Nu vill jag också bära uniform

Ikväll har Uniforms for the Dedicated sin första visning någonsin under Stockholm Fashion Week. Det kommer säkert att kännas som regn, snö och berg. Eller som asfalt, neon, solsken och frusna bär. Säkert kommer det att vara alldeles, alldeles underbart.

Helena Bajlo
28 augusti 2013

Ikväll har Uniforms for the Dedicated sin förs­ta vis­ning någon­sin under Stockholm Fashion Week. Det kom­mer säkert att kän­nas som regn, snö och berg. Eller som asfalt, neon, sol­sken och frus­na bär. Säkert kom­mer det att vara all­de­les, all­de­les under­bart.

Förnuft och känsla blev content marketing

Få saker vill jag hell­re än att få upp­le­va de där tolv minu­ter­na av mode­vis­ning i Absolut Vodkas showroom.

Men när jag träf­far Mike på kon­to­ret på Södermalm går mai­len varm i dato­rer­na – alla vill in, alla vill vara med. Biljetterna är hjälp­löst slut och jag lovar dig att suget infun­nit sig helt utan hjälp av köpt media.

Medan and­ra svens­ka mode­mär­ken kla­rar sig i snitt tre år, har Uniforms for the Dedicated sta­digt växt sedan hös­ten 2007. Och vi kan säga att det är för­må­gan att job­ba med con­tent mar­ke­ting som givit suc­cén, med reser­va­tion för att de inte hade en aning om att det var vad de gjor­de. Istället följ­de de för­nuft och käns­la. Där ingick att inte stö­ra män­ni­skor. Och att ald­rig tränga sig på.

Skramlade ihop till ett aktiebolag

Egentligen var det en slump att det blev klä­der före­ta­get sat­sa­de på.

– Vi var ett gäng som sur­fa­de, ska­ta­de och kör­de snow­board. Vi res­te, fil­ma­de och fota­de. Vi kör­de indi­vi­du­el­la spor­ter, men äls­ka­de att dela upp­le­vel­sen med varand­ra. Sedan vil­le vi göra något mer till­sam­mans och skram­la­de ihop till ett aktie­bo­lag.

Naturen var lekplatsen

Samspelet med natu­ren, konst och musik fanns som natur­li­ga inslag i var­da­gen och vän­ner­na tog med sig ele­men­ten in i före­ta­get.

– Att ska­pa till­sam­mans, men köra indi­vi­du­ellt genom­sy­rar vårt sätt att job­ba idag. Allt vi gör utgår från våra vär­de­ring­ar och vårt etos är att göra de bäs­ta klä­der­na i värl­den, sett ur alla aspek­ter.

Naturen var lek­plat­sen så håll­bar­hets­per­spek­ti­vet fanns inbyggt. Nu är varu­mär­ket byggt på de vär­de­ring­ar som delas av alla som finns runt före­ta­get och på deras uni­ka kre­a­ti­vi­tet.

Skapade musik som passade till kläderna

2007, före den sto­ra mas­san, ska­pa­de Uniforms for the Dedicated musik som pas­sa­de till klä­der­na och dela­de ut den på USB-min­ne till kun­der­na.

– Folk hit­ta­de musi­ken på Youtube, plöts­ligt hade vi fem­ti­o­tu­sen vis­ning­ar. Folk Gogglade vida­re ”åh, är det här ett kläd­mär­ke ock­så”, både fil­mer och musik där våra klä­der är en del av en hel­het ingår natur­ligt.

”Business by accident”

Idag finns Uniforms for the Dedicated i 20 län­der. Sverige är fort­fa­ran­de störst men England och Italien är på starkt fram­gång och mär­ket väc­ker upp­märk­sam­het i Kina och Sydkorea.

Mike träf­fa­de en av sina part­ners på en gla­ciär i Norge och före­ta­get kom till som en ”busi­ness by acci­dent” som han säger.

Viljan att dela med sig och att inte att tränga sig på

De hade eko­no­mis­ka utbild­ning­ar i baga­get, men viss­te inte mer om mode än att de vill ska­pa sådant de själ­va gil­la­de. Utgångspunkten var det som de vär­de­ra­de i livet. Naturen, lek­plat­sen och det lust­fyll­da i kons­ten blev en affärsidé där det inte fanns någ­ra grän­ser.

– Från bör­jan hade vi en naiv blick som gjor­de att vi inte såg någ­ra begräns­ning­ar. Förändring och kre­a­ti­vi­tet var natur­ligt inför­li­vat i vår arbets­pro­cess. Ansvar för natu­ren och visio­nen om håll­bar­het bott­na­de i oss. Idag har ansva­ret för före­ta­get, de anställ­das löner och att beta­la hyror ock­så lan­dat, säger Mike.

Det som inte änd­rats är vil­jan att dela med sig och att inte att tränga sig på.

– Det låter kanske inte så ödmjukt, men köpt reklam behövs bara när du inte är till­räck­ligt duk­tig, säger Mike.

Att göra det som är unikt, bra och som hål­ler ur fle­ra aspek­ter än i söm­mar­na har sin egen attrak­tions­kraft.

– Gillar du klä­der­na berät­tar du det för piz­za­ba­ga­ren gran­nen och tax­i­chaf­fi­sen. Vi kanske inte var tra­di­tio­nel­la affärs­män från start, men vi var bra på att byg­ga nät­verk och att ska­pa rela­tio­ner.

Våra vän­ner tyck­te om det vi gjor­de och vi har invol­ve­rat dem efter lust och för­må­ga. De har fått göra allt från att age­ra i fil­mer­na, ska­pa musik och till fil­ma och foto­gra­fe­ra.

Var gör jag bäst nytta?

Nu är före­ta­get väl­digt seri­öst, men fort­fa­ran­de styr frå­gan; var gör jag bäst nyt­ta? Och var har jag roli­gast?

Så länge alla gör det de gil­lar, har ing­en ont i magen när det drar ihop sig till mån­dag mor­gon och en ny vec­ka på job­bet. Vi fort­sät­ter att inspi­re­ra varand­ra och går dit kun­ska­pen och våra vär­de­ring­ar leder oss.

Hyra är det nya äga

Hösten 2013 tän­ker Uniforms för the Dedicated sän­ka sin för­sälj­ning av kava­jer med 10%. Hur då?

– Vi star­tar uthyr­ning i den egna buti­ken på Krukmakargatan och hop­pas våra åter­för­säl­ja­re hakar på – det lig­ger i tiden. Och ja, så är det – hyra är det nya äga.

Jag är fast och frå­gar: När ska ni bör­ja göra klän­ning­ar?

– Kanske ald­rig. Vi har så myc­ket kvar att utveck­la inom vårt herr­modekon­cept, säger Mike.

Det finns snyg­ga skjor­tor jag kan sat­sa på, för jag vill ock­så ha en rela­tion till Uniforms for the Dedicated.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ultricies ut dictum porta. vulputate, ante. id Lorem Nullam libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest