Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Pinsamt: Airbnb uteblev från Marknadschefsdagarna på Meg

Alex Beauchamp från Airbnb var huvudtalare på Marknaschefsdagarna på Meg men dök inte upp. Läs den osannolika historien.

Thomas Barregren
5 mars 2015

Alex Beauchamp är en av huvud­ta­lar­na vid Meg och Marknadschefsdagarna 2015. Men när British Airways flight BA0792 sat­te ned land­nings­hju­len på Landvetter igår kväll var hon inte med på fly­get.

Airbnb

Historien bör­jar i som­ras då PeO Axelsson, grun­da­re och vd av nät­ver­ket Marknadschefern, kon­tak­ta­de Kntnt med frå­gan om vi kan ord­na en inter­na­tio­nell huvud­ta­la­re till Marknadschefsdagarna, helst kvin­na, och gär­na inom con­tent mar­ke­ting.

Den förs­ta idén som slog Pia var Airbnb, som för­med­lar ”hotell­nät­ter” mel­lan pri­vat­per­so­ner.

Det är ing­en obe­tyd­lig verk­sam­het. De har fler rum att hyra ut än värl­dens störs­ta hotell­ked­jor inklu­si­ve Hilton, InterContinental och Marriott. Och de är vär­de­ra­de till smått otro­li­ga 167 mil­jar­der kro­nor. Det är 4–5 gång­er så myc­ket som Spotify. Dessutom blev de 2014 utnämn­da till Company of the Year av maga­si­net Inc. Men fram­för allt gör de maka­lös con­tent mar­ke­ting.

Lättare att bryta sig in i Fort Knox

Pia ring­de Airbnbs huvud­kon­tor i San Francisco för att frå­ga om någon kun­de kom­ma till Marknadschefsdagarna/​Meg och berät­ta om Airbnbs con­tent mar­ke­ting. Men det blev stopp redan i väx­eln.

– Det är lät­ta­re att bry­ta sig in i Fort Knox än att ta sig för­bi Airbnbs väx­el, säger Pia.

Men Pia är inte känd för att ge upp så lätt. Hon ska­ka­de fram namn och direkt­num­mer till oli­ka per­so­ner inom Airbnb och lyc­kas på det sät­tet näst­la sig fram till Alexandra Dimiziani i London. Hon är mark­nads­chef för Europa, Mellanöstern och Afrika. Och hon sat­te Pia i direkt­för­bin­del­se med Alex Beauchamp, som i egen­skap av Global Head of Content Marketing and Sociala Media är den högs­te ansva­ri­ga inom Airbnb när det gäl­ler inne­hålls­mark­nads­fö­ring och akti­vi­te­ter i soci­a­la medi­er.

Besked

Alex Beauchamp var posi­tiv. Men defi­ni­tivt besked dröj­de.

Men så kom det. Alex Beauchamp kom­mer gär­na till Göteborg. Yes! Flygbiljetten boka­des. Likaså taxi som skul­le köra hen­ne till hen­nes boen­de – natur­ligt­vis bokat via Airbnb.

Flight BA0792

Klockan 19:15, en halv­tim­me för­se­nad, lan­dar British Airways flight BA0792 på Landvetter flyg­plats utan­för Göteborg. När Pia en stund sena­re kon­tak­tar tax­i­bo­la­get för att säker­stäl­la att Alex sit­ter i tax­in så får hon veta att Alex Beauchamp inte var med pla­net.

Vad har hänt? Missade hon trans­fern i London? Med näs­tan två tim­mars mar­gi­nal så bor­de hon inte ha gjort det. British Airways har stängt för dagen så det går inte att kol­la om hon är med på något annat flyg.

Pia ring­er Alex Beauchamps mobil­te­le­fon. Inget svar. Skickar SMS. Ingen respons. Försöker direkt­med­de­lan­de på Twitter. Samma resul­tat. Var är män­ni­skan?

Desperata kontaktförsök

I San Francisco är kloc­kan ännu inte tre på efter­mid­da­gen, så Pia ring­er dit. Kommer hon för­bi väx­eln? Nej.

Återstår bara att despe­rat stäl­la en frå­ga på Twitter, till @Airbnb, @AirbnbHelp och @alexthegirl.

airbnb-twitter-1

”Alex is no longer with Airbnb”

En tim­me sena­re kom beske­det. Hon job­bar inte läng­re hos dem. Bara så där. Pia för­kla­rar att 400 per­so­ner (det är så många som ryms i salen) kom­mer vil­ja veta var­för.

Inget svar.

airbnb-twitter-2

Kan någon annan?

Pia frå­gar om de har någon annan som kan kom­ma. Någon från Skandinavien skul­le ju hin­na. Två tim­mar efter förs­ta twee­ten kom besked att det inte går att ord­na.

airbnb-twitter-3

Sista livstecknen

Enligt Airbnb ska Alex Beauchamp ha kon­tak­tat Pia och avbo­kat. Men någon sådan kon­takt har inte tagits.

Det sista livs­teck­net från Alex Beauchamp kom för bara någ­ra dagar sedan. Då skic­ka­de hon sina PayPal-upp­gif­ter för att vi ska beta­la för hen­nes med­ver­kan.

Vad har hänt?

I natt, när Pia och jag despe­rat spå­na­de på lös­ning­ar och kon­tak­ta­de and­ra intres­san­ta tala­re, så pra­ta­de vi ock­så om vad som kan ha hänt. Hade vi bli­vit lura­de från bör­jan? Nej. Har hon helt nära inpå fått spar­ken och dra­git sig undan för att slic­ka såren? Kanske. Vi vet inte. Vi vet bara att Airbnb har lovat att hon ska kon­tak­ta oss och för­kla­ra.

Nu på mor­go­nen har jag varit runt på Alex Beauchamps alla kon­ton i soci­a­la medi­er. Överallt står hon fort­fa­ran­de som Global Head of Content Marketing at Airbnb.

Den enda led­trå­den är en bild på Instagram. Bilden lades upp i fre­dags, den 27 feb­ru­a­ri.

View this post on Instagram

❤️ my team.

A post sha­red by alex | hyg­ge house (@thealexthegirl) on

Meddelandet i bil­den, från ”dina (inte så) hem­li­ga beund­ra­re”, lyder på svens­ka:

Käraste Alex,

Tack så myc­ket för allt du gör. Vi lär oss så myc­ket av dig och vi är van­sin­nigt impo­ne­ran­de. Vi är så lyck­li­ga att ha dig som vår oför­fä­ra­de leda­re.

Mycket kär­lek,

Ditt team

Spekulationer

Det låter inte som ett team som avtac­kar sin chef, utan ett team som gil­lar sin chef och står bakom hen­ne.

Min per­son­li­ga slut­sats är att hon i fre­dags i för­ra vec­kan fort­fa­ran­de var anställd och hade tänkt kom­ma. Min giss­ning är att något har hänt under vec­kan som gör att hon has­tigt har slu­tat och dra­git sig till­ba­ka. Och det är där­för tax­i­chauf­fö­ren igår fick stå med ogjort ären­de.

UPPDATERING: Alex Dimiziani, Airbnbs euro­pe­is­ka mark­nads­chef, skic­ka­de nu på för­mid­da­gen ett mejl till Pia. Hon skri­ver:

Alex läm­na­de abrupt bola­get i fre­dags. […]

Detta är choc­ke­ran­de och jag skäms som män­ni­ska och Airbnb-anställd […]

Snälla god­tag min ödmju­kas­te ursäkt. Jag för­står att det inte hjäl­per dig i er nuva­ran­de situ­a­tion.

Och nu då?

Pia är super­hjäl­te. Nu på mor­go­nen har hon sytt ihop en helt ny fan­tas­tisk spän­nan­de pro­gram­punkt som ska pas­sa både jour­na­lis­ter­na från Meg och mark­nads­fö­rar­na på Marknadschefsdagarna. En het dis­kus­sion om det är bra eller dåligt att grän­sen mel­lan jour­na­li­stik och reklam sud­das ut med con­tent mar­ke­ting, nati­ve adver­ti­sing, band jour­na­lism, bran­ded conent och lik­nan­de idéer. Deltagare är

  • Brit Stakston är för­fat­ta­re, debat­tör och medi­estra­teg.
  • Erik Modig är för­fat­ta­re, före­lä­sa­re och fors­ka­re i kon­su­mentpsy­ko­lo­gin och effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Charlotta Friborg är chefre­dak­tör och vd på Upsala Nya Tidning
  • Petra Hansson är jour­na­list och pro­jekt­le­da­re på con­tent byrån Just Rivista (som vi sam­ar­be­tar med).
  • Thomas Barregren är… tja jag.

Diskussionen kom­mer att mode­re­ras av Pernilla Holmgren-Larsson som är jour­na­list och mode­ra­tor.

Men Airbnb då?

Vi ska gå till bot­ten med vad som har hänt. Vi ska ock­så för­sö­ka över­ta­la dem att kom­ma och före­lä­sa på någon av våra fru­kostar i höst. Hur det går kan du höra i näs­ta avsnitt av vår podd.

Prenumerera på vår blogg så mis­sar du inte näs­ta avsnitt och inte hel­ler inbju­dan till hös­tens fru­kost­fö­re­läs­ning­ar.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
ultricies ipsum Donec diam mi, commodo

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest