Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Så jobbar SEB med native advertising – intervju med Kerstin Weidstam

Vi pra­tar con­tent mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing med Kerstin Weidstam, som är ansva­rig på SEB för det­ta inom divi­sio­nen för pri­vat­mark­nad och små och medel­sto­ra före­tag i Sverige.

Läs artikeln »

Customer Experience Management, CEM/​CXM – intervju med Martin Edenström

Vi inter­vju­ar Martin Edenström – expert på system som hjäl­per dig att han­te­ra dina kun­ders upp­le­vel­se på web­ben – Customer Experience Managemet (CEM eller CMX). Vi pra­tar ock­så om pub­li­ce­rings­verk­tyg – Content Management System (CMS) – och om ehan­del. Avsnittet är knappt 54 minu­ter långt.

Läs artikeln »

Varumärken blir publicister i upplevelse-eran

Vi pra­tar om ”The Experince Era”, om Facebooks ”Trust Engineers”, att grän­sen mel­lan medi­a­fö­re­tag och van­li­ga före­tag sud­das ut och om Content Inc. Lyssna!

Läs artikeln »

Köparens resa – intervju med Pontus Staunstrup

Äntligen! Det har gått nära ett år sedan Thomas föreslog att vi skul­le bju­da in Pontus Staunstrup – en av Sveriges främs­ta inom con­tent mar­ke­ting. Det var i avsnitt 3 av Kntnt radio. (Gud vad pin­samt det är att lyss­na på de all­ra förs­ta pro­gram­men…) Det tog lite läng­re tid än vad vi hop­pa­des på innan stjär­nor­na stod i rätt posi­tion. Men nu blev det av.

Läs artikeln »

Så fattar dina köpare beslut – intervju med Erik Modig

Erik Modig, fors­ka­re vid Handelshögskolan i Stockholm, berät­tar om hur köpa­re fat­tar sina beslut. Vi berät­tar ock­så vad vi vet om var­för Airbnb inte dök upp på Meg och Marknadschefsdagarna. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Intervju med Christian Rudolf – SEO-expert

Bästa avsnit­tet hit­tills. Thomas och jag har ett myc­ket bra sam­tal med Christian Rudolf om Google och sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Lyssna och lär!

Läs artikeln »

Så börjar du med content marketing

Thomas berät­tar hur du ska kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting. Pia berät­tar mer om Airbnb. Desutom pra­tar vi om musik i podd­ra­dio, dis­ku­te­rar någ­ra artik­lar och mer där­till. Lyssna nu!

Läs artikeln »

”The Social Media Professor” – intervju med Niklas Myhr

Tänk dig att få sit­ta ned i en tim­me och pra­ta om soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting med The Social Media Professor. Inte en självut­nämnd expert. Utan en rik­tig. En som under­vi­sar MBA-stu­den­ter i hela värl­den i soci­a­la medi­er och digi­tal mark­nads­fö­ring. En som har inter­vju­ats av BBC, ABC, CBS, NBC, FOX News, The Washington Post och många fler medi­er. Och en som top­par Googles sökresultat.

Thomas och jag fick möj­lig­he­ten i för­ra vec­kan när Niklas Myhr besök­te Göteborg och tala­de inför 185 åhö­ra­re på Kntnt Frukost. Vi spe­la­de in sam­ta­let för att du ska få möj­lig­he­ten att ta del av det. Så plug­ga in hör­lu­rar­na och lyss­na på avsnitt 22 av Kntnt Radio!

Läs artikeln »

Trender 2015

13 tren­der. Thomas tit­tar djupt i spåku­lan och siar om 2015. Missa det inte!

Läs artikeln »

Intervju med Christina Skoglund – digitalchef på Arla Foods

Kntnt radio 20: SAS i het­luf­ten. Sveriges Radios Medierna grans­kar con­tent mar­ke­ting. Och sam­tal med Christina Skoglund – digi­tal­chef på Arla Foods. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Content marketing är den nya kraften

Kntnt Radio: Var går grän­sen mel­lan con­tent mar­ke­ting och en redak­tio­nell pro­dukt? Blir mark­nads­fö­ring och PR allt mer lika varand­ra? Post- och Telestyrelsen ryter till om coo­ki­es. Vad inne­bär det för dig? Content mar­ke­ting är den nya kraf­ten. Vilka är vårens före­drags­hål­la­re på Kntnt Frukost?

Läs artikeln »

Robert Rose (CMI) i en längre intervju

Robert Rose är i stan. Vi pas­sa­de på att pra­ta med honom.

Robert Rose är Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute (CMI) och par­häst till Joe Pulizzi. Tillsammans har de skri­vit böc­ker, hål­ler kur­ser och gör PNR This Old Marketing pod­den. Robert Rose besök­te Göteborg under någ­ra dagar för att tala på Kntnts månat­li­ga fru­kost och hål­la en Content Marketing Master Class.

Programmet är 1 tim­me och 17 minu­ter kort. Borsett från ”påa” och ”ava” så är det ”100% pure” Robert Rose. God lyssning!

Läs artikeln »