Pinsamt: Airbnb uteblev från Marknadschefsdagarna på Meg

Alex Beauchamp från Airbnb var huvudtalare på Marknaschefsdagarna på Meg men dök inte upp. Läs den osannolika historien.

Thomas Barregren
5 mars 2015

Alex Beauchamp är en av huvud­ta­lar­na vid Meg och Marknadschefsdagarna 2015. Men när British Airways flight BA0792 sat­te ned land­nings­hju­len på Landvetter igår kväll var hon inte med på flyget.

Airbnb

Historien bör­jar i som­ras då PeO Axelsson, grun­da­re och vd av nät­ver­ket Marknadschefern, kon­tak­ta­de Kntnt med frå­gan om vi kan ord­na en inter­na­tio­nell huvud­ta­la­re till Marknadschefsdagarna, helst kvin­na, och gär­na inom con­tent marketing.

Den förs­ta idén som slog Pia var Airbnb, som för­med­lar ”hotell­nät­ter” mel­lan privatpersoner.

Det är ing­en obe­tyd­lig verk­sam­het. De har fler rum att hyra ut än värl­dens störs­ta hotell­ked­jor inklu­si­ve Hilton, InterContinental och Marriott. Och de är vär­de­ra­de till smått otro­li­ga 167 mil­jar­der kro­nor. Det är 4–5 gång­er så myc­ket som Spotify. Dessutom blev de 2014 utnämn­da till Company of the Year av maga­si­net Inc. Men fram­för allt gör de maka­lös con­tent mar­ke­ting.

Lättare att bryta sig in i Fort Knox

Pia ring­de Airbnbs huvud­kon­tor i San Francisco för att frå­ga om någon kun­de kom­ma till Marknadschefsdagarna/​Meg och berät­ta om Airbnbs con­tent mar­ke­ting. Men det blev stopp redan i växeln.

– Det är lät­ta­re att bry­ta sig in i Fort Knox än att ta sig för­bi Airbnbs väx­el, säger Pia.

Men Pia är inte känd för att ge upp så lätt. Hon ska­ka­de fram namn och direkt­num­mer till oli­ka per­so­ner inom Airbnb och lyc­kas på det sät­tet näst­la sig fram till Alexandra Dimiziani i London. Hon är mark­nads­chef för Europa, Mellanöstern och Afrika. Och hon sat­te Pia i direkt­för­bin­del­se med Alex Beauchamp, som i egen­skap av Global Head of Content Marketing and Sociala Media är den högs­te ansva­ri­ga inom Airbnb när det gäl­ler inne­hålls­mark­nads­fö­ring och akti­vi­te­ter i soci­a­la medier.

Besked

Alex Beauchamp var posi­tiv. Men defi­ni­tivt besked dröjde.

Men så kom det. Alex Beauchamp kom­mer gär­na till Göteborg. Yes! Flygbiljetten boka­des. Likaså taxi som skul­le köra hen­ne till hen­nes boen­de – natur­ligt­vis bokat via Airbnb.

Flight BA0792

Klockan 19:15, en halv­tim­me för­se­nad, lan­dar British Airways flight BA0792 på Landvetter flyg­plats utan­för Göteborg. När Pia en stund sena­re kon­tak­tar tax­i­bo­la­get för att säker­stäl­la att Alex sit­ter i tax­in så får hon veta att Alex Beauchamp inte var med planet.

Vad har hänt? Missade hon trans­fern i London? Med näs­tan två tim­mars mar­gi­nal så bor­de hon inte ha gjort det. British Airways har stängt för dagen så det går inte att kol­la om hon är med på något annat flyg.

Pia ring­er Alex Beauchamps mobil­te­le­fon. Inget svar. Skickar SMS. Ingen respons. Försöker direkt­med­de­lan­de på Twitter. Samma resul­tat. Var är människan?

Desperata kontaktförsök

I San Francisco är kloc­kan ännu inte tre på efter­mid­da­gen, så Pia ring­er dit. Kommer hon för­bi väx­eln? Nej.

Återstår bara att despe­rat stäl­la en frå­ga på Twitter, till @Airbnb, @AirbnbHelp och @alexthegirl.

airbnb-twitter-1

”Alex is no longer with Airbnb”

En tim­me sena­re kom beske­det. Hon job­bar inte läng­re hos dem. Bara så där. Pia för­kla­rar att 400 per­so­ner (det är så många som ryms i salen) kom­mer vil­ja veta varför.

Inget svar.

airbnb-twitter-2

Kan någon annan?

Pia frå­gar om de har någon annan som kan kom­ma. Någon från Skandinavien skul­le ju hin­na. Två tim­mar efter förs­ta twee­ten kom besked att det inte går att ordna.

airbnb-twitter-3

Sista livstecknen

Enligt Airbnb ska Alex Beauchamp ha kon­tak­tat Pia och avbo­kat. Men någon sådan kon­takt har inte tagits.

Det sista livs­teck­net från Alex Beauchamp kom för bara någ­ra dagar sedan. Då skic­ka­de hon sina PayPal-upp­gif­ter för att vi ska beta­la för hen­nes medverkan.

Vad har hänt?

I natt, när Pia och jag despe­rat spå­na­de på lös­ning­ar och kon­tak­ta­de and­ra intres­san­ta tala­re, så pra­ta­de vi ock­så om vad som kan ha hänt. Hade vi bli­vit lura­de från bör­jan? Nej. Har hon helt nära inpå fått spar­ken och dra­git sig undan för att slic­ka såren? Kanske. Vi vet inte. Vi vet bara att Airbnb har lovat att hon ska kon­tak­ta oss och förklara.

Nu på mor­go­nen har jag varit runt på Alex Beauchamps alla kon­ton i soci­a­la medi­er. Överallt står hon fort­fa­ran­de som Global Head of Content Marketing at Airbnb.

Den enda led­trå­den är en bild på Instagram. Bilden lades upp i fre­dags, den 27 februari.

View this post on Instagram

❤️ my team.

A post sha­red by alex | hyg­ge house (@thealexthegirl) on

Meddelandet i bil­den, från ”dina (inte så) hem­li­ga beund­ra­re”, lyder på svenska:

Käraste Alex,

Tack så myc­ket för allt du gör. Vi lär oss så myc­ket av dig och vi är van­sin­nigt impo­ne­ran­de. Vi är så lyck­li­ga att ha dig som vår oför­fä­ra­de ledare.

Mycket kär­lek,

Ditt team

Spekulationer

Det låter inte som ett team som avtac­kar sin chef, utan ett team som gil­lar sin chef och står bakom henne.

Min per­son­li­ga slut­sats är att hon i fre­dags i för­ra vec­kan fort­fa­ran­de var anställd och hade tänkt kom­ma. Min giss­ning är att något har hänt under vec­kan som gör att hon has­tigt har slu­tat och dra­git sig till­ba­ka. Och det är där­för tax­i­chauf­fö­ren igår fick stå med ogjort ärende.

UPPDATERING: Alex Dimiziani, Airbnbs euro­pe­is­ka mark­nads­chef, skic­ka­de nu på för­mid­da­gen ett mejl till Pia. Hon skriver:

Alex läm­na­de abrupt bola­get i fredags. […]

Detta är choc­ke­ran­de och jag skäms som män­ni­ska och Airbnb-anställd […]

Snälla god­tag min ödmju­kas­te ursäkt. Jag för­står att det inte hjäl­per dig i er nuva­ran­de situation.

Och nu då?

Pia är super­hjäl­te. Nu på mor­go­nen har hon sytt ihop en helt ny fan­tas­tisk spän­nan­de pro­gram­punkt som ska pas­sa både jour­na­lis­ter­na från Meg och mark­nads­fö­rar­na på Marknadschefsdagarna. En het dis­kus­sion om det är bra eller dåligt att grän­sen mel­lan jour­na­li­stik och reklam sud­das ut med con­tent mar­ke­ting, nati­ve adver­ti­sing, band jour­na­lism, bran­ded conent och lik­nan­de idéer. Deltagare är

  • Brit Stakston är för­fat­ta­re, debat­tör och mediestrateg.
  • Erik Modig är för­fat­ta­re, före­lä­sa­re och fors­ka­re i kon­su­mentpsy­ko­lo­gin och effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Charlotta Friborg är chefre­dak­tör och vd på Upsala Nya Tidning
  • Petra Hansson är jour­na­list och pro­jekt­le­da­re på con­tent byrån Just Rivista (som vi sam­ar­be­tar med).
  • Thomas Barregren är… tja jag.

Diskussionen kom­mer att mode­re­ras av Pernilla Holmgren-Larsson som är jour­na­list och moderator.

Men Airbnb då?

Vi ska gå till bot­ten med vad som har hänt. Vi ska ock­så för­sö­ka över­ta­la dem att kom­ma och före­lä­sa på någon av våra fru­kostar i höst. Hur det går kan du höra i näs­ta avsnitt av vår podd.

Prenumerera på vår blogg så mis­sar du inte näs­ta avsnitt och inte hel­ler inbju­dan till hös­tens frukostföreläsningar.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »