Skip to content

Nya rön om reklameffekt: Traditionellt effektivare än digitalt

Denna vecka (den 8–12 oktober 2018) pågår EffWeek i London. Det är en vecka då mätbar effekt av marknadskommunikation står i centrum. Höjdpunkten är en konferens där Les Binet och Peter Field presenterar sina senaste rön efter att ha studerat tusentals bidrag till Storbritanniens motsvarighet till 100-Wattaren. En del av rönen överraskar, som till exempel att reklam i traditionella medier har högre verkningsgrad (ger mer "bang for the buck") än digitala medier. Det berättar Mats Rönne som är på plats i London. Han har en hel del annat att berätta. Och det gör han i avsnitt 197 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
11 oktober 2018

Denna vec­ka (den 8–12 okto­ber 2018) pågår EffWeek i London. Det är en vec­ka då mät­bar effekt av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion står i cent­rum. Höjdpunkten är en kon­fe­rens där Les Binet och Peter Field pre­sen­te­rar sina senas­te rön efter att ha stu­de­rat tusen­tals bidrag till Storbritanniens mot­sva­rig­het till 100-Wattaren. En del av rönen över­ras­kar, som till exem­pel att reklam i tra­di­tio­nel­la medi­er har hög­re verk­nings­grad (ger mer ”bang for the buck”) än digi­ta­la medi­er. Det berät­tar Mats Rönne som är på plats i London. Han har en hel del annat att berät­ta. Och det gör han i avsnitt 197 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Matnyttiga länkar

Vi kom­mer in på en mängd spän­nan­de saker i dagens pro­gram. Här hit­tar du län­kar för vida­re läs­ning och lite bonus på det.

Inledningsvis pra­tar vi om EffWeek, EffWorks, IPA och The IPA Effectiveness Awards.

  • Här hit­tar du infor­ma­tion om kon­fe­ren­sen EffWeek som Mats Rönne rap­por­te­rar från.
  • Mats Rönne rekom­men­de­rar dig att besö­ka den brit­tis­ka saj­ten Effworks där du hit­tar mas­sor med intres­sant mate­ri­al, bland annat från EffWeek.
  • Institute of Practitioners in Advertising (IPA) är Storbritanniens mot­sva­rig­he­ten till bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Sveriges kom­mu­ni­ka­tions­by­rå­er (Komm). IPA dri­ver bland annat den väl­re­nom­me­ra­de täv­ling­en IPA Effectiveness Awards.

Les Binet och Peter Field har genom att ana­ly­se­ra tusen­tals täv­lings­bi­drag i IPA Effectiveness Awards dra­git slut­sat­ser om hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion fun­ge­rar och ska­par vär­de för annon­sö­rer­na. Resultaten av deras arbe­te har de sam­lat i fyra stu­di­er.

Thomas frå­gar Mats Rönne om han ser en kor­re­la­tion mel­lan varu­mär­ke och kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal och hän­vi­sar till pro­fes­sor Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm. Här kan du lyss­na på ett av våra sam­tal med hen­ne.

Det har bli­vit svå­ra­re att på ett effek­tivt sätt nå ut brett sam­ti­digt som det bli­vit lät­ta­re att nå ut smalt i de oli­ka kana­ler­na. Det menar Staffan Ekengren som är chef för Scania news­desk. Lyssna gär­na på vårt sam­tal med honom.

Byron Sharp – pro­fes­sor of Marketing Science, and Director of the Ehrenberg-Bass Institute at the University of South Australia, och för­fat­ta­re till best­sel­ler-boken How Brands Grow, har i stu­die visat att det inte finns någon kor­re­la­tion mel­lan rik­ta­de bud­skap och effekt. Det är sna­ra­re tvärtom. Läs mer i den­na arti­kel.

Under som­ma­ren arran­ge­ra­de BBH Labs The World Cup of Advertising Books. Mats Rönne tip­sar om att det finns många läsvär­da böc­ker på lis­ta och kon­sta­te­rar sam­ti­digt att tre av de fyra främs­ta böc­ker­na hand­lar om beha­vio­ral eco­no­mics.

  1. The Choice Factory: 25 Behavioural Biases That Influence What We Buy av Richard Shotton
  2. Decoded – The Science Behind Why We buy av Phil Barden 
  3. Tänka, snabbt och lång­samt av Daniel Kahneman
  4. The ana­tomy of Humbug av Paul Feldwick

Vill du veta mer om hur vi kon­su­men­ter beter oss mås­te du lyss­na på våra sam­tal med Erik Modig.

Mats Rönne är en sann nes­tor när det kom­mer till rekla­mef­fek­ti­vi­tet. Mer av honom att läsa och lyss­na på hit­tar du här.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: LastTrain © Tab (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
luctus Praesent ut quis efficitur. at et, Lorem

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest