Skip to content

Pontus Staunstrup: Köpresan – nyckeln till content marketing

Pontus Straunstrup berättar om köpresan – från det att köparen gör ett inledande övervägande till att de är din ambassadör. Med rätt innehåll i rätt tid kan du hjälpa dem längs hela resan.

Thomas Barregren
24 mars 2015

Pling. Pling, pling. Så låter det när någon inte kan kom­ma på ett av Kntnts fru­koste­vent. Det är näm­li­gen lju­det som mej­l­pro­gram­met ger ifrån sig när en del­ta­ga­re skic­kar en avan­mä­lan. I van­li­ga fall bru­kar det kom­ma en hand­full dagar­na före Kntnt fru­kost. Men i tors­dags så lät det mest hela tiden. Pling. Pling, pling.

Närmare 30 avan­mäl­da. Har något hänt? Har tala­ren sagt något dumt? Absolut inte. Eller har jag retat upp en stor grupp män­ni­skor nyli­gen? Mer tro­ligt. Men nä, inte det hel­ler. Det är bara van­lig influ­en­sa. Krya på er.

Köpresan – nyckeln till content marketing

Så där­för var det ”bara” cir­ka 150 per­so­ner som i fre­dags fick nöjet att se Pontus Straunstrup – ansva­rig för inne­hålls­stra­te­gi och soci­a­la medi­er på PostNord – inta gol­vet fram­för den sto­ra bio­du­ken i salong 3 i Filmstaden Bergakungen.  För att hål­la ett före­drag om köpre­san – nyc­keln till con­tent mar­ke­ting. Om du inte hör till de lyck­li­ga så får du en ny chans här.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Christopher

Den som lyss­nar hör att Pontus refe­re­rar till och pra­tar med Christopher. Det är Christopher Engman – som är grun­da­re av och vd för Vendemore. Han var mor­go­nens fru­kostvärd; och som sådan fick han vara ”för­band” till Pontus. Hans pre­sen­ta­tion var rik­tigt bra och intres­sant. Den finns inte inspe­lad, men du hit­tar hans bil­der på Slideshare.

Elwira

Elwira Kotowska, känd pro­fil i den göte­borgs­ka digital­värl­den, frå­ga­de Pontus om en käl­la. Han blev hen­ne sva­ret skyl­dig. Och har beta­lat sin skuld. Källan var 2012 B2B Buyer Behavior Survey Report från G3 Communications.

Pontus

Den som vill höra mer av Pontus ska lyss­na på avsnitt 26 av Kntnt radio. Det släpps på tors­dag – den 26 mars 2015. Pia och jag har då ett tims­långt sam­tal med Pontus. Mycket spän­nan­de och väl värt att lyss­na på.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
neque. at mattis luctus Donec odio non justo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest