Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Intervju med Joe Pulizzi

Joe Pulizzi är man­nen gav värl­den con­tent-feber. Han myn­ta­de ter­men con­tent mar­ke­ting för 13 år sedan. Grundande Content Marketing Institute (CMI) för sju år sedan. Och har sedan dess åkt jor­den runt och före­läst om con­tent mar­ke­ting. Nu var det dags för Sverige. Den 22 maj besök­te han Content Meetup som hölls i Göteborgs konserthus.

Kvällen innan tog vi med Joe Pulizzi till Upper House Lounge och gjor­de en nära tims­lång inter­vju med honom. Vi pra­tar om allt från löp­ning till con­tent mar­ke­ting. Naturligtvis med tyngd­punkt på det sista. Lyssna!

Läs artikeln »

Paradigmskifte

Paradigmskifte. Få har sagt det rent ut. Men många pra­tar om det. Christer Olsson om att till­fö­ra vär­de som idé. Stefan Hyttfors om hur mel­lan­hand som affärsidé är en 200-årig paran­tes. Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh om att media inte läng­re är mass-media och att vi alla är medi­a­pro­du­cen­ter. Och inte minst Thomas Barregren, som pra­tar om hur inter­net, mobil kom­mu­ni­ka­tion och soci­a­la medi­er för all­tid har för­änd­rat spel­reg­ler­na för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om det­ta pra­tar Thomas och jag i avsnitt 4 av Kntnt radio.

Du får ock­så lyss­na på en inter­vju med Granngårdens mark­nads­chef Lena Hillstedt, som under fle­ra år har arbe­tat med con­tent marketing.

Vi pra­tar ock­så om våra fru­kost­se­mi­na­ri­er. Om de nio som har varit och de fyra som kom­mer i höst. Och myc­ket annat smått och gott.

Läs vida­re mer infor­ma­tion om inne­hål­let och fram­för allt för att lyssna!

Läs artikeln »

Vågar du ha en strategi?

Strategi. Det är något av en röd tråd i dagens pro­gram. Thomas avslö­jar stra­te­gin för Kntnts blogg. Pia pra­tar om The Curve – en stra­te­gi för att vin­na ”super-fans” genom att ge bort en del av sina pro­duk­ter. Thomas berät­tar om räds­lan för stra­te­gis­ka beslut. Och Pia tar upp vik­ten av att foku­se­ra på en pri­mär kund.

Andra saker som tas upp i dagens späc­ka­de pro­gram är nati­ve adver­ti­sing och Facebook. Vi upp­märk­sam­mar ock­så att Kntnts blogg fyl­ler ett år. Och berät­tar vad du kom­mer att se och höra på Content Meetup den 22 maj.

Läs vida­re för att lyss­na och få mer infor­ma­tion om innehållet.

Läs artikeln »

Skit i Facebook – igen!

Wow! Vilken upp­märk­sam­het Thomas blog­gin­lägg om Facebook fick. Vi fick mas­sor av mejl med tack och upp­munt­ra­de ord från mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som hade anat, hört talas om eller själ­va sett att Facebook begrän­sar den orga­nis­ka räck­vid­den av upp­da­te­ring­ar för att kun­na säl­ja annon­ser. Vi fick ock­så någ­ra upp­re­ta­de Facebook-exper­ter som säger att Thomas har helt fel.

I det and­ra avsnit­tet av Kntnts pod­ra­dio bemö­ter Thomas kri­ti­ker­na. Vi pra­tar ock­så om var­för annon­se­ring onli­ne ökar sam­ti­digt som effek­ten mins­kar, och om hur man kom­mer igång med con­tent marketing.

Läs om inne­hål­let i Kntnt radio avsnitt 2 – och lyssna!

Läs artikeln »

Kommunikationskapital – intervju med Sara Rosengren

Kntnt star­tar pod­ra­dio om con­tent mar­ke­ting och annat som intres­se­rar mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer. Lyssna i din mobil eller på web­ben – var du vill, när du vill. Läs vida­re för att få veta mer om förs­ta avsnittet!

Läs artikeln »