Mutade åsikter eller verkligt content

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är tillbaka med en ny krönika. Denna gång om hur du undviker korruption och mutor i din marknadsföring.

Mutar du till dig content?

Idag läser vi om mutanklagelser mot både företagsledningar som Arla och förtroendeutvalda representanter såsom utrikesministern. Många ställer sig frågan om korruptionsbrott blir allt vanligare i samhället? Samtidigt diskuteras vad som egentligen utgör en muta och vad som får accepteras inom ramen för värdebyggande affärsrelationer.

Särskilt intressant för alla som jobbar med content marketing är kanske att förstå vilka förmåner som är olagliga eller inte för att skapa content. Är det exempelvis tillåtet att ge en produkt till en bloggare för att få sina produkter omskrivna?

Det är dags för en genomlysning av vad som är rätt och fel vid skapandet av content ur ett rättsligt perspektiv med fokus på korruption.

Ny mutlagstiftning

Sverige är ett land som länge har varit förskonat mot korruptionsbrott jämfört med många andra länder i världen. Vår svenska mutlagstiftning från 70-talet var emellertid kritiserad då den var otillgänglig, svår att tillämpa och inte träffade alla straffvärda fall. Det var alltså svårt att utläsa vad som i praktiken var tillåtet och vad som inte var det.

Dessutom kunde inte straff dömas ut när en muta togs emot av eller gavs en egenföretagare med självständigt uppdrag. En frilansande journalist kunde därför ta emot pengar från näringslivet eller från en politisk organisation för att skriva, eller inte skriva, en nyhetsartikel om ett misskött företag eller om vem som finansierade ett politiskt parti.

Mot bakgrund av detta tillsattes 2010 en utredning om mutor, Statens offentliga utredningar (SOU 2010:38) som ledde till en reformerad mutbrottslagstiftning (Prop. 2011/12:79). Den 1 juli 2012 fick vi därför nya reglerna i 10 kapitlet i Brottsbalken (BrB). Idag omfattar mutlagstiftningen alla uppdragstagare.

Frågan kvarstår dock, har regleringen blivit så mycket tydligare?

Givande och tagande av muta

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån för tjänsteutövningen eller uppdraget döms för givande av muta till böter eller fängelse i upp till 2 år (BrB 10 kap 5 b §). I grova fall utgörs påföljden av fängelse mellan sex månader och sex år.

På samma sätt är det förbjudet att som arbetstagare eller utövare av uppdrag att ta emot, godta ett löfte eller begära en otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning eller uppdraget (tagande av muta BrB 10 kap 5 a §).

Brottet är fullbordat redan vid begäran om eller utlovande av en otillbörlig belöning oavsett om mottagaren på ett senare stadium tackar ja eller nej och oberoende av om mutan faktiskt överlämnats.

Detta innebär att inbjudningar till event eller konferenser anses otillåtna i sig och är olagliga oberoende av om någon tackar ja till inbjudan eller om de faktiskt genomförs. Även marknadsföring av exempelvis korruptionsliknande erbjudanden är otillåtet.

Gränsen mellan tillåtna förmåner och olagliga mutor

Man brukar göra en skillnad mellan otillåtna beteendepåverkande förmåner, dvs. mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter, och tillåtna rent attitydpåverkande förmåner.

Vad som riskerar att vara beteendepåverkande, dvs. muta, avgörs av flera omständigheter såsom:

Förmånens natur: Risken för beteendepåverkan ökar med förmånens ekonomiska eller personliga värde och frekvens. Därför ska exempelvis bjudluncher vara måttfulla och arbetsrelaterade.

Anställdas position: Anställda eller uppdragstagare som arbetar åt myndighetsutövande organ eller för organ som har hand om offentlig upphandling intar en särställning. Detta innebär att sådana anställda har mindre utrymme att ta emot förmåner än vad som tillåts i den privata sektorn

Förmånens art: Risken för att en förmån anses vara otillåten ökar ju svagare anknytningen är till mottagarens arbetsuppgifter. Viktigt för att en förmån ska vara tillåten är alltså att förmånen har ett tydligt samband med och ingår som ett naturligt och nyttigt led i mottagarens arbete, t.ex. att diskutera arbetsrelaterade frågor över en måltid, eller en studieresa där arbetsrelaterade programpunkter utgör ett väsentligt inslag.

Krav på öppenhet: En förmån ska normalt riktas direkt till mottagarens arbets-eller uppdragsgivare, vara godkänd av denne eller förenlig med dennes etablerade policy om förmåner. Därför bör marknadsföring i första hand riktas till en obestämd krets av personer snarare än särskilt utvalda eller direkt till företaget.

Ingen nedre värdegräns för muta

Som framgått ovan avgörs vad som är tillåtet, respektive inte tillåtet av en rad olika omständigheter i det enskilda fallet. Tydligt är att rena privata förmåner som ges i tjänsteutövning ofta anses utgöra mutor oavsett värde. Även en flaska vin som kostar 69 kronor kan alltså anses utgöra en muta om den ges med syfte att försöka påverka beteendet hos mottagaren i sin tjänsteutövning.

Julgåvor i form av teknikprylar, husgeråd eller livsmedel som ges till en kontaktperson hos en samarbetspartner kan också anses olagligt även om värdet är ett par hundralappar. Ett vanligt misstag är att mutlagstiftningen sammanblandas med skatterättsliga regler om vad som är avdragsgillt och inte för en arbetsgivare.

Det finns alltså ingen nedre värdegräns för vad som kan anses utgöra en muta. Istället blir det avgörande vad det är, till vem och i vilket sammanhang förmånen utges.

Ha koll på vad som gäller

Om ett företag ger produkter till journalister, bloggare eller influencers för att omskriva företags produkter kan det vara fråga om en muta som är olaglig i lagens mening. Detta gäller alltså även om förmånen har ett mindre värde.

Förmåner som utges eller tas emot rekommenderas därför alltid godkännas av arbetsgivaren eller vara godkänd av ett företags antagna mutpolicy.

Konferens- och studieresor kan användas för att få andra att skapa content om ett företags produkter eller tjänster så länge det dominerande inslaget utgörs av studier eller seminarier samtidigt som mat, alkohol och nöje endast utgör en mindre del. Nöjesinslag bör normalt betalas av deltagare själva, liksom resa och boende om personer från den offentliga sektorn bjuds in.

Ett tips är även att undvika att bjuda in din kontaktpersons respektive då detta oftast anses otillbörligt.

Sammantaget krävs både kunskap och viss eftertanke i varje enskilt fall för att undvika risken för att du mutar dig till content.

Cecilia Torelm Tornberg

Författare: Cecilia Torelm Tornberg

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Läs mer av Cecilia Torelm Tornberg

leo risus vulputate, Praesent ut Aenean elit. massa nunc quis
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest