På gott och ont med ny E‑privacy förordning

Som marknadsförare bör du hålla ett extra öga på den nya E-privacy förordningen. Inte minst om du erbjuder tjänster inom digital direktmarknadsföring, retargeting och telemarketing. Lagen som ska stärka skyddet för människors privatliv banar också väg för nya affärsmöjligheter. Läs dagens artikel skriven av vår gästkrönikör advokat Erik Ullberg på Wistrands Advokatbyrå

Erik Ullberg
25 september 2018

E‑Privacy Regualtion (EPR) är för­ord­ning­en som är uppe på tape­ten efter att kul­men av GDPR-stor­men har pas­se­rat. Förordningen ersät­ter E‑Privacy direk­ti­vet från 2002 och inne­bär en upp­da­te­ring av den befint­li­ga Lagen (2003:389) om Elektronisk Kommunikation (LEK) samt en anpass­ning av den svens­ka marknadsföringslagen.

EPR utvid­gar reg­ler­na till att omfat­ta samt­li­ga leve­ran­tö­rer av elektro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter och bedöms ska­pa nya möj­lig­he­ter för att behand­la kom­mu­ni­ka­tions­da­ta samt öka för­ut­sätt­ning­ar­na för att stär­ka kon­su­men­ter­nas för­tro­en­de för tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer inom elektro­nisk kommunikation.

Ett förändrat beteende kräver nya regler

En av de pri­mä­ra mål­sätt­ning­ar­na med för­ord­ning­en är att säker­stäl­la sek­re­tess vid använd­ning av elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion genom exem­pel­vis mobil, surf­plat­ta och dator. EPR ska säker­stäl­la att all kom­mu­ni­ka­tion, och dess meta­da­ta (det vill säga data som gene­re­ras om sam­ta­let, infor­ma­tion om dess tid­punkt och geo­gra­fis­ka posi­tion), kom­mer att omfat­tas av för­ord­ning­en och dess integri­tets­skydd garanteras.

I dags­lä­get träf­far den befint­li­ga regle­ring­en om elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion enbart tra­di­tio­nel­la tele­ko­mo­pe­ra­tö­rer. LEK stif­ta­des år 2003 och använd­ning­en av digi­ta­la medi­er för kom­mu­ni­ka­tion har dras­tiskt för­änd­ras sedan dess. EPR kom­mer såle­des att omfat­ta leve­ran­tö­rer av kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter såsom iMessage, WhatsApp och Facebook Messenger, som för när­va­ran­de är undantagna.

Preciserar och kompletterar GDPR

Även om det finns en viss över­lapp­ning, är den sto­ra skill­na­den mel­lan EPR och den nya data­skydds­för­ord­ning­en GDPR att GDPR omfat­tar han­te­ring­en av per­son­upp­gif­ter i alla for­mer, medan EPR omfat­tar elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion mer spe­ci­fikt. All behand­ling av data som gene­re­ras vid elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion ska genom EPR anpas­sas till kra­ven som upp­ställs i GDPR, och för­ord­ning­en kom­mer såle­des att pre­ci­se­ra och kom­plet­te­ra GDPR i många avseenden.

Tillsammans med GDPR ska EPR till­se att den elektro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tio­nens integri­tet skyd­das av moder­na och ända­måls­en­li­ga reg­ler där samt­li­ga med­lems­sta­ter och insti­tu­tio­ner inom EU upp­rätt­hål­ler enhet­li­ga stan­dar­der som ger lik­vär­digt högt skydd för individen.

På sam­ma sätt som GDPR så inne­hål­ler EPR bestäm­mel­ser som kan inne­bä­ra sto­ra sank­tions­av­gif­ter på mot­sva­ran­de nivå­er som GDPR om för­ord­ning­en inte efter­levs, vil­ket inte begrän­sas till före­tag inom EU. Framöver kom­mer de natio­nel­la data­skydds­myn­dig­he­ter­na utö­va till­syn i frå­ga om efter­lev­nad av för­ord­ning­ens integri­tets­be­stäm­mel­ser, vil­ket i Sverige inne­bär att Datainspektionen kom­mer att över­ta till­syns­an­sva­ret från Post- och Telestyrelsen.

Nya regler om samtycke för behandling av cookies

I den nuva­ran­de LEK inför­des en änd­ring under 2009, vil­ket inne­bar att sam­tyc­ke krävs för behand­ling av coo­ki­es som inte enbart behövs för web­si­dan eller tjäns­tens funk­tio­na­li­tet. Följden av det­ta blev att webb­plats­be­sö­ka­re med jäm­na mel­lan­rum möts av en coo­kie­ban­ner med med­de­lan­de om att besö­ka­ren mås­te god­kän­na att coo­ki­es används.

EPR kom­mer i viss mån att lät­ta på reg­ler­na om sam­tyc­ke för behand­ling­en av coo­ki­es, då besö­ka­ren inte läng­re behö­ver sam­tyc­ka eller tac­ka nej till coo­ki­es och and­ra näti­den­ti­fi­e­ra­re (såsom pix­lar och web-beacons) som enbart behand­las för att göra web­si­dan använ­dar­vän­lig eller behövs för att kun­na sam­la in sta­tis­tisk data om besökare.

Samtycke till behand­ling av coo­ki­es föreslås kun­na läm­nas av använ­da­ren redan genom en inställ­ning i använ­da­rens egen mjuk­va­ra i syf­te att under­lät­ta dess han­te­ring. Förslaget har starkt kri­ti­se­rats av mark­nads­fö­ra­re eftersom det före­lig­ger risk att använ­da­re istäl­let väl­jer att bloc­ke­ra använd­ning­en av coo­ki­es som default utan att egent­li­gen ha någon kän­ne­dom om vad det i prak­ti­ken innebär.

Notera även att begrep­pet sam­tyc­ke kom­mer att ha sam­ma inne­börd som i GDPR, vil­ket anger att ett sam­tyc­ke ska vara en fri­vil­lig, spe­ci­fik, infor­me­rad och otve­ty­dig vil­jeytt­ring. Genom att upp­stäl­la ett krav på ett sam­tyc­ke och att läm­na infor­ma­tion om vad för coo­ki­es som behand­las och för vil­ka ända­mål bedöms använ­da­rens för­tro­en­de till tjäns­te­le­ve­ran­tö­ren öka.

Direktmarknadsföring

I reg­ler­na för direkt­mark­nads­fö­ring via e‑post, sms och push-noti­ser sker inga direk­ta för­änd­ring­ar för mark­nads­fö­ra­re i Sverige. Även fort­sätt­nings­vis kom­mer det som utgångs­punkt krä­vas ett sam­tyc­ke eller en befint­lig kund­re­la­tion för att kom­mu­ni­ce­ra direkt­mark­nads­fö­ring genom des­sa kanaler.

Samtliga EU-län­der kom­mer att på egen hand kun­na beslu­ta om använ­dar­nas möj­lig­het att spär­ra deras tele­fon­num­mer för tele­mar­ke­ting. Det bety­der att det befint­li­ga syste­met, såsom NIX-Telefons spärr-regis­ter, kan kom­ma att fort­sät­ta tillå­tas om den svens­ka sta­ten så öns­kar. En nyhet i för­ord­ning­en är att tele­fon­för­säl­ja­re mås­te till­han­da­hål­la sitt tele­fon­num­mer, eller använ­da sig av ett sär­skilt rikt­num­mer vid telemarketing.

Kraftiga förseningar

Tanken var från bör­jan att både GDPR och EPR skul­le rul­la igång den 25 maj 2018, men EPR har bli­vit kraf­tigt för­se­nat och det är ännu oklart när exakt den nya för­ord­ning­en kom­mer att vara på plats. Kommissionens för­slag till för­ord­ning behand­las av Europaparlamentet och Rådet, och orsa­ker­na bakom för­e­ning­ar­na antas vara att det inkom­mit över 800 änd­rings­för­slag från oli­ka remissutskott.

Detta inne­bär dock inte att mark­nads­fö­ra­re kan släp­pa blic­ken från för­ord­ning­en. Förordningen för­vän­tas trä­da i kraft någon gång under 2018.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »