Neuromarketing: Kommunicera effektivare med dina mottagares undermedvetna

Erik Modig forskar i gränslandet mellan neurovetenskap och marknadskommunikation. I veckans avsnitt av Kntnt Radio berättar han om det spännande fältet som ofta kallas neuromarketing. Inte minst ger han goda råd om hur du ska förbättra din kommunikation i allmänhet och din content marketing i synnerhet.

Pia Tegborg
23 mars 2017

Erik Modig fors­kar i gräns­lan­det mel­lan neu­ro­ve­ten­skap och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio berät­tar han om det spän­nan­de fäl­tet som ofta kal­las neuro­mar­ke­ting. Inte minst ger han goda råd om hur du ska för­bätt­ra din kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och din con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Lyssna nu!
[kntnt_​radio 91]

Påkostad annonsering korrelerar med kvalitet

En stor del av Eriks forsk­ning kret­sar kring hur kre­a­ti­vi­tet påver­kar vår hjär­na och hur det­ta kan tilläm­pas i marknadskommunikation.

Studier visar att före­tag genom att inve­ste­ra i sin kom­mu­ni­ka­tion sig­na­le­rar kva­li­tet. Precis som ett före­tag som annon­se­rar i påkostad TV-reklam upp­fat­tas som stort, rikt och fram­gångs­rikt, sig­na­le­rar en annons med hög kre­a­ti­vi­tet att avsän­da­ren ansträngt sig och verk­li­gen bryr som om mig som kund. Att det­ta är vik­ti­ga insik­ter för dig som job­bar med mark­nads­fö­ra­ren är själv­skri­vet, du hör Erik berät­ta mer i vårt samtal.

Aha! eller Åh!

Erik pra­tar om två typer av kre­a­ti­vi­tet i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Den som leder till ett spon­tant åh hos mot­ta­ga­ren och den som krä­ver lite efter­tan­ke och resul­te­rar i ett aha hos mot­ta­ga­ren. De två typer­na påver­kar oli­ka delar av vår hjärna.

I vil­ket läger Delicatos annons om alter­na­ti­va fak­ta och Volvos reklam­film Made by Sweden – Vintersaga hör hem­ma får du veta om du lyss­nar vidare.

Ny bok

I sin tred­je bok, Kontroll – Effektiv kom­mu­ni­ka­tion och kam­pen om våra tan­kar, berät­tar Erik hur oli­ka typer av kom­mu­ni­ka­tion påver­kar vårt besluts­fat­tan­de. I sam­band med rele­a­sen gjor­de vi en inter­vju med Erik som du kan lyss­na på i Kntnt Radio avsnitt 25.

Nu är det snart dags för upp­föl­ja­ren som kom­mer att foku­se­ra på för­stå­el­se för hur hjär­nan beter sig, dess oli­ka besluts­sy­stem och på hur du som mark­nads­fö­ra­re kan appli­ce­ra det­ta i din var­dag. Vi ser med spän­ning fram emot denna.

Neuromarketing

Neuromarketing hand­lar om att få en bätt­re och dju­pa­re för­stå­el­se för hur vi tar in kommunikation.

Myten att vi är klo­ka reso­ne­ran­de män­ni­skor stäm­mer näm­li­gen illa över­ens med det fak­tum att majo­ri­te­ten av all kom­mu­ni­ka­tion bear­be­tas helt omed­ve­tet eller med väl­digt låg upp­märk­sam­het. Trump och Brexit är två bra exem­pel menar Erik som ock­så för­kla­rar var­för vi idag befin­ner oss i en neuromarketing-våg.

Ett omdebatterat begrepp

Inom neuro­mar­ke­ting står inte de ratio­nel­la argu­men­ten i cent­rum. Istället för att stäl­la frå­gor stu­de­rar man med hjälp av eyetrac­king hur folk beter sig. Och inom con­su­mer neu­rosci­ence hand­lar det om att mäta vad som hän­der i folks hjär­nor – om att nå det undermedvetna.

Neuromarketing är inte helt okom­pli­ce­rat och ifrå­ga­sätts ofta. Hör Erik för­kla­ra var­för lik­som faran i att använ­da meto­den gente­mot mot barn och ungdomar.

Inte bara till ondo

Men mark­nads­fö­rings­for­men är inte bara till ondo. Tvärtom kan neuro­mar­ke­ting under­lät­ta kun­der­nas var­dag på många vis. Lyssna där­för vida­re för exem­pel på posi­ti­va användningsområden.

Eriks tre tips på hur du förbättrar din kommunikation

  1. Touch and feel – käns­lan av din pro­dukt är superviktig!
  2. Hitta balan­sen mel­lan det banalt själv­kla­ra och det allt­för tekniska.
  3. Skapa min­nen i det undermedvetna.

Hur du sedan omsät­ter det­ta i din con­tent mar­ke­ting får du veta när du kom­mer till slu­tet av den­na spän­nan­de podd.

Böcker och annat spännande som tas upp i samtalet

Eriks bok Kontroll – Effektiv kom­mu­ni­ka­tion och kam­pen om våra tankar

Boken Contagious: Why Things catch on av Jonah Berger

Boken Invisible Influence: The Hidden Forces That Shape Behaviour av Jonah Berger

Boken Blink – the power of thin­king wit­hout thin­king av Malcolm Gladwell

Podd-cas­ten The Brain Influence med Roger Dooley

Konferensen om kre­a­ti­vi­tet och effekt som Erik ord­nar på tis­dag, www​.bang​fort​he​buck​.se

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: When You Leave © A. Cavallero & C. Gallino (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »