Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Svenska marknadschefer om martech

Martech är ett buzzword som hörs allt mer på svens­ka mark­nads­av­del­ning­ar och inne­bär digi­ta­la lös­ning­ar som stöd­jer mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det inklu­de­rar mer än 5000 pro­gram­va­ror och moln­tjäns­ter för con­tent mar­ke­ting, con­tent mana­ge­ment, account based mar­ke­ting, custom rela­tions­hip, soci­al media mar­ke­ting, mar­ke­ting auto­ma­tion, nati­ve adver­ti­sing och myc­ket mer. Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) dis­ku­te­rar svens­ka mark­nads­che­fers syn på mar­tech, enligt en rap­port från Odyssey och Wiraya.

Läs artikeln »

Marknadsföringens roll vid digital transformation

I allt fler sty­rel­se­rum pra­tas det om digi­tal trans­for­ma­tion, och för många led­nings­grup­per är det en utma­ning som står på agen­dan. Men vad är det egent­li­gen? Hur skil­jer det sig från digi­ta­li­se­ring? Och vil­ken är mark­nads­fö­ring­ens roll? Det är någ­ra av de frå­gor som Pia Tegborg och Robert Börjes stäl­ler till Marie Andervin – för­fat­ta­re till boken Att leda Digital trans­for­ma­tion och kon­sult från Digjourney – i vec­kans avsnitt av Kntnt radio. Lyssna nu! Det är ett rik­tigt bra samtal.

Läs artikeln »

B2B-köparen vill inte ha med säljare att göra

Content spa­nar­na (Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren) dis­ku­te­rar en arti­kel från Boston Consulting Group om hur digi­ta­la leda­re trans­for­me­rar B2B-mark­nads­fö­ring. En av årets bäs­ta artik­lar, enligt Thomas.

Läs artikeln »
Michael Wahlgren, som är SEO-konsult på Pineberry, besöker KNTNT på Lindholmen i Göteborg.

AdWords för content-nördar

Googles annons­tjänst AdWords är inte bara för hand­la­re som säl­jer på web­ben och and­ra med tyd­li­ga kon­ver­te­rings­mål. Sökordsannonser kan ock­så använ­das för att dri­va tra­fik till en webb­plats eller enskil­da artik­lar. Sökordsannonser kan ock­så för­bätt­ra din SEO – och vice versa.

Detta och myc­ket annat som intres­se­rar con­tent-nör­dar pra­tar vi om med Michael Wahlgren, som är grun­da­re av Pineberry – en av Sveriges mest namn­kun­ni­ga SEO- och AdWords-byrå­er – och för­fat­ta­re till ett par böc­ker och som dri­ver den emi­nen­ta Sökpodden. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Content marketing är i kris (eller?)

Content mar­ke­ting är i kris! Det påstod Marsha Lindsay när hon tala­de på Effectiveness Week i London. Hon hän­vi­sar till en stu­die utförd vid BrandWorks University. Men hur veder­häf­tig är stu­di­en egent­li­gen? Och är det sant att con­tent mar­ke­ting har ham­nat i kris? Det dis­ku­te­rar con­tent-spa­nar­na – Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) i dagens avsnitt av Kntnt radio. Lyssna!

Läs artikeln »

Social selling med LinkedIn

Allt fler säl­ja­re pra­tar om soci­al sel­ling. Men vad är det egent­li­gen? Och hur gör man? Det reder vi ut med hjälp av Linda Björck i vec­kans avsnitt av Kntnt radio. Om du före­drar att läsa så går det ock­så bra.

Läs artikeln »

Influencer marketing för B2B-företag

Influencer mar­ke­ting är det nya svar­ta. I alla fall bland före­tag som vän­der sig till kon­su­men­ter. Men är det något ock­så för B2B-före­tag? Det dis­ku­te­rar Malin Sjöman, Pia Tegborg och Thomas Barregren i det­ta avsnitt av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

Social video: Så får du andra att sprida din video

Social video är inte video i soci­a­la medi­er. Så vad är det då? Varför ska du göra soci­al video? Är det dyrt? Och hur ska du göra det? I vec­kans spe­ci­alav­snitt av Kntnt Radio får du sva­ren av Jerry Silfwer – den pris­be­lön­te PR-kon­sul­ten känd som Doktor Spinn. Lyssna (eller läs) nu!

Läs artikeln »

Ful-marketing automation är snart död

Ful-mar­ke­ting auto­ma­tion är snart död. Men inte auto­ma­ti­se­ring vid marknadsföring.

Om du har ett mar­ke­ting auto­ma­tion-system på ditt före­tag så är chan­sen stor att någon (kanske du?) har gått på säljtug­get om hur magiskt allt kan bli. Marketing auto­ma­tion (MA) kan göra myc­ket nyt­ta. Men det för­ut­sät­ter rik­tigt bra con­tent, som krä­ver peng­ar, tid och kre­a­ti­vi­tet. Något som säl­ja­re av MA-system säl­lan tryc­ker på.

Många skaf­far mar­ke­ting auto­ma­tion med för­hopp­ning om mins­kad arbets­bör­da. I själ­va ver­ket krävs mer arbe­te för att det skall bli bra. Om du inte är inställd på det från bör­jan är det lätt hänt att MA-syste­met blir stå­en­de i ett hörn eller används som ett glo­ri­fi­e­rad epost-marknadsföringssystem.

Många för­sö­ker ock­så ta gen­vä­gar: Skapar ett white paper eller annan lead mag­net, som ska loc­ka besö­ka­re att ge upp sin kon­tak­tin­for­ma­tion, så att säl­jar­na kan jaga dem och mejl­bom­ba dem (med MA-syste­mets hjälp) om de inte nap­par direkt. Det är ful-mar­ke­ting auto­ma­tion. Gör inte det!

Använd mar­ke­ting auto­ma­tion för­nuf­tigt. Använd det för att auto­ma­ti­se­ra pro­ces­ser som verk­li­gen ska­par vär­de för dina pre­sum­ti­va köpa­re och under­lät­tar ditt jobb. Ett sådant exem­pel är mik­ro­seg­men­te­ring som du hör mer om i slu­tet av dagens avsnitt av Kntnt radio.

Dessförinnan har Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) dis­ku­te­rat under vin­jet­ten Content spa­ning huruvi­da mar­ke­ting auto­ma­tion är på väg att dö eller inte. Vi tar avstamp i Jörgen Lindqvists arti­kel på Resumé – Market Automation är dött – och fort­sät­ter därifrån.

Lyssna och tyck till!

Läs artikeln »

Två oväntade lärdomar från ”Svenskarna och internet” som ingen annan pratar om

Vi pra­tar med Pamela Davidsson och Måns Jonasson på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) om deras nya rap­port Svenskarna och inter­net 2017.

Vi spe­la­de in inter­vjun två vec­kor före vi spe­la­de in för- och efter­snac­ket. Det visa­de sig vara ett lyc­ko­kast. För att påmin­na oss om inne­hål­let lyss­na­de vi genom inter­vjun. Det inspi­re­ra­de oss till ett sam­tal som råka­de bli inspe­lat. Samtalet var såpass bra att vi tror det kan vara givan­de att ta del av. Det myn­na­de ut i två lär­do­mar som vi tror ing­en annan har lan­dat i efter att ha tagit del av IIS rap­port. Därför tog vi med det efter intervjun.

Före inter­vjun pra­tar vi med PeO Axelsson om Marknadschefskongressen som går av sta­peln i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dessutom vil­le Thomas pra­ta om ett avsnitt av hans favo­rit­podd – Six Pixels of Separation – där Mitch Joel stäl­ler Robert Rose mot väg­gen apro­på den sena­res bok till­sam­mans med Joe Pulizzi: Killing Marketing.

Sammantaget är dagens avsnitt lite läng­re än van­ligt och lite snur­ri­ga­re är van­ligt (på ett char­migt sätt hop­pas vi).

Läs artikeln »

Det skiljer framgångsrik content marketing från massan

Premiär för Content spa­ning! Varannan vec­ka fram till dop­par­da­gen får du en spa­ning om ett aktu­ellt ämne. Spanarna är Malin Sjöman (från Hägvall & Sjöman) samt Thomas Barregren och Pia Tegborg (från Kntnt). Den all­ra förs­ta spa­ning­en hand­lar om det som skil­jer fram­gångs­rik con­tent mar­ke­ting från mas­san. Lyssna och gör bätt­re con­tent marketing!

Läs artikeln »

Rapport från Hubspots Inbound 2017 och mycket mer om inbound marketing

45 minu­ter bara om inbound. Först en rap­port från Hubspots enor­ma kon­fe­rens Inbound. Sen stäl­ler vi frå­gan om Hubspot har råd med inbound mar­ke­ting. Har du? Sist beskri­ver vi ett bätt­re sätt att göra inbound: Demand Marketing.

Läs artikeln »