Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Gott och blandat

Deeped Niclas Strandh hade rätt: Skit inte i Facebook. Så når du yng­re publik med Kik och Snapchat. Vetenskapen hjäl­per dig skri­va bätt­re. Joe Pulizzi ryter till mot Wall Street Journal som blan­dar ihop nati­ve adver­ti­sing och con­tent mar­ke­ting. Med mera fin­ner du i dagens got­te­på­se. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Johan Ydring om digital marknadsföring

Ny forsk­ning: Därför gil­lar vår hjär­na bra sto­ry­tel­ling. Den star­kas­te digi­tal-tren­den som du har hört – men inte hört talas om: podd­ra­dio. Content mar­ke­ting fej­den – pro­fes­sor ryter till. Och en läng­re inter­vju med Johan Ydring – medi­a­chef på Fritidsresor. Det och mer inne­hål­ler avsnitt 16 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Nya rön som marknadsförare behöver känna till

Market auto­ma­tion, remar­ke­ting och över­vak­ning på web­ben. Det stra­te­gis­ka hål­rum­met. Motvilja till per­so­ner och före­mål som upp­levs kom­ma när­ma­re. Och en omdis­ku­te­rad C‑uppsats. Det är något av allt vi tar upp i det­ta avsnitt av Kntnt radio. Missa det inte!

Läs artikeln »

Carin Fredlund om varumärke och journalistik

Rapport från Webbdagarna i Göteborg. Intervju med Carin Fredlund – Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list som beva­kar reklam- och varu­mär­kes­frå­gor. The Epic Split. Skint inte i Facebook. Och är det rele­vant att dis­ku­te­ra skill­nad mel­lan con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting. Det är någ­ra av ämne­na i pod­den. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Content Marketing World

Pia och Thomas berät­tar om sina intryck och lär­do­mar från Content Marketing World – den årli­ga kon­fe­ren­sen i USA om con­tent mar­ke­ting. Lyssna på avsnit­tet här!

Läs artikeln »

Content marketing business-to-business

Vi pra­tar med Malin Sjöman om con­tent mar­ke­ting busi­ness-to-busi­ness, svar på lyss­nar­frå­ga och kom­men­te­rar någ­ra nyhe­ter under 72 inne­hålls­ri­ka minu­ter. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Kntnt radio 11: Publiceringsverktyg (CMS)

Semestern är slut. Skolorna har bör­jat. Likaså job­ben. Och Kntnt Radio är till­ba­ka med nya avsnitt varan­nan vec­ka. I hös­tens pre­miärav­snitt pra­tar vid om pub­li­ce­rings­verk­tyg, ock­så kal­lat CMS efter eng­els­kans ”con­tent mana­ge­ment system”. Vi pra­tar ock­så om expe­ri­ment, bland annat med hös­tens fru­kost­fö­re­läs­ning­ar. Och vad vi har gjort och läst i som­mar. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Paneldiskussion på Content Meetup

Hör Joe Pulizzi berät­ta hur Content Marketing Institute (CMI) job­bar med sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Eller om hans syn på skill­na­den mel­lan PR och con­tent mar­ke­ting. Lyssna på Lena Hillstedts för­kla­ring till hur Granngården har fått 900 000 med­lem­mar i sin kund­klubb. Och myc­ket mer i det­ta spe­ci­alav­snitt av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

6 poddar och 4 böcker

Vi tip­sar om 6 pod­dar du kan lyss­na på i häng­mat­tan och 4 böc­ker du kan läsa på stran­den i som­mar. Vi pra­tar ock­så om tid­nings­dö­den och vad som kan vara lös­ning­en. Läs och lyss­na nu!

Läs artikeln »

Granngården på Content Meetup

För sex år sedan sål­de Lantmännen sin butiksked­ja till risk­ka­pi­tal­bo­la­get EQT. Det blev start­skot­tet för en con­tent mar­ke­ting sats­ning som idag har givit dem näs­tan en mil­jon kun­der i kund­klub­ben. Hör mark­nads­che­fen Lena Hillstedt och hen­nes vapen­dra­ga­re Peter Söderberg, con­tent­by­rån Chiffers vd, berät­ta i ord och siff­ror om sin resa.

Läs artikeln »

Content marketing

I det sjun­de avsnit­tet av Kntnts podd pra­tar Pia och Thomas om allt från tid­nings­död till 90-talis­ters mobil­va­nor. Men det finns en röd tråd: con­tent mar­ke­ting. Vi pra­tar ock­så om att mäta effek­ten av con­tent mar­ke­ting, var­för så många miss­lyc­kas och Berghs School of Communications nya utbild­nig Executive Content Marketing. Och en hel del annat där­till. Lyssna själv!

Läs artikeln »

Joe Pulizzi på Content Meetup

Joe Pulizzi stod på scen i Göteborgs kon­sert­hus den 22 maj. Han var inled­nings­ta­la­re på Content Meetup 2014. I det­ta spe­ci­al­pro­gram kan du höra hela hans presentation.

Läs artikeln »