Nyhetsbrev och sociala medier á la Santa Maria

En tidig vårdag för tre år sedan klev Ellinor Wetterblad in genom dörrarna på Argongatan 2. Förmodligen ingen adress du känner till men här hittar du fredagsmysets epicentrum – Santa Maria. I den fräscha aktivitetsbaserade lokalen med gungor och färgglada kuddar jobbar Ellinor och hennes team med att driva taco-sugna besökare till Santa Marias sajt, inspirera till asiatiska rätter på Instagram och engagera de indiska smaklökarna på Facebook.

Pia Tegborg
27 april 2017

En tidig vår­dag för tre år sedan klev Ellinor Wetterblad in genom dör­rar­na på Argongatan 2. Förmodligen ing­en adress du kän­ner till men här hit­tar du fre­dags­my­sets epi­cent­rum – Santa Maria. I den frä­scha akti­vi­tets­ba­se­ra­de loka­len med gung­or och färg­gla­da kud­dar job­bar Ellinor och hen­nes team med att dri­va taco-sug­na besö­ka­re till Santa Marias sajt, inspi­re­ra till asi­a­tis­ka rät­ter på Instagram och enga­ge­ra de indis­ka smaklö­kar­na på Facebook.

Det är min­sann inte en lätt resa att omvand­la ett såpass tra­di­tion­styngt före­tag med röt­ter­na till­ba­ka till 1900-talets bör­jan men med stor mål­med­ve­ten­het, ett stort enga­ge­mang och stund­tals vas­sa arm­bå­gar gör Ellinor det digi­ta­la till en del av före­ta­gets DNA.

Utifrån den­na bak­grund för vi ett sam­tal där vi i huvud­sak foku­se­rar på hur Santa Maria arbe­tar med nyhets­brev och soci­a­la medi­er. Och om hur man fak­tiskt kan åstad­kom­ma väl­digt myc­ket utan att behö­va inve­ste­ra i dyra tek­nis­ka lösningar.

[kntnt_​radio 96]

Santa Marias framgångssaga

Året var 1911 när C. Leon Berg öpp­na­de den lil­la te- och krydd­han­deln i Göteborg. Föga kun­de han ana att före­ta­get drygt 100 år sena­re skul­le vara en euro­pe­isk kon­cern med fler än 900 anställ­da och det ledan­de smak­sätt­nings­fö­re­ta­get i nor­ra Europa.

Det digitala arbetet

Santa Marias digi­tal brand mana­ger Ellinor Wetterblad har fullt upp. I rol­len ingår ansvar för allt från tek­nis­ka platt­for­mar, stra­te­gi­er och con­tent arbe­te till mål­sätt­ning­ar, upp­följ­ning och opti­me­ring av akti­vi­te­ter­na online.

Inledningsvis sam­las det digi­ta­la arbe­tet i ett sepa­rat team men tan­ken är att det på sikt skall inför­li­vas i mark­nads­av­del­ning­en. Arbetsuppgifterna hand­lar myc­ket om att akti­ve­ra kam­pan­jer onli­ne och föra dia­lo­ger med kon­su­men­ten i soci­a­la medier.

En annan vik­tig och spän­nan­de del av Ellinors arbe­te hand­lar om att kopp­la mark­nads­ak­ti­vi­te­ter­na till affärsmå­len. Lyssna vida­re så får du veta vad det­ta inne­bär i prak­ti­ken och hur pro­ces­sen ser ut.

Det viktiga nyhetsbrevet

Santa Marias webb­plats fun­ge­rar som en hubb. Hit drivs tra­fi­ken för att sedan kon­ver­te­ras till nyhets­bre­vet. Genom seg­men­te­ring sepa­re­ras sedan epost­lis­tan så att mot­ta­gar­na får oli­ka inne­håll base­rat på intres­se. En stor del av det­ta arbe­te är auto­ma­ti­se­rat men viss hand­på­lägg­ning är fort­fa­ran­de nödvändig.

Vi pra­tar ock­så om A/​B‑testning och per­so­na­li­se­rat inne­håll. Med när­va­ro på 34 mark­na­der är ock­så loka­lan­pass­ning­en en vik­tig bit att hantera.

Du får ock­så veta var­för det är så vik­tigt att stä­da epost­lis­tan då och då. Skälen är fle­ra så lyss­na noga.

Så jobbar Santa Maria i sociala medier

Santa Marias mål­grupp är de som står för var­dags­ma­ten – det vill säga till över­vä­gan­de del kvin­nor. Dessa åter­finns fram­för allt på Facebook men även på Instagram – båda två myc­ket vik­ti­ga kana­ler för före­ta­get. Ellinor berät­tar hur de bär sig åt för att upp­rätt­hål­la ett stort enga­ge­mang hos kon­su­men­ter­na och tip­sar om hur du enkelt kan mål­sty­ra din kom­mu­ni­ka­tion i de soci­a­la kana­ler­na. Vi pra­tar ock­så om att det i vis­sa fall kan fin­nas skäl att behål­la kon­su­men­ten i Facebook-flö­det istäl­let för att skic­ka den vida­re till webben.

Vi bjuds ock­så på tips. Det kan låta mot­sä­gel­se­fullt men ett av Ellinors all­ra bäs­ta tips är fak­tiskt att sat­sa annons­peng­ar­na på det inne­håll som redan går bra. Ett annat tips är att und­vi­ka fäl­lan och pub­li­ce­ra sam­ma inne­håll i oli­ka soci­a­la kana­ler. Det fun­kar näm­li­gen inte.

Enkla verktyg duger gott

I sam­ta­let görs en hel del reklam för verk­ty­get MailChimp. Man skul­le kun­na tro att det är ett spons­rat avsnitt men så är (tyvärr) inte fal­let. MailChimp är bara ett av en upp­sjö verk­tyg som kan använ­das för utskick av nyhets­brev till epost­lis­tor.  Det intres­san­ta i sam­man­hang­et är att även rela­tivt sto­ra före­tag som Santa Maria får sina behov upp­fyll­da och fak­tiskt kan åstad­kom­ma väl­digt myc­ket utan att behö­va inve­ste­ra i dyra tek­nis­ka lös­ning­ar. Men det gäl­ler att veta vad man vill ha. Hör hur Ellinor reso­ne­rar här.

Djupdykning i mätning

Vi grä­ver dju­pa­re i hur Santa Maria mäter och föl­jer upp sina akti­vi­te­ter och pra­tar bland annat om hur det kan gå till när ett över­gri­pan­de för­sälj­nings­mål bryts ner i räck­vidds- och kon­ver­te­rings­mål för land, kanal och pro­dukt. Sedan kon­sta­te­rar vi att fing­er­topps­käns­la är ett mås­te när du snabbt behö­ver byta grepp för att ett inne­håll inte fungerar.

Podd-avsnit­tet avrun­das med Ellinors ana­lys av digi­tal­tea­mets fram­ti­da roll och någ­ra goda råd till dig som står inför en lik­nan­de resa.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Make Believe © Vitne (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »