Ny studie: 2 av 3 marknadsförare upplever att ledningen inte förstår dem

Ledningen varken förstår eller respekterar marknadsförarens arbete visar ny undersökning. Arbetsbeskrivningar saknas, den snabba utvecklingen inom området leder till stress och förväntningarna upplevs skyhöga. Hur illa är det ställt egentligen? Thomas och Pia har träffat författarna till alldeles färsk studie om marknadsförarnas situation.

Pia Tegborg
6 december 2018

Ledningen var­ken för­står eller respek­te­rar mark­nads­fö­ra­rens arbe­te visar ny under­sök­ning. Arbetsbeskrivningar sak­nas, den snab­ba utveck­ling­en inom områ­det leder till stress och för­vänt­ning­ar­na upp­levs sky­höga. Hur illa är det ställt egent­li­gen? Thomas och Pia har träf­fat för­fat­tar­na till all­de­les färsk stu­die om mark­nads­fö­rar­nas situ­a­tion. Lyssna på Kntnt Radio avsnitt 205!

[kntnt_​radio 205]

Fakta om undersökningen

Studien om mark­nads­fö­rar­nas arbets­si­tu­a­tion genom­för­des av digi­tal­by­rån Double Group under peri­o­den augusti –novem­ber 2018.

560 per­so­ner som iden­ti­fi­e­rar sig som ”mark­nads­fö­ra­re” med­ver­kar. Drygt hälf­ten är ”gene­ra­lis­ter”, vil­ket inne­fat­tar rol­ler som mark­nads­ko­or­di­na­tor, kom­mu­ni­ka­tör, pro­jekt­le­da­re med mera. En fjär­de­del titu­le­rar sig mark­nads­che­fer och knappt 20% anger att de har en spe­ci­a­list­roll som till exem­pel desig­ner, copy­wri­ter eller ana­ly­ti­ker. Här ingår ock­så soci­al media managers.

Drygt hälf­ten av del­ta­gar­na har arbe­tat med mark­nads­fö­ring upp till tio år medan 14% varit i bran­schen i mer än 20 år. 6 av 10 del­ta­ga­re repre­sen­te­rar köpar­si­dan och arbe­tar på en mark­nads­av­del­ning. En knapp tred­je­del är fri­lan­sa­re eller anställ­da på en byrå.

Övervägande ett digitalt arbete – utan mandat

Så många som 3 av 4 upp­ger att lejon­par­ten av deras arbe­te idag är digi­talt. 70% eller fler av de till­frå­ga­de säger vida­re att soci­a­la medi­er, varu­mär­kes­ar­be­te, webb­plats, copy och kam­panj­pla­ne­ring ingår i deras arbets­upp­gif­ter – vil­ket gör det tro­ligt att de all­ra fles­ta job­bar med soci­a­la medi­er och webbplats.

Vi dis­ku­te­rar ock­så det illa­vars­lan­de fak­tum att så många som hälf­ten av del­ta­gar­na inte har man­dat att ta vik­ti­ga beslut inom sina arbetsområden.

En tydlig arbetsbeskrivning saknas

Avsaknaden av arbets­be­skriv­ning­ar är påtag­lig. Hälften har ing­en över­hu­vud­ta­get, och i de fall den exi­ste­rar är angiv­na arbets­upp­gif­ter allt­för ofta inte i över­ens­stäm­mel­se med verk­lig­he­ten. Detta inne­bär en otyd­lig bild av vad som för­vän­tas av med­ar­be­ta­ren, vil­ket tro­ligt­vis är del av för­kla­ring­en till att 30% upp­le­ver att de inte når upp till ställ­da för­vänt­ning­ar. Och kän­ner stress över detta.

Men hur ska man veta vad che­fen för­vän­tar sig? Lyssna på vårt reso­ne­mang kring detta.

Hänger du med i utvecklingen?

63% anser sig hänga med i utveck­ling­en av digi­ta­la verk­tyg, arbets­sätt och lagar inom områ­det. Det bety­der å and­ra sidan att när­ma­re 4 av 10 inte tyc­ker att de häng­er med. Oavsett vil­ket så upp­le­ver en klar majo­ri­tet (8 av 10) att de har till­räck­ligt med kun­skap för att lösa sina arbets­upp­gif­ter på ett bra sätt. Det är bra. Men att när­ma­re 40% ser utveck­ling­en som att stress­mo­ment är för­stås oroande.

I sam­ma ande­tag kan vi kon­sta­te­ra att så många som 90% ändå tyc­ker det är skoj att hänga med i utvecklingen!

Ledningen saknar förståelse

Ej ned­skriv­na för­vänt­ning­ar kan antas vara en del av för­kla­ring­en till att så många inte kän­ner sig för­ståd­da av led­ning­en. Hela 2 av 3 (63%) sva­rar näm­li­gen att de upp­le­ver att led­ning­en inte har för­stå­el­se och kun­skap kring deras jobb. 54% upp­le­ver vida­re att led­ning­en inte respek­te­rar arbe­tet de gör – vil­ket på alla vis är skräm­man­de siffror!

Avrundning av dagens samtal

Efter att vi vänt och vri­dit på siff­ror­na avslu­tar vi dagens sam­tal med att dis­ku­te­ra och ge råd kring vad du som lyss­na­re och mark­nads­fö­ra­re själv kan göra för att påver­ka och för­bätt­ra din arbetssituation.

Vi pra­tar ock­så om sva­ren som stic­ker ut på den öpp­na frå­gan ”Vad upp­le­ver du som den störs­ta utma­ning­en på ditt jobb?”. Lyssna klart så får du veta!

Länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: By Your Side by Mallz & Deron Alek © Cartel (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »