Pristävlingar, reklamlotterier och marknadsföring – nya möjligheter

Nya regler på spelmarknaden påverkar dig som jobbar med marknadsföring. Advokat Erik Ullberg och biträdande jurist Gunilla Karlsson reder ut regleringens innebörd och de möjligheter som öppnar sig när den nya lagen inom kort blir verklighet. Läs nu!

Erik Ullberg
21 juni 2018

I juni antogs en ny spel­lag som trä­der i kraft den 1 janu­a­ri 2019. Lagen med­för en spel­mark­nads­re­gle­ring som möj­lig­gör öpp­na­re kon­kur­rens på spel­mark­na­den med sun­da och säk­ra spel­verk­sam­he­ter som säker­stäl­ler skyd­det för kon­su­men­ter­na. På mark­nads­fö­rings­fron­ten kan den nya regle­ring­en inne­bä­ra en del för­änd­ring­ar som är högst rele­vant för mark­nads­fö­ra­re av spel att uppmärksamma.

Varför krävs en ny reglering?

I takt med att den svens­ka mark­na­den för spel för­änd­ras mås­te lag­stift­ning­en moder­ni­se­ras för att speg­la dess utveck­ling. Den befint­li­ga regle­ring­en till­kom under en tid då allt spel var fysiskt och har såle­des inte anpas­sats till den digi­ta­la utveck­ling­en som bidra­git till en kraf­tig ökning av onli­ne­ba­se­ra­de spel. Även om den svens­ka spel­mark­na­den varit mono­po­li­se­rad har den i prak­ti­ken varit kon­kur­rens­ut­satt av utländs­ka spelaktörer.

Vad innebär den nya spelregleringen?

Den nya regle­ring­en är base­rad på ett licen­sie­rings­sy­stem för bevil­jan­de av till­stånd att bedri­va spel­verk­sam­het i Sverige. Konkurrensen kom­mer att öpp­nas då regle­ring­en vill göra det möj­ligt för alla spel­bo­lag att söka licens för att ver­ka på den svens­ka spelmarknaden.

Av den nya spel­la­gen föl­jer ett för­bud mot spel­re­klam för de verk­sam­he­ter som inte bevil­jats licens enligt den nya spel­re­gle­ring­ens licen­sie­rings­sy­stem. Vidare anges att licens­ha­var­nas ansvar att föl­ja svensk mark­nads­fö­rings­rätt bör gäl­la oav­sett om and­ra reg­ler gäl­ler för mark­nads­fö­ring i det land från vil­ket till exem­pel tv-reklam sänds. Om licens­ha­va­ren inte föl­jer mark­nads­fö­rings­reg­ler­na bör spel­myn­dig­he­ten ha möj­lig­het att väga in det­ta vid exem­pel­vis pröv­ning­en av en för­ny­ad licens.

Spelregleringens tillämpningsområde

Den nya spel­la­gen kom­mer tilläm­pas på spel som till­han­da­hållsi Sverige. Onlinespel som inte rik­tas till den svens­ka mark­na­den kom­mer inte anses till­han­da­håll­na i Sverige och omfat­tas såle­des inte av lagen. Med ”spel” avses risk­fyllt spel om peng­ar och vins­ter med vär­de av peng­ar, vil­ket även omfat­tar vins­ter som inte utgör mone­tä­ra medel, det vill säga även varor. I spe­let ska möj­lig­he­ten att nå vinst vara avhäng­ig av omstän­dig­he­ter som den indi­vi­du­el­la spe­la­ren inte på något sätt kan för­ut­se eller kon­trol­le­ra, det vill säga ett slumpmoment.

Även de som inne­har eller till­ver­kar viss spel­ut­rust­ning ska ha licens lik­som de som till­ver­kar, till­han­da­hål­ler, instal­le­rar eller änd­rar pro­gram­va­ra för spel i sam­band med onlinespel.

Den nya spel­la­gen kom­mer att träf­fa alla for­mer av spel, med undan­tag för exem­pel­vis förströelse‑, säll­skaps- och dator­spel. Skicklighetsspel som bil­jard, täv­lings­bridge och schack eller när insat­ser och vinst är obe­tyd­li­ga eller där spe­len för­sig­går under pri­va­ta for­mer med låga insat­ser och som inte har en orga­ni­se­rad eller pro­fes­sio­nell prä­gel fal­ler där­e­mot, i lik­het med vad som gäl­ler idag, helt utan­för spel­la­gens tillämpningsområde.

För reklam­täv­ling­ar, d.v.s. arrange­mang inne­hål­lan­des något slags inslag av pre­sta­tion, inne­bär den nya spel­re­gle­ring­en där­för inte någ­ra egent­li­ga för­änd­ring­ar. Sådana åtgär­der kom­mer följakt­li­gen inte hel­ler fort­sätt­nings­vis krä­va någon licens eftersom des­sa fal­ler utan­för den nya spel­la­gens tillämp­nings­om­rå­de. Precis som ovan mås­te alla typer av reklam- eller pris­täv­ling­ar alltjämt iakt­ta mark­nads­fö­rings­la­gens krav (se vida­re nedan).

En stor nyhet är dock att reklam­lot­te­ri­er, som idag är för­bjud­na, och and­ra lot­te­ri­er som anord­nas utan krav på insat­ser inte omfat­tas av licens­plikt. I soci­a­la medi­er är det allt van­li­ga­re att före­tag och pri­vat­per­so­ner upp­ma­nar besö­ka­re att del­ta i oli­ka akti­vi­te­ter, t.ex. att ”gil­la” något eller ”dela” något med sina vänner.

Genom att göra det­ta del­tar man sedan i någon form av utlott­ning där man kan vin­na bil­jet­ter, peng­ar eller varor, i de all­ra fles­ta fall till ett mind­re vär­de. Dessa arrange­mang avgörs oftast med slum­pens hjälp, exem­pel­vis genom att man lot­tar fram vin­na­ren bland de som ”gil­lat” eller ”delat”. Som huvud­re­gel kom­mer allt­så såda­na här spel prin­ci­piellt sett vara tillåtna.

Reklamlotterier och reklamtävlingar

Historiskt sett har lag­stif­ta­ren ansett att även reklam- och gra­tislot­te­ri­er i viss mån för­an­le­der en sorts insats, även om den­na inte sker i form av peng­ar, utan t.ex. i form av por­to eller tids­ut­dräkt, och omfat­tas för när­va­ran­de av lot­te­ri­be­grep­pet i den nuva­ran­de Lotterilagen. I takt med digi­ta­li­se­ring­ens fram­växt, fram­förallt genom soci­a­la medi­er, har för­ut­sätt­ning­ar­na för del­ta­gan­de ändrats.

En reklam­täv­ling via soci­a­la medi­er krä­ver oftast inte mer än att del­ta­ga­ren ”gil­lar” och ”delar” det aktu­el­la inläg­get med sina vän­ner för att med­ver­ka i en utlott­ning av varor eller tjäns­ter. Lagstiftaren anser att det i des­sa situ­a­tio­ner, lik­som i and­ra fall då man inte beta­lat någon insats för sitt del­ta­gan­de, inte före­lig­ger något sär­skilt behov av skydd. Spelaren ris­ke­rar inte att för­lo­ra något, och det finns ett grund­läg­gan­de kon­su­ment­skydd genom att arrange­mang och täv­ling­ar av det­ta slag omfat­tas av marknadsföringslagstiftningen.

Spellagen ger där­för mark­nads­fö­ra­re av reklam­lot­te­ri­er nya möj­lig­he­ter eftersom des­sa i många fall inte kom­mer att omfat­tas av licens­plikt. Detta inne­bär dock inte att det är fritt fram för att utfor­ma reklam­lot­te­ri­er hursom­helst, utan arrange­mang­en mås­te lik­väl för­u­tom mark­nads­fö­rings­la­gens krav iakt­ta spel­la­gens bestäm­mel­ser, som krä­ver att mark­nads­fö­ring­en av spel till kon­su­men­ter ska iakt­ta mått­full­het (se vida­re nedan).

Marknadsföringslagen stäl­ler i sin tur krav på att all väsent­lig infor­ma­tion tyd­ligt ska läm­nas i sam­band med mark­nads­fö­ringsåt­gär­den. Med det­ta menas till exem­pel tyd­lig infor­ma­tion om vill­ko­ren för att del­ta i täv­ling­en, infor­ma­tion om prisets/​prisernas egen­ska­per och vär­de samt infor­ma­tion om tids­grän­ser och and­ra begräns­ning­ar för att kun­na del­ta. Reklamen som lot­te­ri­er ingår i mås­te även vara kor­rekt i och för sig.

Förutom regle­ring­en i spel­la­gen och mark­nads­fö­rings­la­gen mås­te ock­så sär­skil­da krav för regle­ra­de pro­duk­ter, såsom alko­hol och tobak beak­tas, vil­ka exem­pel­vis inte får utgö­ra priser.

Måttfullhet vid marknadsföring av spel

I sam­band med alla for­mer av spel ställs ett grund­läg­gan­de krav om mått­full­het vid mark­nads­fö­ring av spel till kon­su­men­ter. Av för­ar­be­ten till lagen fram­går det att sådan mått­full­hets­be­döm­ning vid mark­nads­fö­ring av spel till kon­su­men­ter ska ta hän­syn till ett antal kriterier.

Vid bedöm­ning­en av om mark­nads­fö­ring­en är mått­full ska sär­skilt beak­tas att marknadsföringen:

(i) på ett kor­rekt och balan­se­rat sätt pre­sen­te­rar chan­ser­na att vin­na så att de inte ska­par intryc­ket av att chan­ser­na att vin­na är stör­re än de fak­tiskt är

(ii) inte för­med­lar bil­den av spel som soci­alt attraktivt;

(iii) inte rik­tar sig sär­skilt till barn eller ung­do­mar som inte har fyllt 18 år

(iv) inte använ­da väl­kän­da per­so­ner där det antyds att del­ta­gan­de i spel har bidra­git till den­nes framgång;

(v) inte för­med­lar intryc­ket av att del­ta­gan­de i spel är en lös­ning på eko­no­mis­ka pro­blem eller kan för­bätt­ra spe­la­rens soci­a­la ställ­ning; och

(vi) inte för­med­lar bil­den av att ett erbju­dan­de om spel är gra­tis, fritt eller lik­nan­de om så inte är fallet.

Marknadsföring som stri­der mot kra­ven om mått­full­het enligt ovan är otill­bör­lig och fat­tas av sank­tio­ner enligt Marknadsföringslagen.

Lagstiftaren har fun­nit att det är till­räck­ligt att endast inklu­de­ra en grund­läg­gan­de bestäm­mel­se om mått­full­het i den nya spel­re­gle­ring­en. Därmed har rege­ring­en avstått från att tyd­lig­gö­ra vad som avses med mått­full­het vid mark­nads­fö­ring och spel, för att istäl­let låta frå­gan avgö­ras genom prax­is. Regeringen anser att det är nöd­vän­digt att i det­ta avse­en­de behål­la ett visst mått av flex­i­bi­li­tet för att kun­na möta en snabbt utveck­lan­de spelmarknad.

Vad som bedöms vara mått­full mark­nads­fö­ring av spel är där­med ej fast­ställt eller exemp­li­fi­e­rat i spel­la­gen, men viss led­ning tor­de kun­na häm­tas från kri­te­ri­er­na som fram­går av för­ar­be­tet (se ovan).

Enligt spel­la­gen fram­går endast att mark­nads­fö­ring av spel till kon­su­ment inte får rik­tas sär­skilt till per­so­ner som är under 18 år. Förbudet omfat­tar såväl mark­nads­fö­ring som avsikt­li­gen rik­tats till barn och ung­do­mar som mark­nads­fö­ring som genom sin utform­ning gör att det kan antas att barn och ung­do­mar sär­skilt läg­ger mär­ke till och kan påver­kas av den.

Förbud mot direktreklam till vissa spelare

Regeringen anser att det finns ett behov av att skyd­da enskil­da per­so­ner med spel­pro­blem från direkt­re­klam. Därmed har det sla­gits fast att mark­nads­fö­ring av spel inte får rik­tas direkt till en spe­la­re som har stängts av från spel av licens­ha­va­ren eller stängt av sig på egen begä­ran (i ett sär­skilt regis­ter). Licenshavare får endast rik­ta mark­nads­fö­ring direkt till en spe­la­re som sagt upp sitt spel­kon­to hos licens­ha­va­ren om spe­la­ren i sam­band med upp­säg­ning­en aktivt god­känt det.

Förbudet om att sän­da direkt­re­klam till spe­la­re som stängts av kom­mer först och främst träf­fa den direkt­mark­nads­fö­ring som exem­pel­vis skic­kas via e‑post, men bör även inbe­gri­pa oli­ka for­mer av remar­ke­ting och bete­en­de­styrd mark­nads­fö­ring (se tidi­ga­re arti­kel om bete­en­de­styrd mark­nads­fö­ring).

För när­va­ran­de är det inte helt klart i vil­ken utsträck­ning det­ta för­bud kom­mer träf­fa licens­fria spel såsom reklam­lot­te­ri­er, men i prin­cip tor­de den som anord­nar ett reklam­lot­te­ri i lik­het med licens­ha­va­re behö­va respek­te­ra aktu­el­la regler.

Bevakning av vägledningar och praxis

Marknadsförare inom spel bör kon­ti­nu­er­ligt hål­la sig upp­da­te­rad på den prax­is och de väg­led­ning­ar som till­kom­mer efter det att lagen trätt i kraft. Ett sned­steg i en spel­verk­sam­hets mark­nads­fö­ring kan even­tu­ellt påver­ka möj­lig­he­ter­na till fort­satt licens att bedri­va spelverksamhet.

Medförfattare till den­na arti­kel är Gunilla Karlsson, biträ­dan­de jurist Wistrands Advokatbyrå.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »