Nya krav för att tagga reklam

När måste ett kommersiellt samarbete i sociala medier reklammarkeras och hur ska en sådan reklammarkering se ut? Det ger vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens artikel. Läs den nu!

Cecilia Torelm Tornberg
20 september 2017

När mås­te ett kom­mer­si­ellt sam­ar­be­te i soci­a­la medi­er reklam­mar­ke­ras och hur ska en sådan reklam­mar­ke­ring se ut? Det ger vår krö­ni­kör advo­kat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens arti­kel. Läs den nu!

Reklamombudsmannen prövar reklamen

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är närings­li­vets självre­gle­ring som ver­kar för en hög etisk nivå i all kom­mer­si­ell mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion rik­tad mot den svens­ka mark­na­den.

RO och Reklamombudsmannens opi­ni­ons­nämnd (RON) grans­kar och prö­var reklam uti­från Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation. Besluten pub­li­ce­ras på rekla​mom​buds​man​nen​.org.

Syftet är att offent­lig­gö­ra reklam som stri­der mot ICC:s reg­ler samt att öka med­ve­ten­he­ten kring vad som är god mark­nads­fö­rings­sed. Fällande utta­lan­den inne­bär emel­ler­tid inga sank­tio­ner i form av avgif­ter, ska­de­stånd eller böter. Utan är endast väg­le­dan­de.

Influencers fälls för bristande reklamidentifiering

Reklamombudsmannen och dess opi­ni­ons­nämnd har under de senas­te måna­der­na fällt fler än 10 influ­encers för bris­tan­de reklami­den­ti­fi­e­ring. Ärendena ska ge led­ning för vad som är att upp­fat­ta som god mark­nads­fö­ringse­tik för den­na för­hål­lan­de­vis nya mark­nads­fö­rings­me­tod.

Denna arti­kel behand­lar utveck­ling­en av eti­ken för reklami­den­ti­fi­e­ring i soci­a­la medi­er.

God marknadsföringsetik

All mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ska kun­na iden­ti­fie­ras som reklam – arti­kel 9 förs­ta styc­ket i ICC:s reg­ler. Detta inne­bär att det redan av en flyk­tig kon­takt ska vara möj­ligt att utan tve­kan kun­na skil­ja mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion från redak­tio­nellt mate­ri­al.

Vid använd­ning­en av ett medium som inne­hål­ler nyhe­ter eller annat redak­tio­nellt mate­ri­al, ska rekla­men pre­sen­te­ras så att dess karak­tär ome­del­bart fram­går, lik­som vem annon­sö­ren är.

Det kommersiella syftet skall framgå tydligt

Marknadskommunikation får enligt arti­kel 9 and­ra styc­ket i ICC:s reg­ler inte döl­ja eller vil­se­le­da om sitt verk­li­ga, kom­mer­si­el­la syf­te. Det inne­bär att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som främ­jar avsätt­ning­en av eller till­gång­en till en pro­dukt inte får ges ut för att vara till exem­pel en mark­nads­un­der­sök­ning eller en kon­su­men­ten­kät, använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll, en pri­vat­per­sons blogg eller en obe­ro­en­de recen­sion.

Reklam ska enligt ICC:s reg­ler bedö­mas med utgångs­punkt i hur fram­ställ­ning­en är ägnad att påver­ka mål­grup­pens genom­snittskon­su­ment med hän­syn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannens fällande uttalanden

Enligt Reklamombudsmannens senas­te utta­lan­den ska en reklam­mar­ke­ring för ett kom­mer­si­ellt sam­ar­be­te i soci­a­la medi­er kun­na utlä­sas direkt av mot­ta­ga­ren. Reklamombudsmannen har utta­lat att

När man ser ett inlägg i flö­det visas bil­den till­sam­mans med van­ligt­vis tre rader av tex­ten. Om tex­ten är läng­re bryts den med en klick­bar text ”… mer” i ljus­grått. Först när man klic­kar på ”mer” visas hela tex­ten i inläg­get. I de fall reklam­mar­ke­ring­ar ris­ke­rar att ham­na efter att tex­ten bryts med ”… mer” när inlägg visas på Instagram är reklam­mar­ke­ring­en inte till­räck­lig.

Det spe­lar allt­så i des­sa fall ing­en roll vil­ken term (#reklam, #ad eller lik­nan­de) som används som reklam­mar­ke­ring vid reklami­den­ti­fi­ka­tion.

Tydlig taggning ett måste

I ett par ären­den har bil­den i ett Instagraminlägg tag­gats, det vill säga län­kats till annon­sö­rens Instagramkonto. Taggningen syn­tes dock först efter man klic­kat på bil­den. Reklamombudsmannen har i des­sa fall inte ansett att bil­den i sig led­de till att rekla­men genast kan iden­ti­fie­ras som sådan.

Det ansågs inte till­räck­ligt med mar­ke­ring­ar som mås­te klic­kas fram för att kun­na läsas.

Instagram lanserar funktion för att tagga reklam

Instagram har enligt upp­gift lan­se­rat en funk­tion för att Influencers ska kun­na reklam­mar­ke­ra kom­mer­si­el­la sam­ar­be­ten i sina flö­den. Enligt den­na ska använ­da­ren kun­na göra en spe­ci­ell reklam-tagg på spons­ra­de inlägg. För publi­ken syns det­ta med en text ovan­för bilden/​videon med tex­ten ”paid part­ners­hip with” följt av annon­sö­rens namn.

Annonsören ska ock­så kun­na se sta­tistik över en instagram­ma­res reklam-tag­gar genom en funk­tion i Facebooks sta­tistik­verk­tyg.

Sammanfattning

Den nya goda mark­nads­fö­ringse­ti­ken för reklami­den­ti­fi­e­ring av inlägg i soci­a­la medi­er inne­bär enligt Reklamombudsmannen att en reklam­mar­ke­ring ska kun­na läsas direkt. Det är där­med inte till­räck­ligt med reklam­mar­ke­ring­ar som mås­te klic­kas fram för att kun­na läsas.

Kravet på att reklam­mar­ke­ring­ar mås­te fram­gå ome­del­bart går läng­re än vad som hit­tills krävts i rätts­li­ga sam­man­hang. Hur en dom­stol kom­mer att se på saken ur ett rätts­ligt per­spek­tiv är dock ännu inte prö­vat. Det finns inte hel­ler någon god sed för vil­ken term som bör använ­das när kom­mer­si­el­la sam­ar­be­ten ska mar­ke­ras.

Tydligt är dock att Instagram tyc­ker att ”paid part­ners­hip with” följt av annon­sö­rens namn är en tyd­lig mar­ke­ring eftersom de infört en sådan sär­skild funk­tion för att inlägg ska kun­na reklam-tag­gas.

Huruvida den­na mar­ke­ring kom­mer att vara rätts­ligt till­räck­lig får dock ytterst fram­ti­da dom­stols­prax­is utvi­sa.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
diam risus. dapibus ultricies ut facilisis ipsum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest