgörs påfölj­den av fäng­el­se mel­lan sex måna­der och sex år.

På sam­ma sätt är det för­bju­det att som arbets­ta­ga­re eller utö­va­re av upp­drag att ta emot, god­ta ett löf­te eller begä­ra en otill­bör­lig för­mån för sin tjäns­teut­öv­ning eller upp­dra­get (tagan­de av muta BrB 10 kap 5 a §).

Brottet är full­bor­dat redan vid begä­ran om eller utlo­van­de av en otill­bör­lig belö­ning oav­sett om mot­ta­ga­ren på ett sena­re sta­di­um tac­kar ja eller nej och obe­ro­en­de av om mutan fak­tiskt över­läm­nats.

Detta inne­bär att inbjud­ning­ar till event eller kon­fe­ren­ser anses otillåt­na i sig och är olag­li­ga obe­ro­en­de av om någon tac­kar ja till inbju­dan eller om de fak­tiskt genom­förs. Även mark­nads­fö­ring av exem­pel­vis kor­rup­tions­lik­nan­de erbju­dan­den är otillå­tet.

Gränsen mellan tillåtna förmåner och olagliga mutor

Man bru­kar göra en skill­nad mel­lan otillåt­na bete­en­de­på­ver­kan­de för­må­ner, dvs. mot­ta­ga­rens beslut eller sätt att full­gö­ra sina arbets­upp­gif­ter, och tillåt­na rent atti­tyd­på­ver­kan­de för­må­ner.

Vad som ris­ke­rar att vara bete­en­de­på­ver­kan­de, dvs. muta, avgörs av fle­ra omstän­dig­he­ter såsom:

Förmånens natur: Risken för bete­en­de­på­ver­kan ökar med för­må­nens eko­no­mis­ka eller per­son­li­ga vär­de och fre­kvens. Därför ska exem­pel­vis bjud­lun­cher vara mått­ful­la och arbets­re­la­te­ra­de.

Anställdas posi­tion: Anställda eller upp­drags­ta­ga­re som arbe­tar åt myn­dig­hets­ut­ö­van­de organ eller för organ som har hand om offent­lig upp­hand­ling intar en sär­ställ­ning. Detta inne­bär att såda­na anställ­da har mind­re utrym­me att ta emot för­må­ner än vad som tillåts i den pri­va­ta sek­torn

Förmånens art: Risken för att en för­mån anses vara otillå­ten ökar ju sva­ga­re anknyt­ning­en är till mot­ta­ga­rens arbets­upp­gif­ter. Viktigt för att en för­mån ska vara tillå­ten är allt­så att för­må­nen har ett tyd­ligt sam­band med och ingår som ett natur­ligt och nyt­tigt led i mot­ta­ga­rens arbe­te, t.ex. att dis­ku­te­ra arbets­re­la­te­ra­de frå­gor över en mål­tid, eller en stu­di­e­re­sa där arbets­re­la­te­ra­de pro­gram­punk­ter utgör ett väsent­ligt inslag.

Krav på öppen­het: En för­mån ska nor­malt rik­tas direkt till mot­ta­ga­rens arbets-eller upp­drags­gi­va­re, vara god­känd av den­ne eller för­en­lig med den­nes eta­ble­ra­de poli­cy om för­må­ner. Därför bör mark­nads­fö­ring i förs­ta hand rik­tas till en obe­stämd krets av per­so­ner sna­ra­re än sär­skilt utval­da eller direkt till före­ta­get.

Ingen nedre värdegräns för muta

Som fram­gått ovan avgörs vad som är tillå­tet, respek­ti­ve inte tillå­tet av en rad oli­ka omstän­dig­he­ter i det enskil­da fal­let. Tydligt är att rena pri­va­ta för­må­ner som ges i tjäns­teut­öv­ning ofta anses utgö­ra mutor oav­sett vär­de. Även en flas­ka vin som kos­tar 69 kro­nor kan allt­så anses utgö­ra en muta om den ges med syf­te att för­sö­ka påver­ka bete­en­det hos mot­ta­ga­ren i sin tjäns­teut­öv­ning.

Julgåvor i form av tek­nik­pry­lar, hus­ge­råd eller livs­me­del som ges till en kon­takt­per­son hos en sam­ar­bets­part­ner kan ock­så anses olag­ligt även om vär­det är ett par hund­ra­lap­par. Ett van­ligt miss­tag är att mut­lag­stift­ning­en sam­man­blan­das med skat­te­rätts­li­ga reg­ler om vad som är avdrags­gillt och inte för en arbets­gi­va­re.

Det finns allt­så ing­en ned­re vär­de­gräns för vad som kan anses utgö­ra en muta. Istället blir det avgö­ran­de vad det är, till vem och i vil­ket sam­man­hang för­må­nen utges.

Ha koll på vad som gäller

Om ett före­tag ger pro­duk­ter till jour­na­lis­ter, blog­ga­re eller influ­encers för att omskri­va före­tags pro­duk­ter kan det vara frå­ga om en muta som är olag­lig i lagens mening. Detta gäl­ler allt­så även om för­må­nen har ett mind­re vär­de.

Förmåner som utges eller tas emot rekom­men­de­ras där­för all­tid god­kän­nas av arbets­gi­va­ren eller vara god­känd av ett före­tags antag­na mut­po­li­cy.

Konferens- och stu­di­e­re­sor kan använ­das för att få and­ra att ska­pa con­tent om ett före­tags pro­duk­ter eller tjäns­ter så länge det domi­ne­ran­de insla­get utgörs av stu­di­er eller semi­na­ri­er sam­ti­digt som mat, alko­hol och nöje endast utgör en mind­re del. Nöjesinslag bör nor­malt beta­las av del­ta­ga­re själ­va, lik­som resa och boen­de om per­so­ner från den offent­li­ga sek­torn bjuds in.

Ett tips är även att und­vi­ka att bju­da in din kon­takt­per­sons respek­ti­ve då det­ta oftast anses otill­bör­ligt.

Sammantaget krävs både kun­skap och viss efter­tan­ke i var­je enskilt fall för att und­vi­ka ris­ken för att du mutar dig till con­tent.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
accumsan dictum consequat. Phasellus mi, eleifend tempus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest