Niklas Myhr: Social Content Marketing (Kntnt frukost 22, del 1 av 2)

Så fungerar sociala medier tillsammans med content marketing, berättar "The Social Media Professor" Niklas Myhr i vårens första Kntnt-frukost.

I föreläsningen tar Niklas också upp hur du mäter sociala mediers roll i din content marketing och hur du får ditt innehåll att ta fart. Bland mycket annat. Slå dig ner och spana in filmen!

Pia Tegborg
3 februari 2016

Tidig mor­gon och dags för årets förs­ta Kntnt-fru­kost – det tju­go­and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­et sedan star­ten i sep­tem­ber 2013.

Vädret är typiskt för års­ti­den, grå­mu­let med någon minus­grad. Inte alls som för en vec­ka sedan, då ett snöo­vä­der lamslog Göteborg, med stängd flyg­plats och total­stopp i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som följd. Från bör­jan var fru­kosten tänkt att vara den mån­da­gen. Vilken tur att vi flyt­ta­de den!

Morgonens fru­kost­gäs­ter och åhö­ra­re anlän­der. Kollegorna Fabian och Ervis tar emot, pric­kar av och visar var de kan hänga av sig ytter­klä­der­na. Sen är det bara att ming­la med de 180 yrkes­brö­der och ‑syst­rar. Det bjuds på vär­man­de kaf­fe, juice och smör­gås och stäm­ning­en är god.

En bra start på veckan

kntnt-frukost-publik-25-februari-2016-by-fabian-sorqvistMåndag mor­gon sägs vara säms­ta tänk­ba­ra dag för ett semi­na­ri­um, men det märk­te vi inte av. Tvärtom. Intresset för årets förs­ta före­drag var stör­re än någon­sin. Platserna fyll­des snabbt. Kanske inte så kons­tigt. För vad kan vara bätt­re att bör­ja arbets­vec­kan med än inspiration?

Två talare av världsklass

Dagens huvud­ta­la­re är The Social Media Professor, Niklas Myhr. En van tala­re, som till var­dags är Social Media, Digital & Global Marketing Professor vid Chapman University i Kalifornien.

Vi lyss­nar ock­så på Bonnier tid­skrif­ters digi­tal­chef, Frida Boisen, som 2014 utsågs till världs­mäs­ta­re i soci­a­la medi­er vid tid­nings­värl­dens mot­sva­rig­het till Oscarsgalan.

Social Content Marketing

Jag häl­sar alla väl­kom­na, Scandic som är en av spon­so­rer­na visar en reklam­film, och sen är det dags för Niklas att pra­ta om Social Content Marketing.

Vi får för­kla­rat för oss hur soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting häng­er ihop, vil­ka for­mer av con­tent som fak­tiskt gene­re­rar leads, kraf­ten i använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll och vad du ska mäta när du utvär­de­rar soci­al medi­ers roll i din con­tent mar­ke­ting. Bland myc­ket annat.

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer…

Dagen efter Niklas före­drag spe­la­de vi in en inter­vju med honom. Du hör den i avsnitt 51 av Kntnt Radio.

Och om en vec­ka (den 10 feb­ru­a­ri) släp­per vi Fridas pre­sen­ta­tion som video. Prenumerera gär­na på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa detta.

Missa inte…

Nästa gång är det Staffan Ekengren som berät­tar om Scania och den moder­na kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en. Det vill du inte missa!

Den bör­jar bli gans­ka bokad, så skyn­da dig att boka din plats.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »