Ny bok om den kreativa revolutionen: Öga mot Öga

Den kreativa revolutionen i Sverige inleds 1964 (15 år efter USA) och pågår fram till 1994. Under dessa år genomgår reklambranschen en drastiskt förändring. Och mitt i den stod Lars Falk, Claes Bergquist och Kurt Lundkvist. Nu berättar de tre mästarna om den kreativa revolutionen i svensk reklam i en ny bok: "Öga mot öga": Vad den innebar. Varför den behövdes. Vad som blev resultatet. Och kanske viktigast: Vad den har att lära dagens och morgondagens kreatörer. I avsnitt 201 berättar Lars Falk om boken och varför de tre kreatörerna har skapat den. Lyssna nu!

Thomas Barregren
8 november 2018

Under 1950-talet hand­la­de reklam om att köpa annons­ut­rym­men och ham­ra in upp­drags­gi­va­rens bud­skap. Ju fler gång­er annon­sen inför­des desto effek­ti­va­re – trod­de man. Det fanns ock­så en blind till­tro till forsk­ning, till exem­pel mät­ning­ar av vad män­ni­skor tänk­te och tyck­te. Det gäll­de bara att hit­ta och pre­sen­te­ra the Unique Selling Proposition (USP). Hur annon­sen utfor­ma­des var inte så bety­del­se­fullt, och copy­wri­ter exi­ste­ra­de knappt.

Byråerna fun­ge­ra­de som annons­för­med­la­re med så kal­la­de kon­takt­män som såg till att ett före­tags annons ham­na­de i tid­ning­en. Kontaktmannen sköt­te all kon­takt med kun­den och skrev själv annonstexterna.

William ”Bill” Bernbach hade en annan upp­fatt­ning. Redan i slu­tet på 40-talet ifrå­ga­sat­te han bran­schens eta­ble­ra­de tak­ti­ker och mena­de att det tja­ti­ga och beskäf­ti­ga till­ta­let sna­ra­re gjor­de att folk tit­ta­de bort och höll för öronen.

Hans upp­fatt­ning var att 85% av all reklam igno­re­ras och att USP där­för var menings­löst. Och han ansåg att mark­nads­un­der­sök­ning­ar de upp­munt­ra­de det mediokra.

För att fånga män­ni­skors upp­märk­sam­het mås­te man tala med dem, i stäl­let för till dem. Det hand­la­de inte bara om vad som skul­le sägas, utan hur. Lösningen enligt Bernbach var kre­a­ti­vi­tet och konst­när­lig­het: ”Ingen stor veten­skaps­man, som för­sö­ker vär­de­ra sin insats i sam­häl­let, skul­le kom­ma på tan­ken att sät­ta kun­skap och tek­nisk skick­lig­het före fan­ta­si och intui­tion.” Med den över­ty­gel­sen läm­na­de han sin anställ­ning och star­ta­de 1949 byrån Doyle-Dane-Bernbach – DDB. Den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen inleds.

I stäl­let för en strikt för­del­ning av upp­gif­ter lät man skri­ben­ter och form­gi­va­re arbe­ta till­sam­mans, ett kol­lek­tivt och kre­a­tivt arbe­te som led­de till fler och bätt­re uppslag.

DDB gjor­de under 60-talet någ­ra av reklam­värl­dens mest kän­da och upp­skat­ta­de kam­pan­jer för Volkswagen (Think Small och Lemon) och Avis (We try har­der). Moderna efter­föl­ja­re är Nike ”Just do it…” och Apples ”Think different”

DDB fick fle­ra efter­föl­ja­re. Till de mest bety­dan­de hör Mary Wells som blev den förs­ta kvinn­li­ga vd:n vars reklam­by­rå note­ra­des på bör­sen i New York. De revo­lu­tio­ne­ra­de rekla­men för flyg­bo­lag. Och lig­ger bakom en annan av värl­dens mest kän­da reklam­kam­pan­jer – ”I love New York” från 1977.

Sverige var i bör­jan av 1960-talet långt efter. Det fanns tre byrå­er som i stort sett hade hela den svens­ka mark­na­den: Svenska Telegrambyrån, Gumaelius och Ervaco.

Först att intro­du­ce­ra det nya tan­ke­sät­tet i Sverige var John Melin som till­sam­mans med Anders Österlin blev kre­a­törs­du­on M&Ö. Men det det är först med Alf Mork och Leon Nordin om den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen på all­var tar fart i Sverige.

Alf Mork kom till Sverige från Norge i slu­tet av 50-talet, plug­ga­de på Konstfack i Göteborg och bör­ja­de 1964 att arbe­ta som AD på Stig Arbmans reklam­by­rå i Stockholm. På byrån träf­far han che­fen och copyn Leon Nordin. De blir snabbt ett radarpar.

En av deras förs­ta reklam­kam­pan­jer var för Renault 4 som de med den reto­ris­ka frå­gan ”Skrytbil?” mark­nads­för­de i sam­ma anda som DDBs Think Small för Volkswagen. Annonskampanjen är en av svens­ka reklam­histo­ri­ens mest upp­märk­sam­ma­de annonskampanjer.

Den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen i Sverige inleds 1964 (15 år efter USA) och pågår fram till 1994. Under des­sa år genom­går reklam­bran­schen en dras­tiskt för­änd­ring. Och mitt i den stod Lars Falk, Claes Bergquist och Kurt Lundkvist.

Nu har de tre mäs­tar­na ska­pat en bok som på 240 sidor berät­tar om den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen i Sverige: Vad den inne­bar. Varför den behöv­des. Vad som blev resul­ta­tet. Och vad den har att lära dagens och mor­gon­da­gens kreatörer.

Pia och jag (Thomas) har haft för­må­nen att via vår vän och hus­gud Lars Falk föl­ja ska­pan­det av boken. Redan i feb­ru­a­ri, när vi besök­te Lasse i hans vil­la i Bromma Trädgårdsstad, fick vi se en prak­tiskt taget fär­dig bok. Vi pas­sa­de ock­så på att inter­vjua honom om boken.

I avsnitt 201 av Kntnt Radio hör du inter­vjun. Vi har vän­tat tills nu eftersom det är först nu boken kan bestäl­las. Den släpps om två vec­kor: Den 22 novem­ber 2018.

[kntnt_​radio 201]

Mer av och med Lars Falk

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Secret Mission © Frank Rawel (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »