Nu vill jag också bära uniform

Ikväll har Uniforms for the Dedicated sin första visning någonsin under Stockholm Fashion Week. Det kommer säkert att kännas som regn, snö och berg. Eller som asfalt, neon, solsken och frusna bär. Säkert kommer det att vara alldeles, alldeles underbart.

Helena Bajlo
28 augusti 2013

Ikväll har Uniforms for the Dedicated sin förs­ta vis­ning någon­sin under Stockholm Fashion Week. Det kom­mer säkert att kän­nas som regn, snö och berg. Eller som asfalt, neon, sol­sken och frus­na bär. Säkert kom­mer det att vara all­de­les, all­de­les underbart.

Förnuft och känsla blev content marketing

Få saker vill jag hell­re än att få upp­le­va de där tolv minu­ter­na av mode­vis­ning i Absolut Vodkas showroom.

Men när jag träf­far Mike på kon­to­ret på Södermalm går mai­len varm i dato­rer­na – alla vill in, alla vill vara med. Biljetterna är hjälp­löst slut och jag lovar dig att suget infun­nit sig helt utan hjälp av köpt media.

Medan and­ra svens­ka mode­mär­ken kla­rar sig i snitt tre år, har Uniforms for the Dedicated sta­digt växt sedan hös­ten 2007. Och vi kan säga att det är för­må­gan att job­ba med con­tent mar­ke­ting som givit suc­cén, med reser­va­tion för att de inte hade en aning om att det var vad de gjor­de. Istället följ­de de för­nuft och käns­la. Där ingick att inte stö­ra män­ni­skor. Och att ald­rig tränga sig på.

Skramlade ihop till ett aktiebolag

Egentligen var det en slump att det blev klä­der före­ta­get sat­sa­de på.

– Vi var ett gäng som sur­fa­de, ska­ta­de och kör­de snow­board. Vi res­te, fil­ma­de och fota­de. Vi kör­de indi­vi­du­el­la spor­ter, men äls­ka­de att dela upp­le­vel­sen med varand­ra. Sedan vil­le vi göra något mer till­sam­mans och skram­la­de ihop till ett aktiebolag.

Naturen var lekplatsen

Samspelet med natu­ren, konst och musik fanns som natur­li­ga inslag i var­da­gen och vän­ner­na tog med sig ele­men­ten in i företaget.

– Att ska­pa till­sam­mans, men köra indi­vi­du­ellt genom­sy­rar vårt sätt att job­ba idag. Allt vi gör utgår från våra vär­de­ring­ar och vårt etos är att göra de bäs­ta klä­der­na i värl­den, sett ur alla aspekter.

Naturen var lek­plat­sen så håll­bar­hets­per­spek­ti­vet fanns inbyggt. Nu är varu­mär­ket byggt på de vär­de­ring­ar som delas av alla som finns runt före­ta­get och på deras uni­ka kreativitet.

Skapade musik som passade till kläderna

2007, före den sto­ra mas­san, ska­pa­de Uniforms for the Dedicated musik som pas­sa­de till klä­der­na och dela­de ut den på USB-min­ne till kunderna.

– Folk hit­ta­de musi­ken på Youtube, plöts­ligt hade vi fem­ti­o­tu­sen vis­ning­ar. Folk Gogglade vida­re ”åh, är det här ett kläd­mär­ke ock­så”, både fil­mer och musik där våra klä­der är en del av en hel­het ingår naturligt.

”Business by accident”

Idag finns Uniforms for the Dedicated i 20 län­der. Sverige är fort­fa­ran­de störst men England och Italien är på starkt fram­gång och mär­ket väc­ker upp­märk­sam­het i Kina och Sydkorea.

Mike träf­fa­de en av sina part­ners på en gla­ciär i Norge och före­ta­get kom till som en ”busi­ness by acci­dent” som han säger.

Viljan att dela med sig och att inte att tränga sig på

De hade eko­no­mis­ka utbild­ning­ar i baga­get, men viss­te inte mer om mode än att de vill ska­pa sådant de själ­va gil­la­de. Utgångspunkten var det som de vär­de­ra­de i livet. Naturen, lek­plat­sen och det lust­fyll­da i kons­ten blev en affärsidé där det inte fanns någ­ra gränser.

– Från bör­jan hade vi en naiv blick som gjor­de att vi inte såg någ­ra begräns­ning­ar. Förändring och kre­a­ti­vi­tet var natur­ligt inför­li­vat i vår arbets­pro­cess. Ansvar för natu­ren och visio­nen om håll­bar­het bott­na­de i oss. Idag har ansva­ret för före­ta­get, de anställ­das löner och att beta­la hyror ock­så lan­dat, säger Mike.

Det som inte änd­rats är vil­jan att dela med sig och att inte att tränga sig på.

– Det låter kanske inte så ödmjukt, men köpt reklam behövs bara när du inte är till­räck­ligt duk­tig, säger Mike.

Att göra det som är unikt, bra och som hål­ler ur fle­ra aspek­ter än i söm­mar­na har sin egen attraktionskraft.

– Gillar du klä­der­na berät­tar du det för piz­za­ba­ga­ren gran­nen och tax­i­chaf­fi­sen. Vi kanske inte var tra­di­tio­nel­la affärs­män från start, men vi var bra på att byg­ga nät­verk och att ska­pa relationer.

Våra vän­ner tyck­te om det vi gjor­de och vi har invol­ve­rat dem efter lust och för­må­ga. De har fått göra allt från att age­ra i fil­mer­na, ska­pa musik och till fil­ma och fotografera.

Var gör jag bäst nytta?

Nu är före­ta­get väl­digt seri­öst, men fort­fa­ran­de styr frå­gan; var gör jag bäst nyt­ta? Och var har jag roligast?

Så länge alla gör det de gil­lar, har ing­en ont i magen när det drar ihop sig till mån­dag mor­gon och en ny vec­ka på job­bet. Vi fort­sät­ter att inspi­re­ra varand­ra och går dit kun­ska­pen och våra vär­de­ring­ar leder oss.

Hyra är det nya äga

Hösten 2013 tän­ker Uniforms för the Dedicated sän­ka sin för­sälj­ning av kava­jer med 10%. Hur då?

– Vi star­tar uthyr­ning i den egna buti­ken på Krukmakargatan och hop­pas våra åter­för­säl­ja­re hakar på – det lig­ger i tiden. Och ja, så är det – hyra är det nya äga.

Jag är fast och frå­gar: När ska ni bör­ja göra klänningar?

– Kanske ald­rig. Vi har så myc­ket kvar att utveck­la inom vårt herr­modekon­cept, säger Mike.

Det finns snyg­ga skjor­tor jag kan sat­sa på, för jag vill ock­så ha en rela­tion till Uniforms for the Dedicated.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »