Nytt direktiv om digital upphovsrätt

Slutet på internet eller ett nödvändigt ont? Vi syftar på den nya länkskatten och uppladdningsfiltret som nyligen röstades igenom av EU-parlamentet – efter att under en lång tid varit en av de mest kritiserade punkterna i förslaget till nytt direktiv för digital upphovsrätt. Vad går länkskatten och uppladdningsfiltret egentligen ut på och vad kommer det innebära för dig som marknadsförare? Detta diskuterar advokat Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå i denna artikel!

Erik Ullberg
27 februari 2019

Upphovsrätten är en grund­läg­gan­de skydds­funk­tion för lit­te­rärt och konst­när­ligt ska­pan­de som ger upp­hovs­man­nen en exklu­siv rätt till sitt verk. Som utgångs­punkt till­fal­ler allt­så upp­hovs­rät­ten den per­son som ska­pat ver­ket, upp­hovs­man­nen, men det är möj­ligt att regle­ra frå­gan om för­fo­gan­de över upp­hovs­rätt i ett avtal (upp­drags­av­tal, anställ­nings­av­tal, kol­lek­tivav­tal eller dylikt).

Upphovsrätten är inde­lad i en ide­ell och en eko­no­misk rät­tig­het. Den ide­el­la rät­ten inne­bär en skyl­dig­het att namn­ge upp­hovs­man­nen vid använd­ning av ett skyd­dat verk samt en skyl­dig­het att respek­te­ra ver­ket. Den ide­el­la rät­ten kan inte över­lå­tas i sin hel­het, men en upp­hovs­man kan i viss mån efter­ge sådan rätt.

Den eko­no­mis­ka rät­tig­he­ten inne­bär att rät­tig­hets­in­ne­ha­va­ren beslu­tar om och på vil­ket sätt ett verk får kopie­ras eller göras till­gäng­ligt för all­män­he­ten. Den eko­no­mis­ka rät­ten kan fritt över­lå­tas, helt eller del­vis, till exem­pel­vis en arbets­gi­va­re eller en publicist.

Del av EU:s övergripande digitaliseringsstrategi

Utvecklingen av digi­tal tek­nik har för­änd­rat sät­tet på vil­ket verk och and­ra skyd­da­de als­ter ska­pas, pro­du­ce­ras, dis­tri­bue­ras och används. EU har där­med sett ett behov av att anpas­sa lag­stift­ning­en till den nya digi­ta­la mil­jön, vil­ket nu skett genom ett direk­tiv om digi­tal upp­hovs­rätt, även kal­lat ”Copyright-direk­ti­vet”.

Reformen är en del av EU:s över­gri­pan­de digi­ta­li­se­rings­stra­te­gi om eta­ble­ring­en av ”the Digital Single Market”. Copyright-direk­ti­vet inne­hål­ler fler­ta­let nya skyl­dig­he­ter för de aktö­rer som nytt­jar upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat mate­ri­al i digi­tal mil­jö i kom­bi­na­tion med utö­ka­de ersätt­nings­möj­lig­he­ter för upphovsmän.

Syftet med stormig länkskatt

En av direk­ti­vets två mest kon­tro­ver­si­el­la bestäm­mel­ser är den så kal­la­de ”länkskat­ten”, som har till syf­te att för­bätt­ra möj­lig­he­ter­na för rät­tig­hets­in­ne­ha­va­re att för­hand­la och få ersätt­ning för att deras verk nytt­jas av kom­mer­si­el­la tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer. Bestämmelsen åter­finns i arti­kel 11 i Copyright-direk­ti­vet och har ska­pat en viral storm blan­dad med gläd­je, ils­ka och miss­för­stånd under den senas­te tiden.

Av fler­ta­let kri­ti­ker har bestäm­mel­sen tol­kats som ett för­bud mot att län­ka till tid­ning­arsar­tik­lar genom exem­pel­vis soci­a­la medi­er, i och med att delar av rubrik eller text kan före­kom­ma i sådan hyperlänk.

Artikel 11 inne­bär i huvud­sak att medi­e­hus ges möj­lig­het att krä­va ersätt­ning för använd­ning av deras artik­lar. Den pri­mä­ra avsik­ten är att sådan ersätt­nings­skyl­dig­het ska omfat­ta aktö­rer såsom Google, YouTube och Facebook.

Skyldigheten att utge ersätt­ning är dock begrän­sad och kom­mer inte inne­bä­ra en inskränk­ning i möj­lig­he­ter­na att kost­nads­fritt dela hyper­län­kar till nyhets­ar­tik­lar med ensta­ka ord eller myc­ket kor­ta utdrag. Det kom­mer även att vara tillå­tet att använ­da del av verk med det s.k. citatun­dan­ta­get utan att behö­va erläg­ga ersättning.

Aktörer såsom de kom­mer­si­el­la nyhets­saj­ter­na Omni och Google News kom­mer där­e­mot vara skyl­di­ga att teck­na en licens med medi­a­hu­sen och beta­la ersätt­ning för att kun­na visa ingres­ser eller kor­ta­re delar av artik­lar (snip­pets) genom deras tjänst. Samma sak gäl­ler i prin­cip alla kom­mer­si­el­la webb­si­dor som på lik­nan­de sätt pub­li­ce­rar län­kar med snippets.

Innebörden av ifrågasatt uppladdningsfilter

Den and­ra kon­tro­ver­si­el­la delen i Copyright-direk­ti­vet är arti­kel 13, vil­ket berör hur upp­hovs­rätts­skyd­dat mate­ri­al ska han­te­ras av tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer såsom Facebook, Twitter, Reddit och Youtube som till­han­da­hål­ler använ­dar­ge­ne­re­rad infor­ma­tion. Artikel 13 inne­bär en skyl­dig­het för kom­mer­si­el­la tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer att se till att upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat mate­ri­al som pub­li­ce­ras utan upp­hovs­man­nens sam­tyc­ke fil­tre­ras från plattformen.

Kravet kom­mer att inne­bä­ra utö­ka­de skyl­dig­he­ter för tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer såsom exem­pel­vis Youtube, vil­ka mås­te fin­na lös­ning­ar för att han­te­ra sådant krav på fil­tre­ring rent tekniskt.

I och med att Copyright-direk­ti­vet undan­tar upp­ladd­ning i icke kom­mer­si­ellt syf­te kom­mer fler­ta­let aktö­rer, som exem­pel­vis Wikipedia, att undan­tas från kra­vet på upp­ladd­nings­fil­tre­ring. Vissa lätt­na­der kom­mer även tilläm­pas på star­tup platt­for­mar, dvs. såda­na platt­for­mar vars tjäns­ter har varit till­gäng­li­ga för EU-publi­ken under en kor­ta­re tid än tre år och vars års­om­sätt­ning är på mind­re än 10 mil­jo­ner euro, i för­hål­lan­de till kra­vet på filtrering.

Syftet med det­ta är tro­li­gen att ska­pa en balan­se­rad mark­nad, då en hand­full eta­ble­ra­de tjäns­te­platt­for­mar i dags­lä­get är dominerande.

Konsekvenserna av länkskatten och uppladdningsfiltret

Rykten och spe­ku­la­tio­ner som gör gäl­lan­de att den nya länkskat­ten, vil­ket i sig är en något miss­vi­san­de benäm­ning, är slu­tet för inter­net som vi kän­ner det är med stor san­no­lik­het över­driv­na. Hyperlänkar till nyhets­ar­tik­lar inne­hål­lan­de ensta­ka ord eller myc­ket kor­ta utdrag ska även fort­sätt­nings­vis kun­na delas fritt. I des­sa fall kom­mer följakt­li­gen inte krä­vas att någon avgift erläggs till upphovsrättsinnehavaren.

En annon­sör bör dock alltjämt vara med­ve­ten om att län­kar som inne­hål­ler mer omfat­tan­de utdrag från artik­lar san­no­likt kan kom­ma att krä­va licens från rät­tig­hets­in­ne­ha­va­ren för pub­li­ce­ring. Copyright-direk­ti­vet kom­mer allt­så inte att gäl­la rena län­kar, som inte har någon ytter­li­ga­re infor­ma­tion, eller för ensta­ka ord och myc­ket kor­ta utdrag av tex­ten. Hur långt möj­lig­he­ten till ersätt­nings­fri länk­ning, dvs. vad som avses med ”ensta­ka ord” eller ”kor­ta utdrag”, är där­e­mot inte helt tyd­ligt. Vad det­ta inne­bär kan vi inte kan ge ett när­ma­re svar på för­rän prax­is i områ­det växt fram.

I spe­ku­la­tio­ner kring länkskat­tens kon­se­kven­ser befa­ras det att regle­ring­en kom­mer inne­bä­ra en minsk­ning av länk­tra­fi­ken till medi­er. Google har på eget ini­ti­a­tiv under­sökt regle­ring­ens poten­ti­el­la verk­ning­ar och menar att det kan kom­ma att mins­ka pub­li­cis­ter­nas nät­tra­fik med hela 45 pro­cent. Siffrorna är base­ra­de på ett test som Google genom­för­de bör­jan av feb­ru­a­ri där sök­mo­torn tog bort delar av tex­ten från sökre­sul­ta­ten i Google News.

Kraven i arti­kel 11 och 13 kan inne­bä­ra en del bekym­mer för mind­re aktö­rer då de kan få svårt att ta kost­na­den för licens­av­tal med rät­tig­hets­in­ne­ha­var­na, respek­ti­ve infö­ran­det av ett upp­ladd­nings­fil­ter. Fördelarna i länkskat­ten är givet­vis de poten­ti­el­la intäk­ter­na som gene­re­ras till fram­förallt medi­e­hu­sen. Skyldigheten för använ­da­ren att teck­na licens ska­par även en utö­kad kon­troll över hur saker sprids och publiceras.

Vad händer nu?

Innan allt är klart mås­te över­ens­kom­mel­sen slut­li­gen god­kän­nas efter omröst­ning i Europeiska uni­o­nens råd och i Europaparlamentets kam­ma­re, som i dags­lä­get för­vän­tas att ske under mars eller april 2019. Om direk­ti­vet antas mås­te regle­ring­en imple­men­te­ras i den svens­ka lag­stift­ning­en, vil­ket beräk­nas ske tidi­gast under 2020.

Marknadsförare mås­te fort­sätt­nings­vis noga över­vä­ga hur artik­lar delas och sprids samt hur upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat mate­ri­al kan pub­li­ce­ras genom dess platt­for­mar, och avgö­ra om licens krävs före pub­li­ce­ring eller om upp­hovs­rätt hind­rar att alst­ren lad­das upp.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »