Nya rön om reklameffekt: Traditionellt effektivare än digitalt

Denna vecka (den 8–12 oktober 2018) pågår EffWeek i London. Det är en vecka då mätbar effekt av marknadskommunikation står i centrum. Höjdpunkten är en konferens där Les Binet och Peter Field presenterar sina senaste rön efter att ha studerat tusentals bidrag till Storbritanniens motsvarighet till 100-Wattaren. En del av rönen överraskar, som till exempel att reklam i traditionella medier har högre verkningsgrad (ger mer "bang for the buck") än digitala medier. Det berättar Mats Rönne som är på plats i London. Han har en hel del annat att berätta. Och det gör han i avsnitt 197 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
11 oktober 2018

Denna vec­ka (den 8–12 okto­ber 2018) pågår EffWeek i London. Det är en vec­ka då mät­bar effekt av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion står i cent­rum. Höjdpunkten är en kon­fe­rens där Les Binet och Peter Field pre­sen­te­rar sina senas­te rön efter att ha stu­de­rat tusen­tals bidrag till Storbritanniens mot­sva­rig­het till 100-Wattaren. En del av rönen över­ras­kar, som till exem­pel att reklam i tra­di­tio­nel­la medi­er har hög­re verk­nings­grad (ger mer ”bang for the buck”) än digi­ta­la medi­er. Det berät­tar Mats Rönne som är på plats i London. Han har en hel del annat att berät­ta. Och det gör han i avsnitt 197 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Matnyttiga länkar

Vi kom­mer in på en mängd spän­nan­de saker i dagens pro­gram. Här hit­tar du län­kar för vida­re läs­ning och lite bonus på det.

Inledningsvis pra­tar vi om EffWeek, EffWorks, IPA och The IPA Effectiveness Awards.

  • Här hit­tar du infor­ma­tion om kon­fe­ren­sen EffWeek som Mats Rönne rap­por­te­rar från.
  • Mats Rönne rekom­men­de­rar dig att besö­ka den brit­tis­ka saj­ten Effworks där du hit­tar mas­sor med intres­sant mate­ri­al, bland annat från EffWeek.
  • Institute of Practitioners in Advertising (IPA) är Storbritanniens mot­sva­rig­he­ten till bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Sveriges kom­mu­ni­ka­tions­by­rå­er (Komm). IPA dri­ver bland annat den väl­re­nom­me­ra­de täv­ling­en IPA Effectiveness Awards.

Les Binet och Peter Field har genom att ana­ly­se­ra tusen­tals täv­lings­bi­drag i IPA Effectiveness Awards dra­git slut­sat­ser om hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion fun­ge­rar och ska­par vär­de för annon­sö­rer­na. Resultaten av deras arbe­te har de sam­lat i fyra stu­di­er.

Thomas frå­gar Mats Rönne om han ser en kor­re­la­tion mel­lan varu­mär­ke och kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal och hän­vi­sar till pro­fes­sor Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm. Här kan du lyss­na på ett av våra sam­tal med hen­ne.

Det har bli­vit svå­ra­re att på ett effek­tivt sätt nå ut brett sam­ti­digt som det bli­vit lät­ta­re att nå ut smalt i de oli­ka kana­ler­na. Det menar Staffan Ekengren som är chef för Scania news­desk. Lyssna gär­na på vårt sam­tal med honom.

Byron Sharp – pro­fes­sor of Marketing Science, and Director of the Ehrenberg-Bass Institute at the University of South Australia, och för­fat­ta­re till best­sel­ler-boken How Brands Grow, har i stu­die visat att det inte finns någon kor­re­la­tion mel­lan rik­ta­de bud­skap och effekt. Det är sna­ra­re tvärtom. Läs mer i den­na arti­kel.

Under som­ma­ren arran­ge­ra­de BBH Labs The World Cup of Advertising Books. Mats Rönne tip­sar om att det finns många läsvär­da böc­ker på lis­ta och kon­sta­te­rar sam­ti­digt att tre av de fyra främs­ta böc­ker­na hand­lar om beha­vio­ral eco­no­mics.

  1. The Choice Factory: 25 Behavioural Biases That Influence What We Buy av Richard Shotton
  2. Decoded – The Science Behind Why We buy av Phil Barden 
  3. Tänka, snabbt och lång­samt av Daniel Kahneman
  4. The ana­tomy of Humbug av Paul Feldwick

Vill du veta mer om hur vi kon­su­men­ter beter oss mås­te du lyss­na på våra sam­tal med Erik Modig.

Mats Rönne är en sann nes­tor när det kom­mer till rekla­mef­fek­ti­vi­tet. Mer av honom att läsa och lyss­na på hit­tar du här.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: LastTrain © Tab (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
luctus venenatis ut accumsan amet, porta. sed mi, elementum elit. dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest