Nya krav för att tagga reklam

När måste ett kommersiellt samarbete i sociala medier reklammarkeras och hur ska en sådan reklammarkering se ut? Det ger vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens artikel. Läs den nu!

Cecilia Torelm Tornberg
20 september 2017

När mås­te ett kom­mer­si­ellt sam­ar­be­te i soci­a­la medi­er reklam­mar­ke­ras och hur ska en sådan reklam­mar­ke­ring se ut? Det ger vår krö­ni­kör advo­kat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens arti­kel. Läs den nu!

Reklamombudsmannen prövar reklamen

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är närings­li­vets självre­gle­ring som ver­kar för en hög etisk nivå i all kom­mer­si­ell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion rik­tad mot den svens­ka marknaden.

RO och Reklamombudsmannens opi­ni­ons­nämnd (RON) grans­kar och prö­var reklam uti­från Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation. Besluten pub­li­ce­ras på rekla​mom​buds​man​nen​.org.

Syftet är att offent­lig­gö­ra reklam som stri­der mot ICC:s reg­ler samt att öka med­ve­ten­he­ten kring vad som är god mark­nads­fö­rings­sed. Fällande utta­lan­den inne­bär emel­ler­tid inga sank­tio­ner i form av avgif­ter, ska­de­stånd eller böter. Utan är endast vägledande.

Influencers fälls för bristande reklamidentifiering

Reklamombudsmannen och dess opi­ni­ons­nämnd har under de senas­te måna­der­na fällt fler än 10 influ­encers för bris­tan­de reklami­den­ti­fi­e­ring. Ärendena ska ge led­ning för vad som är att upp­fat­ta som god mark­nads­fö­ringse­tik för den­na för­hål­lan­de­vis nya marknadsföringsmetod.

Denna arti­kel behand­lar utveck­ling­en av eti­ken för reklami­den­ti­fi­e­ring i soci­a­la medier.

God marknadsföringsetik

All mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska kun­na iden­ti­fie­ras som reklam – arti­kel 9 förs­ta styc­ket i ICC:s reg­ler. Detta inne­bär att det redan av en flyk­tig kon­takt ska vara möj­ligt att utan tve­kan kun­na skil­ja mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion från redak­tio­nellt material.

Vid använd­ning­en av ett medium som inne­hål­ler nyhe­ter eller annat redak­tio­nellt mate­ri­al, ska rekla­men pre­sen­te­ras så att dess karak­tär ome­del­bart fram­går, lik­som vem annon­sö­ren är.

Det kommersiella syftet skall framgå tydligt

Marknadskommunikation får enligt arti­kel 9 and­ra styc­ket i ICC:s reg­ler inte döl­ja eller vil­se­le­da om sitt verk­li­ga, kom­mer­si­el­la syf­te. Det inne­bär att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som främ­jar avsätt­ning­en av eller till­gång­en till en pro­dukt inte får ges ut för att vara till exem­pel en mark­nads­un­der­sök­ning eller en kon­su­men­ten­kät, använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll, en pri­vat­per­sons blogg eller en obe­ro­en­de recension.

Reklam ska enligt ICC:s reg­ler bedö­mas med utgångs­punkt i hur fram­ställ­ning­en är ägnad att påver­ka mål­grup­pens genom­snittskon­su­ment med hän­syn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannens fällande uttalanden

Enligt Reklamombudsmannens senas­te utta­lan­den ska en reklam­mar­ke­ring för ett kom­mer­si­ellt sam­ar­be­te i soci­a­la medi­er kun­na utlä­sas direkt av mot­ta­ga­ren. Reklamombudsmannen har utta­lat att

När man ser ett inlägg i flö­det visas bil­den till­sam­mans med van­ligt­vis tre rader av tex­ten. Om tex­ten är läng­re bryts den med en klick­bar text ”… mer” i ljus­grått. Först när man klic­kar på ”mer” visas hela tex­ten i inläg­get. I de fall reklam­mar­ke­ring­ar ris­ke­rar att ham­na efter att tex­ten bryts med ”… mer” när inlägg visas på Instagram är reklam­mar­ke­ring­en inte tillräcklig. 

Det spe­lar allt­så i des­sa fall ing­en roll vil­ken term (#reklam, #ad eller lik­nan­de) som används som reklam­mar­ke­ring vid reklamidentifikation.

Tydlig taggning ett måste

I ett par ären­den har bil­den i ett Instagraminlägg tag­gats, det vill säga län­kats till annon­sö­rens Instagramkonto. Taggningen syn­tes dock först efter man klic­kat på bil­den. Reklamombudsmannen har i des­sa fall inte ansett att bil­den i sig led­de till att rekla­men genast kan iden­ti­fie­ras som sådan.

Det ansågs inte till­räck­ligt med mar­ke­ring­ar som mås­te klic­kas fram för att kun­na läsas.

Instagram lanserar funktion för att tagga reklam

Instagram har enligt upp­gift lan­se­rat en funk­tion för att Influencers ska kun­na reklam­mar­ke­ra kom­mer­si­el­la sam­ar­be­ten i sina flö­den. Enligt den­na ska använ­da­ren kun­na göra en spe­ci­ell reklam-tagg på spons­ra­de inlägg. För publi­ken syns det­ta med en text ovan­för bilden/​videon med tex­ten ”paid part­ners­hip with” följt av annon­sö­rens namn.

Annonsören ska ock­så kun­na se sta­tistik över en instagram­ma­res reklam-tag­gar genom en funk­tion i Facebooks statistikverktyg.

Sammanfattning

Den nya goda mark­nads­fö­ringse­ti­ken för reklami­den­ti­fi­e­ring av inlägg i soci­a­la medi­er inne­bär enligt Reklamombudsmannen att en reklam­mar­ke­ring ska kun­na läsas direkt. Det är där­med inte till­räck­ligt med reklam­mar­ke­ring­ar som mås­te klic­kas fram för att kun­na läsas.

Kravet på att reklam­mar­ke­ring­ar mås­te fram­gå ome­del­bart går läng­re än vad som hit­tills krävts i rätts­li­ga sam­man­hang. Hur en dom­stol kom­mer att se på saken ur ett rätts­ligt per­spek­tiv är dock ännu inte prö­vat. Det finns inte hel­ler någon god sed för vil­ken term som bör använ­das när kom­mer­si­el­la sam­ar­be­ten ska markeras.

Tydligt är dock att Instagram tyc­ker att ”paid part­ners­hip with” följt av annon­sö­rens namn är en tyd­lig mar­ke­ring eftersom de infört en sådan sär­skild funk­tion för att inlägg ska kun­na reklam-taggas.

Huruvida den­na mar­ke­ring kom­mer att vara rätts­ligt till­räck­lig får dock ytterst fram­ti­da dom­stols­prax­is utvisa.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »