Inför Content Marketing World 2014

2 500 marknadsförare. Så många är vi som har tagit oss till Content Marketing World 2014 – konferensen för alla som jobbar med content marketing. Majoriteten kommer från företag som använder content marketing i sin marknadskommunikation. Men det finns förstås också folk från den andra sidan – byråer och programföretag. Och så finns Pia och jag här. Vi är här här för att se och lära och dela med oss av till dig som inte kunde vara här. Så läs vidare om du vill veta mer!

Thomas Barregren
10 september 2014

2 500 mark­nads­fö­ra­re. Så många är vi som har tagit oss till Content Marketing World 2014 – kon­fe­ren­sen för alla som job­bar med con­tent mar­ke­ting. Majoriteten kom­mer från före­tag som använ­der con­tent mar­ke­ting i sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Men det finns för­stås ock­så folk från den and­ra sidan – byrå­er och pro­gram­fö­re­tag. Och så finns Pia och jag här. Vi är här här för att se och lära och dela med oss till dig som inte kun­de vara här. Så läs vida­re om du vill veta mer!

Okristligt tidigt

Jag vak­nar av klock­ra­di­ons sur­ran­de. Jag stir­rar på de röda siff­ror som säger 05.30. Egentligen all­de­les för tidigt på en sön­dag.

Jag tys­tar klock­ra­di­on, smy­ger upp, och tar en snabb dusch. Klär mig, äter fru­kost och går ut till den vän­tan­de tax­in. Efter en kort omväg för­bi Pia anlän­der vi till Landvetter kloc­kan 06.55.

Vi är på väg till Content Marketing World 2014 som hålls i Cleveland i Ohio. Om du kän­ner dig osä­ker på USA:s geo­gra­fi så kan jag berät­ta att Cleveland lig­ger mel­lan Chicago och Boston vid stran­den till en av de Stora Sjöarna. Stan är stor som Göteborg. Och är hem­vis­ten för Joe Pulizzi och Content Marketing Institute (CMI) som arran­ge­rar kon­fe­ren­sen.

Content Marketing World

Content Marketing World hålls för fjär­de året i rad. Och har på den kor­ta tiden vux­it från 600 del­ta­ga­re till 2 500. Över 50 natio­na­li­te­ter är repre­sen­te­ra­de.

Själva kon­fe­ren­sen pågår tis­dag och ons­dag. Men för den som vill ha mer erbjuds ock­så works­hops, både på mån­dag och tors­dag. Vi ska vara med på en works­hop på mån­dag, och det är där­för vi har gått upp okrist­ligt tidigt den­na sön­dag.

Content marketings förlovade stad

Efter 17 tim­mars resa, två byten, språng­marsch till näs­ta flyg och anmält för­lo­rat bagage, kun­de Pia och jag änt­li­gen gå ige­nom hotel­lets revol­ver­dörr. Klockan är då mid­natt hem­ma i Sverige. Och vi bor­de vara tröt­ta. Men det är vi inte. Vi är ju i Cleveland – con­tent mar­ke­tings för­lo­va­de stad. Och om en tim­me ska vi träf­fa Joe Pulizzi, Robert Rose och and­ra tidigt anlän­da del­ta­ga­re på baren Urban Farmer. Men först lite mat.

Urban Farmer

Kvällen på Urban Farmer var lyc­kad. Inte så myc­ket folk. Högst ett fem­ti­o­tal. Men de som var där var desto mer intres­san­ta. Till exem­pel Andrew Davis. Jag mås­te erkän­na att jag inte viss­te vem han var. Det var nog bra. Jag hade inte varit lika avslapp­nad och natur­lig om jag vetat att jag småpra­ta­de med en ”kän­dis”.

Vi träf­fa­de ock­så helt okän­da men lika intres­san­ta per­so­ner. Som Richard de Booij från Amsterdam. Och Joakim Ditlev från Köpenhamn. Den sena­re är en av två för­fat­ta­re till den förs­ta boken på dans­ka om con­tent mar­ke­ting. Alltid roligt att träf­fas och ”snac­ka” – för­fat­tar­kol­le­gor mel­lan. 🙂

This Old Marketing

Kvällens höjd­punkt var för­står inspel­ning­en av avsnitt 43 av PNR This Old Marketing – pod­den med Joe Pulizzi och Robert Rose. Det blev ett (för dem) kort avsnitt, för som Joe Pulizzi säger i slu­tet, ing­en lyss­na­de läng­re. En bar är inte bäs­ta stäl­let att spe­la in en podd.

Sales Enablement

Nästa dag var det dags för regi­stre­ring. Och sen för works­hop. Pia och jag hade anmält oss till sam­ma: Sales Enablement (Making Content Work for the Sales Force) som led­des av Ardath Albee. Vi var runt 50 per­so­ner från hela jor­den: Vietnam, Sydafrika, Columbia, Brasilien, Storbritannien, Sverige och för­stås USA. Än mer intres­sant var att se så många kän­da varu­mär­ken när­va­ran­de: SAP. RedHat, Dell, IKEA, Sandvik med fle­ra.

In vino spiritas

Den som inte vill åka till Cleveland kan se hela kon­fe­ren­sen inspe­lad . Ändå väl­jer 2 500 per­so­ner att åka hit. För att träf­fas. Och visst träf­far man många, väx­lar ord och visit­kort. Men det verk­li­ga nät­ver­kan­det, det som ger en vän­ner för livet, hän­der utan­för kon­fe­ren­sen. På pubar och barer. Egentligen är det dumt. Men det är så det fun­ge­rar. Med salongs­be­rus­ning som ursäkt tillå­ter vi oss alla att släp­pa pre­stige och annat dumt som häm­mar oss. Vi blir du och bror/​syster med varand­ra. Och bekant­ska­per knyts.

Vad jag för­sö­ker säga är att natt­li­vet under en kon­fe­rens är pro­fes­sio­nellt minst lika vär­de­fullt som själ­vas­te kon­fe­ren­sen. Men det för­ut­sät­ter att de fles­ta sam­las på sam­ma stäl­le. Och hur får man 2 500 mark­nads­fö­ra­re att göra det? Jo genom att ha sche­ma­lag­da akti­vi­te­ter var­je kväll. Och det har Content Marketing World.

Ohio City Pub Crawl

Så efter en dags works­hop och ett snabbt stopp på hotel­let klev Pia och jag på en av alla bus­sar som gick i skyt­tel­tra­fik mel­lan hotel­len i Cleveland och för­or­ten Ohio City där Skywords bjöd på Pub Crawl. Mat och två glas ingick.

Det blev en trev­lig och lyc­kad kväll, med fle­ra nya bekant­ska­per: CJ och DJ från USA:s störs­ta köks­till­ver­ka­re i Viginia, Cassio Politi från Brasilien som utveck­lar en web­ba­se­rad tjänst för con­tent mar­ke­ting, hol­län­da­ren Bert van Loomer som är en av talar­na, och många fler.

To be continued…

Detta var den förs­ta av tre rap­por­ter från Content Marketing World 2014. Missa inte mor­gon­da­gens rap­port om den förs­ta dagen på kon­fe­ren­sen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
neque. ut tristique elementum ipsum commodo tempus elit. dolor. Sed id non

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest