Okända sanningar om svenskarna och internet

Pamela Davidsson från Internetstiftelsen berättar okända sanningar om svenskarna och internet i första delen av vårens första Kntnt frukost.

Pia Tegborg
7 februari 2017

På vårens förs­ta Kntnt fru­kost den 26 janu­a­ri gäs­ta­des vi av två inspi­re­ran­de tala­re. Dels fick vi besök av Christopher Engman vars fram­trä­dan­de du kan läsa om i den förs­ta arti­keln om det­ta event. Och dels gäs­ta­des vi av Pamela Davidsson vars före­läs­ning du läser mer om och även kan beskå­da i den­na artikel.

En årligen återkommande studie

Hur beter vi oss på nätet egent­li­gen? Pamela Davidsson är sta­tistik­chef på Internetstiftelsen. Hon är inbju­den till dagens Kntnt fru­kost för att tala om någ­ra mind­re upp­märk­sam­man­de, men minst lika intres­san­ta, resul­tat från den årli­ga och all­tid lika upp­märk­sam­ma­de under­sök­ning­en Svenskarna och Internet.

Studien är en del av det inter­na­tio­nel­la forsk­nings­pro­jek­tet World Internet Project som föl­jer inter­nets sprid­ning och använd­ning runt om i värl­den och genom­för­des under 2016 för sjut­ton­de gången.

Innehållet i föreläsningen

Pamela har ett SM i Excel i baga­get och hen­nes brin­nan­de intres­set för siff­ror går inte att ta mis­te på. Med stor inle­vel­se berät­tar hon att inter­net nu, för förs­ta gång­en i under­sök­ning­ens histo­ria, är den vik­ti­gas­te käl­lan till infor­ma­tion. Vi får ock­så veta att hela 93% av Sveriges befolk­ning över 12 år använ­der inter­net någon gång, att drygt 80% gör det var­je dag lik­som att använd­ning­en i vis­sa åld­rar uppnår 100%. Vi kon­sta­te­rar ock­så att tiden vi använ­der inter­net nära nog för­dubb­lats under en tio­års-peri­od och att vi, inte helt otip­pat, spen­de­rar allt stör­re andel av inter­net­ti­den i mobilen.

Andra frå­gor som Pamela ger svar på i sin före­läs­ning är:

 • vil­ken typ av mobil­te­le­fon vi har och hur för­del­ning över åld­rar ser ut
 • andel barn i oli­ka åld­rar som har till­gång till en egen mobil
 • vad vi gör på internet
 • soci­a­la medi­er vi använder
 • hur vi e‑handlar
 • i vil­ken form vi läser dagstidningen
 • hur kana­ler­nas play­tjäns­ter utvecklas
 • hur vi tar del av film/​video på nätet och hur många som beta­lar för det
 • i vil­ken utsträck­ning ström­mad tv stjäl tid från tablån
 • hur stor del av befolk­ning­en som lyss­nar på pod­dar och hur utveck­ling­en ser ut
 • vil­ka medi­er som är vik­ti­gast som infor­ma­tions­käl­la bero­en­de på ålder

Se presentationen

Vi spe­la­de in Pamelas pre­sen­ta­tion, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Vi ber om ursäkt för dålig ljud­kva­li­tet i bör­jan av pre­sen­ta­tio­nen som blir bra efter någ­ra minu­ter när Pamela inser att hon glömt slå på mikrofonen 😉

Länkar till sådant som Pamela tar upp i filmen

Mer från Internetstiftelsen

Kvällen före fru­kosten pas­sa­de vi på att pra­ta med Pamela om en annan spän­nan­de stu­die som hon ansva­rar för: Apparat. Det är en kart­lägg­ning av vad folk gör med sina smar­ta tele­fo­ner. Att vi spen­de­rar allt­mer tid i vår mobil är ju knap­past någon kioskväl­ta­re men hur vi använ­der vår smart­te­le­fon är inte lika givet.  Lyssna på vårt sam­tal i avsnitt 84 av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »