Öppen källkod – en strategisk fördel

Jag vet! Du jobbar med kommunikation, marknadsföring eller försäljning. Inte IT. Trots det bör du läsa denna text som kort förklarar varför du alltid ska välja fri programvara med öppen källkod om du kan.

Thomas Barregren
14 september 2017

Jag vet! Du job­bar med kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring eller för­sälj­ning. Inte IT. Trots det bör du läsa den­na text som kort för­kla­rar var­för du all­tid ska väl­ja fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod om du kan.

Upphovsrätten

Upphovsrättslagen jäm­stäl­ler dator­pro­gram med and­ra lit­te­rä­ra och konst­när­li­ga verk. Det inne­bär att den som skri­ver ett pro­gram – eller det före­tag som anstäl­ler någon för att skri­va ett pro­gram – har en vit­tom­fat­tan­de och exklu­siv rätt att bestäm­ma vem som får använ­da pro­gram­met och på vil­ka villkor.

Proprietär programvara

Företag som utveck­lar pro­pri­e­tär pro­gram­va­ra använ­der den­na rätt till att begrän­sa fri­he­ten för dig som kund. Du får inte använ­da pro­gram­mets käll­kod eller för­sö­ka ta reda på hur det är kon­stru­e­rat. Därför kan inte du – eller den leve­ran­tör du före­drar – anpas­sa och inte­gre­ra pro­gram­met eller rät­ta fel i det. Du är ute­läm­nad till pro­gram­va­ru­fö­re­ta­get och de åter­försäljare och kon­sul­ter som de god­kän­ner eller ”cer­ti­fi­e­rar”.

De pro­pri­e­tä­ra programvaru­företagen använ­der upphovs­rätten för att stänga inne dig och stänga ute and­ra leveran­törer. De ska­par en mono­pol­lik­nan­de ställ­ning åt sig själ­va. Det gyn­nar inte dig som kund, som får mins­kat utbud, säm­re ser­vice och hög­re pri­ser – det gyn­nar bara de pro­pri­e­tä­ra programvaruföretagen.

Fri programvara och öppen källkod

Men sam­ma rätt – att som upp­hovs­man bestäm­ma vem som får använ­da pro­gram­met och på vil­ka vill­kor – kan ock­så använ­das för att ge dig som kund fri­het att anpas­sa, för­bätt­ra och vida­re­ut­veck­la pro­gram­met efter dina behov. Istället för att använ­da upp­hovs­rät­ten till att begrän­sa din fri­het, så kan den använ­das för att erbju­da dig fri pro­gram­va­ra (free soft­wa­re):

  • Du är fri att använ­da pro­gram­met som du själv vill
  • Du är fri att ta reda på hur pro­gram­met fun­ge­rar och för­änd­ra det som du vill (för att anpas­sa det till dina behov och inte­gre­ra det med and­ra pro­gram och system)
  • Du är fri att dela med dig av programmet
  • Du är fri att för­bätt­ra pro­gram­et och dela med dig av dina för­bätt­ring­ar till allas gagn

Eftersom des­sa fri­he­ter för­ut­sät­ter att du har till­gång till och får använ­da pro­gram­mets käll­kod, så har de öppen käll­kod (open sour­ce).

Förändrad styrkebalans

Öppen käll­kod är allt­så ett intel­li­gent sätt att använ­da upp­hovs­rät­ten till för­del för dig som kund. Istället för att vara utläm­nad till en pro­gram­le­ve­ran­törs god­tyc­ke, så är du med öppen käll­kod fri att väl­ja den leve­ran­tör som erbju­der bäst ser­vice till rätt pris.

Är du miss­nöjd med en leve­ran­tör kan du när som helst byta till en annan. Öppen käll­kod får våg­skå­len att tip­pa till din för­del som kund.

Kntnt använ­der i möj­li­gas­te mån pro­gram­va­ra som är fri och har öppen käll­kod (till exem­pel WordPress och Mautic) och bidrar med egen öppen käll­kod.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »