Ny reklambyrå

Lars Falk, belönad copywriter med rötterna i den svenska kreativa revolutionen, funderar på att starta byrå igen. Med endast en produkt i sortimentet – säljbrev. Långa sådana, laddade med kunskap och samtalande. Som är säljande utan att sälja. Planen är klar. Hur ska det gå? Läs Lars Falks krönika här i Kntnt Magasin!

Lars Falk
15 augusti 2018

Jag fun­de­rar på att star­ta byrå igen. Affärsidén är enkel. Gör något som du blir garan­te­rat ensam om. Som väl­digt många behö­ver. Och är bered­da att beta­la bra för. Som inte krä­ver jät­tes­tor orga­ni­sa­tion. Och där kva­li­tén sit­ter i med­ar­be­ta­re som jag räk­nar med kom­mer att köa för att få del­ta.

Dessutom ska byrån bara ha en enda pro­dukt, eller tjänst om du så vill. Vi ska säl­ja sälj­brev. Men inte den gam­la tröt­ta sort som avslu­ta­de indu­stri­e­rans reklam med blin­kan­de kupong­er, du minns alla des­sa finur­ligt kur­si­ve­ra­de, under­struk­na rader som­li­ga med fet stil och ensta­ka ord i ver­sa­ler. Alltså inte brev som skrivs av robo­ti­se­ra­de hjär­nor utan av djupt mänsk­li­ga.

Breven ska såle­des vara långa, fem tio sidor möter inga hin­der. Tvärtom. De ska vara lad­da­de med sak­lig infor­ma­tion, mas­sor av kun­skap men abso­lut inte vara en lite folk­li­ga­re vari­ant av mark­nads­pla­nen. De ska vara intres­san­ta, berö­ran­de, sam­ta­lan­de och öpp­na, det vill säga säl­jan­de utan att säl­ja. Du hör att det bör­jar bli svårt.

De ska vara just brev, kän­nas som ett bra brev all­tid gjort och där­för vara per­son­ligt. Alltså utveck­la ett givan­de och tagan­de mel­lan två eller ett fåtal i ett före­tag och en grupp väl val­da pri­vat­per­so­ner. Men som sagt, från män­ni­ska till män­ni­ska.

Det and­ra är att de ska vara lad­da­de med, låt mig kal­la det huma­nio­ra. Med det menar jag att ämnet (pro­duk­ten eller tjäns­ten) ska pla­ce­ras in i det sto­ra sam­man­hang i vil­ket den till­tänk­te kon­su­men­ten befin­ner sig. Vi kan ta min gam­la käpp­häst synå­len: inte bara en vass liten ting­est bra att ha vid söm­nad utan ännu mer sym­bo­len för kre­a­ti­vi­tet, lag­ning, oför­ut­sed­da hän­del­ser och mas­sor av annat. Utan synål ing­et mode, utan mode ing­en kopp­ling till tiden, utan kopp­ling till tiden ing­en kopp­ling till tidi­ga­re tider, utan histo­ria ingen­ting att laga, för­bätt­ra, utveck­la.

Allt det och oänd­ligt myc­ket mer kan man få med i ett bra skri­vet brev om vik­ten av att köpa in ett par­ti synå­lar, en pro­dukt så per­fekt att någon pro­dukt­ut­veck­ling inte ägt rum på hund­ra år.

Det tred­je är för­stås käns­lor; att bre­vet är så for­mu­le­rat att det känns som om per­so­ner­na som skri­ver även stop­par i kuvert, fran­ke­rar och pos­tar. Att de tän­ker, kän­ner, anar, dröm­mer och hop­pas på unge­fär sam­ma saker som du.

Men låter sig såda­na brev skri­vas, invän­der du? Kan man skri­va per­son­ligt och under­teck­na bre­vet med en logo­typ? Det är ju ändå ett helt före­tag som står bakom. Och ing­en vd går för­stås till post­lå­dan.

Självklart går det. Det har gått förr. Därför är fjär­de punk­ten att den som skri­ver gott och väl kan utgå från att den som läser har för­stått spe­let (folk är inte dum­ma); att du som skri­ver är lejd, att det är ditt jobb att pro­pa­ge­ra för nyhe­ten fär­ga­de synå­lar. Det är näm­li­gen så att folk läser det som är bra skri­vet. Därför att det som är bra skri­vet är bra tänkt, och bra känt. Det till­för nytt, vil­ket är all kom­mu­ni­ka­tions mening.

Finns des­sa skri­ben­ter, und­rar du nu? Javisst. Hela jour­na­list­kå­ren har den pre­sum­ti­va talang­en. Många övar sig redan i sitt nuva­ran­de jobb även som nyhets­för­med­la­re och obe­ro­en­de granska­re. Andra extraknäc­ker. Min byrå ska där­för ha hund­ra såda­na lis­ta­de efter ämne, kom­pe­tens och ”stil”. (Vissa begrepp mås­te filas på, mär­ker jag)

Historien visar att de bäs­ta copy­wri­ters Sverige någon­sin haft var driv­na jour­na­lis­ter innan de insåg vil­ken helt annan påver­kan än det dag­li­ga arti­kel­skri­van­det en väl­for­mu­le­rad helsi­da i dags­tid­ning­en kan ha även om det står Emmaboda längst ner (se Sören Blankings ”Emmaboda i våra hjär­tan”). Eller Facit (se Per Henry Richters ”En van­sin­nig pre­sent till en tio­å­ring”) eller hans annons ”Albin” för Kosta Boda. Resultatet blev att des­sa och en hand­full and­ra som Lars Wannberg, Lennart Bengtsson och Jan Cederquist, det vill säga skri­ben­ter med både sub­jekt och pre­di­kat i mening­ar­na, gav upp­hov till den kre­a­ti­va revo­lu­tion i svensk reklam som tog sin bör­jan för idag unge­fär fem­tio år sedan.

Affärsidén är såle­des fem­tio år gam­mal, och ännu äld­re eftersom oänd­ligt långa tex­ter som annon­sen ”Imagine Harry and med adver­ti­sing our pears in Fortune” (en annons i upp­näs­ta eko­no­mi­tid­ning­en Fortune för två päron­ploc­kan­de brö­der) visa­de vägen – för hund­ra år sedan. Säljbrev av rätt kali­ber kan såle­des lätt åter­bru­kas som säll­synt intres­san­ta annon­ser.

Vilka vill då att den­na byrå ska köra igång så snart det bara går om inte: Alla jour­na­lis­ter som nu ser arbets­mark­na­den krym­pa. Alla skri­ben­ter med för­fat­tar­dröm­mar som nu bara skri­ver för byrå­lå­dan. Alla gam­mel­me­dia som nu und­rar hur de ska kun­na ta mer betalt för allt säm­re annon­ser i en sjun­kan­de upp­la­ga. Alla reklam­kö­pa­re som und­rar hur dyr och dålig en reklam­film kan få vara. Alla and­ra som bör­jar tviv­la på om det verk­li­gen är sant att folk slu­tat läsa mer än hund­ra­fyr­tio tec­ken åt gång­en. De läser ju böc­ker. Och inte minst alla kon­su­men­ter som nu sit­ter och zap­par runt på nätet i jakt på något att veta om skru­var­na och mutt­rar­na bakom loc­kel­sen. Inte bara att en kän­dis låt­sas gil­la utan­på­ver­ket.

Sist men inte minst Samhället, det vill säga sum­man av alla oss till­sam­mans, som till­förs en ton i rekla­men, den­na domi­nan­ta stän­digt objud­na gäst, som gör den något lät­ta­re att stå ut med.

Naturligtvis star­tar jag ing­en sån byrå. Jag tror givet­vis inte på idén. Vad trod­de du? Den går på tvä­ren med allt som idag pågår och pekar fram­åt. Skriva långa brev even­tu­ellt utde­la­de någon dag sena­re, det var det dum­mas­te du hört på länge. Minns var du läs­te det.

Till sist en liten histo­ria (jag har berät­tat den förr men den pas­sar osed­van­ligt bra här): Det hän­de under min själ­vanställ­ning efter byrå­ti­den att jag under pro­me­na­der­na i city möt­te en åld­rad Leon Nordin. Han gick ock­så omkring och fun­de­ra­de. När han förs­ta gång­en vi sågs, efter att det gått någ­ra år, frå­ga­de vad jag gör nu för tiden sva­ra­de jag dels san­nings­en­ligt men ock­så för att jag trod­de att det skul­le impo­ne­ra på honom att ”det är myc­ket kom­mu­ni­ka­ti­va platt­for­mar och sånt”. Han tit­ta­de med­lid­samt på mig. När jag frå­ga­de vad han själv gör, mer än sam­lar fri­mär­ken, om han nu arbe­tar yrkes­mäs­sigt på något sätt, så sa han: ”Jag skri­ver sälj­brev. Om fler ägna­de sig åt att lära sig den svå­ra kons­ten skul­le det inte behö­vas så myc­ket platt­for­mar och annat mum­bojum­bo”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Praesent dolor. ut ut nunc lectus adipiscing sed at libero odio tempus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest