Skip to content

Öppen källkod – en strategisk fördel

Jag vet! Du jobbar med kommunikation, marknadsföring eller försäljning. Inte IT. Trots det bör du läsa denna text som kort förklarar varför du alltid ska välja fri programvara med öppen källkod om du kan.

Thomas Barregren
14 september 2017

Jag vet! Du job­bar med kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring eller för­sälj­ning. Inte IT. Trots det bör du läsa den­na text som kort för­kla­rar var­för du all­tid ska väl­ja fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod om du kan.

Upphovsrätten

Upphovsrättslagen jäm­stäl­ler dator­pro­gram med and­ra lit­te­rä­ra och konst­när­li­ga verk. Det inne­bär att den som skri­ver ett pro­gram – eller det före­tag som anstäl­ler någon för att skri­va ett pro­gram – har en vit­tom­fat­tan­de och exklu­siv rätt att bestäm­ma vem som får använ­da pro­gram­met och på vil­ka vill­kor.

Proprietär programvara

Företag som utveck­lar pro­pri­e­tär pro­gram­va­ra använ­der den­na rätt till att begrän­sa fri­he­ten för dig som kund. Du får inte använ­da pro­gram­mets käll­kod eller för­sö­ka ta reda på hur det är kon­stru­e­rat. Därför kan inte du – eller den leve­ran­tör du före­drar – anpas­sa och inte­gre­ra pro­gram­met eller rät­ta fel i det. Du är ute­läm­nad till pro­gram­va­ru­fö­re­ta­get och de åter­försäljare och kon­sul­ter som de god­kän­ner eller ”cer­ti­fi­e­rar”.

De pro­pri­e­tä­ra programvaru­företagen använ­der upphovs­rätten för att stänga inne dig och stänga ute and­ra leveran­törer. De ska­par en mono­pol­lik­nan­de ställ­ning åt sig själ­va. Det gyn­nar inte dig som kund, som får mins­kat utbud, säm­re ser­vice och hög­re pri­ser – det gyn­nar bara de pro­pri­e­tä­ra pro­gram­va­ru­fö­re­ta­gen.

Fri programvara och öppen källkod

Men sam­ma rätt – att som upp­hovs­man bestäm­ma vem som får använ­da pro­gram­met och på vil­ka vill­kor – kan ock­så använ­das för att ge dig som kund fri­het att anpas­sa, för­bätt­ra och vida­re­ut­veck­la pro­gram­met efter dina behov. Istället för att använ­da upp­hovs­rät­ten till att begrän­sa din fri­het, så kan den använ­das för att erbju­da dig fri pro­gram­va­ra (free soft­wa­re):

  • Du är fri att använ­da pro­gram­met som du själv vill
  • Du är fri att ta reda på hur pro­gram­met fun­ge­rar och för­änd­ra det som du vill (för att anpas­sa det till dina behov och inte­gre­ra det med and­ra pro­gram och system)
  • Du är fri att dela med dig av pro­gram­met
  • Du är fri att för­bätt­ra pro­gram­et och dela med dig av dina för­bätt­ring­ar till allas gagn

Eftersom des­sa fri­he­ter för­ut­sät­ter att du har till­gång till och får använ­da pro­gram­mets käll­kod, så har de öppen käll­kod (open sour­ce).

Förändrad styrkebalans

Öppen käll­kod är allt­så ett intel­li­gent sätt att använ­da upp­hovs­rät­ten till för­del för dig som kund. Istället för att vara utläm­nad till en pro­gram­le­ve­ran­törs god­tyc­ke, så är du med öppen käll­kod fri att väl­ja den leve­ran­tör som erbju­der bäst ser­vice till rätt pris.

Är du miss­nöjd med en leve­ran­tör kan du när som helst byta till en annan. Öppen käll­kod får våg­skå­len att tip­pa till din för­del som kund.

Kntnt använ­der i möj­li­gas­te mån pro­gram­va­ra som är fri och har öppen käll­kod (till exem­pel WordPress och Mautic) och bidrar med egen öppen käll­kod.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
libero non sit Phasellus tempus odio suscipit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest