Skip to content

Okända sanningar om svenskarna och internet

Pamela Davidsson från Internetstiftelsen berättar okända sanningar om svenskarna och internet i första delen av vårens första Kntnt frukost.

Pia Tegborg
7 februari 2017

På vårens förs­ta Kntnt fru­kost den 26 janu­a­ri gäs­ta­des vi av två inspi­re­ran­de tala­re. Dels fick vi besök av Christopher Engman vars fram­trä­dan­de du kan läsa om i den förs­ta arti­keln om det­ta event. Och dels gäs­ta­des vi av Pamela Davidsson vars före­läs­ning du läser mer om och även kan beskå­da i den­na arti­kel.

En årligen återkommande studie

Hur beter vi oss på nätet egent­li­gen? Pamela Davidsson är sta­tistik­chef på Internetstiftelsen. Hon är inbju­den till dagens Kntnt fru­kost för att tala om någ­ra mind­re upp­märk­sam­man­de, men minst lika intres­san­ta, resul­tat från den årli­ga och all­tid lika upp­märk­sam­ma­de under­sök­ning­en Svenskarna och Internet.

Studien är en del av det inter­na­tio­nel­la forsk­nings­pro­jek­tet World Internet Project som föl­jer inter­nets sprid­ning och använd­ning runt om i värl­den och genom­för­des under 2016 för sjut­ton­de gång­en.

Innehållet i föreläsningen

Pamela har ett SM i Excel i baga­get och hen­nes brin­nan­de intres­set för siff­ror går inte att ta mis­te på. Med stor inle­vel­se berät­tar hon att inter­net nu, för förs­ta gång­en i under­sök­ning­ens histo­ria, är den vik­ti­gas­te käl­lan till infor­ma­tion. Vi får ock­så veta att hela 93% av Sveriges befolk­ning över 12 år använ­der inter­net någon gång, att drygt 80% gör det var­je dag lik­som att använd­ning­en i vis­sa åld­rar uppnår 100%. Vi kon­sta­te­rar ock­så att tiden vi använ­der inter­net nära nog för­dubb­lats under en tio­års-peri­od och att vi, inte helt otip­pat, spen­de­rar allt stör­re andel av inter­net­ti­den i mobi­len.

Andra frå­gor som Pamela ger svar på i sin före­läs­ning är:

 • vil­ken typ av mobil­te­le­fon vi har och hur för­del­ning över åld­rar ser ut
 • andel barn i oli­ka åld­rar som har till­gång till en egen mobil
 • vad vi gör på inter­net
 • soci­a­la medi­er vi använ­der
 • hur vi e‑handlar
 • i vil­ken form vi läser dags­tid­ning­en
 • hur kana­ler­nas play­tjäns­ter utveck­las
 • hur vi tar del av film/​video på nätet och hur många som beta­lar för det
 • i vil­ken utsträck­ning ström­mad tv stjäl tid från tablån
 • hur stor del av befolk­ning­en som lyss­nar på pod­dar och hur utveck­ling­en ser ut
 • vil­ka medi­er som är vik­ti­gast som infor­ma­tions­käl­la bero­en­de på ålder

Se presentationen

Vi spe­la­de in Pamelas pre­sen­ta­tion, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Vi ber om ursäkt för dålig ljud­kva­li­tet i bör­jan av pre­sen­ta­tio­nen som blir bra efter någ­ra minu­ter när Pamela inser att hon glömt slå på mik­ro­fo­nen 😉

Länkar till sådant som Pamela tar upp i filmen

Mer från Internetstiftelsen

Kvällen före fru­kosten pas­sa­de vi på att pra­ta med Pamela om en annan spän­nan­de stu­die som hon ansva­rar för: Apparat. Det är en kart­lägg­ning av vad folk gör med sina smar­ta tele­fo­ner. Att vi spen­de­rar allt­mer tid i vår mobil är ju knap­past någon kioskväl­ta­re men hur vi använ­der vår smart­te­le­fon är inte lika givet.  Lyssna på vårt sam­tal i avsnitt 84 av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
felis mattis Aenean odio Nullam ante. ipsum tempus accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest