Oraklet från Mountain View

Thomas Barregren
23 mars 2018

Det är janu­a­ri 2013. Utanför mitt fönst­ret är allt grått och vått – som det bru­kar vara i Göteborg. Jag sit­ter fram­för min dator för att frå­ga orak­let i Mountain View om något jag har grubb­lat på.

Det är näs­tan på dagen nio år efter att jag grun­da­de web­by­rån som jag pre­cis har läm­nat.

Under de nio åren har före­ta­get vux­it från ingen­ting till en av Sveriges störs­ta kom­mu­ni­ka­tions­by­rå­er alla kate­go­ri­er.

Tillväxten har varit orga­nisk och skett med lön­sam­het. Och snabbt. Så snabbt att Dagens Industri utnämn­de bola­get till Supergasell och vi fick ta emot pris ur prins Daniels hand.

På skär­men stir­rar orak­let på mig. Eller åtminsto­ne en inkar­na­tion av den/​det. Under två sto­ra run­da ring­ar gapar orak­lets mun. Väntande på min frå­ga.

Webbyrån gick knac­kigt de förs­ta åren. Vi var fyra, och mark­nads­för­de våra tjäns­ter som folk gör mest.

En sak skil­de oss från de fles­ta: Vi dela­de med oss av vår kod och vår kun­skap i oli­ka forum. Obegripligt tyck­te min hust­ru: Varför ge bort leve­brö­det?

Jag är anhäng­a­re av fri pro­gram­va­ra och öppen käll­kod, och vil­le leva som jag lär­de. Tids nog skul­le det beta­la sig. Det var jag över­ty­gad om.

Oraklet vän­tar på min frå­ga. Jag skri­ver: ”open sour­ce mar­ke­ting”. Oraklet sva­rar inte. Jag mås­te först väl­ja det röda pill­ret eller det blå pill­ret.

Det blå om jag tror jag har tur. Det ger mig ett och alle­nast ett svar. Jag kom­mer för­bli lyck­ligt ove­tan­de om nyan­ser och alter­na­ti­va svar.

Det röda om jag söker kun­skap. Det ger ing­et defi­ni­tivt svar – bara en mas­sa tänk­ba­ra. Jag mås­te själv söka insikt i dem.

På web­by­rån dela­de vi med oss av kod och kun­skap utan krav på mot­pre­sta­tion. I bör­jan hän­de ing­et. Men så bör­ja­de det loss­na. Någon som hade använt vår kod anli­ta­de oss för ett pro­jekt. Någon annan som vi hade hjälpt anli­ta­de oss för att byg­ga en webb­plats.

Sakta men säkert fick vi fler och stör­re upp­drag. Vi kun­de anstäl­la fler med­ar­be­ta­re. De dela­de ock­så med sig av kod och kun­skap. Det gav oss än fler och än stör­re upp­drag. Och så vida­re. Vi ham­na­de i en upp­åt­gå­en­de spi­ral.

Jag väl­jer det röda pill­ret. Oraklet i Mountain View spyr ut svar efter svar på min skärm. Tio åt gång­en. Ordnade från de mest till de minst rele­van­ta – enligt orak­lets mening.

Det var när web­by­rån fick den förs­ta mil­jonor­dern som pol­let­ten föll ned. Det var våren 2008.

Telefonen ring­de och jag sva­ra­de. Det var utveck­lings­che­fen på Dagens Industri. Han och IT-che­fen vil­le träf­fa oss för att pra­ta om ett upp­drag. Så blev det, och vi fick upp­dra­get att byg­ga DiTV.

Hur hade de hört talas om oss? (Vi var bara 6 per­so­ner vid till­fäl­let.) Och vik­ti­ga­re: Vad hade vi gjort för att för­tjä­na deras för­tro­en­de att job­ba med deras pre­stige­pro­jekt? Jag frå­ga­de, och de berät­ta­de: De hade en tid följt oss på vår blogg och i forum, för­stått att vi kun­de vår sak, och gil­la­de vår öppen­het.

Det var då jag bör­ja­de inse att delat inne­håll är ett kraft­fullt sätt att mark­nads­fö­ra och dri­va för­sälj­ning.

Jag ögnar genom sva­ren som orak­let har läm­nat på min skärm.

Ett ord dyker upp i text­mas­san: ”con­tent mar­ke­ting”. Jag vet inte vad det bety­der. Har ald­rig hört det för­ut. Men jag gis­sat att det bety­der mark­nads­fö­ring med inne­håll. Det som gjor­de byrån jag pre­cis har läm­nat så fram­gångs­rik. Jag ber orak­let att berät­ta mer.

Uppdraget på Dagens Industri gick bra. De vil­le anli­ta oss till ännu ett pro­jekt och vi väx­te. Ett år sena­re var vi sex­ton och hade lan­dat vårt förs­ta upp­drag på över 2 mil­jo­ner. Kunden vad SF Bio. Ännu ett år sena­re var vi runt tju­go­fem med­ar­be­ta­re och året där­på när­ma­re fem­tio. När jag slu­ta­de kun­de jag stolt tit­ta till­ba­ka på ett lön­samt före­tag med sjut­tio anställ­da och dröm­kun­der inklu­si­ve Lunds Universitet, Unionen, Moderaterna, IKEA, Bonnier Tidskrifter, TV2 Danmark med fle­ra.

Framgång föder fram­gång. Det är en del av för­kla­ring­en till att det gick så bra. Kunniga och enga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re en annan. Och vårt inne­håll en tred­je.

Under mina år pro­du­ce­ra­de vi hund­ra­tals blog­gin­lägg, 200+ utbild­nings­fil­mer, två årli­ga kon­fe­ren­ser, tre böc­ker och ett och annat galet upp­tåg. Det gav utdel­ning.

Oraklet från Mountain View visar mig sidor från Content Marketing Institute, Copyblogger, Heidi Cohen, Top Rank Blog med fle­ra käl­lor. Jag läser och inser att det vi gjor­de på web­by­rån kal­las con­tent mar­ke­ting. Men vik­ti­ga­re: Jag får svar på det som jag har grubb­lat på.

Jag läm­na­de web­by­rån och sål­de mina akti­er för att låta de and­ra delä­gar­na ta byrån dit de vil­le.

Själv vil­le jag hål­la mig kvar i gräns­lan­det där tek­nik möter mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. Hjälpa and­ra före­tag att använ­da inne­håll för att dri­va affä­rer – så som vi hade gjort på web­by­rån.

Men om jag ska över­ty­ga dig och dina kol­le­gor att bju­da på er kun­skap likt öppen käll­kod så behöv­de jag bevis på att det fun­ge­rar. Finns det? Det var vad jag frå­ga­de orak­let från Mountain View om. Och Google sva­ra­de: Ja!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
elementum et, consequat. adipiscing commodo dapibus tempus sem, at risus. risus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest