Skip to content

Podcast för marknadsföring

Åsa Melin Mandre – känd från Cisions podcast Passion för kommunikation – gästar Kntnt Radio. Vi pratar om podcast för marknadsföring. Lyssna nu!

Pia Tegborg
11 maj 2017

Funderar du på att star­ta en podcast för ditt före­tag? Då ska du lyss­na på avsnitt 98 av Kntnt Radio. Veckans gäst är Åsa Melin Mandre som bland annat är pro­gram­le­da­re för Passion för kom­mu­ni­ka­tion – Cisions suc­cé­podd. Blandat med myc­ket skratt får du insik­ter och åsik­ter, råd och tips, inspi­ra­tion och exem­pel om pod­dan­de i mark­nads­fö­ring. Lyssna nu!

En hyllning till podden

Detta avsnitt är en hyll­ning till podcas­ten. Det blir så med tre podd-entu­si­as­ter i sam­ma rum. 😉 Det gör inte avsnit­tet mind­re intres­sant för dig som vill veta mer om hur du kan nytt­ja pod­den för mark­nads­fö­ring.

Vi pra­tar om var­för pod­den fun­ge­rar så bra, och snud­dar vid den evi­ga frå­gan om mät­ning. Vi frå­gar oss om det finns skill­na­der mel­lan B2C- och B2B-pod­dar. Vad är Åsas erfa­ren­het? Lyssna så får du veta.

Podcastens styrkor (och en svaghet)

När det gäl­ler att ska­pa långa rela­tio­ner, byg­ga för­tro­en­de och leve­re­ra rik­tigt nör­digt inne­håll så sit­ter pod­den som en smäck, menar Åsa. Men var på köpa­rens besluts­re­sa fun­ge­rar den bäst?

Men det finns ock­så svag­he­ter. Åtminstone en. Lyssna så får du veta vad.

Ett tacksamt format

Nämn en annan kanal där du kan pra­ta till din mål­grupp en hel tim­me utan att bli avbru­ten. Det går inte. Det är en av många anled­ning­ar till att pod­den är ett tack­samt for­mat. Det finns fler:

  • Du är i din mål­grupps huvud
  • Alla får pra­ta till punkt
  • Det är inte så till­rät­ta­lagt
  • Våga pra­ta utan vira­la kon­se­kven­ser

Det sista kanske låter lite kons­tigt. Hör Åsa för­kla­ra i vec­kans avsnitt.

Återanvänd innehåll i podden

Var smart: Återanvänd inne­håll i pod­den. Åsa ger bra exem­pel på hur det fun­ge­rar. Samtidigt får vi på Kntnt oss en känga. Missa inte det!

Hur många lyssnare?

Varför är det så svårt att få vet­ti­ga lyss­nar­siff­ror? Thomas ger den tek­nis­ka för­kla­ring­en.

Kom igång med egen podd

Åsa berät­tar steg för steg vad du behö­ver göra för att kom­ma igång med din egen podd. dess­utom får du veta lite hur vi job­bar.

Ljudkvalitet, utrustning och optimal längd

Vi avslu­tar avsnit­tet med att pra­ta ljud­kva­li­tet och utrust­ning för att pod­da. Vi tar ock­så upp den evi­ga frå­gan: Vad är opti­mal längd för ett pod­dav­snitt. Kanske inte det du tror.

Mer för den intresserade

Om du inte har fått nog efter dryg en tim­me så kan du ock­så lyss­na på des­sa pod­dar:

  • Passion för kom­mu­ni­ka­tion – Cisions podcast som Åsa är pro­gram­le­da­re för.
  • PR Häxan – före­tags­podd från Åsas PR-byrå Greenhill Relations. Missa inte podd­sko­lan i sex avsnitt.
  • Kntnt åsikt – pod­den där Thomas kom­men­te­rar aktu­el­la och brän­nan­de ämnen.
  • Kntnt pep­talk – pod­den där Gabriella Myrén reflek­te­rar i kor­ta krö­ni­kor över kom­mu­ni­ka­tö­rens var­dag och möj­lig­he­ter.
  • Six Pixels of Separation – Thomas favo­rit­podcast

Missa inte hel­ler Åsas arti­kel i Kntnt Magasine: 9 steg: Så här gör du en före­tags­podd.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Stay the Course © Semme Automatic (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
justo at Phasellus massa quis dapibus non et, Aliquam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest