Podcast för marknadsföring

Åsa Melin Mandre – känd från Cisions podcast Passion för kommunikation – gästar Kntnt Radio. Vi pratar om podcast för marknadsföring. Lyssna nu!

Pia Tegborg
11 maj 2017

Funderar du på att star­ta en podcast för ditt före­tag? Då ska du lyss­na på avsnitt 98 av Kntnt Radio. Veckans gäst är Åsa Melin Mandre som bland annat är pro­gram­le­da­re för Passion för kom­mu­ni­ka­tion – Cisions suc­cé­podd. Blandat med myc­ket skratt får du insik­ter och åsik­ter, råd och tips, inspi­ra­tion och exem­pel om pod­dan­de i mark­nads­fö­ring. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 98]

En hyllning till podden

Detta avsnitt är en hyll­ning till podcas­ten. Det blir så med tre podd-entu­si­as­ter i sam­ma rum. 😉 Det gör inte avsnit­tet mind­re intres­sant för dig som vill veta mer om hur du kan nytt­ja pod­den för marknadsföring.

Vi pra­tar om var­för pod­den fun­ge­rar så bra, och snud­dar vid den evi­ga frå­gan om mät­ning. Vi frå­gar oss om det finns skill­na­der mel­lan B2C- och B2B-pod­dar. Vad är Åsas erfa­ren­het? Lyssna så får du veta.

Podcastens styrkor (och en svaghet)

När det gäl­ler att ska­pa långa rela­tio­ner, byg­ga för­tro­en­de och leve­re­ra rik­tigt nör­digt inne­håll så sit­ter pod­den som en smäck, menar Åsa. Men var på köpa­rens besluts­re­sa fun­ge­rar den bäst?

Men det finns ock­så svag­he­ter. Åtminstone en. Lyssna så får du veta vad.

Ett tacksamt format

Nämn en annan kanal där du kan pra­ta till din mål­grupp en hel tim­me utan att bli avbru­ten. Det går inte. Det är en av många anled­ning­ar till att pod­den är ett tack­samt for­mat. Det finns fler:

  • Du är i din mål­grupps huvud
  • Alla får pra­ta till punkt
  • Det är inte så tillrättalagt
  • Våga pra­ta utan vira­la konsekvenser

Det sista kanske låter lite kons­tigt. Hör Åsa för­kla­ra i vec­kans avsnitt.

Återanvänd innehåll i podden

Var smart: Återanvänd inne­håll i pod­den. Åsa ger bra exem­pel på hur det fun­ge­rar. Samtidigt får vi på Kntnt oss en känga. Missa inte det!

Hur många lyssnare?

Varför är det så svårt att få vet­ti­ga lyss­nar­siff­ror? Thomas ger den tek­nis­ka förklaringen.

Kom igång med egen podd

Åsa berät­tar steg för steg vad du behö­ver göra för att kom­ma igång med din egen podd. dess­utom får du veta lite hur vi jobbar.

Ljudkvalitet, utrustning och optimal längd

Vi avslu­tar avsnit­tet med att pra­ta ljud­kva­li­tet och utrust­ning för att pod­da. Vi tar ock­så upp den evi­ga frå­gan: Vad är opti­mal längd för ett pod­dav­snitt. Kanske inte det du tror.

Mer för den intresserade

Om du inte har fått nog efter dryg en tim­me så kan du ock­så lyss­na på des­sa poddar:

  • Passion för kom­mu­ni­ka­tion – Cisions podcast som Åsa är pro­gram­le­da­re för.
  • PR Häxan – före­tags­podd från Åsas PR-byrå Greenhill Relations. Missa inte podd­sko­lan i sex avsnitt.
  • Kntnt åsikt – pod­den där Thomas kom­men­te­rar aktu­el­la och brän­nan­de ämnen.
  • Kntnt pep­talk – pod­den där Gabriella Myrén reflek­te­rar i kor­ta krö­ni­kor över kom­mu­ni­ka­tö­rens var­dag och möjligheter.
  • Six Pixels of Separation – Thomas favoritpodcast

Missa inte hel­ler Åsas arti­kel i Kntnt Magasine: 9 steg: Så här gör du en före­tags­podd.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Stay the Course © Semme Automatic (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »