Nio steg till en redaktionell plattform

Oavsett vilken form du väljer för din content, till exempel tryck, webbmagasin eller blogg, måste du ha något att stå på och luta dig mot i det redaktionella arbetet. Vi kallar detta för redaktionell plattform. I denna artikel går Lars Wirtén igenom hur du steg för steg tar fram en sådan plattform.

Lars Wirtén
20 mars 2019

Okej, mer kon­kret, vad är det egent­li­gen jag pra­tar om? Hur ser en sådan ut? Hur tar du fram en? I prin­cip hand­lar det om design, i begrep­pets vida och mest kor­rek­ta bemär­kel­se; att desig­na din redak­tio­nel­la sats­ning. Inte bara gra­fiskt, utan även funk­tio­nellt, inne­hålls­mäs­sigt, text- och bild­språk: att leda och gui­da läsa­ren genom maga­si­net eller blog­gen på ett sätt som ökar san­no­lik­he­ten att hen läser länge och ofta. Och att du når rätt publik med rätt inne­håll och till­tal.

En redak­tio­nell platt­form består av två delar: en stra­te­gisk och tak­tisk gui­de, samt en visu­ell gui­de i form av en gra­fisk skiss (gäl­ler i förs­ta hand maga­sin, tryck­ta och/​eller digi­ta­la).

1. Börja med en workshop

Det är du och dina med­ar­be­ta­re som har sva­ren på vad ni vill med er kom­mu­ni­ka­tion. Vad är syf­tet? Vilka mål är rim­li­ga? Vad har vi för resur­ser och ambi­tio­ner? Hur ser publi­ken ut? Vad är den intres­se­rad av?

Om du tar extern hjälp är en works­hop en bätt­re arbets­form än att låta sig bli inter­vju­ad eller själv ta fram en platt­form (nej, det gör du bara inte). I works­ho­pen kan nya, ovän­ta­de idéer och kre­a­ti­va tan­kar kom­ma fram. När platt­for­men är spi­kad ska du föl­ja den, inte fal­la för fres­tel­sen att hop­pa mel­lan oli­ka mer eller mind­re roli­ga tuvor.

2. Bakgrund

En vik­tig poäng med en redak­tio­nell platt­form är att den doku­men­te­rar grun­der­na för det redak­tio­nel­la arbe­tet för att under­lät­ta den så vik­ti­ga kon­ti­nu­i­te­ten. Magasinet eller blog­gen ska inte påver­kas av att med­ar­be­ta­re eller byrå­er byts ut. Den är ock­så ett utmärkt doku­ment att använ­da internt, för att spri­da kun­skap om det redak­tio­nel­la arbe­te ni gör.

Beskriv där­för gär­na bak­grund till sats­ning­en, mark­nads­si­tu­a­tio­nen och till exem­pel kon­kur­ren­ters mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

3. Syfte, mål och målgrupp

Kommentarer känns över­flö­digt. Om du inte vet var­för du job­bar redak­tio­nellt och till vem du talar, oav­sett om det är en tid­ning, nyhets­brev eller blogg, kom­mer du hel­ler inte upp­nå myc­ket. Men det är klart att du vet. Beskriv det enkelt och tyd­ligt så att även and­ra i din orga­ni­sa­tion får veta och för­står.

4. Innehåll

Den roli­ga biten! Samla ihop alla idéer från works­ho­pen. Ställ dem mot syf­te, mål och mål­grupp. Sortera och struk­tu­re­ra. Dela in tidningen/​bloggen i avdel­ning­ar. Ge var­je avdel­ning en vin­jett som ger väg­led­ning om inne­hål­let, exem­pel­vis Profilen, Sorterat, Fokus etc. Koppla var­je vin­jett till dina syf­ten och mål. Vad ska just det här inne­hål­let bidra med för att du ska upp­nå det du vill?

Tänk på att ska­pa dyna­mik. Jämför med musik: du behö­ver både vers, refräng och bryg­ga, lug­na par­ti­er blan­dat med mer inten­si­va. Om du bara skri­ker och har voly­men upp­skru­vad på max kom­mer få orka lyss­na. Än mind­re bry sig eller kän­na sig enga­ge­rad.

5. Ton och anslag

Hur vill din publik bli till­ta­lad? Beskriv tonen i tex­ter, bil­der och even­tu­ellt fil­mer. Motivera var­för, så att även per­so­ner som inte varit invol­ve­ra­de i att ta fram platt­for­men för­står reso­ne­mang­et bakom.

6. Sätt upp en redaktion

Hjärtat i alla redak­tio­nel­la sats­ning­ar är redak­tio­nen. Med rätt per­so­ner enga­ge­ra­de får du bra input, både kre­a­tivt och ämnes­mäs­sigt. Fundera nog­grant ige­nom det­ta: det här är nyc­keln till att få till exem­pel led­ning­en enga­ge­rad. Fördela ansvar, hur ofta ni ska träf­fas och vad som för­vän­tas av redak­tio­nen.

7. Utgivning och omfång

Hur omfat­tan­de ska tid­ning­en vara? Vilket for­mat? Hur ofta ska blog­gen upp­da­te­ras? Hur stor är upp­la­gan om den trycks? Se till så att det inte finns någ­ra tvek­sam­he­ter kring den här typen av kvan­ti­ta­ti­va data.

8. Grafisk design

Medan du har for­mu­le­rat den stra­te­gis­ka och tak­tis­ka delen av platt­for­men har någon annan ska­pat en gra­fisk design och ett visu­ellt uttryck. Varför har det ena eller and­ra gra­fis­ka uttryc­ket valts? Varför just den val­da typo­gra­fin? Beskriv till­sam­mans med din AD/​grafiska form­gi­va­re vad du vill uttryc­ka.

9. Voila – låt världen skåda underverket!

Glöm inte den sista men ack så vik­ti­ga punk­ten: att ha en plan för hur allt det fan­tas­tis­ka inne­håll du kom­mer ta fram ska spri­das. En plan för digi­tal dis­tri­bu­tion är helt avgö­ran­de för att nå ut. Hur ska du job­ba med soci­a­la medi­er? Kan du kopp­la till elektro­nis­ka nyhets­brev? Har du en pre­nu­me­ra­tions­funk­tion på din webb­plats? Det går inte läng­re att ha en dis­tri­bu­tions­lis­ta, luta sig till­ba­ka och tro att job­bet är gjort. Det är nu det bör­jar!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ultricies in ut venenatis, dolor. non Donec Aenean ut quis,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest