Prinsessa på ärten

På samma sätt som det bara finns ett riktigt bra sätt att ”sälja” reklam på så finns det bara ett riktigt bra sätt att köpa den skriver Lars Falk i dagens krönika, och riktar ett budskap till landets reklamköpare. Men först ett tänkvärt resonemang om den svåra konsten att ringa säljsamtal. Läs detta nu!

Lars Falk
28 augusti 2018

Jag är inte är ensam. Det märk­li­ga med många av oss som har till yrke att säl­ja och mark­nads­fö­ra än det ena än det and­ra har oänd­ligt svårt att göra det när pro­duk­ten är den vi kän­ner bäst: jaget, och där­med även det egna laget. Det finns undan­tag och de är beund­rans­vär­da.

Jag har oänd­ligt svårt att ta tele­fo­nen, ringa upp en helt okänd män­ni­ska, pre­sen­te­ra mig och bör­ja ”säl­ja”. Möjligen utbe mig om ett möte. Det är såle­des det tala­de ordet, till okän­da i tele­fon, som stör. Brev kan jag skri­va till vem som helst, hög eller låg. Och öga mot öga går sälj­snac­ket an.

Så vad är det som brom­sar. Jag vet att många av mina kam­ra­ter i lik­nan­de posi­tio­ner, som byrå­le­da­re med ansvar att ska­pa arbets­upp­gif­ter åt alla på byrån, har sam­ma pro­blem. Inga namn, men ofta åter­finns de i guld­äggs­lis­tor­nas topp. Så har det med det att göra? Att man blir för mal­lig när man redan nått rim­lig kvot av fram­gång? Det vill man för­stås inte tro.

Rädd för att få ett nej? Vem vet, den som sva­rar kanske släng­er på luren med orden ”har inte tid att lyss­na på alla som vill säl­ja nåt”. Eller ännu vär­re lyss­nar artigt och sedan med­de­lar att ”nej tack, jag tror inte det är någon stör­re idé”. Efter en sådan såg­ning vore ett bra sälj­brev ett veri­ta­belt konst­styc­ke.

Så hur gick det då till på mina fram­gångs­ri­ka, får man väl ändå säga, byrå­er som för­stås inte all­tid hade fullt upp i var­je rum? Visst fanns tider när man öns­kat att fler hade mer att göra. Och ändå ring­de jag ald­rig.

Det bäs­ta sva­ret på den­na ovil­ja att söka upp nya köpa­re är det själv­kla­ra, men ock­så det som är svå­rast att efter­kom­ma. Man ser till att man ald­rig behö­ver ringa, det vill säga att upp­dra­gen ring­er dig. Hur man når dit är själv­klart, i teo­rin. Man gör ett rik­tigt bra jobb. Alltså inte ett lagom, gans­ka bra utan ett topp­jobb. Sedan gör man ett till. Då bör­jar den ste­la lavan i den sovan­de vul­ka­nen pysa för att snart bubb­la. Sverige är ett litet och, trots allt tal om mot­sat­sen, homo­gent land. Medievärlden är ännu mind­re. Och den intres­san­ta delen av reklam­kö­par­na bara någ­ra hund­ra män och kvin­nor stor. Ett topp­jobb syns och det som syns pra­tas det om. Ett tred­je och vips är det kö i buti­ken.

I prak­ti­ken var för­stås inte det­ta hela vår san­ning. Visst hän­de det att vi gjor­de någon skryt­bro­schyr, men lika myc­ket för att vi själ­va skul­le få got­ta oss åt hur duk­ti­ga vi varit, ett slags pep talk. Någon gång en annons som när vi (Falk & Pihl) gick sam­man med DDB och sat­te in en helsi­da med rubri­ken ”Nu kom­mer värl­dens bäs­ta reklam­by­rå till Sverige”. Under den två lika långa spal­ter text. Den ena under­teck­nad av her­rar­na Falk och Pihl, den and­ra av Bill Bernbach. Jag tror att den sål­de.

Det and­ra sät­tet är för­stås att omge sig med med­ar­be­ta­re som har gåvan, som glatt och vil­ligt tar tele­fo­nen och ring­er upp vem som helst. Som inte tar ett nej för ett nej eftersom de ald­rig låtit fram­gång­ar­na sti­ga dem åt huvu­det. Med beund­ran har jag sett des­sa kre­a­ti­va, för sådan är även den kons­ten, begåv­ning­ar få till ett möte även med den mest omöj­li­ge, den kund vi helst öns­ka­de oss. Denna talang är föga omta­lad än mind­re omsu­sad. Ändå är den vad alla reklam­by­rå­er behö­ver.

Medan jag skri­ver det­ta inser jag att ovil­jan att säl­ja sig själv vilar tungt även i ett annat skrå; det konst­när­li­ga. När såg du en måla­re eller för­fat­ta­re, för att nu ta de mer när­lig­gan­de, ringa upp mål­grupp­san­pas­sa­de pre­sum­ti­va köpa­re: ”Jo hej, jag heter si och så och är konst­när. Jag kän­ner att jag har någ­ra fina mål­ning­ar som jag tror skul­le pas­sa dig”. Eller ”jag har skri­vit en roman, vad tror du om att köpa ett ex?”

Problemet är allt­så att hela pro­ces­sen känns fel om ”säl­ja­ren” av det konst­när­li­ga uttryc­ket tar kon­takt. ”Det ned­vär­de­rar kva­li­tén. Kvalité ska ju säl­ja sig själv. Den som behö­ver ringa kan såle­des inte vara sär­skilt duk­tig”. Med det orsaks­sam­ban­det ring­an­de i öro­nen blir sam­ta­let pin­samt.

Mitt bud­skap till lan­dets reklam­kö­pa­re blir där­för: Sitt inte och vän­ta på att de bäs­ta ska ringa. De bäs­ta kanske inte gör det. Gör istäl­let läx­an: stu­de­ra allt som sänds och gör det nog­grant, lär kän­na de som lig­ger bakom, inte bara byrån utan än mer indi­vi­der­na. Men gör för guds skull inte det­ta i grupp. Då låter du kon­sen­sus få avgö­ran­de infly­tan­de med resul­tat att du stup i ett får dric­ka kaf­fe och äta bul­lar på byrå­er som visar gam­mal van­lig reklam.

På sam­ma sätt som det bara finns ett rik­tigt bra sätt att ”säl­ja” reklam på så finns det bara ett rik­tigt bra sätt att köpa den. Eget arbe­te, egen pro­cess, eget omdö­me, tillit till vad man själv ser, kän­ner och upp­le­ver som biten som blir per­fekt i den egna mark­nads­mix­en.

Det är när två såda­na ego­cent­ri­ker möts som den svår­lös­ta ekva­tio­nen går ihop; san­ning­en att bakom bäs­ta rekla­men står även bäs­ta köpa­ren. Två själv­stän­di­ga indi­vi­der utrus­ta­de med sam­ma käns­la för det omät­ba­ra, med var sin roll i den impro­vi­se­ra­de pjä­sen, med de vapen och den utstyr­sel som till­kom­mer var och en. Två prin­ses­sor på sam­ma ärt.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
justo sem, efficitur. non ut libero Nullam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest