Personalisera ditt innehåll

Vi välkomnar Johanna Stenmark tillbaka som krönikör i Kntnt Magasin. Johanna skrev för oss redan 2014 då hon var nybliven kommunikatör efter studier på Institutet för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. I dag har hon återvänt till hemstaden Umeå för att arbeta som PR-konsult på Punkt PR. Vi kommer att få läsa tio krönikor av Johanna under 2017. Den första – om personalisering – bjuder hon oss på idag. Trevlig läsning!

Johanna Stenmark
25 januari 2017

Innan jag kom­mer till dagens ämne vill jag säga att det är jät­te­ro­ligt att vara till­ba­ka och skri­va här på Kntnt Magasin. Det ger en varm käns­la inom­bords som dess­utom bidrar till den göte­borgs­läng­tan som stän­digt bor i mig. Jag mås­te få till ett besök snart – det lovar jag – men nu till sak!

Anpassa efter individen

Så här års sätts många dis­kus­sio­ner och tan­kar i rull­ning. Januari är defi­ni­tivt trendspa­ning­ar­nas månad och det är svårt att inte upp­slu­kas av allt som tycks och tänks. Jag käm­par inte emot utan låter mig upp­slu­kas och ett områ­de som – på oli­ka sätt och i oli­ka for­mer – varit åter­kom­man­de i mina flö­den är per­so­na­li­se­ring.

Personalisering hand­lar om att anpas­sa pro­dukt, tjänst, kom­mu­ni­ka­tion och inne­håll efter indi­vi­den. Detta har länge varit van­ligt inom e‑postmarknadsföring men nu bör­jar vi även se hur per­so­na­li­se­ring används på and­ra sätt inom orga­ni­sa­tio­nen, i allt från tona­li­tet och kanal­val i kom­mu­ni­ka­tio­nen till pro­dukt­ut­veck­ling och sälj. Allt fler ser för­de­lar­na och möj­lig­he­ter­na som föl­jer med den­na tek­nik.

Värde, värde, värde

Pontus Staunstrup har i en trendspa­ning för 2017 sam­lat 23 tips från Skandinaviens och USA:s ledan­de exper­ter inom con­tent mar­ke­ting. Här får du inte bara tips och spa­ning­ar utan även en lis­ta med inspi­re­ran­de exper­ter att hål­la ett vakan­de öka på. I det sto­ra hela en bra lis­ta att beta sig ige­nom.

En av de med­ver­kan­de, Melanie Deziel, som är kon­sult och före­lä­sa­re, skri­ver om vik­ten av att ska­pa ett inne­håll som kon­su­men­ten– mål­grup­pen – har ett reellt vär­de av. Och hon är inte ensam, fle­ra av de and­ra tip­sar­na är inne på sam­ma sak.

Den infor­ma­tions­mängd som din mål­grupp matas med var­je dag är mas­siv. Därför krävs det att inne­håll du ska­par direkt till­ta­lar din mål­grupp, för att pene­tre­ra bru­set.

Ett gedi­get insikts­ar­be­te i syf­te att lära kän­na din mål­grupp, kom­mer att bli avgö­ran­de för om du lyc­kas med din kom­mu­ni­ka­tion eller inte. De är ock­så först när du gjort den­na hem­läxa som du kan ska­pa ett per­son­ligt och effekt­fullt inne­håll. Med det menat ett inne­håll som din mål­grupp genu­int kom­mer att upp­skat­ta. Att våga tän­ka kva­li­tet före kvan­ti­tet blir ock­så allt vik­ti­ga­re.

Tekniken hjälper dig att personalisera

Sara Öhman skrev i okto­ber ett inlägg om de kana­ler vi bör hål­la koll på 2017. I det­ta lyf­te hon bland annat Messenger som en vik­tig kanal att nytt­ja. Istället för att mej­la eller ska­pa en sepa­rat kund­tjänst-chatt på din hem­si­da kan du här direkt bemö­ta dina kun­der på en platt­form där de redan befin­ner sig. Öhman skri­ver bland annat att Messenger möj­lig­gör en per­so­na­li­se­ring av före­tags rela­tio­ner med sina kun­der. I inläg­get lyf­ter hon även ett intres­sant exem­pel med ham­bur­ger­ked­jan Burger King.

I ett annat blog­gin­lägg lis­tar Hootsuite fem soci­a­la medie-tren­der 2017, där de bland annat skri­ver att säl­jav­del­ning och kund­tjänst i allt stör­re utsträck­ning inte­gre­ras och bör inte­gre­ras med – i det här fal­let – soci­a­la medi­er.

I båda ovanstå­en­de inlägg är för­fat­tar­na inne på områ­det chat­bots, botar och använ­dan­det av arti­fi­ci­ell intel­li­gens (AI) för att kom­mu­ni­ce­ra mer per­son­ligt med sina kun­der. AI-tek­ni­ken och botar blir allt van­li­ga­re och vi kom­mer med stor säker­het (om än inte 2017) att nå ett sta­die där det sna­ra­re blir regel än undan­tag att job­ba med den här typen av tek­nik. Det kom­mer vis­ser­li­gen att drö­ja innan vi är rik­tigt där – men vi är helt klart på väg.

Våga ta steget

Done right, per­so­na­li­za­tion enhan­ces custo­mers’ lives and incre­a­ses enga­ge­ment and loyal­ty by deli­ve­ring mes­sa­ges that are tuned to and even anti­ci­pa­te what custo­mers real­ly want. […] Personalization can redu­ce acqui­si­tion costs by as much as 50 per­cent, lift revenues by 5 to 15 per­cent, and incre­a­se the effi­ci­en­cy of mar­ke­ting spend by 10 to 30 per­cent.

Detta skri­ver McKinsley & Company i sin arti­kel Marketing’s Holy Grail: Digital per­so­na­li­za­tion at sca­le.

De menar ock­så att den sto­ra fram­gång­en med per­so­na­li­se­ring kom­mer först när vi kan bör­ja arbe­ta med det brett, stort och genom hela orga­ni­sa­tio­nen. Att stäl­la om per­spek­ti­vet till att berät­ta vad mål­grup­pen vill höra istäl­let för som på tra­di­tio­nellt vis berät­ta för den vad vi vill säga krä­ver tåla­mod och lång­sik­tig­het. Det krä­ver resur­ser och att före­ta­get vågar släp­pa invan­da möns­ter och stup­rör. Det är där­för inte en ”quick-fix” – men det kom­mer att vara värt det.

Min över­ty­gel­se är att fler och fler bör­jar se för­de­lar­na med per­so­na­li­se­ring under 2017. Personaliseringen kom­mer att bli allt mer syn­lig och rela­tio­nen mel­lan före­tag och kon­su­ment fort­sät­ter att för­änd­ras. Och det är en resa du var­ken får eller vill mis­sa!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ipsum elit. id Praesent consequat. Lorem accumsan Sed nec commodo elementum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest