Hårdare tag mot alkoholreklam

Vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg väntar inom kort tillökning och är föräldraledig. Vi önskar därför hennes kollega jur. kand. Mireille Wildh varmt välkommen som ny krönikör. Mireille är specialiserad på marknadsrätt med betoning på den snåriga juridiken i sociala medier. I sin roll strider hon i domstol och hjälper företag och myndigheter, och 

Mireille Wildh
17 mars 2016

anli­tas fli­tigt som före­lä­sa­re av Berghs School of Communication, uni­ver­si­tet, hög­sko­lor och före­tag. Mireille skri­ver om sådant som berör dig som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. I dag hand­lar hen­nes krö­ni­ka om mark­nads­fö­ring av alkohol.

Marknadsföring när syftet är kommersiellt

Marknadsföring av alko­hol är strikt regle­rat. Ändå möts vi av mäng­der med bil­der på kän­di­sars egna viner på Instagram och Facebook. Kanske tän­ker des­sa kän­di­sar att deras Instagram-kon­ton är pri­va­ta och att en bild på deras egen vin­sort inte utgör marknadsföring?

Detta är en van­lig miss­upp­fatt­ning om gräns­drag­ning­en mel­lan ytt­ran­de­fri­het och marknadsföring.

Om ett bud­skap har kom­mer­si­ellt syf­te och ett kom­mer­si­ellt inne­håll så är det mark­nads­fö­ring i lagens mening och ska där­med utfor­mas i enlig­het med gäl­lan­de regler.

Lagen gäller oavsett medium

Enligt svensk alko­hol­lag­stift­ning får mark­nads­fö­ring av alko­hol inte vara upp­sö­kan­de eller upp­fat­tas som påträng­an­de eller upp­ma­na till bruk av alko­hol. Framställning i bild via en kom­mer­si­ell annons får endast omfat­ta en åter­giv­ning av varan eller råva­ror som ingår i varan, ensta­ka för­pack­ning­ar eller varu­mär­ke eller där­med jäm­för­ligt kännetecken.

Begränsningen avse­en­de fram­ställ­ning i bild gäl­ler för alla kom­mer­si­el­la annon­ser för alko­hol oav­sett medium, allt­så även på inter­net och i soci­a­la medi­er. Det är även för­bju­det att rik­ta alko­hol­re­klam till per­so­ner under 25 år.

Lavinartad ökning av alkoholreklam i sociala medier

Marknadsföring av alko­hol­dryc­ker har ökat när­mast lavinar­tat under de senas­te åren, både i frå­ga om medi­e­in­ve­ste­ring­ar och när det gäl­ler sprid­nings­vä­gar. Framförallt har mark­nads­fö­ringsin­sat­ser­na tagits vida­re till de soci­a­la medierna.

Konsumentverket har genom sina rela­tivt nyli­gen upp­da­te­ra­de rikt­lin­jer samt genom att ha inlett fler­ta­let ären­den den senas­te tiden visat att man tar frå­gan på allvar.

Ett exempel av många

Bland annat har Konsumentverket upp­märk­sam­mat Carolina Gynnings inlägg på Facebook, Instagram och sin hem­si­da. I ett av inläg­gen visas en bild av Carolina Gynning som plu­tar med mun­nen och hål­ler upp en bag in box av egna mär­ket Besos. Bredvid bil­den finns texten

Idag kan ni bestäl­la mitt vin! Herregud, jag är så stolt för jag tyc­ker att det är den finas­te box­en jag har sett;) BESOS heter den som bety­der Puss på spans­ka. Ni vet ju att jag äls­kar Ibiza och Spanien och jag äls­kar att pus­sas. Beställ nu nummer […]

I inläg­get finns även en emo­ji i form av en pussmun. Konsumentverket anser att Gynning med såväl text, bild och sym­bol ger ”mark­nads­fö­ring­en ett per­son­ligt till­tal och anspe­lar på stäm­ning­ar och käns­lor”. Konsumentverket anser vida­re att uttryc­ket ”Herregud, jag är så stolt för jag tyc­ker att det är den finas­te box­en jag har sett;)” utgör ett vär­de­om­dö­me som inte är för­en­ligt med kra­vet på sär­skild måttfullhet.

Det här är bara ett exem­pel av de många ären­den som Konsumentverket har inlett den senas­te tiden, bland annat har Paolo Roberto, Charlotte Perrelli, och syst­rar­na Hannah Widell och Amanda Schulman (Perfect Day Media) varit före­mål för granskning.

Alkoholreklam i sociala medier

Går det över­hu­vud­ta­get att göra alko­hol­re­klam i soci­a­la medi­er? Med hän­syn till barn och ung­do­mars över­re­pre­sen­ta­tion i soci­a­la medi­er kan lämp­lig­he­ten, och i vis­sa fall lag­lig­he­ten, av att över­hu­vud­ta­get mark­nads­fö­ra alko­hol­dryc­ker i såda­na kana­ler ifrå­ga­sät­tas. Det finns även en stor risk för att inläg­gen, bil­der­na och tex­ter­na inte anses utgö­ra en sak­lig och balan­se­rad pre­sen­ta­tion av varan.

Mer infor­ma­tion och väg­led­ning om alko­hol­re­klam hit­tar du i

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »