Nyhetsbrev och sociala medier á la Santa Maria

En tidig vårdag för tre år sedan klev Ellinor Wetterblad in genom dörrarna på Argongatan 2. Förmodligen ingen adress du känner till men här hittar du fredagsmysets epicentrum – Santa Maria. I den fräscha aktivitetsbaserade lokalen med gungor och färgglada kuddar jobbar Ellinor och hennes team med att driva taco-sugna besökare till Santa Marias sajt, inspirera till asiatiska rätter på Instagram och engagera de indiska smaklökarna på Facebook.

Pia Tegborg
27 april 2017

En tidig vår­dag för tre år sedan klev Ellinor Wetterblad in genom dör­rar­na på Argongatan 2. Förmodligen ing­en adress du kän­ner till men här hit­tar du fre­dags­my­sets epi­cent­rum – Santa Maria. I den frä­scha akti­vi­tets­ba­se­ra­de loka­len med gung­or och färg­gla­da kud­dar job­bar Ellinor och hen­nes team med att dri­va taco-sug­na besö­ka­re till Santa Marias sajt, inspi­re­ra till asi­a­tis­ka rät­ter på Instagram och enga­ge­ra de indis­ka smaklö­kar­na på Facebook.

Det är min­sann inte en lätt resa att omvand­la ett såpass tra­di­tion­styngt före­tag med röt­ter­na till­ba­ka till 1900-talets bör­jan men med stor mål­med­ve­ten­het, ett stort enga­ge­mang och stund­tals vas­sa arm­bå­gar gör Ellinor det digi­ta­la till en del av före­ta­gets DNA.

Utifrån den­na bak­grund för vi ett sam­tal där vi i huvud­sak foku­se­rar på hur Santa Maria arbe­tar med nyhets­brev och soci­a­la medi­er. Och om hur man fak­tiskt kan åstad­kom­ma väl­digt myc­ket utan att behö­va inve­ste­ra i dyra tek­nis­ka lös­ning­ar.

Santa Marias framgångssaga

Året var 1911 när C. Leon Berg öpp­na­de den lil­la te- och krydd­han­deln i Göteborg. Föga kun­de han ana att före­ta­get drygt 100 år sena­re skul­le vara en euro­pe­isk kon­cern med fler än 900 anställ­da och det ledan­de smak­sätt­nings­fö­re­ta­get i nor­ra Europa.

Det digitala arbetet

Santa Marias digi­tal brand mana­ger Ellinor Wetterblad har fullt upp. I rol­len ingår ansvar för allt från tek­nis­ka platt­for­mar, stra­te­gi­er och con­tent arbe­te till mål­sätt­ning­ar, upp­följ­ning och opti­me­ring av akti­vi­te­ter­na onli­ne.

Inledningsvis sam­las det digi­ta­la arbe­tet i ett sepa­rat team men tan­ken är att det på sikt skall inför­li­vas i mark­nads­av­del­ning­en. Arbetsuppgifterna hand­lar myc­ket om att akti­ve­ra kam­pan­jer onli­ne och föra dia­lo­ger med kon­su­men­ten i soci­a­la medi­er.

En annan vik­tig och spän­nan­de del av Ellinors arbe­te hand­lar om att kopp­la mark­nads­ak­ti­vi­te­ter­na till affärsmå­len. Lyssna vida­re så får du veta vad det­ta inne­bär i prak­ti­ken och hur pro­ces­sen ser ut.

Det viktiga nyhetsbrevet

Santa Marias webb­plats fun­ge­rar som en hubb. Hit drivs tra­fi­ken för att sedan kon­ver­te­ras till nyhets­bre­vet. Genom seg­men­te­ring sepa­re­ras sedan epost­lis­tan så att mot­ta­gar­na får oli­ka inne­håll base­rat på intres­se. En stor del av det­ta arbe­te är auto­ma­ti­se­rat men viss hand­på­lägg­ning är fort­fa­ran­de nöd­vän­dig.

Vi pra­tar ock­så om A/​B‑testning och per­so­na­li­se­rat inne­håll. Med när­va­ro på 34 mark­na­der är ock­så loka­lan­pass­ning­en en vik­tig bit att han­te­ra.

Du får ock­så veta var­för det är så vik­tigt att stä­da epost­lis­tan då och då. Skälen är fle­ra så lyss­na noga.

Så jobbar Santa Maria i sociala medier

Santa Marias mål­grupp är de som står för var­dags­ma­ten – det vill säga till över­vä­gan­de del kvin­nor. Dessa åter­finns fram­för allt på Facebook men även på Instagram – båda två myc­ket vik­ti­ga kana­ler för före­ta­get. Ellinor berät­tar hur de bär sig åt för att upp­rätt­hål­la ett stort enga­ge­mang hos kon­su­men­ter­na och tip­sar om hur du enkelt kan mål­sty­ra din kom­mu­ni­ka­tion i de soci­a­la kana­ler­na. Vi pra­tar ock­så om att det i vis­sa fall kan fin­nas skäl att behål­la kon­su­men­ten i Facebook-flö­det istäl­let för att skic­ka den vida­re till web­ben.

Vi bjuds ock­så på tips. Det kan låta mot­sä­gel­se­fullt men ett av Ellinors all­ra bäs­ta tips är fak­tiskt att sat­sa annons­peng­ar­na på det inne­håll som redan går bra. Ett annat tips är att und­vi­ka fäl­lan och pub­li­ce­ra sam­ma inne­håll i oli­ka soci­a­la kana­ler. Det fun­kar näm­li­gen inte.

Enkla verktyg duger gott

I sam­ta­let görs en hel del reklam för verk­ty­get MailChimp. Man skul­le kun­na tro att det är ett spons­rat avsnitt men så är (tyvärr) inte fal­let. MailChimp är bara ett av en upp­sjö verk­tyg som kan använ­das för utskick av nyhets­brev till epost­lis­tor.  Det intres­san­ta i sam­man­hang­et är att även rela­tivt sto­ra före­tag som Santa Maria får sina behov upp­fyll­da och fak­tiskt kan åstad­kom­ma väl­digt myc­ket utan att behö­va inve­ste­ra i dyra tek­nis­ka lös­ning­ar. Men det gäl­ler att veta vad man vill ha. Hör hur Ellinor reso­ne­rar här.

Djupdykning i mätning

Vi grä­ver dju­pa­re i hur Santa Maria mäter och föl­jer upp sina akti­vi­te­ter och pra­tar bland annat om hur det kan gå till när ett över­gri­pan­de för­sälj­nings­mål bryts ner i räck­vidds- och kon­ver­te­rings­mål för land, kanal och pro­dukt. Sedan kon­sta­te­rar vi att fing­er­topps­käns­la är ett mås­te när du snabbt behö­ver byta grepp för att ett inne­håll inte fun­ge­rar.

Podd-avsnit­tet avrun­das med Ellinors ana­lys av digi­tal­tea­mets fram­ti­da roll och någ­ra goda råd till dig som står inför en lik­nan­de resa.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Make Believe © Vitne (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
commodo consequat. efficitur. felis ipsum libero Praesent pulvinar mi, leo.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest