Ny studie: 2 av 3 marknadsförare upplever att ledningen inte förstår dem

Ledningen varken förstår eller respekterar marknadsförarens arbete visar ny undersökning. Arbetsbeskrivningar saknas, den snabba utvecklingen inom området leder till stress och förväntningarna upplevs skyhöga. Hur illa är det ställt egentligen? Thomas och Pia har träffat författarna till alldeles färsk studie om marknadsförarnas situation.

Pia Tegborg
6 december 2018

Ledningen var­ken för­står eller respek­te­rar mark­nads­fö­ra­rens arbe­te visar ny under­sök­ning. Arbetsbeskrivningar sak­nas, den snab­ba utveck­ling­en inom områ­det leder till stress och för­vänt­ning­ar­na upp­levs sky­höga. Hur illa är det ställt egent­li­gen? Thomas och Pia har träf­fat för­fat­tar­na till all­de­les färsk stu­die om mark­nads­fö­rar­nas situ­a­tion. Lyssna på Kntnt Radio avsnitt 205!

Fakta om undersökningen

Studien om mark­nads­fö­rar­nas arbets­si­tu­a­tion genom­för­des av digi­tal­by­rån Double Group under peri­o­den augusti –novem­ber 2018.

560 per­so­ner som iden­ti­fi­e­rar sig som ”mark­nads­fö­ra­re” med­ver­kar. Drygt hälf­ten är ”gene­ra­lis­ter”, vil­ket inne­fat­tar rol­ler som mark­nads­ko­or­di­na­tor, kom­mu­ni­ka­tör, pro­jekt­le­da­re med mera. En fjär­de­del titu­le­rar sig mark­nads­che­fer och knappt 20% anger att de har en spe­ci­a­list­roll som till exem­pel desig­ner, copy­wri­ter eller ana­ly­ti­ker. Här ingår ock­så soci­al media mana­gers.

Drygt hälf­ten av del­ta­gar­na har arbe­tat med mark­nads­fö­ring upp till tio år medan 14% varit i bran­schen i mer än 20 år. 6 av 10 del­ta­ga­re repre­sen­te­rar köpar­si­dan och arbe­tar på en mark­nads­av­del­ning. En knapp tred­je­del är fri­lan­sa­re eller anställ­da på en byrå.

Övervägande ett digitalt arbete – utan mandat

Så många som 3 av 4 upp­ger att lejon­par­ten av deras arbe­te idag är digi­talt. 70% eller fler av de till­frå­ga­de säger vida­re att soci­a­la medi­er, varu­mär­kes­ar­be­te, webb­plats, copy och kam­panj­pla­ne­ring ingår i deras arbets­upp­gif­ter – vil­ket gör det tro­ligt att de all­ra fles­ta job­bar med soci­a­la medi­er och webb­plats.

Vi dis­ku­te­rar ock­så det illa­vars­lan­de fak­tum att så många som hälf­ten av del­ta­gar­na inte har man­dat att ta vik­ti­ga beslut inom sina arbets­om­rå­den.

En tydlig arbetsbeskrivning saknas

Avsaknaden av arbets­be­skriv­ning­ar är påtag­lig. Hälften har ing­en över­hu­vud­ta­get, och i de fall den exi­ste­rar är angiv­na arbets­upp­gif­ter allt­för ofta inte i över­ens­stäm­mel­se med verk­lig­he­ten. Detta inne­bär en otyd­lig bild av vad som för­vän­tas av med­ar­be­ta­ren, vil­ket tro­ligt­vis är del av för­kla­ring­en till att 30% upp­le­ver att de inte når upp till ställ­da för­vänt­ning­ar. Och kän­ner stress över det­ta.

Men hur ska man veta vad che­fen för­vän­tar sig? Lyssna på vårt reso­ne­mang kring det­ta.

Hänger du med i utvecklingen?

63% anser sig hänga med i utveck­ling­en av digi­ta­la verk­tyg, arbets­sätt och lagar inom områ­det. Det bety­der å and­ra sidan att när­ma­re 4 av 10 inte tyc­ker att de häng­er med. Oavsett vil­ket så upp­le­ver en klar majo­ri­tet (8 av 10) att de har till­räck­ligt med kun­skap för att lösa sina arbets­upp­gif­ter på ett bra sätt. Det är bra. Men att när­ma­re 40% ser utveck­ling­en som att stress­mo­ment är för­stås oro­an­de.

I sam­ma ande­tag kan vi kon­sta­te­ra att så många som 90% ändå tyc­ker det är skoj att hänga med i utveck­ling­en!

Ledningen saknar förståelse

Ej ned­skriv­na för­vänt­ning­ar kan antas vara en del av för­kla­ring­en till att så många inte kän­ner sig för­ståd­da av led­ning­en. Hela 2 av 3 (63%) sva­rar näm­li­gen att de upp­le­ver att led­ning­en inte har för­stå­el­se och kun­skap kring deras jobb. 54% upp­le­ver vida­re att led­ning­en inte respek­te­rar arbe­tet de gör – vil­ket på alla vis är skräm­man­de siff­ror!

Avrundning av dagens samtal

Efter att vi vänt och vri­dit på siff­ror­na avslu­tar vi dagens sam­tal med att dis­ku­te­ra och ge råd kring vad du som lyss­na­re och mark­nads­fö­ra­re själv kan göra för att påver­ka och för­bätt­ra din arbets­si­tu­a­tion.

Vi pra­tar ock­så om sva­ren som stic­ker ut på den öpp­na frå­gan ”Vad upp­le­ver du som den störs­ta utma­ning­en på ditt jobb?”. Lyssna klart så får du veta!

Länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: By Your Side by Mallz & Deron Alek © Cartel (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mattis libero venenatis at ipsum Phasellus elementum nec facilisis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest