Ö is a zero with two pricks

I fredags besökte min kollega Pia Tegborg och jag Konvent Framtiden som arrangeras av Marknadsföreningen i Göteborg – mer känd som Mig. Det var en underhållande och inspirerande dag. Kanske var du där? Eller kunde du inte? Oavsett, läs vidare för en summering av dagens höjdpunkter.

Thomas Barregren
9 september 2013

Bussdörren går upp med ett pys. Värmen slår emot oss. Solen ski­ner från en klar­blå him­mel. Det är höst. Men det känns som hög­som­mar. Min kol­le­ga och jag kli­ver ur och sät­ter kurs mot Svenska Mässan. Vi går in, tar trap­por­na upp till kon­fe­rens­de­len och letar oss fram till vårt mål. Vi är bland de sista som kom­mer. Vi regi­stre­rar oss och blan­dar oss med övri­ga del­ta­ga­re. Ute gas­sar solen, spår­vag­nar rass­lar för­bi, bilar tutar och folk nju­ter av vär­men. Men här inne upp­hör allt det att exi­ste­ra. Vi är två sjä­lar bland nära 400 and­ra som har valt att den­na dag, den 6 sep­tem­ber 2013, läm­na nuet för fram­ti­den. Följ med oss!

Min kol­le­ga Pia Tegborg och jag besök­te Konvent Framtiden som arran­ge­ra­des av Marknadsföreningen i Göteborg – mer känd som Mig. Det var en under­hål­lan­de och inspi­re­ran­de dag. Här kom­mer en sum­me­ring av höjdpunkterna.

Many balls in the air

Collin Moon är eng­els­man­nen som har bott i Mellanöstern, Tyskland, säkert en mas­sa and­ra stäl­len, och sedan fle­ra år ock­så i Sverige. Han åker runt och före­lä­ser om kul­turkroc­kar i dagens mul­ti­kul­tu­rel­la affärsliv.

Föreläser och före­lä­ser… Det är mer show och under­håll­ning än grå och trå­kig före­läs­ning vi bjuds på den­na dag.

Collin dri­ver med kul­tu­rel­la sär­drag hos oli­ka natio­na­li­te­ter, men främst hos svens­kar, och dri­ver på det sät­tet hem sin poäng att det förs­ta ste­get till att bli bätt­re på “cross-cul­tural” är att lära kän­na sin egen kul­tur. Många svens­kar, om inte alla, gör miss­ta­get att tro att vi är nor­ma­la, och att alla and­ra är annorlun­da. I själ­va ver­ket är det tvärtom.

Apropå: Huvudrubriken och mel­lan­ru­bri­ken ovan är båda exem­pel som Collin gav på hur galet sveng­els­ka kan bli. “Fart limit of 50 km per hour” är en annan.

Virtuella team

Christina Hogan är en “love refu­gee” från Kanada. Med sin bak­grund som bete­en­de­ve­ta­re, med mas­ter i peda­go­gik, arbe­tar Christina med både sam­lo­ka­li­se­ra­de och vir­tu­el­la team på Volvo, SKF, Santa Maria med fle­ra företag.

Vad är ett vir­tu­ellt team? Den frå­gan fick publi­ken 30 sekun­der på sig att dis­ku­te­ra med den som satt bakom sig. Jag är inte säkert om det var avsikt­ligt eller inte – men det blev lite små­ko­miskt när fyra­hund­ra per­so­ner vän­der sig om och möts av en rygg.

De fles­ta av oss defi­ni­e­rar ett vir­tu­ellt team med vad det inte är. Medlemmarna träf­fas inte fysiskt. De sit­ter inte till­sam­mans. Och så vida­re. Det är fel, tyc­ker Christina. Ett vir­tu­ellt team är som vil­ket team som helst. Men de tar hjälp av tek­nik för att kom­mu­ni­ce­ra. Ett exem­pel är det ad hoc team som utgörs av en pilot och en flyg­le­da­re. De sam­ar­be­tar över radio.

Tre saker behövs för att ett team skall fun­ge­ra. Det gäl­ler ock­så vir­tu­el­la. Men eftersom kom­mu­ni­ka­tio­nen inte sker ansik­te mot ansik­te utan med hjälp av tek­nik kan de behö­vas utfö­ras på lite annorlun­da sätt. Christina dela­de med sig av exem­pel och råd. Här kom­mer några:

  • Bygg sam­hö­rig­het. Använd enk­la medel för att ska­pa sam­hö­rig­het. Ett team hos Santa Maria inle­der var­je vir­tu­ellt möte med en gemen­sam utma­ning som till exem­pel att hit­ta vägen ut ur en labyrint.
  • Öppna upp kom­mu­ni­ka­tio­nen. Kommunikationen skall vara öppen och ske på lika vill­kor. Om någ­ra team­me­d­lem­mar är sam­lo­ka­li­se­ra­de så skall de trots det inte sit­ta till­sam­mans när tea­met har möte. Varför? För att det inte skall upp­stå ett möte i mötet. Och använd abso­lut inte “mute”.
  • Engagera och inspi­re­ra. Att leda ett team hand­lar om att enga­ge­ra och inspi­re­ra. En leda­re för ett vir­tu­ellt team på Volvo lik­na­de sitt team vid ett “pit stop”. Varje med­lem hade sin spe­ci­el­la funk­tion som han eller hon utför­de. Men till­sam­mans är de ett team som skall få ut bilen på banan så snabbt som möj­ligt. Teamet köp­te till och med skjor­tor med en dis­kret Formula One bil som visa­de att bära­ren hör­de till teamet.

Från tågurspårning till content marketing

Den 28 okto­ber 1906 hade bron över Thoroughfare, en å som sepa­re­rar Atlantic City från fast­lan­det, öpp­nats för att släp­pa för­bi en liten båt. Klockan var tju­go minu­ter över två på efter­mid­da­gen när ett tåg, som hade avgått från Camden en tim­me tidi­ga­re, kör­de ut på bron i 65 km/​h. Bron var nybyggd, men tåg hade pas­se­rat på den väs­terut utan pro­blem. Tåget från Camden var det förs­ta österut att pas­se­ra. Något gick fel. Tåget spå­ra­de ut, och de två förs­ta vag­nar­na stör­ta­de 15 meter ned i ån. 53 per­so­ner drunknade.

PR-exper­ten Ivy Lee, som arbe­tar på tåg­bo­la­get, över­ty­ga­de före­ta­get att pre­sen­te­ra ett utta­lan­de till jour­na­lis­ter vid olycks­plat­sen. The New York Times tryck­te med­de­lan­det ord för ord.

Ivy Lees press­med­de­lan­de anses vara värl­dens förs­ta. Drygt hund­ra år sena­re kon­sta­te­rar Peter Ingman, grun­da­re och vd av MyNewsdesk, att så ser press­med­de­lan­den ut än idag. Men tiden för den­na form av PR hål­ler på att rin­na ut. “PR och mark­nads­fö­ring har bli­vit ett och sam­ma.”, sa Peter, och fort­sat­te med att cite­ra David Armano:

Digital brands must urgent­ly restructu­re their PR fun­c­tion to become “media empires” built around a “soci­al cre­a­ti­ve news­room” on face being marganilized”

Företag mås­te bli medi­e­hus. Detta inne­bär att före­tag måste:

  • Jobba som medi­a­hus: Arbetet med PR och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion mås­te orga­ni­se­ras som en redak­tion.
  • Tänk som medi­a­hus: Publicering mås­te ske i oli­ka men sam­ver­kan­de for­mer (mul­ti­me­dia), vid oli­ka tider (mul­ti-tid), i fle­ra oli­ka kana­ler (mul­ti-kanal) som kan sam­spe­la (mul­ti-screen).
  • Använda verk­tyg som medi­a­hus: Publicering mås­te pla­ne­ras och genom­fö­ras med verk­tyg som stöd­jer ett redak­tio­nellt arbe­te.

Tegelsten i huvudet

Tone Bekkestad, norsk mete­o­ro­log och före det­ta väder­pre­sen­ta­tör på TV4, före­läs­te om kli­mat­för­änd­ring­en under rubri­ken “Go green with black numbers”.

Tone tog upp en man ur publi­ken på scen och frå­ga­de honom om han står kvar om hon säger att det är 95% chans att han får en tegel­sten i huvu­det. Naturligtvis vil­le han inte stå kvar. Ändå rör vi oss inte ur fläc­ken. Enligt FNs kli­mat­pa­nel är det 95% san­no­lik­het att den glo­ba­la upp­värm­ning­en beror på oss män­ni­skor.

Tone visa­de hur enk­la åtgär­der, som att slänga utbrän­da vär­me­ljus och använ­da espres­so-kaps­lar av alu­mi­ni­um i metal­lå­ter­vin­ning­en, kan bidra i rätt riktning.

Kerstin Gustafsson och Dumbo

“Jag heter Kerstin Gustafsson”, pre­sen­te­ra­de sig den svar­ta kvin­nan med en tyd­lig bryt­ning. Hon har en färg­stark lång sjal runt hal­sen. “Jag job­bar på arbets­för­med­ling­en”. Helt plöts­ligt befin­ner vi oss på Kerstins kon­tor på arbets­för­med­ling­en. In kom­mer en svart man med ras­ta-mös­sa på huvu­det. Han pre­sen­te­rar sig som Dembo. “Dumbo?” frå­gar Kerstin. Så bör­jar sket­chen om Kerstin Gustafsson och Dumbo.

Alem Bennett (ali­as Kerstin) och Dembo Jatta, med röt­ter i Eritrea respek­ti­ve Västafrika, spe­lar upp en scen som är sans­lös rolig men sam­ti­digt starkt sati­risk. De gör det med sådan inle­vel­se att det inte kan und­gå någon att den absur­da situ­a­tio­nen som spe­las upp är självupplevd.

Sketchen blir inled­ning­en till en under­hål­lan­de före­läs­ning om ett all­var­ligt ämne: integ­ra­tion. Eller brist på sådan. Eller egent­li­gen om hur fel­tänkt det är att “dom” skall inte­gre­ras. Är vi inte alla människor?

Alem och Dembo run­dar av med att berät­ta att Dumbo i sket­chen fick jobb. Att han åker land och rike runt med Alem och gör ståupp­ko­mik, före­lä­ser och spe­lar trum­mor. Det sena­re fick vi ock­så höra, och dan­sa till.

Byta och bryta tankemönster

Dagen avslu­ta­des av Johnny Sundin som före­läs­te på temat kre­a­ti­vi­tet. Eller, före­läs­te är kanske inte rätt ord för det som Johnny gjor­de. Han gick och pra­ta­de som en spee­dad Duracell-kanin som har lagt in över­väx­eln och druc­kit all­de­les för myc­ket kaf­fe. Det gick så fort att det enda jag hann få ned i min anteck­nings­bok var “kre­a­ti­vi­tet är att byta + bry­ta tan­ke­möns­ter”. Men jag kom­mer inte ihåg vad det bety­der. För det gick så fort att min hjär­na inte hel­ler hann med. Men jag minns att det var roligt.

Bäst och sämst

Över lag var det en både under­hål­lan­de och inspi­re­ran­de dag som Marknadsföreningen i Göteborg bjöd Pia, mig och övri­ga del­ta­ga­re på. Det fanns ock­så gott om tid för ming­el, och en och annan kon­takt hann vi knyta.

Jag tänk­te avslu­ta med att utnäm­na säms­ta och bäs­ta sak på eventet.

Sämst var att Felix Kjellberg inte dök upp. Han hade mis­sa­de pla­net från London – inte bara en utan två gång­er. Det var sämst eftersom jag inte kun­de be om en auto­graf till min 12-åri­ge son. För honom är Felix, eller Pewdiepie som han heter med sina fans, den främs­te ido­len. Pewdiepie är störst på YouTube – stör­re än någon annan. Han har 12 mil­jo­ner pre­nu­me­ran­ter, och får 40 nya var­je minut.

Bäst var kon­fe­ren­ci­ern och tilli­ka Migs vd, Kristina Cohn Linde, som lot­sa­de oss genom dagen med jord­nä­ra pro­fes­sio­na­lism och kvick­tänkt humor (som fick till och med Collin Moon ur balans).

Detta var förs­ta gång­en Pia och jag del­ta­git på ett Mig eve­ne­mang. Vi är nya med­lem­mar. Och vi ser fram emot nästa.

Var du där? Eller önskar du att du hade varit det?

Om du var där, dela med dig av dina intryck. Och om du mis­sa­de möj­lig­he­ten, vad av det som jag har berät­tat skul­le du helst ha sett?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »