Neuromarketing: Kommunicera effektivare med dina mottagares undermedvetna

Erik Modig forskar i gränslandet mellan neurovetenskap och marknadskommunikation. I veckans avsnitt av Kntnt Radio berättar han om det spännande fältet som ofta kallas neuromarketing. Inte minst ger han goda råd om hur du ska förbättra din kommunikation i allmänhet och din content marketing i synnerhet.

Pia Tegborg
23 mars 2017

Erik Modig fors­kar i gräns­lan­det mel­lan neu­ro­ve­ten­skap och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio berät­tar han om det spän­nan­de fäl­tet som ofta kal­las neuro­mar­ke­ting. Inte minst ger han goda råd om hur du ska för­bätt­ra din kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och din con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Lyssna nu!

Påkostad annonsering korrelerar med kvalitet

En stor del av Eriks forsk­ning kret­sar kring hur kre­a­ti­vi­tet påver­kar vår hjär­na och hur det­ta kan tilläm­pas i mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Studier visar att före­tag genom att inve­ste­ra i sin kom­mu­ni­ka­tion sig­na­le­rar kva­li­tet. Precis som ett före­tag som annon­se­rar i påkostad TV-reklam upp­fat­tas som stort, rikt och fram­gångs­rikt, sig­na­le­rar en annons med hög kre­a­ti­vi­tet att avsän­da­ren ansträngt sig och verk­li­gen bryr som om mig som kund. Att det­ta är vik­ti­ga insik­ter för dig som job­bar med mark­nads­fö­ra­ren är själv­skri­vet, du hör Erik berät­ta mer i vårt sam­tal.

Aha! eller Åh!

Erik pra­tar om två typer av kre­a­ti­vi­tet i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Den som leder till ett spon­tant åh hos mot­ta­ga­ren och den som krä­ver lite efter­tan­ke och resul­te­rar i ett aha hos mot­ta­ga­ren. De två typer­na påver­kar oli­ka delar av vår hjär­na.

I vil­ket läger Delicatos annons om alter­na­ti­va fak­ta och Volvos reklam­film Made by Sweden – Vintersaga hör hem­ma får du veta om du lyss­nar vida­re.

Ny bok

I sin tred­je bok, Kontroll – Effektiv kom­mu­ni­ka­tion och kam­pen om våra tan­kar, berät­tar Erik hur oli­ka typer av kom­mu­ni­ka­tion påver­kar vårt besluts­fat­tan­de. I sam­band med rele­a­sen gjor­de vi en inter­vju med Erik som du kan lyss­na på i Kntnt Radio avsnitt 25.

Nu är det snart dags för upp­föl­ja­ren som kom­mer att foku­se­ra på för­stå­el­se för hur hjär­nan beter sig, dess oli­ka besluts­sy­stem och på hur du som mark­nads­fö­ra­re kan appli­ce­ra det­ta i din var­dag. Vi ser med spän­ning fram emot den­na.

Neuromarketing

Neuromarketing hand­lar om att få en bätt­re och dju­pa­re för­stå­el­se för hur vi tar in kom­mu­ni­ka­tion.

Myten att vi är klo­ka reso­ne­ran­de män­ni­skor stäm­mer näm­li­gen illa över­ens med det fak­tum att majo­ri­te­ten av all kom­mu­ni­ka­tion bear­be­tas helt omed­ve­tet eller med väl­digt låg upp­märk­sam­het. Trump och Brexit är två bra exem­pel menar Erik som ock­så för­kla­rar var­för vi idag befin­ner oss i en neuro­mar­ke­ting-våg.

Ett omdebatterat begrepp

Inom neuro­mar­ke­ting står inte de ratio­nel­la argu­men­ten i cent­rum. Istället för att stäl­la frå­gor stu­de­rar man med hjälp av eyetrac­king hur folk beter sig. Och inom con­su­mer neu­rosci­ence hand­lar det om att mäta vad som hän­der i folks hjär­nor – om att nå det under­med­vet­na.

Neuromarketing är inte helt okom­pli­ce­rat och ifrå­ga­sätts ofta. Hör Erik för­kla­ra var­för lik­som faran i att använ­da meto­den gente­mot mot barn och ung­do­mar.

Inte bara till ondo

Men mark­nads­fö­rings­for­men är inte bara till ondo. Tvärtom kan neuro­mar­ke­ting under­lät­ta kun­der­nas var­dag på många vis. Lyssna där­för vida­re för exem­pel på posi­ti­va använd­nings­om­rå­den.

Eriks tre tips på hur du förbättrar din kommunikation

  1. Touch and feel – käns­lan av din pro­dukt är super­vik­tig!
  2. Hitta balan­sen mel­lan det banalt själv­kla­ra och det allt­för tek­nis­ka.
  3. Skapa min­nen i det under­med­vet­na.

Hur du sedan omsät­ter det­ta i din con­tent mar­ke­ting får du veta när du kom­mer till slu­tet av den­na spän­nan­de podd.

Böcker och annat spännande som tas upp i samtalet

Eriks bok Kontroll – Effektiv kom­mu­ni­ka­tion och kam­pen om våra tan­kar

Boken Contagious: Why Things catch on av Jonah Berger

Boken Invisible Influence: The Hidden Forces That Shape Behaviour av Jonah Berger

Boken Blink – the power of thin­king wit­hout thin­king av Malcolm Gladwell

Podd-cas­ten The Brain Influence med Roger Dooley

Konferensen om kre­a­ti­vi­tet och effekt som Erik ord­nar på tis­dag, www​.bang​fort​he​buck​.se

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: When You Leave © A. Cavallero & C. Gallino (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
felis dictum Lorem nunc venenatis, sem, adipiscing felis luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest