Okända sanningar om svenskarna och internet

Pamela Davidsson från Internetstiftelsen berättar okända sanningar om svenskarna och internet i första delen av vårens första Kntnt frukost.

Pia Tegborg
7 februari 2017

På vårens förs­ta Kntnt fru­kost den 26 janu­a­ri gäs­ta­des vi av två inspi­re­ran­de tala­re. Dels fick vi besök av Christopher Engman vars fram­trä­dan­de du kan läsa om i den förs­ta arti­keln om det­ta event. Och dels gäs­ta­des vi av Pamela Davidsson vars före­läs­ning du läser mer om och även kan beskå­da i den­na arti­kel.

En årligen återkommande studie

Hur beter vi oss på nätet egent­li­gen? Pamela Davidsson är sta­tistik­chef på Internetstiftelsen. Hon är inbju­den till dagens Kntnt fru­kost för att tala om någ­ra mind­re upp­märk­sam­man­de, men minst lika intres­san­ta, resul­tat från den årli­ga och all­tid lika upp­märk­sam­ma­de under­sök­ning­en Svenskarna och Internet.

Studien är en del av det inter­na­tio­nel­la forsk­nings­pro­jek­tet World Internet Project som föl­jer inter­nets sprid­ning och använd­ning runt om i värl­den och genom­för­des under 2016 för sjut­ton­de gång­en.

Innehållet i föreläsningen

Pamela har ett SM i Excel i baga­get och hen­nes brin­nan­de intres­set för siff­ror går inte att ta mis­te på. Med stor inle­vel­se berät­tar hon att inter­net nu, för förs­ta gång­en i under­sök­ning­ens histo­ria, är den vik­ti­gas­te käl­lan till infor­ma­tion. Vi får ock­så veta att hela 93% av Sveriges befolk­ning över 12 år använ­der inter­net någon gång, att drygt 80% gör det var­je dag lik­som att använd­ning­en i vis­sa åld­rar uppnår 100%. Vi kon­sta­te­rar ock­så att tiden vi använ­der inter­net nära nog för­dubb­lats under en tio­års-peri­od och att vi, inte helt otip­pat, spen­de­rar allt stör­re andel av inter­net­ti­den i mobi­len.

Andra frå­gor som Pamela ger svar på i sin före­läs­ning är:

 • vil­ken typ av mobil­te­le­fon vi har och hur för­del­ning över åld­rar ser ut
 • andel barn i oli­ka åld­rar som har till­gång till en egen mobil
 • vad vi gör på inter­net
 • soci­a­la medi­er vi använ­der
 • hur vi e-hand­lar
 • i vil­ken form vi läser dags­tid­ning­en
 • hur kana­ler­nas play­tjäns­ter utveck­las
 • hur vi tar del av film/​video på nätet och hur många som beta­lar för det
 • i vil­ken utsträck­ning ström­mad tv stjäl tid från tablån
 • hur stor del av befolk­ning­en som lyss­nar på pod­dar och hur utveck­ling­en ser ut
 • vil­ka medi­er som är vik­ti­gast som infor­ma­tions­käl­la bero­en­de på ålder

Se presentationen

Vi spe­la­de in Pamelas pre­sen­ta­tion, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Vi ber om ursäkt för dålig ljud­kva­li­tet i bör­jan av pre­sen­ta­tio­nen som blir bra efter någ­ra minu­ter när Pamela inser att hon glömt slå på mik­ro­fo­nen 😉

Länkar till sådant som Pamela tar upp i filmen

Mer från Internetstiftelsen

Kvällen före fru­kosten pas­sa­de vi på att pra­ta med Pamela om en annan spän­nan­de stu­die som hon ansva­rar för: Apparat. Det är en kart­lägg­ning av vad folk gör med sina smar­ta tele­fo­ner. Att vi spen­de­rar allt­mer tid i vår mobil är ju knap­past någon kioskväl­ta­re men hur vi använ­der vår smart­te­le­fon är inte lika givet.  Lyssna på vårt sam­tal i avsnitt 84 av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
Curabitur vulputate, venenatis felis ultricies felis commodo massa

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest