Ny typ av byrå hotar traditionella byråer

Byråmarknaden genomgår en tyst revolution. En ny typ av byråer har i tysthet etablerat sig och vuxit sig allt starkare de senaste 5–6 åren. Än så länge verkar de traditionella byråerna oberörda, men det kan snart ändras. Om de inte ger akt på utvecklingen så kan de snart se sig akterseglade. Jag tror byråmarknaden står inför en disruptiv omdaning. I denna artikel berättar jag varför. Jag ger också förslag på hur traditionella byråer och byrånätverk kan hantera situationen.

Thomas Barregren
27 juni 2018

Byråmarknaden genom­går en tyst revo­lu­tion. En ny typ av byrå­er har i tyst­het eta­ble­rat sig och vux­it sig allt star­ka­re de senas­te 5–6 åren. Än så länge ver­kar de tra­di­tio­nel­la byrå­er­na obe­rör­da, men det kan snart änd­ras. Om de inte ger akt på utveck­ling­en så kan de snart se sig akter­seg­la­de. Jag tror byrå­mark­na­den står inför en dis­rup­tiv omda­ning. I den­na arti­kel berät­tar jag var­för. Jag ger ock­så för­slag på hur tra­di­tio­nel­la byrå­er och byrå­nät­verk kan han­te­ra situationen.

Konvergens driver ny efterfrågan

It, kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning har tra­di­tio­nellt skötts av åtskil­da team ute i före­ta­gen. Men grän­ser­na sud­das ut allt­mer. Molntjänster och digi­ta­la platt­for­mar har gjort it till­gäng­ligt för alla. Digitala medi­er gör det svårt och till och med kontra­pro­duk­tivt att hål­la isär kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring. Och bolags­led­ning­ar stäl­ler allt tuf­fa­re krav på mark­nad att visa på affärsnyt­ta, vil­ket dri­ver dem i armar­na på säl­jar­na som vill ha hjälp med lead gene­ra­tion och sales enable­ment.

Kort sagt: It, kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning hål­ler sak­ta på att konvergera.

Denna kon­ver­gens ska­par efter­frå­gan av kom­mu­ni­ka­tö­rer som kan dra full nyt­ta av it för att dri­va mark­nads­fö­ring och försäljning.

Traditionella byråer möter inte efterfrågan

Samtidigt som efter­frå­gan ökar av tjäns­ter som inte­gre­rar kom­mu­ni­ka­tion och it för att gene­re­ra affä­rer, så sit­ter PR-byrå­er, con­tent­by­rå­er, reklam­by­rå­er och and­ra tra­di­tio­nel­la byrå­er fast i gam­la hjulspår.

Visst finns en bety­dan­de bransch­glid­ning. PR-byrå­er blir con­tent­by­rå­er, som blir reklam­by­rå­er, som bli PR-byråer.

Visst finns it-kun­nan­de. Kunskap om soci­a­la medi­er, onli­ne annon­se­ring och ana­ly­tics är ett mås­te för byrå­er som vill överleva.

Och visst finns spe­ci­a­list­kom­pe­tens inom webb, seo, kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring med mera. Alla byrå­nät­verk med själ­vakt­ning har minst ett sådant bolag.

Men…!

Branschglidningen sker hela tiden mel­lan sam­ma gam­la hjul­spår – all­tid inom kom­mu­ni­ka­tions­om­rå­det. Det finns ing­en kom­mu­ni­ka­tions­by­rå som fram­gångs­rikt har givit sig in på de sto­ra kon­sult­bo­la­gens mark­nad inom it och management.

De fles­ta byrå­med­ar­be­ta­re har lika ytlig kom­pe­tens om it, som it-kon­sul­ter har ytlig kom­pe­tens om kom­mu­ni­ka­tion. Kunskap om digi­ta­la verk­tyg och platt­form är inte det sam­ma som it-kompetens.

Och det räc­ker inte med att ha spe­ci­a­lis­ter på kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring och webb i nät­ver­ket. Det krävs en tight integ­ra­tion av kom­mu­ni­ka­tion och it för att möta efter­frå­gan som ska­pas av kon­ver­gen­sen hos kunderna.

Med and­ra ord: Traditionella byrå­er har inte till­räck­lig kom­pe­tens för att möta kun­der­nas efterfrågan.

Grogrund för ny typ av byråer

Medan tra­di­tio­nel­la byrå­er när­synt foku­se­rar på kom­mu­ni­ka­tion, så letar deras kun­der vid­synt efter alter­na­tiv. Det ska­par en öpp­ning för aktö­rer som tidi­ga­re inte har job­bat med kom­mu­ni­ka­tion. Framför allt är det ent­re­pre­nö­rer och kon­sult­bo­lag inom it som har tagit chan­sen. Men det kom­mer ock­så en och annan från sälj-hål­let. De bör­ja­de för 5–6 år sedan att star­ta en ny typ av byrå som inte­gre­rar mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och it för att dri­va affärer.

Några har star­tats av ent­re­pre­nö­rer med it- eller sälj­bak­grund. Till exem­pel har Hägvall & Sjömans grun­da­re en bak­grund från it-bran­schen, Doidea har grun­dats av ev en it-kon­sult och Business Reflex av två säl­ja­re med erfa­ren­het av mark­nads­fö­ring och it.

Andra har star­tats eller köpts av it-kon­sult­bo­lag: Sigma har Maverick, KnowIt har KnowIt Experience, Acando har Itch och HiQ har bytt fokus från inbäd­da­de system till tek­nik, design och kommunikation.

Den nya typen av byrå­er syns knappt på de tra­di­tio­nel­la byrå­er­nas radar. De är inte med­lem­mar i bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Komm. De del­tar inte i Guldägget, 100-wat­ta­ren, Spinn, Swedish Content Awards och and­ra täv­ling­ar som är vik­ti­ga för tra­di­tio­nel­la byrå­er. Och det står inte myc­ket om dem i vare sig Resumé eller Dagens Media.

Det är där­för lätt att för­bi­se dem, eller tän­ka på dem som ett rand­fe­no­men. Men det är ett misstag.

Disruptiv förändring hotar traditionella byråer

Klicka på bil­den för att se Clayton Christensens modell för dis­rup­tiv inno­va­tion. Illustration: Harvard Business Review.

Det som hän­der stäm­mer väl in på Clayton Christensen teo­ri om dis­rup­tiv inno­va­tion: Ny tek­nik ska­par nya möj­lig­he­ter som mark­na­den efter­frå­gar men inte får av gam­la leve­ran­tö­rer. Det ska­par gro­grund för nya leve­ran­tö­rer som de gam­la inte tar notis om för­rän det är för­sent. Det slu­tar med att de nya leve­ran­tö­rer­na tar över mark­na­den. Detta kan hän­da byråmarknaden.

Det står skri­vet på väg­gen: Disruption hotar tra­di­tio­nel­la byråer.

Transformera

Det finns all­tid utrym­me för byrå­er med extremt fokus eller svårsla­gen dif­fe­ren­ti­e­ring. De behö­ver inte oroa sig för de nya byrå­er­na; bara fort­sät­ta att göra det som gör dem efter­frå­ga­de idag. Men de är undan­tag. Traditionella byrå­er kom­mer kän­na av en allt stör­re kon­kur­rens från de nya byråerna.

De kan möta kon­kur­ren­sen med sänkt pris. Men det skul­le bara för­stär­ka en annan nega­tiv utveck­ling som Michael Farmer beskri­ver i boken Madison Avenue Manslaughter: Byråer kläms mel­lan hol­ding bola­gens avkast­nings­krav och kun­der­nas pris/­pre­stan­da-krav. Byråer som hop­pas över­le­va dis­rup­tio­nen med pris­sänk­ning­ar kom­mer få en tynan­de existens.

Det enda rim­li­ga är att bli en av dem som dis­rup­te­rar mark­na­den. ”If you can’t beat them, join them.”

Men det räc­ker inte med kun­skap om soci­a­la medi­er, onli­ne annon­se­ring och ana­ly­tics. Inte hel­ler med spe­ci­a­lis­ter inom kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring och web­b­ut­veck­ling. Det krävs ock­så en full­stän­dig trans­for­ma­tion av före­tagskul­tur och arbetssätt.

Ad, desig­ners, redak­tö­rer och skri­ben­ter mås­te job­ba i team med sys­te­mar­ki­tek­ter, ux-spe­ci­a­lis­ter, pro­gram­me­ra­re och ser­ver-spe­ci­a­lis­ter. De mås­te för­stå varand­ras per­spek­tiv och ha grund­läg­gan­de kun­ska­per inom varand­ras områ­den. Och de mås­te använ­da den sam­la­de kom­pe­ten­sen till att ska­pa lös­ning­ar som dri­ver efter­frå­gan av kun­der­nas varor och tjäns­ter, gene­re­rar kva­li­fi­ce­ra­de leads och effek­tivt lot­sar pre­sum­ti­va kun­der genom köpresan.

Bredda portföljen

Transformation är svårt. Mycket svårt. Bara någ­ra få lyc­kas, och inte utan bety­dan­de upp­off­ring­ar. Därför bör byrå­nät­ver­kens hol­ding bolag redan nu bred­da sin port­följ med byrå­er av det nya sla­get. De kan kom­ma ini­från befint­li­ga byrå­er i nät­ver­ket, som avknopp­ning­ar där intrapre­nö­rer ges möj­lig­het att star­ta bolag. Och de kan kom­ma uti­från i form av förvärv.

Bli inte en kokt groda

Det jag har beskri­vit sker inte över en natt. Det är en lång­sam pro­cess som redan har pågått i 5–6 år och som kom­mer att pågå lika länge till eller längre.

Faran med lång­sam­ma pro­ces­ser är att vi inte blir varse dem för­rän det är för­sent. Det illu­stre­ras av påstå­en­det att gro­dor som läggs i kallt vat­ten som lång­samt het­tas upp inte hop­par ur kastrul­len utan kokas till döds.

Min för­hopp­ning med den­na arti­kel är att få kol­le­gor i byrå­bran­schen att inse att vatt­net när­mar sig kok­punk­ten. Det är dags att göra något.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »