Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Så jobbar du med en contentbyrå

Vad kos­tar det att anli­ta en con­tent­by­rå? Hur job­bar du ihop med en byrå? Vilka fall­gro­par finns? Det är någ­ra av de frå­gor som Pia och Thomas får svar på i sam­tal med Ingrid Hellgren Sjöberg som är vd på con­tent­by­rån Rubrik. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Social selling förenar marknad och sälj

Social sel­ling är det per­fek­ta skä­let för mark­nad och sälj att mötas och job­ba till­sam­mans för att ska­pa affä­rer. Om det pra­tar vi med Robin Björklind och Nicholas Lagersten som hjäl­per B2B-före­tag med just det­ta. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt Radio!

Läs artikeln »

Är ABM något för dig?

Account Based Marketing (ABM) inne­bär att var­je kund betrak­tas som en egen mark­nad som krä­ver sin egen mark­nads­fö­ring och sin egen för­sälj­nings­in­sats. Med digi­ta­la lös­ning­ar är det möj­ligt, säger mjuk­va­ru­fö­re­tag som Vendemore, och lovar fan­tas­tis­ka resul­tat med sina lös­ning­ar för annon­se­ring. Är det en helig gral för B2B-före­tag? Eller är det kej­sa­rens nya klä­der? Det är frå­gor som con­tent spa­nar­na – Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren – tar sig an i avsnitt 171 av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

Highlights från SXSW 2018

Anna Sandahl berät­tar om sina intryck från musik, film och tech-fes­ti­va­len South by Southwest (SXSW) som pre­cis har avslu­tats i Austin, Texas. Anna är jour­na­list och job­bar med con­tent mar­ke­ting på Malmö-byrån Resultify.

Innan vi ring­er upp Anna så sam­man­fat­tar Robert Börjes upp­le­vel­ser, tan­kar och slut­sat­ser från and­ra som har varit där. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt Radio!

Läs artikeln »

Förändrade villkor för B2B-marknadsföring

En stu­die av Google visar hur vill­ko­ren för B2B-mark­nads­fö­ring har för­änd­rats. Trots det lever många kvar i gam­la före­ställ­ning­ar. I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio är con­tent-spa­nar­na till­ba­ka för att slå hål på fem gam­la san­ning­ar som inte är så san­na. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Känslor driver B2B-köpet

B2B-kun­ders köp­be­slut byg­ger inte på ratio­nel­la över­vä­gan­de och kall fak­ta. Med hygi­en­fak­to­rer­na på plats – spe­cen upp­fylld och pri­set rim­ligt – så är det de indi­vi­du­el­la besluts­fat­tar­nas käns­lor som styr köp­be­slu­tet. Det visar en omfat­tan­de stu­die som pre­sen­te­ras i senas­te num­ret av Harvard Business Review. Om det­ta kret­sar con­tent spa­nar­nas sam­tal i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

Annonsdrottningen Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing

Content mar­ke­ting är lika gam­mal som mark­nads­fö­ring som disci­plin. Båda upp­stod i mit­ten av 1800-talet. Men vem var först i Sverige? Vi har grävt i arki­ven (med god hjälp av arki­va­rie Margarita Feldman på Centrum för Näringslivshistoria) och tror oss ha fun­nit, om inte den all­ra förs­ta så åtminsto­ne, en av pion­jä­rer­na. I dagens avsnitt berät­tar Margarita Feldman mer om den­na spän­nan­de kvin­na som verk­li­gen var en ”self-made woman”.

Läs artikeln »

Gör du skitinnehåll?

För fem år sedan pub­li­ce­ra­de Doug Kessler vid Londonbyrån Velocity Partners vad som med sina nära fem mil­jo­ner vis­ning­ar mås­te vara en av värl­dens bäs­ta pre­sen­ta­tio­ner: Crap. The Content Marketing Deluge.

I pre­sen­ta­tio­nen var­na­de Doug Kessler för att con­tent mar­ke­ting kom­mer att leda till en syn­da­flod av ski­t­in­ne­håll. Han gav ock­så tips på hur du ska överleva.

Nu, fem år sena­re, har han åter­kom­mit till ämnet. I en lång och myc­ket läsvärd arti­kel frå­gar han sig om han fick rätt.

Content-spa­nar­na kan inte vara säm­re. Vi föl­jer Doug Kessler i hans fot­spår och ploc­kar upp hans frå­gor och reso­ne­rar på egen hand. Det blev ett rik­tigt bra sam­tal, tyc­ker i vart fall vi själ­va. Lyssna och döm själv.

Läs artikeln »

Gör intervjuer för din content marketing – proffset tipsar hur

Intervjun är ett all­de­les utmärkt for­mat att använ­da i podd, blogg eller maga­sin när du gör din con­tent mar­ke­ting. Vi på Kntnt gör det hela tiden. Men eftersom vi, som de fles­ta mark­nads­fö­ra­re, inte är utbil­da­de jour­na­lis­ter får vi prö­va oss fram. I dagens avsnitt av Kntnt Radio får vi råd och tips av vår gode vän och proffs-inter­vju­a­re Lars Wirtén. Vill du ock­så veta hur man gör en inter­vju från ax till lim­pa? Detta avsnitt är för dig!

Läs artikeln »

Den alltmer digitaliserade B2B-affären

B2B-köpa­ren gör allt mer av sin kun­d­re­sa digi­talt på egen hand. Alltfler B2B-före­tag tar kon­se­kven­sen och till­han­da­hål­ler en allti­ge­nom digi­tal köpre­sa, visar en färsk stu­die. Detta är utgångs­punk­ten för årets förs­ta spa­ning med Malin Sjöman, Thomas Barregren och Pia Tegborg. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Facebook ändrar nyhetsflödet. Vad ska du göra?

Facebook änd­rar nyhets­flö­det – igen. Nyheter och video åker ut och den orga­nis­ka räck­vid­den för före­tag, varu­mär­ken och medi­er stryps än mer, medan inne­håll från familj, vän­ner och grup­per lyfts fram. I avsnitt 163 av Kntnt Radio sum­me­rar Pia och Thomas vad som änd­ras, fun­de­rar på motiv och ger tips på vad du ska göra.

Läs artikeln »

8 saker att tänka på under 2018

Vi pra­tar med ”The Social Media Professor”, Niklas Myhr, om åtta saker att ägna en extra tan­ke åt under 2018: dif­fe­ren­ti­e­ra inne­håll, håll­bar­hets­ar­be­tet i mark­nads­fö­ring­en, bak­slag för soci­a­la medi­er, använd arti­fi­ci­ell intel­li­gens, vär­na per­son­lig integri­tet, gör soci­al video, pla­ne­ra för digi­tal trans­for­ma­tion och han­te­ra dina influ­encers. Lyssna på Kntnt Radio nu!

Läs artikeln »