Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Ta kontroll över köparens beslut

Påverka din mot­ta­ga­res köp­be­slut med hjälp av kom­mu­ni­ka­tion. Det är ämnet för dagens spän­nan­de sam­tal med Erik Modig, som är dok­tor och fors­ka­re i kon­su­mentpsy­ko­lo­gi vid Handelshögskolan i Stockholm. Lyssna nu! 

Läs artikeln »

Bygg kommunikationskapital – för rätten att komma med ditt säljbudskap

Vill du säl­ja något? Då mås­te du först vin­na mot­ta­ga­rens för­tro­en­de så att den vill lyss­na på dig. Och just där­för behö­ver du byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Sara Rosengren som är pro­fes­sor i mark­nads­fö­ring vid Handelshögskolan i Stockholm, för­kla­rar hur det­ta kapi­tal ger dig rät­ten att kom­ma med ditt sälj­bud­skap. Lyssna nu!

Läs artikeln »

History marketing – en dold tillgång

Historia säl­jer. Säljer rik­tigt bra. Såpass bra att en del nystar­ta­de före­tag använ­der stor por­tion kre­a­ti­vi­tet för att ska­pa sig ett histo­riskt arv med lån­ta fjäd­rar. Så var­för tar inte fler före­tag vara på den­na möj­lig­het? Ditt före­tags histo­ria är en dold till­gång som du kan använ­da i din kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Det kal­las histo­ry mar­ke­ting och är ämnet för avsnitt 183 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Kan byråerna hjälpa dig med it?

Har du upp­levt att din byrå inte behärs­kar it till­räck­ligt för att kun­na hjäl­pa dig? It är nume­ra en vik­tig del av mark­nads­fö­ring­en, inte minst när det gäl­ler själv­kla­ra saker som soci­a­la medi­er, sökop­ti­me­ring (SEO) och kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring. Men det finns så myc­ket mer man kan göra. Till exem­pel att kopp­la ihop CRM-syste­met med mar­ke­ting auto­ma­tion-syste­met i syf­te att star­ta nya kam­pan­jer. Det för­ut­sät­ter dock kun­skap, inte bara om mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och digi­ta­la verk­tyg, utan även om it på ett dju­pa­re plan – vil­ket är något som de tra­di­tio­nel­la byrå­er­na säl­lan behärs­kar. Detta har ska­pat en gro­grund för en ny typ av byrå­er som star­tas av ent­re­pre­nö­rer med bak­grund från it eller sälj, eller av kon­sult­bo­la­gen. Om det­ta skrev Thomas en debattar­ti­kel i Resumé som vi idag har som utgångs­punkt i vårt sam­tal. Lyssna nu!

Läs artikeln »

8 praktiska råd som tar content marketing till nästa nivå

I dagens avsnitt av con­tent-spa­nar­na dis­ku­te­rar Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg hur du lyf­ter ditt con­tent mar­ke­ting-arbe­te till näs­ta nivå. Lyssna nu för hand­fas­ta tips! 

Läs artikeln »

Annonsera för att förstå din målgrupp

Om ovän­ta­de sätt att använ­da annon­ser på Google, LinkedIn och Facebook hand­lar avsnitt 180 av Kntnt Radio. Carl-Gustav Öberg från Be Better Online berät­tar hur du kan annon­se­ra i sökre­sul­tat och i soci­a­la medi­er för att vin­na insik­ter om de du fak­tiskt når och om de du vill nå med ditt inne­håll. Han berät­tar ock­så hur du kan använ­da des­sa insik­ter för att annon­se­ra effek­ti­va­re. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Studie: Stora affärsvinster av minskad friktion i marknadsföring och försäljning

Undersökningsföretaget Aberdeen har stu­de­rat effek­ten av frik­tion vid mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Deras stu­die visar på sto­ra affärs­vins­ter för före­tag som lyc­kas mins­ka frik­tio­nen. Aberdeens rap­port står på agen­dan för det fjor­ton­de sam­man­trä­det för con­tent-spa­nar­na Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg. De tre kom­mer ock­så in på vad en ensam mark­nads­fö­ra­re i ett säl­j­o­ri­en­te­rat B2B-före­tag kan göra för att få gehör för sina frå­gor. Lyssna och låt dig inspireras!

Läs artikeln »

Digital transformation är vaccin mot disruptiva innovationer

Vi pra­tar digi­tal trans­for­ma­tion med Henrik Blomgren, som är är lek­tor vid Kungliga Tekniska Högskola och dok­tor i B2B-mark­nads­fö­ring. Han ger oss en annan vin­kel på digi­tal trans­for­ma­tion än den som Marie Andervin gav oss på Kntnt Frukost 38 och i Kntnt Radio 160. Han beskri­ver digi­tal trans­for­ma­tion som ”inver­sen” av dis­rup­tiv inno­va­tion. När man hör honom utveck­la tan­kar­na så känns det klock­rent. Det är ett myc­ket givan­de sam­tal, som ock­så tar upp om led­nings­grupp och sty­rel­se mås­te för­stå IT, om kom­mu­ni­ka­tö­rer har en fram­tid som före­tags­le­da­re och om Porters gene­ris­ka stra­te­gi­er är irre­le­van­ta. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Är martech räddning eller förbannelse?

Tekniska lös­ning­ar för mark­nads­fö­ring, så kal­lad mar­tech, lovar snab­ba resul­tat. Och många ser ock­så snab­ba resul­tat. Men vad hän­der på lång sikt? Det frå­gar sig con­tent-spa­nar­na i avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

GDPR i praktiken – del 2

Vad ska du göra, rent prak­tiskt, för att din webb­plats ska leva upp till kra­ven i data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR)? Det frå­gar vi advo­kat Erik Ullberg från Wistrands Advokatbyrå. Avsnitt 175 och 176 av Kntnt Radio ger dig sva­ren. Lyssna nu!

Läs artikeln »

GDPR i praktiken – del 1

Vad ska du göra, rent prak­tiskt, för att din webb­plats ska leva upp till kra­ven i data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR)? Det frå­gar vi advo­kat Erik Ullberg från Wistrands Advokatbyrå. Avsnitt 175 och 176 av Kntnt Radio ger dig sva­ren. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Hur personlig ska du vara i din B2B-kommunikation?

Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) sam­man­trä­der på nytt. Denna gång sam­ta­lar de om: Vad du kan göra för att bli mer per­son­lig (utan att bli pri­vat) i din B2B-kom­mu­ni­ka­tion. De pra­tar ock­så om hur du kan han­te­ra kol­le­gor som inte vill ”ned­lå­ta” sig till att skri­va per­son­ligt och var­dag­ligt. Och till sist pra­tar de om hur du kan han­te­ra med­ar­be­ta­res per­son­li­ga varu­mär­ken. Som extra bonus hör du Thomas sjunga för Pia (håll för öronen).

Läs artikeln »