Skip to content

Personalisera ditt innehåll

Vi välkomnar Johanna Stenmark tillbaka som krönikör i Kntnt Magasin. Johanna skrev för oss redan 2014 då hon var nybliven kommunikatör efter studier på Institutet för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. I dag har hon återvänt till hemstaden Umeå för att arbeta som PR-konsult på Punkt PR. Vi kommer att få läsa tio krönikor av Johanna under 2017. Den första – om personalisering – bjuder hon oss på idag. Trevlig läsning!

Johanna Stenmark
25 januari 2017

Innan jag kom­mer till dagens ämne vill jag säga att det är jät­te­ro­ligt att vara till­ba­ka och skri­va här på Kntnt Magasin. Det ger en varm käns­la inom­bords som dess­utom bidrar till den göte­borgs­läng­tan som stän­digt bor i mig. Jag mås­te få till ett besök snart – det lovar jag – men nu till sak!

Anpassa efter individen

Så här års sätts många dis­kus­sio­ner och tan­kar i rull­ning. Januari är defi­ni­tivt trendspa­ning­ar­nas månad och det är svårt att inte upp­slu­kas av allt som tycks och tänks. Jag käm­par inte emot utan låter mig upp­slu­kas och ett områ­de som – på oli­ka sätt och i oli­ka for­mer – varit åter­kom­man­de i mina flö­den är per­so­na­li­se­ring.

Personalisering hand­lar om att anpas­sa pro­dukt, tjänst, kom­mu­ni­ka­tion och inne­håll efter indi­vi­den. Detta har länge varit van­ligt inom e‑postmarknadsföring men nu bör­jar vi även se hur per­so­na­li­se­ring används på and­ra sätt inom orga­ni­sa­tio­nen, i allt från tona­li­tet och kanal­val i kom­mu­ni­ka­tio­nen till pro­dukt­ut­veck­ling och sälj. Allt fler ser för­de­lar­na och möj­lig­he­ter­na som föl­jer med den­na tek­nik.

Värde, värde, värde

Pontus Staunstrup har i en trendspa­ning för 2017 sam­lat 23 tips från Skandinaviens och USA:s ledan­de exper­ter inom con­tent mar­ke­ting. Här får du inte bara tips och spa­ning­ar utan även en lis­ta med inspi­re­ran­de exper­ter att hål­la ett vakan­de öka på. I det sto­ra hela en bra lis­ta att beta sig ige­nom.

En av de med­ver­kan­de, Melanie Deziel, som är kon­sult och före­lä­sa­re, skri­ver om vik­ten av att ska­pa ett inne­håll som kon­su­men­ten– mål­grup­pen – har ett reellt vär­de av. Och hon är inte ensam, fle­ra av de and­ra tip­sar­na är inne på sam­ma sak.

Den infor­ma­tions­mängd som din mål­grupp matas med var­je dag är mas­siv. Därför krävs det att inne­håll du ska­par direkt till­ta­lar din mål­grupp, för att pene­tre­ra bru­set.

Ett gedi­get insikts­ar­be­te i syf­te att lära kän­na din mål­grupp, kom­mer att bli avgö­ran­de för om du lyc­kas med din kom­mu­ni­ka­tion eller inte. De är ock­så först när du gjort den­na hem­läxa som du kan ska­pa ett per­son­ligt och effekt­fullt inne­håll. Med det menat ett inne­håll som din mål­grupp genu­int kom­mer att upp­skat­ta. Att våga tän­ka kva­li­tet före kvan­ti­tet blir ock­så allt vik­ti­ga­re.

Tekniken hjälper dig att personalisera

Sara Öhman skrev i okto­ber ett inlägg om de kana­ler vi bör hål­la koll på 2017. I det­ta lyf­te hon bland annat Messenger som en vik­tig kanal att nytt­ja. Istället för att mej­la eller ska­pa en sepa­rat kund­tjänst-chatt på din hem­si­da kan du här direkt bemö­ta dina kun­der på en platt­form där de redan befin­ner sig. Öhman skri­ver bland annat att Messenger möj­lig­gör en per­so­na­li­se­ring av före­tags rela­tio­ner med sina kun­der. I inläg­get lyf­ter hon även ett intres­sant exem­pel med ham­bur­ger­ked­jan Burger King.

I ett annat blog­gin­lägg lis­tar Hootsuite fem soci­a­la medie-tren­der 2017, där de bland annat skri­ver att säl­jav­del­ning och kund­tjänst i allt stör­re utsträck­ning inte­gre­ras och bör inte­gre­ras med – i det här fal­let – soci­a­la medi­er.

I båda ovanstå­en­de inlägg är för­fat­tar­na inne på områ­det chat­bots, botar och använ­dan­det av arti­fi­ci­ell intel­li­gens (AI) för att kom­mu­ni­ce­ra mer per­son­ligt med sina kun­der. AI-tek­ni­ken och botar blir allt van­li­ga­re och vi kom­mer med stor säker­het (om än inte 2017) att nå ett sta­die där det sna­ra­re blir regel än undan­tag att job­ba med den här typen av tek­nik. Det kom­mer vis­ser­li­gen att drö­ja innan vi är rik­tigt där – men vi är helt klart på väg.

Våga ta steget

Done right, per­so­na­li­za­tion enhan­ces custo­mers’ lives and incre­a­ses enga­ge­ment and loyal­ty by deli­ve­ring mes­sa­ges that are tuned to and even anti­ci­pa­te what custo­mers real­ly want. […] Personalization can redu­ce acqui­si­tion costs by as much as 50 per­cent, lift revenues by 5 to 15 per­cent, and incre­a­se the effi­ci­en­cy of mar­ke­ting spend by 10 to 30 per­cent.

Detta skri­ver McKinsley & Company i sin arti­kel Marketing’s Holy Grail: Digital per­so­na­li­za­tion at sca­le.

De menar ock­så att den sto­ra fram­gång­en med per­so­na­li­se­ring kom­mer först när vi kan bör­ja arbe­ta med det brett, stort och genom hela orga­ni­sa­tio­nen. Att stäl­la om per­spek­ti­vet till att berät­ta vad mål­grup­pen vill höra istäl­let för som på tra­di­tio­nellt vis berät­ta för den vad vi vill säga krä­ver tåla­mod och lång­sik­tig­het. Det krä­ver resur­ser och att före­ta­get vågar släp­pa invan­da möns­ter och stup­rör. Det är där­för inte en ”quick-fix” – men det kom­mer att vara värt det.

Min över­ty­gel­se är att fler och fler bör­jar se för­de­lar­na med per­so­na­li­se­ring under 2017. Personaliseringen kom­mer att bli allt mer syn­lig och rela­tio­nen mel­lan före­tag och kon­su­ment fort­sät­ter att för­änd­ras. Och det är en resa du var­ken får eller vill mis­sa!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
consectetur ante. elit. ipsum risus felis quis, consequat. commodo Praesent neque. elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest