Pontus Staunstrup: Köpresan – nyckeln till content marketing

Pontus Straunstrup berättar om köpresan – från det att köparen gör ett inledande övervägande till att de är din ambassadör. Med rätt innehåll i rätt tid kan du hjälpa dem längs hela resan.

Thomas Barregren
24 mars 2015

Pling. Pling, pling. Så låter det när någon inte kan kom­ma på ett av Kntnts fru­koste­vent. Det är näm­li­gen lju­det som mej­l­pro­gram­met ger ifrån sig när en del­ta­ga­re skic­kar en avan­mä­lan. I van­li­ga fall bru­kar det kom­ma en hand­full dagar­na före Kntnt fru­kost. Men i tors­dags så lät det mest hela tiden. Pling. Pling, pling.

Närmare 30 avan­mäl­da. Har något hänt? Har tala­ren sagt något dumt? Absolut inte. Eller har jag retat upp en stor grupp män­ni­skor nyli­gen? Mer tro­ligt. Men nä, inte det hel­ler. Det är bara van­lig influ­en­sa. Krya på er.

Köpresan – nyckeln till content marketing

Så där­för var det ”bara” cir­ka 150 per­so­ner som i fre­dags fick nöjet att se Pontus Straunstrup – ansva­rig för inne­hålls­stra­te­gi och soci­a­la medi­er på PostNord – inta gol­vet fram­för den sto­ra bio­du­ken i salong 3 i Filmstaden Bergakungen.  För att hål­la ett före­drag om köpre­san – nyc­keln till con­tent mar­ke­ting. Om du inte hör till de lyck­li­ga så får du en ny chans här.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Christopher

Den som lyss­nar hör att Pontus refe­re­rar till och pra­tar med Christopher. Det är Christopher Engman – som är grun­da­re av och vd för Vendemore. Han var mor­go­nens fru­kostvärd; och som sådan fick han vara ”för­band” till Pontus. Hans pre­sen­ta­tion var rik­tigt bra och intres­sant. Den finns inte inspe­lad, men du hit­tar hans bil­der på Slideshare.

Elwira

Elwira Kotowska, känd pro­fil i den göte­borgs­ka digital­värl­den, frå­ga­de Pontus om en käl­la. Han blev hen­ne sva­ret skyl­dig. Och har beta­lat sin skuld. Källan var 2012 B2B Buyer Behavior Survey Report från G3 Communications.

Pontus

Den som vill höra mer av Pontus ska lyss­na på avsnitt 26 av Kntnt radio. Det släpps på tors­dag – den 26 mars 2015. Pia och jag har då ett tims­långt sam­tal med Pontus. Mycket spän­nan­de och väl värt att lyss­na på.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »