Hårdare tag mot alkoholreklam

Vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg väntar inom kort tillökning och är föräldraledig. Vi önskar därför hennes kollega jur. kand. Mireille Wildh varmt välkommen som ny krönikör. Mireille är specialiserad på marknadsrätt med betoning på den snåriga juridiken i sociala medier. I sin roll strider hon i domstol och hjälper företag och myndigheter, och 

Mireille Wildh
17 mars 2016

anli­tas fli­tigt som före­lä­sa­re av Berghs School of Communication, uni­ver­si­tet, hög­sko­lor och före­tag. Mireille skri­ver om sådant som berör dig som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. I dag hand­lar hen­nes krö­ni­ka om mark­nads­fö­ring av alko­hol.

Marknadsföring när syftet är kommersiellt

Marknadsföring av alko­hol är strikt regle­rat. Ändå möts vi av mäng­der med bil­der på kän­di­sars egna viner på Instagram och Facebook. Kanske tän­ker des­sa kän­di­sar att deras Instagram-kon­ton är pri­va­ta och att en bild på deras egen vin­sort inte utgör mark­nads­fö­ring?

Detta är en van­lig miss­upp­fatt­ning om gräns­drag­ning­en mel­lan ytt­ran­de­fri­het och mark­nads­fö­ring.

Om ett bud­skap har kom­mer­si­ellt syf­te och ett kom­mer­si­ellt inne­håll så är det mark­nads­fö­ring i lagens mening och ska där­med utfor­mas i enlig­het med gäl­lan­de reg­ler.

Lagen gäller oavsett medium

Enligt svensk alko­hol­lag­stift­ning får mark­nads­fö­ring av alko­hol inte vara upp­sö­kan­de eller upp­fat­tas som påträng­an­de eller upp­ma­na till bruk av alko­hol. Framställning i bild via en kom­mer­si­ell annons får endast omfat­ta en åter­giv­ning av varan eller råva­ror som ingår i varan, ensta­ka för­pack­ning­ar eller varu­mär­ke eller där­med jäm­för­ligt kän­ne­tec­ken.

Begränsningen avse­en­de fram­ställ­ning i bild gäl­ler för alla kom­mer­si­el­la annon­ser för alko­hol oav­sett medium, allt­så även på inter­net och i soci­a­la medi­er. Det är även för­bju­det att rik­ta alko­hol­re­klam till per­so­ner under 25 år.

Lavinartad ökning av alkoholreklam i sociala medier

Marknadsföring av alko­hol­dryc­ker har ökat när­mast lavinar­tat under de senas­te åren, både i frå­ga om medi­e­in­ve­ste­ring­ar och när det gäl­ler sprid­nings­vä­gar. Framförallt har mark­nads­fö­ringsin­sat­ser­na tagits vida­re till de soci­a­la medi­er­na.

Konsumentverket har genom sina rela­tivt nyli­gen upp­da­te­ra­de rikt­lin­jer samt genom att ha inlett fler­ta­let ären­den den senas­te tiden visat att man tar frå­gan på all­var.

Ett exempel av många

Bland annat har Konsumentverket upp­märk­sam­mat Carolina Gynnings inlägg på Facebook, Instagram och sin hem­si­da. I ett av inläg­gen visas en bild av Carolina Gynning som plu­tar med mun­nen och hål­ler upp en bag in box av egna mär­ket Besos. Bredvid bil­den finns tex­ten

Idag kan ni bestäl­la mitt vin! Herregud, jag är så stolt för jag tyc­ker att det är den finas­te box­en jag har sett;) BESOS heter den som bety­der Puss på spans­ka. Ni vet ju att jag äls­kar Ibiza och Spanien och jag äls­kar att pus­sas. Beställ nu num­mer […]

I inläg­get finns även en emo­ji i form av en pussmun. Konsumentverket anser att Gynning med såväl text, bild och sym­bol ger ”mark­nads­fö­ring­en ett per­son­ligt till­tal och anspe­lar på stäm­ning­ar och käns­lor”. Konsumentverket anser vida­re att uttryc­ket ”Herregud, jag är så stolt för jag tyc­ker att det är den finas­te box­en jag har sett;)” utgör ett vär­de­om­dö­me som inte är för­en­ligt med kra­vet på sär­skild mått­full­het.

Det här är bara ett exem­pel av de många ären­den som Konsumentverket har inlett den senas­te tiden, bland annat har Paolo Roberto, Charlotte Perrelli, och syst­rar­na Hannah Widell och Amanda Schulman (Perfect Day Media) varit före­mål för gransk­ning.

Alkoholreklam i sociala medier

Går det över­hu­vud­ta­get att göra alko­hol­re­klam i soci­a­la medi­er? Med hän­syn till barn och ung­do­mars över­re­pre­sen­ta­tion i soci­a­la medi­er kan lämp­lig­he­ten, och i vis­sa fall lag­lig­he­ten, av att över­hu­vud­ta­get mark­nads­fö­ra alko­hol­dryc­ker i såda­na kana­ler ifrå­ga­sät­tas. Det finns även en stor risk för att inläg­gen, bil­der­na och tex­ter­na inte anses utgö­ra en sak­lig och balan­se­rad pre­sen­ta­tion av varan.

Mer infor­ma­tion och väg­led­ning om alko­hol­re­klam hit­tar du i

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consequat. commodo pulvinar suscipit libero venenatis elementum eget Nullam efficitur. nunc

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest