Öppen källkod – en strategisk fördel

Jag vet! Du jobbar med kommunikation, marknadsföring eller försäljning. Inte IT. Trots det bör du läsa denna text som kort förklarar varför du alltid ska välja fri programvara med öppen källkod om du kan.

Thomas Barregren
14 september 2017

Jag vet! Du job­bar med kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring eller för­sälj­ning. Inte IT. Trots det bör du läsa den­na text som kort för­kla­rar var­för du all­tid ska väl­ja fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod om du kan.

Upphovsrätten

Upphovsrättslagen jäm­stäl­ler dator­pro­gram med and­ra lit­te­rä­ra och konst­när­li­ga verk. Det inne­bär att den som skri­ver ett pro­gram – eller det före­tag som anstäl­ler någon för att skri­va ett pro­gram – har en vit­tom­fat­tan­de och exklu­siv rätt att bestäm­ma vem som får använ­da pro­gram­met och på vil­ka vill­kor.

Proprietär programvara

Företag som utveck­lar pro­pri­e­tär pro­gram­va­ra använ­der den­na rätt till att begrän­sa fri­he­ten för dig som kund. Du får inte använ­da pro­gram­mets käll­kod eller för­sö­ka ta reda på hur det är kon­stru­e­rat. Därför kan inte du – eller den leve­ran­tör du före­drar – anpas­sa och inte­gre­ra pro­gram­met eller rät­ta fel i det. Du är ute­läm­nad till pro­gram­va­ru­fö­re­ta­get och de åter­försäljare och kon­sul­ter som de god­kän­ner eller ”cer­ti­fi­e­rar”.

De pro­pri­e­tä­ra programvaru­företagen använ­der upphovs­rätten för att stänga inne dig och stänga ute and­ra leveran­törer. De ska­par en mono­pol­lik­nan­de ställ­ning åt sig själ­va. Det gyn­nar inte dig som kund, som får mins­kat utbud, säm­re ser­vice och hög­re pri­ser – det gyn­nar bara de pro­pri­e­tä­ra pro­gram­va­ru­fö­re­ta­gen.

Fri programvara och öppen källkod

Men sam­ma rätt – att som upp­hovs­man bestäm­ma vem som får använ­da pro­gram­met och på vil­ka vill­kor – kan ock­så använ­das för att ge dig som kund fri­het att anpas­sa, för­bätt­ra och vida­re­ut­veck­la pro­gram­met efter dina behov. Istället för att använ­da upp­hovs­rät­ten till att begrän­sa din fri­het, så kan den använ­das för att erbju­da dig fri pro­gram­va­ra (free soft­wa­re):

  • Du är fri att använ­da pro­gram­met som du själv vill
  • Du är fri att ta reda på hur pro­gram­met fun­ge­rar och för­änd­ra det som du vill (för att anpas­sa det till dina behov och inte­gre­ra det med and­ra pro­gram och system)
  • Du är fri att dela med dig av pro­gram­met
  • Du är fri att för­bätt­ra pro­gram­et och dela med dig av dina för­bätt­ring­ar till allas gagn

Eftersom des­sa fri­he­ter för­ut­sät­ter att du har till­gång till och får använ­da pro­gram­mets käll­kod, så har de öppen käll­kod (open sour­ce).

Förändrad styrkebalans

Öppen käll­kod är allt­så ett intel­li­gent sätt att använ­da upp­hovs­rät­ten till för­del för dig som kund. Istället för att vara utläm­nad till en pro­gram­le­ve­ran­törs god­tyc­ke, så är du med öppen käll­kod fri att väl­ja den leve­ran­tör som erbju­der bäst ser­vice till rätt pris.

Är du miss­nöjd med en leve­ran­tör kan du när som helst byta till en annan. Öppen käll­kod får våg­skå­len att tip­pa till din för­del som kund.

Kntnt använ­der i möj­li­gas­te mån pro­gram­va­ra som är fri och har öppen käll­kod (till exem­pel WordPress och Mautic) och bidrar med egen öppen käll­kod.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Phasellus Praesent neque. leo Lorem commodo libero. facilisis id, Praesent Curabitur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest