Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Pinsamt: Airbnb uteblev från Marknadschefsdagarna på Meg

Alex Beauchamp från Airbnb var huvudtalare på Marknaschefsdagarna på Meg men dök inte upp. Läs den osannolika historien.

Thomas Barregren
5 mars 2015

Alex Beauchamp är en av huvud­ta­lar­na vid Meg och Marknadschefsdagarna 2015. Men när British Airways flight BA0792 sat­te ned land­nings­hju­len på Landvetter igår kväll var hon inte med på fly­get.

Airbnb

Historien bör­jar i som­ras då PeO Axelsson, grun­da­re och vd av nät­ver­ket Marknadschefern, kon­tak­ta­de Kntnt med frå­gan om vi kan ord­na en inter­na­tio­nell huvud­ta­la­re till Marknadschefsdagarna, helst kvin­na, och gär­na inom con­tent mar­ke­ting.

Den förs­ta idén som slog Pia var Airbnb, som för­med­lar ”hotell­nät­ter” mel­lan pri­vat­per­so­ner.

Det är ing­en obe­tyd­lig verk­sam­het. De har fler rum att hyra ut än värl­dens störs­ta hotell­ked­jor inklu­si­ve Hilton, InterContinental och Marriott. Och de är vär­de­ra­de till smått otro­li­ga 167 mil­jar­der kro­nor. Det är 4–5 gång­er så myc­ket som Spotify. Dessutom blev de 2014 utnämn­da till Company of the Year av maga­si­net Inc. Men fram­för allt gör de maka­lös con­tent mar­ke­ting.

Lättare att bryta sig in i Fort Knox

Pia ring­de Airbnbs huvud­kon­tor i San Francisco för att frå­ga om någon kun­de kom­ma till Marknadschefsdagarna/​Meg och berät­ta om Airbnbs con­tent mar­ke­ting. Men det blev stopp redan i väx­eln.

– Det är lät­ta­re att bry­ta sig in i Fort Knox än att ta sig för­bi Airbnbs väx­el, säger Pia.

Men Pia är inte känd för att ge upp så lätt. Hon ska­ka­de fram namn och direkt­num­mer till oli­ka per­so­ner inom Airbnb och lyc­kas på det sät­tet näst­la sig fram till Alexandra Dimiziani i London. Hon är mark­nads­chef för Europa, Mellanöstern och Afrika. Och hon sat­te Pia i direkt­för­bin­del­se med Alex Beauchamp, som i egen­skap av Global Head of Content Marketing and Sociala Media är den högs­te ansva­ri­ga inom Airbnb när det gäl­ler inne­hålls­mark­nads­fö­ring och akti­vi­te­ter i soci­a­la medi­er.

Besked

Alex Beauchamp var posi­tiv. Men defi­ni­tivt besked dröj­de.

Men så kom det. Alex Beauchamp kom­mer gär­na till Göteborg. Yes! Flygbiljetten boka­des. Likaså taxi som skul­le köra hen­ne till hen­nes boen­de – natur­ligt­vis bokat via Airbnb.

Flight BA0792

Klockan 19:15, en halv­tim­me för­se­nad, lan­dar British Airways flight BA0792 på Landvetter flyg­plats utan­för Göteborg. När Pia en stund sena­re kon­tak­tar tax­i­bo­la­get för att säker­stäl­la att Alex sit­ter i tax­in så får hon veta att Alex Beauchamp inte var med pla­net.

Vad har hänt? Missade hon trans­fern i London? Med näs­tan två tim­mars mar­gi­nal så bor­de hon inte ha gjort det. British Airways har stängt för dagen så det går inte att kol­la om hon är med på något annat flyg.

Pia ring­er Alex Beauchamps mobil­te­le­fon. Inget svar. Skickar SMS. Ingen respons. Försöker direkt­med­de­lan­de på Twitter. Samma resul­tat. Var är män­ni­skan?

Desperata kontaktförsök

I San Francisco är kloc­kan ännu inte tre på efter­mid­da­gen, så Pia ring­er dit. Kommer hon för­bi väx­eln? Nej.

Återstår bara att despe­rat stäl­la en frå­ga på Twitter, till @Airbnb, @AirbnbHelp och @alexthegirl.

airbnb-twitter-1

”Alex is no longer with Airbnb”

En tim­me sena­re kom beske­det. Hon job­bar inte läng­re hos dem. Bara så där. Pia för­kla­rar att 400 per­so­ner (det är så många som ryms i salen) kom­mer vil­ja veta var­för.

Inget svar.

airbnb-twitter-2

Kan någon annan?

Pia frå­gar om de har någon annan som kan kom­ma. Någon från Skandinavien skul­le ju hin­na. Två tim­mar efter förs­ta twee­ten kom besked att det inte går att ord­na.

airbnb-twitter-3

Sista livstecknen

Enligt Airbnb ska Alex Beauchamp ha kon­tak­tat Pia och avbo­kat. Men någon sådan kon­takt har inte tagits.

Det sista livs­teck­net från Alex Beauchamp kom för bara någ­ra dagar sedan. Då skic­ka­de hon sina PayPal-upp­gif­ter för att vi ska beta­la för hen­nes med­ver­kan.

Vad har hänt?

I natt, när Pia och jag despe­rat spå­na­de på lös­ning­ar och kon­tak­ta­de and­ra intres­san­ta tala­re, så pra­ta­de vi ock­så om vad som kan ha hänt. Hade vi bli­vit lura­de från bör­jan? Nej. Har hon helt nära inpå fått spar­ken och dra­git sig undan för att slic­ka såren? Kanske. Vi vet inte. Vi vet bara att Airbnb har lovat att hon ska kon­tak­ta oss och för­kla­ra.

Nu på mor­go­nen har jag varit runt på Alex Beauchamps alla kon­ton i soci­a­la medi­er. Överallt står hon fort­fa­ran­de som Global Head of Content Marketing at Airbnb.

Den enda led­trå­den är en bild på Instagram. Bilden lades upp i fre­dags, den 27 feb­ru­a­ri.

View this post on Instagram

❤️ my team.

A post sha­red by alex | hyg­ge house (@thealexthegirl) on

Meddelandet i bil­den, från ”dina (inte så) hem­li­ga beund­ra­re”, lyder på svens­ka:

Käraste Alex,

Tack så myc­ket för allt du gör. Vi lär oss så myc­ket av dig och vi är van­sin­nigt impo­ne­ran­de. Vi är så lyck­li­ga att ha dig som vår oför­fä­ra­de leda­re.

Mycket kär­lek,

Ditt team

Spekulationer

Det låter inte som ett team som avtac­kar sin chef, utan ett team som gil­lar sin chef och står bakom hen­ne.

Min per­son­li­ga slut­sats är att hon i fre­dags i för­ra vec­kan fort­fa­ran­de var anställd och hade tänkt kom­ma. Min giss­ning är att något har hänt under vec­kan som gör att hon has­tigt har slu­tat och dra­git sig till­ba­ka. Och det är där­för tax­i­chauf­fö­ren igår fick stå med ogjort ären­de.

UPPDATERING: Alex Dimiziani, Airbnbs euro­pe­is­ka mark­nads­chef, skic­ka­de nu på för­mid­da­gen ett mejl till Pia. Hon skri­ver:

Alex läm­na­de abrupt bola­get i fre­dags. […]

Detta är choc­ke­ran­de och jag skäms som män­ni­ska och Airbnb-anställd […]

Snälla god­tag min ödmju­kas­te ursäkt. Jag för­står att det inte hjäl­per dig i er nuva­ran­de situ­a­tion.

Och nu då?

Pia är super­hjäl­te. Nu på mor­go­nen har hon sytt ihop en helt ny fan­tas­tisk spän­nan­de pro­gram­punkt som ska pas­sa både jour­na­lis­ter­na från Meg och mark­nads­fö­rar­na på Marknadschefsdagarna. En het dis­kus­sion om det är bra eller dåligt att grän­sen mel­lan jour­na­li­stik och reklam sud­das ut med con­tent mar­ke­ting, nati­ve adver­ti­sing, band jour­na­lism, bran­ded conent och lik­nan­de idéer. Deltagare är

  • Brit Stakston är för­fat­ta­re, debat­tör och medi­estra­teg.
  • Erik Modig är för­fat­ta­re, före­lä­sa­re och fors­ka­re i kon­su­mentpsy­ko­lo­gin och effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Charlotta Friborg är chefre­dak­tör och vd på Upsala Nya Tidning
  • Petra Hansson är jour­na­list och pro­jekt­le­da­re på con­tent byrån Just Rivista (som vi sam­ar­be­tar med).
  • Thomas Barregren är… tja jag.

Diskussionen kom­mer att mode­re­ras av Pernilla Holmgren-Larsson som är jour­na­list och mode­ra­tor.

Men Airbnb då?

Vi ska gå till bot­ten med vad som har hänt. Vi ska ock­så för­sö­ka över­ta­la dem att kom­ma och före­lä­sa på någon av våra fru­kostar i höst. Hur det går kan du höra i näs­ta avsnitt av vår podd.

Prenumerera på vår blogg så mis­sar du inte näs­ta avsnitt och inte hel­ler inbju­dan till hös­tens fru­kost­fö­re­läs­ning­ar.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id, sem, dolor Praesent ut non vel, venenatis tristique Donec massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest