Något är ruttet i mediebranschen

Majoriteten av all internettrafik är fejk! Och i takt med att en allt större del av mediebudgeten läggs på det digitala ökar incitamentet för de som skor sig på denna tveksamma företeelse. Det är hög tid att ta problemet på allvar. I dagens avsnitt av Kntnt Radio hör du Fredrik Hallberg förklara innebörd och konsekvenser av den svåråtkomliga robottrafiken.

Pia Tegborg
1 december 2016

Majoriteten av all inter­net­tra­fik är fejk! Under före­gå­en­de år gick hela 7,2 mil­jar­der kro­nor av annons­peng­ar­na till den­na typ av tra­fik. En van­lig kam­panj kan i dag ha en två­siff­rig andel av robot­tra­fik, så utbrett är det. Och i takt med att en allt stör­re del av medie­bud­ge­ten läggs på det digi­ta­la ökar inci­ta­men­tet för de som skor sig på den­na tvek­sam­ma före­te­el­se. Det är hög tid att ta pro­ble­met på all­var! I dagens avsnitt av Kntnt Radio hör du Fredrik Hallberg inte bara för­kla­ra inne­börd och kon­se­kven­ser av robot­tra­fi­ken, utan ock­så för­fä­ras över dess enor­ma kraft och framfart.

[kntnt_​radio 77]

Fejktrafik har funnits länge

Fejkad tra­fik hand­lar om att för­kov­ra sig på and­ras okun­skap om det tek­nis­ka. Fenomenet är inte nytt utan har fun­nits sedan web­ben och inter­net blev kom­mer­si­ellt. Intresset för det har där­e­mot tagit fart på sena­re tid, vil­ket fin­ner sin för­kla­ring i att före­tag läg­ger allt stör­re andel av sin medi­a­bud­get i det digi­ta­la. Jämfört med för 5–10 år sedan är skill­na­den bety­dan­de. Och som all­tid när det flö­dar in peng­ar i något, väx­er mark­na­den vil­ket i sin tur loc­kar allt fler av att söka lyc­kan. På det­ta vis eska­le­rar pro­ble­met i en rasan­de takt. Studier visar att Robottrafiken står för över 60% av all inter­net­tra­fik.

Bor det en robot i din dator?

Med en robot menas i det­ta sam­man­hang en mjuk­va­ra som instal­le­ras i din dators webb­lä­sa­re. Förutsatt att datorn är igång kan den i prin­cip göra allt som ock­så en män­ni­ska kan göra, fast i det dol­da och auto­ma­ti­se­rat. Mjukvaran åker runt på nätet där den visar sig för annon­ser, klic­kar på annon­ser, hand­lar, spe­lar poker och chat­tar – allt bero­en­de på vad som är robo­tens inpro­gram­me­ra­de syf­te. Och allt utan att du är med­ve­ten om det.

Det enk­las­te sät­tet en robot kan tjä­na peng­ar på idag är genom annonsk­lick. Mjukvarans fram­fart på nätet gör att annon­sö­ren får beta­la peng­ar för vis­ning­ar och klick som inte når en fysisk män­ni­ska men där vi tror att en fysisk män­ni­ska tagit del av inne­hål­let. På eng­els­ka kal­las det­ta för ”bot fraud” eller ”click fraud”, och är en del av den ännu stör­re före­te­el­sen ”Ad fraud”.

Men det finns ock­så bra robo­tar. Ett exem­pel på en bra robot är Googles egna sökro­bot, Googlebot (ibland även kal­lad spin­deln). Andra exem­pel är Bings och PriceRunners robo­tar. Sökrobotarna sam­lar in län­kar till webb­plat­ser, under­si­dor och and­ra filer, som till exem­pel bil­der och doku­ment, och gör des­sa sök­ba­ra för oss.

Så tar du bort robotarna från statistiken

Robot- och spin­del­tra­fik utgör den del av tra­fi­ken till webb­plat­ser som gene­re­ras arti­fi­ci­ellt via auto­ma­ti­se­ra­de robo­tar och spind­lar. De drar tyvärr upp sta­tisti­ken i Google Analytics-rap­por­ter­na för din webb­si­da. Ofta är det bris­tan­de kun­skap som är  anled­ning­en till att de räk­nas med. Genom att fil­tre­ra bort botar och spind­lar får du en rena­re och mer tro­vär­dig sta­tistik. Det gör du enkelt genom att krys­sa i rutan ”Uteslut alla träf­far från kän­da robo­tar och spind­lar” under  ”Inställningar för vy” i Administratörsgränssnittet.

Fördelningen mel­lan bra och dåli­ga robo­tar är unge­fär 50/​50. De dåli­ga gör allt för att se ut som van­lig tra­fik, i syf­te att und­vi­ka att bli upp­täc­ka. Och eftersom du hel­ler inte får någ­ra var­nings­sig­na­ler på att du är infek­te­rad av en robot är det inte lätt att veta att så är fal­let. Det räc­ker att vara upp­kopp­lad med din dator för att du skall vara i risk­zo­nen för att bli smittad.

Två affärsmodeller och boten Anna

Liksom i alla bran­scher där det finns gott om peng­ar att tjä­na, finns det ock­så gott om kre­a­ti­vi­tet. Branschen för ”bot fraud” utgör tyvärr ing­et undan­tag. I stort ett är det två affärsmo­del­ler som råder.

  1. Publicisten som vill ha en väl­be­sökt sida för att kun­na loc­ka annon­sö­rer att annon­se­ra hos den, och där­för köper fej­kad tra­fik i syf­te att för­bätt­ra statistiken.
  2. Den som leve­re­rar fej­kad tra­fik i syf­te att tjä­na peng­ar på detta.

Därmed är det inte säkert att pub­li­cis­ten all­tid är med­ve­ten om att det är fej­kad tra­fik den köper. Okunskapen om hur mjuk­va­ru-robo­tar fun­ge­rar och hur utbredd före­te­el­sen är fort­fa­ran­de myc­ket stor. Vilket kan tyc­kas märk­ligt med tan­ke på hur van­ligt före­kom­man­de det är, hur länge det exi­ste­rat och att begrep­pet använts till och med i popu­lär­kul­tu­ren. För du minns väl boten Anna av Busshunter? 🙂

Så köper du robottrafik

I det kom­pli­ce­ra­de eko­sy­stem som utgör dagens annons­mark­nad på inter­net är det enkelt att ”fus­ka” i något steg på vägen. När det gäl­ler köp av fej­kad tra­fik före­kom­mer det i huvud­sak två model­ler. Den ena möj­li­gen mer beräk­nan­de än den andra.

Modell 1

Publicisten är i tron att den köper äkta tra­fik till väl­digt låga pri­ser av en leve­ran­tör. Leverantören avta­lar med pub­li­cis­ten att leve­re­ra en viss tra­fik till en för­ut­be­stämd kost­nad. När tra­fik­må­let inte ser ut att kun­na nås inom rim­lig tid köper leve­ran­tö­ren i sin tur än bil­li­ga­re tra­fik på nätet. Leverantören av den­na tra­fik har i sin tur köpt ännu bil­li­ga­re tra­fik av annan leve­ran­tör, som i sin tur köpt än bil­li­ga­re tra­fik, som i sin tur… ja, du fat­tar. Till slut har man gått så långt bak i vär­de­ked­jan att pri­set inte läng­re går att ska­pa med mänsk­lig tra­fik och då är ris­ken att man ham­nar hos någon som säl­jer robo­tar. Detta kal­las syn­di­ke­rad trafik.

Modell 2

Vi ska­par själ­va en platt­form, säg ett blogg­nät­verk. Eftersom vi behö­ver tjä­na peng­ar på blogg­nät­ver­ket har vi ett behov av att ska­pa myc­ket tra­fik så att vi kan säl­ja in annons­plat­sen till poten­ti­el­la kun­der. Vi köper av den­na anled­ning in robot­tra­fik som gene­re­rar besök i vårt nät­verk och som resul­te­rar i att vi får betalt av annon­sö­ren. I det­ta fall är vi både pub­li­cist och robot­pro­du­cent. Förfarandet är såklart i högs­ta grad oärligt.

Så, vad skall man då göra?

Bilden är uppen­bar­li­gen gans­ka bis­ter. Men det är inte helt kört. Här kom­mer någ­ra råd på vägen.

Uppmärksamma problemet

Först och främst skall du vara med­ve­ten om att det finns ett pro­blem. 2015 gick 7,2 mil­jar­der kro­nor av de sam­la­de annons­peng­ar­na till den­na typ av tra­fik. Idag kan en van­lig kam­panj kan ha en två­siff­rig andel av robot­tra­fik. Det hade varit bekvämt om man kun­de säga att en vis pro­cent av all tra­fik är robot­tra­fik och där­med räk­na om pri­set utef­ter det­ta, men så enkelt är det inte. Hur stor andel som är robot­tra­fik beror helt enkelt på vad du gör och kan pend­la mel­lan 0 och 100 procent.

Se upp för blinda köp, börser och video

Var för­sik­tig med blin­da köp, där du inte vet vad du köper. För då vet du ju inte hel­ler var dina annons­vis­ning­ar sker. I börser och i video är före­koms­ten av fej­kad tra­fik som störst, vil­ket kan för­kla­ras med att vide­o­vis­ning­ar pris­sätts hög­re än and­ra vis­ning­ar. Även vid pro­gram­ma­tic och retar­ge­ting är före­koms­ten av robo­tar myc­ket hög så här behö­ver du se upp.

Ställ krav på publicisterna

Att väl­ja bort blin­da köp, börser och video räc­ker tyvärr inte eftersom vi lik­väl har syn­di­ke­ring­en där pub­li­cis­ter köper tra­fik från tred­je part för att dri­va upp sin egna tra­fik. Denna mås­te upp­hö­ra om det skall bli ordning.

Publicisterna mås­te ock­så säker­stäl­la att mjuk­va­ran i deras annons­han­te­rings­sy­stem är såpass sofisti­ke­rad att den kan iden­ti­fi­e­ra att det finns robo­tar i de vis­ning­ar, klick och kon­ver­te­ring­ar som äger rum.

Råden ovan är vik­ti­ga men det all­ra, all­ra vik­ti­gas­te är ändå ett bran­schen bör­jar dis­ku­te­ra att pro­ble­met finns! Ingen vet med full säker­het men det sägs att mark­na­den för ”bot fraud” idag omsät­ter mer än drog­han­deln. Pengarna styr. Och där­för mås­te vi ta  bort peng­ar­na från de som ska­par robo­tar så att inci­ta­men­ten försvinner.

Ökade krav på synlighet

I snart 20 år har vi haft dis­play-annon­se­ring. Under den­na tid har vi rent krasst dis­tri­bu­e­rat ut kom­mu­ni­ka­tion på nätet utan att veta om någon ens haft möj­lig­het att se det. Det är först på sena­re tid vi bör­jat lyf­ta frå­gan och dis­ku­te­ra ”vie­wab­le impres­sions”, eller ”vie­wa­bi­li­ty” som det ock­så kal­las, på allvar.

Google och Facebook går i brä­schen och strä­var nu efter att betalt för saker som kan ses. Det är en god tan­ke. Men pro­ble­met är att robo­tar­na pro­gram­me­ras för att bli så effek­ti­va som möj­li­ga. I och med att bran­schen blir mer sofisti­ke­rad så blir även robo­tar­na mer sofisti­ke­ra­de. Bara för att din vie­wa­bi­li­ty går upp är det där­för inte säkert att din robot­tra­fik mins­kar, utan det kan sna­ra­re vara tvärt om.

Här kan du läsa mer om de svens­ka gui­de­li­nes för vie­wa­bi­li­ty 2016 som orga­ni­sa­tio­nen IAB Sverige tagit fram.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Smalls (Feat. Cory Feigen) © Steady Hussle (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »