Niklas Myhr: Social Content Marketing (Kntnt frukost 22, del 1 av 2)

Så fungerar sociala medier tillsammans med content marketing, berättar "The Social Media Professor" Niklas Myhr i vårens första Kntnt-frukost.

I föreläsningen tar Niklas också upp hur du mäter sociala mediers roll i din content marketing och hur du får ditt innehåll att ta fart. Bland mycket annat. Slå dig ner och spana in filmen!

Pia Tegborg
3 februari 2016

Tidig mor­gon och dags för årets förs­ta Kntnt-fru­kost – det tju­go­and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­et sedan star­ten i sep­tem­ber 2013.

Vädret är typiskt för års­ti­den, grå­mu­let med någon minus­grad. Inte alls som för en vec­ka sedan, då ett snöo­vä­der lamslog Göteborg, med stängd flyg­plats och total­stopp i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som följd. Från bör­jan var fru­kosten tänkt att vara den mån­da­gen. Vilken tur att vi flyt­ta­de den!

Morgonens fru­kost­gäs­ter och åhö­ra­re anlän­der. Kollegorna Fabian och Ervis tar emot, pric­kar av och visar var de kan hänga av sig ytter­klä­der­na. Sen är det bara att ming­la med de 180 yrkes­brö­der och ‑syst­rar. Det bjuds på vär­man­de kaf­fe, juice och smör­gås och stäm­ning­en är god.

En bra start på veckan

kntnt-frukost-publik-25-februari-2016-by-fabian-sorqvistMåndag mor­gon sägs vara säms­ta tänk­ba­ra dag för ett semi­na­ri­um, men det märk­te vi inte av. Tvärtom. Intresset för årets förs­ta före­drag var stör­re än någon­sin. Platserna fyll­des snabbt. Kanske inte så kons­tigt. För vad kan vara bätt­re att bör­ja arbets­vec­kan med än inspi­ra­tion?

Två talare av världsklass

Dagens huvud­ta­la­re är The Social Media Professor, Niklas Myhr. En van tala­re, som till var­dags är Social Media, Digital & Global Marketing Professor vid Chapman University i Kalifornien.

Vi lyss­nar ock­så på Bonnier tid­skrif­ters digi­tal­chef, Frida Boisen, som 2014 utsågs till världs­mäs­ta­re i soci­a­la medi­er vid tid­nings­värl­dens mot­sva­rig­het till Oscarsgalan.

Social Content Marketing

Jag häl­sar alla väl­kom­na, Scandic som är en av spon­so­rer­na visar en reklam­film, och sen är det dags för Niklas att pra­ta om Social Content Marketing.

Vi får för­kla­rat för oss hur soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting häng­er ihop, vil­ka for­mer av con­tent som fak­tiskt gene­re­rar leads, kraf­ten i använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll och vad du ska mäta när du utvär­de­rar soci­al medi­ers roll i din con­tent mar­ke­ting. Bland myc­ket annat.

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer…

Dagen efter Niklas före­drag spe­la­de vi in en inter­vju med honom. Du hör den i avsnitt 51 av Kntnt Radio.

Och om en vec­ka (den 10 feb­ru­a­ri) släp­per vi Fridas pre­sen­ta­tion som video. Prenumerera gär­na på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa det­ta.

Missa inte…

Nästa gång är det Staffan Ekengren som berät­tar om Scania och den moder­na kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en. Det vill du inte mis­sa!

Den bör­jar bli gans­ka bokad, så skyn­da dig att boka din plats.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
efficitur. elementum porta. venenatis, eleifend commodo Curabitur eget neque.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest