Prinsessa på ärten

På samma sätt som det bara finns ett riktigt bra sätt att ”sälja” reklam på så finns det bara ett riktigt bra sätt att köpa den skriver Lars Falk i dagens krönika, och riktar ett budskap till landets reklamköpare. Men först ett tänkvärt resonemang om den svåra konsten att ringa säljsamtal. Läs detta nu!

Lars Falk
28 augusti 2018

Jag är inte är ensam. Det märk­li­ga med många av oss som har till yrke att säl­ja och mark­nads­fö­ra än det ena än det and­ra har oänd­ligt svårt att göra det när pro­duk­ten är den vi kän­ner bäst: jaget, och där­med även det egna laget. Det finns undan­tag och de är beundransvärda.

Jag har oänd­ligt svårt att ta tele­fo­nen, ringa upp en helt okänd män­ni­ska, pre­sen­te­ra mig och bör­ja ”säl­ja”. Möjligen utbe mig om ett möte. Det är såle­des det tala­de ordet, till okän­da i tele­fon, som stör. Brev kan jag skri­va till vem som helst, hög eller låg. Och öga mot öga går sälj­snac­ket an.

Så vad är det som brom­sar. Jag vet att många av mina kam­ra­ter i lik­nan­de posi­tio­ner, som byrå­le­da­re med ansvar att ska­pa arbets­upp­gif­ter åt alla på byrån, har sam­ma pro­blem. Inga namn, men ofta åter­finns de i guld­äggs­lis­tor­nas topp. Så har det med det att göra? Att man blir för mal­lig när man redan nått rim­lig kvot av fram­gång? Det vill man för­stås inte tro.

Rädd för att få ett nej? Vem vet, den som sva­rar kanske släng­er på luren med orden ”har inte tid att lyss­na på alla som vill säl­ja nåt”. Eller ännu vär­re lyss­nar artigt och sedan med­de­lar att ”nej tack, jag tror inte det är någon stör­re idé”. Efter en sådan såg­ning vore ett bra sälj­brev ett veri­ta­belt konststycke.

Så hur gick det då till på mina fram­gångs­ri­ka, får man väl ändå säga, byrå­er som för­stås inte all­tid hade fullt upp i var­je rum? Visst fanns tider när man öns­kat att fler hade mer att göra. Och ändå ring­de jag aldrig.

Det bäs­ta sva­ret på den­na ovil­ja att söka upp nya köpa­re är det själv­kla­ra, men ock­så det som är svå­rast att efter­kom­ma. Man ser till att man ald­rig behö­ver ringa, det vill säga att upp­dra­gen ring­er dig. Hur man når dit är själv­klart, i teo­rin. Man gör ett rik­tigt bra jobb. Alltså inte ett lagom, gans­ka bra utan ett topp­jobb. Sedan gör man ett till. Då bör­jar den ste­la lavan i den sovan­de vul­ka­nen pysa för att snart bubb­la. Sverige är ett litet och, trots allt tal om mot­sat­sen, homo­gent land. Medievärlden är ännu mind­re. Och den intres­san­ta delen av reklam­kö­par­na bara någ­ra hund­ra män och kvin­nor stor. Ett topp­jobb syns och det som syns pra­tas det om. Ett tred­je och vips är det kö i butiken.

I prak­ti­ken var för­stås inte det­ta hela vår san­ning. Visst hän­de det att vi gjor­de någon skryt­bro­schyr, men lika myc­ket för att vi själ­va skul­le få got­ta oss åt hur duk­ti­ga vi varit, ett slags pep talk. Någon gång en annons som när vi (Falk & Pihl) gick sam­man med DDB och sat­te in en helsi­da med rubri­ken ”Nu kom­mer värl­dens bäs­ta reklam­by­rå till Sverige”. Under den två lika långa spal­ter text. Den ena under­teck­nad av her­rar­na Falk och Pihl, den and­ra av Bill Bernbach. Jag tror att den sålde.

Det and­ra sät­tet är för­stås att omge sig med med­ar­be­ta­re som har gåvan, som glatt och vil­ligt tar tele­fo­nen och ring­er upp vem som helst. Som inte tar ett nej för ett nej eftersom de ald­rig låtit fram­gång­ar­na sti­ga dem åt huvu­det. Med beund­ran har jag sett des­sa kre­a­ti­va, för sådan är även den kons­ten, begåv­ning­ar få till ett möte även med den mest omöj­li­ge, den kund vi helst öns­ka­de oss. Denna talang är föga omta­lad än mind­re omsu­sad. Ändå är den vad alla reklam­by­rå­er behöver.

Medan jag skri­ver det­ta inser jag att ovil­jan att säl­ja sig själv vilar tungt även i ett annat skrå; det konst­när­li­ga. När såg du en måla­re eller för­fat­ta­re, för att nu ta de mer när­lig­gan­de, ringa upp mål­grupp­san­pas­sa­de pre­sum­ti­va köpa­re: ”Jo hej, jag heter si och så och är konst­när. Jag kän­ner att jag har någ­ra fina mål­ning­ar som jag tror skul­le pas­sa dig”. Eller ”jag har skri­vit en roman, vad tror du om att köpa ett ex?”

Problemet är allt­så att hela pro­ces­sen känns fel om ”säl­ja­ren” av det konst­när­li­ga uttryc­ket tar kon­takt. ”Det ned­vär­de­rar kva­li­tén. Kvalité ska ju säl­ja sig själv. Den som behö­ver ringa kan såle­des inte vara sär­skilt duk­tig”. Med det orsaks­sam­ban­det ring­an­de i öro­nen blir sam­ta­let pinsamt.

Mitt bud­skap till lan­dets reklam­kö­pa­re blir där­för: Sitt inte och vän­ta på att de bäs­ta ska ringa. De bäs­ta kanske inte gör det. Gör istäl­let läx­an: stu­de­ra allt som sänds och gör det nog­grant, lär kän­na de som lig­ger bakom, inte bara byrån utan än mer indi­vi­der­na. Men gör för guds skull inte det­ta i grupp. Då låter du kon­sen­sus få avgö­ran­de infly­tan­de med resul­tat att du stup i ett får dric­ka kaf­fe och äta bul­lar på byrå­er som visar gam­mal van­lig reklam.

På sam­ma sätt som det bara finns ett rik­tigt bra sätt att ”säl­ja” reklam på så finns det bara ett rik­tigt bra sätt att köpa den. Eget arbe­te, egen pro­cess, eget omdö­me, tillit till vad man själv ser, kän­ner och upp­le­ver som biten som blir per­fekt i den egna marknadsmixen.

Det är när två såda­na ego­cent­ri­ker möts som den svår­lös­ta ekva­tio­nen går ihop; san­ning­en att bakom bäs­ta rekla­men står även bäs­ta köpa­ren. Två själv­stän­di­ga indi­vi­der utrus­ta­de med sam­ma käns­la för det omät­ba­ra, med var sin roll i den impro­vi­se­ra­de pjä­sen, med de vapen och den utstyr­sel som till­kom­mer var och en. Två prin­ses­sor på sam­ma ärt.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »