Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Nya rön om reklameffekt: Traditionellt effektivare än digitalt

Denna vec­ka (den 8–12 okto­ber 2018) pågår EffWeek i London. Det är en vec­ka då mät­bar effekt av mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion står i cent­rum. Höjdpunkten är en kon­fe­rens där Les Binet och Peter Field pre­sen­te­rar sina senas­te rön efter att ha stu­de­rat tusen­tals bidrag till Storbritanniens mot­sva­rig­het till 100-Wattaren. En del av rönen över­ras­kar, som till exem­pel att reklam i tra­di­tio­nel­la medi­er har hög­re verk­nings­grad (ger mer ”bang for the buck”) än digi­ta­la medi­er. Det berät­tar Mats Rönne som är på plats i London. Han har en hel del annat att berät­ta. Och det gör han i avsnitt 197 av Kntnt Radio. Lyssna nu!

Läs artikeln »
Staffan Ekengen. Författare till boken "Följarna först: Redaktionell metod för kommunikatörer"

Redaktionell metod för content marketing

”Följarna först” heter en ny bok på svens­ka om con­tent mar­ke­ting. Den är skri­ven Staffan Ekengren som till var­dags är chef på Scania news­desk. Boken berät­tar var­för du ska arbe­ta redak­tio­nellt och ger kon­kre­ta råd om hur. I det­ta avsnitt av Kntnt Radio berät­tar Staffan Ekengren mer om den redak­tio­nel­la meto­den. Han berät­tar ock­så för vem han har skri­vit boken, var­för och vad han hop­pas den ska bidra till.

Läs artikeln »

3 ”take aways” från INBOUND 2018 (och ett bonustips)

INBOUND är en årlig mega­kon­fe­rens om inbound mar­ke­ting. Höstens upp­la­ga hade 24 000 del­ta­ga­re. Vi har pra­tat med en av dem: Niloo Lopez som är mark­nads­chef på Structsales. Hon berät­tar om sina tre främs­ta ”take aways” i avsnitt 195 av Kntnt Radio. Det vill du inte mis­sa. Dessutom skic­kar hon med ett bonustips. Så gör det enda rät­ta: Lyssna nu!

Läs artikeln »

Studie: Högpresterare använder personalisering och ”message timing”

Content-spa­nar­na pra­tar om en glo­bal stu­die av 1 700 B2B- och B2C-före­tag som visar att de hög­pre­ste­ran­de anpas­sar sitt inne­håll både till vem kun­den är (”per­so­na­li­za­tion”) och till var den är på köpre­san (”mes­sage timing”). Efter con­tent-spa­nar­na får du tips på hur du kan åstad­kom­ma sam­ma sak. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Thought leadership på LinkedIn – detta ska du tänka på

Ska före­tag som vill posi­tio­ne­ra sig som thought lea­der låta sina med­ar­be­ta­re göra det på LinkedIn? Vad hän­der när de slu­tar? Finns det bätt­re alter­na­tiv? Dessa frå­gor utfors­kar Pia och Thomas till­sam­mans med Norges ledan­de LinkedIn-expert: svens­ken Christoffer Bertilsson.

Läs artikeln »

Trendbrott: Längre och fördjupat innehåll blir allt vanligare

Jag för­mo­dar att du har hört talas om Ann Handley och kanske läst någon av hen­nes böc­ker (Content Rules och Everybody Writes). Då vet du att både con­tent exper­ter och för­men­ta dito lyss­nar nog­grant när hon talar. Och talar gör hos just nu på Content Markting World i Cleveland, Ohio.

Ann Handley talar om ett trend­brott, ”först steg­vis och sen plöts­ligt”, mot läng­re och mer genom­ar­be­tat inne­håll”. I en arti­kel skri­ver hon att ”the days of one-off, stan­da­lo­ne, so-cal­led snac­kab­le con­tent are over”, och cite­rar en stu­die som visar att san­no­lik­he­ten för ett ”starkt resul­tat” är dub­belt så stor med långt inne­håll än med kort inne­håll. Det bety­der inte att långt inne­håll auto­ma­tiskt ger bätt­re resul­tat. Men det visar att stör­re ansträng­ning­ar ger stör­re ROI.

Men det finns en hake: Långt och genom­ar­be­tat inne­håll tar tid och krä­ver hårt arbe­te. Ann Handley ser där­för utveck­ling­en mot allt länge och allt mer genom­ar­be­tat inne­håll som en effekt av en stör­re trend mot en lång­sam­ma­re mark­nads­fö­ring (”slow mar­ke­ting approach”).

Allt det­ta är utgångs­punk­ten för hös­tens förs­ta sam­man­trä­de med con­tent spa­nar­na: Malin Sjöman från Hägvall & Sjöman och Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) från Kntnt. Lyssna på vårt sam­tal i avsnitt 192 av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

Fejktrafik på internet

Majoriteten av all inter­net­tra­fik är fejk! Och i takt med att en allt stör­re del av medie­bud­ge­ten läggs på det digi­ta­la ökar inci­ta­men­tet att söka lyc­kan och sko sig på den­na tvek­sam­ma före­te­el­se. Det är hög tid att ta pro­ble­met på all­var! I det­ta avsnitt av Kntnt Radio hör du Fredrik Hallberg för­kla­ra inne­börd och kon­se­kven­ser av den svåråt­kom­li­ga robottrafiken.

Läs artikeln »

Storyn – en självklar del av din content marketing

Om sto­ry­tel­ling, con­tent mar­ke­ting och en hel del annat hand­lar det­ta avsnitt med Per Torberger, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt radio nu!

Läs artikeln »

Så intervjuar du för din content marketing

Använd inter­vju­er i din con­tent mar­ke­ting! Att inter­vjua är en konst fylld med väl­be­prö­va­de tek­ni­ker. Från pla­ne­ring till fråge­for­mu­le­ring, själ­va inter­vju­an­det och upp­följ­ning­en. Oavsett om du har hant­ver­ket i dig eller behö­ver hjälp på tra­ven ska du ta del av det­ta pro­gram med Lars Wirtén, som är mäs­ta­re i ämnet. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Har din marknadskommunikation effekt?

Effekt är att bidra till före­ta­gets affärs­mål. Gör din mark­nads­fö­ring det? Det känns för­mod­li­gen så men kan du dess­utom leda det i bevis finns myc­ket mer att vin­na. Frågan är bara hur du ska bära dig åt. Svaret får du i dagens full­ma­ta­de sam­tal med mät-expert Mats Rönne. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Sökoptimering för dig som skriver på webben

Google är inter­net och dik­te­rar vill­ko­ren. Den som tror något annat gör sig själv en stor otjänst. Därför mås­te du tän­ka sökop­ti­me­ring (SEO) och struk­tu­re­ra ditt inne­håll på rätt sätt när du skri­ver för web­ben och vill pla­ce­ras högt i sökre­sul­ta­tet. SEO-expert Christian Rudolf kan kne­pen och för­kla­rar hur du ”vin­ner klic­ket” i den allt hår­da­re kon­kur­ren­sen om sökor­den. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Köparens resa är grunden i din marknadsföring

Din kunds köpre­sa hjäl­per dig ska­pa rätt inne­hål­la och gene­re­ra för­sälj­ning. Därför mås­te du för­stå den. Thomas Barregren och Pia Tegborg pra­tar med Pontus Staunstrup om var­för det­ta är så centralt för din mark­nads­fö­ring. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt Radio nu!

Läs artikeln »