Ö is a zero with two pricks

I fredags besökte min kollega Pia Tegborg och jag Konvent Framtiden som arrangeras av Marknadsföreningen i Göteborg – mer känd som Mig. Det var en underhållande och inspirerande dag. Kanske var du där? Eller kunde du inte? Oavsett, läs vidare för en summering av dagens höjdpunkter.

Thomas Barregren
9 september 2013

Bussdörren går upp med ett pys. Värmen slår emot oss. Solen ski­ner från en klar­blå him­mel. Det är höst. Men det känns som hög­som­mar. Min kol­le­ga och jag kli­ver ur och sät­ter kurs mot Svenska Mässan. Vi går in, tar trap­por­na upp till kon­fe­rens­de­len och letar oss fram till vårt mål. Vi är bland de sista som kom­mer. Vi regi­stre­rar oss och blan­dar oss med övri­ga del­ta­ga­re. Ute gas­sar solen, spår­vag­nar rass­lar för­bi, bilar tutar och folk nju­ter av vär­men. Men här inne upp­hör allt det att exi­ste­ra. Vi är två sjä­lar bland nära 400 and­ra som har valt att den­na dag, den 6 sep­tem­ber 2013, läm­na nuet för fram­ti­den. Följ med oss!

Min kol­le­ga Pia Tegborg och jag besök­te Konvent Framtiden som arran­ge­ra­des av Marknadsföreningen i Göteborg – mer känd som Mig. Det var en under­hål­lan­de och inspi­re­ran­de dag. Här kom­mer en sum­me­ring av höjd­punk­ter­na.

Many balls in the air

Collin Moon är eng­els­man­nen som har bott i Mellanöstern, Tyskland, säkert en mas­sa and­ra stäl­len, och sedan fle­ra år ock­så i Sverige. Han åker runt och före­lä­ser om kul­turkroc­kar i dagens mul­ti­kul­tu­rel­la affärs­liv.

Föreläser och före­lä­ser… Det är mer show och under­håll­ning än grå och trå­kig före­läs­ning vi bjuds på den­na dag.

Collin dri­ver med kul­tu­rel­la sär­drag hos oli­ka natio­na­li­te­ter, men främst hos svens­kar, och dri­ver på det sät­tet hem sin poäng att det förs­ta ste­get till att bli bätt­re på “cross-cul­tural” är att lära kän­na sin egen kul­tur. Många svens­kar, om inte alla, gör miss­ta­get att tro att vi är nor­ma­la, och att alla and­ra är annorlun­da. I själ­va ver­ket är det tvärtom.

Apropå: Huvudrubriken och mel­lan­ru­bri­ken ovan är båda exem­pel som Collin gav på hur galet sveng­els­ka kan bli. “Fart limit of 50 km per hour” är en annan.

Virtuella team

Christina Hogan är en “love refu­gee” från Kanada. Med sin bak­grund som bete­en­de­ve­ta­re, med mas­ter i peda­go­gik, arbe­tar Christina med både sam­lo­ka­li­se­ra­de och vir­tu­el­la team på Volvo, SKF, Santa Maria med fle­ra före­tag.

Vad är ett vir­tu­ellt team? Den frå­gan fick publi­ken 30 sekun­der på sig att dis­ku­te­ra med den som satt bakom sig. Jag är inte säkert om det var avsikt­ligt eller inte – men det blev lite små­ko­miskt när fyra­hund­ra per­so­ner vän­der sig om och möts av en rygg.

De fles­ta av oss defi­ni­e­rar ett vir­tu­ellt team med vad det inte är. Medlemmarna träf­fas inte fysiskt. De sit­ter inte till­sam­mans. Och så vida­re. Det är fel, tyc­ker Christina. Ett vir­tu­ellt team är som vil­ket team som helst. Men de tar hjälp av tek­nik för att kom­mu­ni­ce­ra. Ett exem­pel är det ad hoc team som utgörs av en pilot och en flyg­le­da­re. De sam­ar­be­tar över radio.

Tre saker behövs för att ett team skall fun­ge­ra. Det gäl­ler ock­så vir­tu­el­la. Men eftersom kom­mu­ni­ka­tio­nen inte sker ansik­te mot ansik­te utan med hjälp av tek­nik kan de behö­vas utfö­ras på lite annorlun­da sätt. Christina dela­de med sig av exem­pel och råd. Här kom­mer någ­ra:

  • Bygg sam­hö­rig­het. Använd enk­la medel för att ska­pa sam­hö­rig­het. Ett team hos Santa Maria inle­der var­je vir­tu­ellt möte med en gemen­sam utma­ning som till exem­pel att hit­ta vägen ut ur en laby­rint.
  • Öppna upp kom­mu­ni­ka­tio­nen. Kommunikationen skall vara öppen och ske på lika vill­kor. Om någ­ra team­me­d­lem­mar är sam­lo­ka­li­se­ra­de så skall de trots det inte sit­ta till­sam­mans när tea­met har möte. Varför? För att det inte skall upp­stå ett möte i mötet. Och använd abso­lut inte “mute”.
  • Engagera och inspi­re­ra. Att leda ett team hand­lar om att enga­ge­ra och inspi­re­ra. En leda­re för ett vir­tu­ellt team på Volvo lik­na­de sitt team vid ett “pit stop”. Varje med­lem hade sin spe­ci­el­la funk­tion som han eller hon utför­de. Men till­sam­mans är de ett team som skall få ut bilen på banan så snabbt som möj­ligt. Teamet köp­te till och med skjor­tor med en dis­kret Formula One bil som visa­de att bära­ren hör­de till tea­met.

Från tågurspårning till content marketing

Den 28 okto­ber 1906 hade bron över Thoroughfare, en å som sepa­re­rar Atlantic City från fast­lan­det, öpp­nats för att släp­pa för­bi en liten båt. Klockan var tju­go minu­ter över två på efter­mid­da­gen när ett tåg, som hade avgått från Camden en tim­me tidi­ga­re, kör­de ut på bron i 65 km/​h. Bron var nybyggd, men tåg hade pas­se­rat på den väs­terut utan pro­blem. Tåget från Camden var det förs­ta österut att pas­se­ra. Något gick fel. Tåget spå­ra­de ut, och de två förs­ta vag­nar­na stör­ta­de 15 meter ned i ån. 53 per­so­ner drunk­na­de.

PR-exper­ten Ivy Lee, som arbe­tar på tåg­bo­la­get, över­ty­ga­de före­ta­get att pre­sen­te­ra ett utta­lan­de till jour­na­lis­ter vid olycks­plat­sen. The New York Times tryck­te med­de­lan­det ord för ord.

Ivy Lees press­med­de­lan­de anses vara värl­dens förs­ta. Drygt hund­ra år sena­re kon­sta­te­rar Peter Ingman, grun­da­re och vd av MyNewsdesk, att så ser press­med­de­lan­den ut än idag. Men tiden för den­na form av PR hål­ler på att rin­na ut. “PR och mark­nads­fö­ring har bli­vit ett och sam­ma.”, sa Peter, och fort­sat­te med att cite­ra David Armano:

Digital brands must urgent­ly restructu­re their PR fun­c­tion to become “media empires” built around a “soci­al cre­a­ti­ve news­room” on face being mar­ga­ni­li­zed”

Företag mås­te bli medi­e­hus. Detta inne­bär att före­tag mås­te:

  • Jobba som medi­a­hus: Arbetet med PR och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion mås­te orga­ni­se­ras som en redak­tion.
  • Tänk som medi­a­hus: Publicering mås­te ske i oli­ka men sam­ver­kan­de for­mer (mul­ti­me­dia), vid oli­ka tider (mul­ti-tid), i fle­ra oli­ka kana­ler (mul­ti-kanal) som kan sam­spe­la (mul­ti-screen).
  • Använda verk­tyg som medi­a­hus: Publicering mås­te pla­ne­ras och genom­fö­ras med verk­tyg som stöd­jer ett redak­tio­nellt arbe­te.

Tegelsten i huvudet

Tone Bekkestad, norsk mete­o­ro­log och före det­ta väder­pre­sen­ta­tör på TV4, före­läs­te om kli­mat­för­änd­ring­en under rubri­ken “Go green with black num­bers”.

Tone tog upp en man ur publi­ken på scen och frå­ga­de honom om han står kvar om hon säger att det är 95% chans att han får en tegel­sten i huvu­det. Naturligtvis vil­le han inte stå kvar. Ändå rör vi oss inte ur fläc­ken. Enligt FNs kli­mat­pa­nel är det 95% san­no­lik­het att den glo­ba­la upp­värm­ning­en beror på oss män­ni­skor.

Tone visa­de hur enk­la åtgär­der, som att slänga utbrän­da vär­me­ljus och använ­da espres­so-kaps­lar av alu­mi­ni­um i metal­lå­ter­vin­ning­en, kan bidra i rätt rikt­ning.

Kerstin Gustafsson och Dumbo

“Jag heter Kerstin Gustafsson”, pre­sen­te­ra­de sig den svar­ta kvin­nan med en tyd­lig bryt­ning. Hon har en färg­stark lång sjal runt hal­sen. “Jag job­bar på arbets­för­med­ling­en”. Helt plöts­ligt befin­ner vi oss på Kerstins kon­tor på arbets­för­med­ling­en. In kom­mer en svart man med ras­ta-mös­sa på huvu­det. Han pre­sen­te­rar sig som Dembo. “Dumbo?” frå­gar Kerstin. Så bör­jar sket­chen om Kerstin Gustafsson och Dumbo.

Alem Bennett (ali­as Kerstin) och Dembo Jatta, med röt­ter i Eritrea respek­ti­ve Västafrika, spe­lar upp en scen som är sans­lös rolig men sam­ti­digt starkt sati­risk. De gör det med sådan inle­vel­se att det inte kan und­gå någon att den absur­da situ­a­tio­nen som spe­las upp är själv­upp­levd.

Sketchen blir inled­ning­en till en under­hål­lan­de före­läs­ning om ett all­var­ligt ämne: integ­ra­tion. Eller brist på sådan. Eller egent­li­gen om hur fel­tänkt det är att “dom” skall inte­gre­ras. Är vi inte alla män­ni­skor?

Alem och Dembo run­dar av med att berät­ta att Dumbo i sket­chen fick jobb. Att han åker land och rike runt med Alem och gör ståupp­ko­mik, före­lä­ser och spe­lar trum­mor. Det sena­re fick vi ock­så höra, och dan­sa till.

Byta och bryta tankemönster

Dagen avslu­ta­des av Johnny Sundin som före­läs­te på temat kre­a­ti­vi­tet. Eller, före­läs­te är kanske inte rätt ord för det som Johnny gjor­de. Han gick och pra­ta­de som en spee­dad Duracell-kanin som har lagt in över­väx­eln och druc­kit all­de­les för myc­ket kaf­fe. Det gick så fort att det enda jag hann få ned i min anteck­nings­bok var “kre­a­ti­vi­tet är att byta + bry­ta tan­ke­möns­ter”. Men jag kom­mer inte ihåg vad det bety­der. För det gick så fort att min hjär­na inte hel­ler hann med. Men jag minns att det var roligt.

Bäst och sämst

Över lag var det en både under­hål­lan­de och inspi­re­ran­de dag som Marknadsföreningen i Göteborg bjöd Pia, mig och övri­ga del­ta­ga­re på. Det fanns ock­så gott om tid för ming­el, och en och annan kon­takt hann vi kny­ta.

Jag tänk­te avslu­ta med att utnäm­na säms­ta och bäs­ta sak på even­tet.

Sämst var att Felix Kjellberg inte dök upp. Han hade mis­sa­de pla­net från London – inte bara en utan två gång­er. Det var sämst eftersom jag inte kun­de be om en auto­graf till min 12-åri­ge son. För honom är Felix, eller Pewdiepie som han heter med sina fans, den främs­te ido­len. Pewdiepie är störst på YouTube – stör­re än någon annan. Han har 12 mil­jo­ner pre­nu­me­ran­ter, och får 40 nya var­je minut.

Bäst var kon­fe­ren­ci­ern och tilli­ka Migs vd, Kristina Cohn Linde, som lot­sa­de oss genom dagen med jord­nä­ra pro­fes­sio­na­lism och kvick­tänkt humor (som fick till och med Collin Moon ur balans).

Detta var förs­ta gång­en Pia och jag del­ta­git på ett Mig eve­ne­mang. Vi är nya med­lem­mar. Och vi ser fram emot näs­ta.

Var du där? Eller önskar du att du hade varit det?

Om du var där, dela med dig av dina intryck. Och om du mis­sa­de möj­lig­he­ten, vad av det som jag har berät­tat skul­le du helst ha sett?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på tra­ven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »