Inför Content Marketing World 2014

2 500 marknadsförare. Så många är vi som har tagit oss till Content Marketing World 2014 – konferensen för alla som jobbar med content marketing. Majoriteten kommer från företag som använder content marketing i sin marknadskommunikation. Men det finns förstås också folk från den andra sidan – byråer och programföretag. Och så finns Pia och jag här. Vi är här här för att se och lära och dela med oss av till dig som inte kunde vara här. Så läs vidare om du vill veta mer!

Thomas Barregren
10 september 2014

2 500 mark­nads­fö­ra­re. Så många är vi som har tagit oss till Content Marketing World 2014 – kon­fe­ren­sen för alla som job­bar med con­tent mar­ke­ting. Majoriteten kom­mer från före­tag som använ­der con­tent mar­ke­ting i sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Men det finns för­stås ock­så folk från den and­ra sidan – byrå­er och pro­gram­fö­re­tag. Och så finns Pia och jag här. Vi är här här för att se och lära och dela med oss till dig som inte kun­de vara här. Så läs vida­re om du vill veta mer!

Okristligt tidigt

Jag vak­nar av klock­ra­di­ons sur­ran­de. Jag stir­rar på de röda siff­ror som säger 05.30. Egentligen all­de­les för tidigt på en söndag.

Jag tys­tar klock­ra­di­on, smy­ger upp, och tar en snabb dusch. Klär mig, äter fru­kost och går ut till den vän­tan­de tax­in. Efter en kort omväg för­bi Pia anlän­der vi till Landvetter kloc­kan 06.55.

Vi är på väg till Content Marketing World 2014 som hålls i Cleveland i Ohio. Om du kän­ner dig osä­ker på USA:s geo­gra­fi så kan jag berät­ta att Cleveland lig­ger mel­lan Chicago och Boston vid stran­den till en av de Stora Sjöarna. Stan är stor som Göteborg. Och är hem­vis­ten för Joe Pulizzi och Content Marketing Institute (CMI) som arran­ge­rar konferensen.

Content Marketing World

Content Marketing World hålls för fjär­de året i rad. Och har på den kor­ta tiden vux­it från 600 del­ta­ga­re till 2 500. Över 50 natio­na­li­te­ter är representerade.

Själva kon­fe­ren­sen pågår tis­dag och ons­dag. Men för den som vill ha mer erbjuds ock­så works­hops, både på mån­dag och tors­dag. Vi ska vara med på en works­hop på mån­dag, och det är där­för vi har gått upp okrist­ligt tidigt den­na söndag.

Content marketings förlovade stad

Efter 17 tim­mars resa, två byten, språng­marsch till näs­ta flyg och anmält för­lo­rat bagage, kun­de Pia och jag änt­li­gen gå ige­nom hotel­lets revol­ver­dörr. Klockan är då mid­natt hem­ma i Sverige. Och vi bor­de vara tröt­ta. Men det är vi inte. Vi är ju i Cleveland – con­tent mar­ke­tings för­lo­va­de stad. Och om en tim­me ska vi träf­fa Joe Pulizzi, Robert Rose och and­ra tidigt anlän­da del­ta­ga­re på baren Urban Farmer. Men först lite mat.

Urban Farmer

Kvällen på Urban Farmer var lyc­kad. Inte så myc­ket folk. Högst ett fem­ti­o­tal. Men de som var där var desto mer intres­san­ta. Till exem­pel Andrew Davis. Jag mås­te erkän­na att jag inte viss­te vem han var. Det var nog bra. Jag hade inte varit lika avslapp­nad och natur­lig om jag vetat att jag småpra­ta­de med en ”kän­dis”.

Vi träf­fa­de ock­så helt okän­da men lika intres­san­ta per­so­ner. Som Richard de Booij från Amsterdam. Och Joakim Ditlev från Köpenhamn. Den sena­re är en av två för­fat­ta­re till den förs­ta boken på dans­ka om con­tent mar­ke­ting. Alltid roligt att träf­fas och ”snac­ka” – för­fat­tar­kol­le­gor mellan. 🙂

This Old Marketing

Kvällens höjd­punkt var för­står inspel­ning­en av avsnitt 43 av PNR This Old Marketing – pod­den med Joe Pulizzi och Robert Rose. Det blev ett (för dem) kort avsnitt, för som Joe Pulizzi säger i slu­tet, ing­en lyss­na­de läng­re. En bar är inte bäs­ta stäl­let att spe­la in en podd.

Sales Enablement

Nästa dag var det dags för regi­stre­ring. Och sen för works­hop. Pia och jag hade anmält oss till sam­ma: Sales Enablement (Making Content Work for the Sales Force) som led­des av Ardath Albee. Vi var runt 50 per­so­ner från hela jor­den: Vietnam, Sydafrika, Columbia, Brasilien, Storbritannien, Sverige och för­stås USA. Än mer intres­sant var att se så många kän­da varu­mär­ken när­va­ran­de: SAP. RedHat, Dell, IKEA, Sandvik med flera.

In vino spiritas

Den som inte vill åka till Cleveland kan se hela kon­fe­ren­sen inspe­lad . Ändå väl­jer 2 500 per­so­ner att åka hit. För att träf­fas. Och visst träf­far man många, väx­lar ord och visit­kort. Men det verk­li­ga nät­ver­kan­det, det som ger en vän­ner för livet, hän­der utan­för kon­fe­ren­sen. På pubar och barer. Egentligen är det dumt. Men det är så det fun­ge­rar. Med salongs­be­rus­ning som ursäkt tillå­ter vi oss alla att släp­pa pre­stige och annat dumt som häm­mar oss. Vi blir du och bror/​syster med varand­ra. Och bekant­ska­per knyts.

Vad jag för­sö­ker säga är att natt­li­vet under en kon­fe­rens är pro­fes­sio­nellt minst lika vär­de­fullt som själ­vas­te kon­fe­ren­sen. Men det för­ut­sät­ter att de fles­ta sam­las på sam­ma stäl­le. Och hur får man 2 500 mark­nads­fö­ra­re att göra det? Jo genom att ha sche­ma­lag­da akti­vi­te­ter var­je kväll. Och det har Content Marketing World.

Ohio City Pub Crawl

Så efter en dags works­hop och ett snabbt stopp på hotel­let klev Pia och jag på en av alla bus­sar som gick i skyt­tel­tra­fik mel­lan hotel­len i Cleveland och för­or­ten Ohio City där Skywords bjöd på Pub Crawl. Mat och två glas ingick.

Det blev en trev­lig och lyc­kad kväll, med fle­ra nya bekant­ska­per: CJ och DJ från USA:s störs­ta köks­till­ver­ka­re i Viginia, Cassio Politi från Brasilien som utveck­lar en web­ba­se­rad tjänst för con­tent mar­ke­ting, hol­län­da­ren Bert van Loomer som är en av talar­na, och många fler.

To be continued…

Detta var den förs­ta av tre rap­por­ter från Content Marketing World 2014. Missa inte mor­gon­da­gens rap­port om den förs­ta dagen på konferensen.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »