Podcast för marknadsföring

Åsa Melin Mandre – känd från Cisions podcast Passion för kommunikation – gästar Kntnt Radio. Vi pratar om podcast för marknadsföring. Lyssna nu!

Pia Tegborg
11 maj 2017

Funderar du på att star­ta en podcast för ditt före­tag? Då ska du lyss­na på avsnitt 98 av Kntnt Radio. Veckans gäst är Åsa Melin Mandre som bland annat är pro­gram­le­da­re för Passion för kom­mu­ni­ka­tion – Cisions suc­cé­podd. Blandat med myc­ket skratt får du insik­ter och åsik­ter, råd och tips, inspi­ra­tion och exem­pel om pod­dan­de i mark­nads­fö­ring. Lyssna nu!

En hyllning till podden

Detta avsnitt är en hyll­ning till podcas­ten. Det blir så med tre podd-entu­si­as­ter i sam­ma rum. 😉 Det gör inte avsnit­tet mind­re intres­sant för dig som vill veta mer om hur du kan nytt­ja pod­den för mark­nads­fö­ring.

Vi pra­tar om var­för pod­den fun­ge­rar så bra, och snud­dar vid den evi­ga frå­gan om mät­ning. Vi frå­gar oss om det finns skill­na­der mel­lan B2C- och B2B-pod­dar. Vad är Åsas erfa­ren­het? Lyssna så får du veta.

Podcastens styrkor (och en svaghet)

När det gäl­ler att ska­pa långa rela­tio­ner, byg­ga för­tro­en­de och leve­re­ra rik­tigt nör­digt inne­håll så sit­ter pod­den som en smäck, menar Åsa. Men var på köpa­rens besluts­re­sa fun­ge­rar den bäst?

Men det finns ock­så svag­he­ter. Åtminstone en. Lyssna så får du veta vad.

Ett tacksamt format

Nämn en annan kanal där du kan pra­ta till din mål­grupp en hel tim­me utan att bli avbru­ten. Det går inte. Det är en av många anled­ning­ar till att pod­den är ett tack­samt for­mat. Det finns fler:

  • Du är i din mål­grupps huvud
  • Alla får pra­ta till punkt
  • Det är inte så till­rät­ta­lagt
  • Våga pra­ta utan vira­la kon­se­kven­ser

Det sista kanske låter lite kons­tigt. Hör Åsa för­kla­ra i vec­kans avsnitt.

Återanvänd innehåll i podden

Var smart: Återanvänd inne­håll i pod­den. Åsa ger bra exem­pel på hur det fun­ge­rar. Samtidigt får vi på Kntnt oss en känga. Missa inte det!

Hur många lyssnare?

Varför är det så svårt att få vet­ti­ga lyss­nar­siff­ror? Thomas ger den tek­nis­ka för­kla­ring­en.

Kom igång med egen podd

Åsa berät­tar steg för steg vad du behö­ver göra för att kom­ma igång med din egen podd. dess­utom får du veta lite hur vi job­bar.

Ljudkvalitet, utrustning och optimal längd

Vi avslu­tar avsnit­tet med att pra­ta ljud­kva­li­tet och utrust­ning för att pod­da. Vi tar ock­så upp den evi­ga frå­gan: Vad är opti­mal längd för ett pod­dav­snitt. Kanske inte det du tror.

Mer för den intresserade

Om du inte har fått nog efter dryg en tim­me så kan du ock­så lyss­na på des­sa pod­dar:

  • Passion för kom­mu­ni­ka­tion – Cisions podcast som Åsa är pro­gram­le­da­re för.
  • PR Häxan – före­tags­podd från Åsas PR-byrå Greenhill Relations. Missa inte podd­sko­lan i sex avsnitt.
  • Kntnt åsikt – pod­den där Thomas kom­men­te­rar aktu­el­la och brän­nan­de ämnen.
  • Kntnt pep­talk – pod­den där Gabriella Myrén reflek­te­rar i kor­ta krö­ni­kor över kom­mu­ni­ka­tö­rens var­dag och möj­lig­he­ter.
  • Six Pixels of Separation – Thomas favo­rit­podcast

Missa inte hel­ler Åsas arti­kel i Kntnt Magasine: 9 steg: Så här gör du en före­tags­podd.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Stay the Course © Semme Automatic (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
elementum porta. amet, accumsan sed leo et, at

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest