Skip to content

Niklas Myhr: Social Content Marketing (Kntnt frukost 22, del 1 av 2)

Så fungerar sociala medier tillsammans med content marketing, berättar "The Social Media Professor" Niklas Myhr i vårens första Kntnt-frukost.

I föreläsningen tar Niklas också upp hur du mäter sociala mediers roll i din content marketing och hur du får ditt innehåll att ta fart. Bland mycket annat. Slå dig ner och spana in filmen!

Pia Tegborg
3 februari 2016

Tidig mor­gon och dags för årets förs­ta Kntnt-fru­kost – det tju­go­and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­et sedan star­ten i sep­tem­ber 2013.

Vädret är typiskt för års­ti­den, grå­mu­let med någon minus­grad. Inte alls som för en vec­ka sedan, då ett snöo­vä­der lamslog Göteborg, med stängd flyg­plats och total­stopp i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som följd. Från bör­jan var fru­kosten tänkt att vara den mån­da­gen. Vilken tur att vi flyt­ta­de den!

Morgonens fru­kost­gäs­ter och åhö­ra­re anlän­der. Kollegorna Fabian och Ervis tar emot, pric­kar av och visar var de kan hänga av sig ytter­klä­der­na. Sen är det bara att ming­la med de 180 yrkes­brö­der och ‑syst­rar. Det bjuds på vär­man­de kaf­fe, juice och smör­gås och stäm­ning­en är god.

En bra start på veckan

kntnt-frukost-publik-25-februari-2016-by-fabian-sorqvistMåndag mor­gon sägs vara säms­ta tänk­ba­ra dag för ett semi­na­ri­um, men det märk­te vi inte av. Tvärtom. Intresset för årets förs­ta före­drag var stör­re än någon­sin. Platserna fyll­des snabbt. Kanske inte så kons­tigt. För vad kan vara bätt­re att bör­ja arbets­vec­kan med än inspi­ra­tion?

Två talare av världsklass

Dagens huvud­ta­la­re är The Social Media Professor, Niklas Myhr. En van tala­re, som till var­dags är Social Media, Digital & Global Marketing Professor vid Chapman University i Kalifornien.

Vi lyss­nar ock­så på Bonnier tid­skrif­ters digi­tal­chef, Frida Boisen, som 2014 utsågs till världs­mäs­ta­re i soci­a­la medi­er vid tid­nings­värl­dens mot­sva­rig­het till Oscarsgalan.

Social Content Marketing

Jag häl­sar alla väl­kom­na, Scandic som är en av spon­so­rer­na visar en reklam­film, och sen är det dags för Niklas att pra­ta om Social Content Marketing.

Vi får för­kla­rat för oss hur soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting häng­er ihop, vil­ka for­mer av con­tent som fak­tiskt gene­re­rar leads, kraf­ten i använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll och vad du ska mäta när du utvär­de­rar soci­al medi­ers roll i din con­tent mar­ke­ting. Bland myc­ket annat.

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer…

Dagen efter Niklas före­drag spe­la­de vi in en inter­vju med honom. Du hör den i avsnitt 51 av Kntnt Radio.

Och om en vec­ka (den 10 feb­ru­a­ri) släp­per vi Fridas pre­sen­ta­tion som video. Prenumerera gär­na på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa det­ta.

Missa inte…

Nästa gång är det Staffan Ekengren som berät­tar om Scania och den moder­na kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en. Det vill du inte mis­sa!

Den bör­jar bli gans­ka bokad, så skyn­da dig att boka din plats.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Curabitur tempus nunc dapibus mattis eleifend ipsum eget libero quis, Aliquam risus.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest