Skip to content

På gott och ont med ny E‑privacy förordning

Som marknadsförare bör du hålla ett extra öga på den nya E-privacy förordningen. Inte minst om du erbjuder tjänster inom digital direktmarknadsföring, retargeting och telemarketing. Lagen som ska stärka skyddet för människors privatliv banar också väg för nya affärsmöjligheter. Läs dagens artikel skriven av vår gästkrönikör advokat Erik Ullberg på Wistrands Advokatbyrå

Erik Ullberg
25 september 2018

E‑Privacy Regualtion (EPR) är för­ord­ning­en som är uppe på tape­ten efter att kul­men av GDPR-stor­men har pas­se­rat. Förordningen ersät­ter E‑Privacy direk­ti­vet från 2002 och inne­bär en upp­da­te­ring av den befint­li­ga Lagen (2003:389) om Elektronisk Kommunikation (LEK) samt en anpass­ning av den svens­ka mark­nads­fö­rings­la­gen.

EPR utvid­gar reg­ler­na till att omfat­ta samt­li­ga leve­ran­tö­rer av elektro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter och bedöms ska­pa nya möj­lig­he­ter för att behand­la kom­mu­ni­ka­tions­da­ta samt öka för­ut­sätt­ning­ar­na för att stär­ka kon­su­men­ter­nas för­tro­en­de för tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer inom elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion.

Ett förändrat beteende kräver nya regler

En av de pri­mä­ra mål­sätt­ning­ar­na med för­ord­ning­en är att säker­stäl­la sek­re­tess vid använd­ning av elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion genom exem­pel­vis mobil, surf­plat­ta och dator. EPR ska säker­stäl­la att all kom­mu­ni­ka­tion, och dess meta­da­ta (det vill säga data som gene­re­ras om sam­ta­let, infor­ma­tion om dess tid­punkt och geo­gra­fis­ka posi­tion), kom­mer att omfat­tas av för­ord­ning­en och dess integri­tets­skydd garan­te­ras.

I dags­lä­get träf­far den befint­li­ga regle­ring­en om elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion enbart tra­di­tio­nel­la tele­ko­mo­pe­ra­tö­rer. LEK stif­ta­des år 2003 och använd­ning­en av digi­ta­la medi­er för kom­mu­ni­ka­tion har dras­tiskt för­änd­ras sedan dess. EPR kom­mer såle­des att omfat­ta leve­ran­tö­rer av kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter såsom iMessage, WhatsApp och Facebook Messenger, som för när­va­ran­de är undan­tag­na.

Preciserar och kompletterar GDPR

Även om det finns en viss över­lapp­ning, är den sto­ra skill­na­den mel­lan EPR och den nya data­skydds­för­ord­ning­en GDPR att GDPR omfat­tar han­te­ring­en av per­son­upp­gif­ter i alla for­mer, medan EPR omfat­tar elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion mer spe­ci­fikt. All behand­ling av data som gene­re­ras vid elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion ska genom EPR anpas­sas till kra­ven som upp­ställs i GDPR, och för­ord­ning­en kom­mer såle­des att pre­ci­se­ra och kom­plet­te­ra GDPR i många avse­en­den.

Tillsammans med GDPR ska EPR till­se att den elektro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tio­nens integri­tet skyd­das av moder­na och ända­måls­en­li­ga reg­ler där samt­li­ga med­lems­sta­ter och insti­tu­tio­ner inom EU upp­rätt­hål­ler enhet­li­ga stan­dar­der som ger lik­vär­digt högt skydd för indi­vi­den.

På sam­ma sätt som GDPR så inne­hål­ler EPR bestäm­mel­ser som kan inne­bä­ra sto­ra sank­tions­av­gif­ter på mot­sva­ran­de nivå­er som GDPR om för­ord­ning­en inte efter­levs, vil­ket inte begrän­sas till före­tag inom EU. Framöver kom­mer de natio­nel­la data­skydds­myn­dig­he­ter­na utö­va till­syn i frå­ga om efter­lev­nad av för­ord­ning­ens integri­tets­be­stäm­mel­ser, vil­ket i Sverige inne­bär att Datainspektionen kom­mer att över­ta till­syns­an­sva­ret från Post- och Telestyrelsen.

Nya regler om samtycke för behandling av cookies

I den nuva­ran­de LEK inför­des en änd­ring under 2009, vil­ket inne­bar att sam­tyc­ke krävs för behand­ling av coo­ki­es som inte enbart behövs för web­si­dan eller tjäns­tens funk­tio­na­li­tet. Följden av det­ta blev att webb­plats­be­sö­ka­re med jäm­na mel­lan­rum möts av en coo­kie­ban­ner med med­de­lan­de om att besö­ka­ren mås­te god­kän­na att coo­ki­es används.

EPR kom­mer i viss mån att lät­ta på reg­ler­na om sam­tyc­ke för behand­ling­en av coo­ki­es, då besö­ka­ren inte läng­re behö­ver sam­tyc­ka eller tac­ka nej till coo­ki­es och and­ra näti­den­ti­fi­e­ra­re (såsom pix­lar och web-beacons) som enbart behand­las för att göra web­si­dan använ­dar­vän­lig eller behövs för att kun­na sam­la in sta­tis­tisk data om besö­ka­re.

Samtycke till behand­ling av coo­ki­es föreslås kun­na läm­nas av använ­da­ren redan genom en inställ­ning i använ­da­rens egen mjuk­va­ra i syf­te att under­lät­ta dess han­te­ring. Förslaget har starkt kri­ti­se­rats av mark­nads­fö­ra­re eftersom det före­lig­ger risk att använ­da­re istäl­let väl­jer att bloc­ke­ra använd­ning­en av coo­ki­es som default utan att egent­li­gen ha någon kän­ne­dom om vad det i prak­ti­ken inne­bär.

Notera även att begrep­pet sam­tyc­ke kom­mer att ha sam­ma inne­börd som i GDPR, vil­ket anger att ett sam­tyc­ke ska vara en fri­vil­lig, spe­ci­fik, infor­me­rad och otve­ty­dig vil­jeytt­ring. Genom att upp­stäl­la ett krav på ett sam­tyc­ke och att läm­na infor­ma­tion om vad för coo­ki­es som behand­las och för vil­ka ända­mål bedöms använ­da­rens för­tro­en­de till tjäns­te­le­ve­ran­tö­ren öka.

Direktmarknadsföring

I reg­ler­na för direkt­mark­nads­fö­ring via e‑post, sms och push-noti­ser sker inga direk­ta för­änd­ring­ar för mark­nads­fö­ra­re i Sverige. Även fort­sätt­nings­vis kom­mer det som utgångs­punkt krä­vas ett sam­tyc­ke eller en befint­lig kund­re­la­tion för att kom­mu­ni­ce­ra direkt­mark­nads­fö­ring genom des­sa kana­ler.

Samtliga EU-län­der kom­mer att på egen hand kun­na beslu­ta om använ­dar­nas möj­lig­het att spär­ra deras tele­fon­num­mer för tele­mar­ke­ting. Det bety­der att det befint­li­ga syste­met, såsom NIX-Telefons spärr-regis­ter, kan kom­ma att fort­sät­ta tillå­tas om den svens­ka sta­ten så öns­kar. En nyhet i för­ord­ning­en är att tele­fon­för­säl­ja­re mås­te till­han­da­hål­la sitt tele­fon­num­mer, eller använ­da sig av ett sär­skilt rikt­num­mer vid tele­mar­ke­ting.

Kraftiga förseningar

Tanken var från bör­jan att både GDPR och EPR skul­le rul­la igång den 25 maj 2018, men EPR har bli­vit kraf­tigt för­se­nat och det är ännu oklart när exakt den nya för­ord­ning­en kom­mer att vara på plats. Kommissionens för­slag till för­ord­ning behand­las av Europaparlamentet och Rådet, och orsa­ker­na bakom för­e­ning­ar­na antas vara att det inkom­mit över 800 änd­rings­för­slag från oli­ka remiss­ut­skott.

Detta inne­bär dock inte att mark­nads­fö­ra­re kan släp­pa blic­ken från för­ord­ning­en. Förordningen för­vän­tas trä­da i kraft någon gång under 2018.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
elit. non sem, sed venenatis, mi, dapibus ipsum diam massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest