Brian Clark och Niklas Myhr

Rapport från världens största konferens om sociala medier

I förra veckan gick Social Media World av stapeln i San Diego. Det är världens största konferens helt fokuserad på sociala medier. Och givetvis var The Social Media Professor – vår vän Niklas Myhr – på plats och frotterade sig med likasinnade. I fredags morse (hans tid) fångade vi honom innan han kastade sig in i hetluften i San Diego Convention Center för den sista dagen detta år.

Pia Tegborg
30 mars 2017

I för­ra vec­kan gick Social Media Marketing World av sta­peln i San Diego. Det är värl­dens störs­ta kon­fe­rens helt foku­se­rad på soci­a­la medi­er. Och givet­vis var The Social Media Professor – vår vän Niklas Myhr – på plats och frot­te­ra­de sig med lika­sin­na­de. I fre­dags mor­se (hans tid) fång­a­de vi honom innan han kas­ta­de sig in i het­luf­ten i San Diego Convention Center för den sista dagen det­ta år.

Ett spännande samtal

Vi inle­der med att pra­ta om even­tet och om tors­da­gens efter­fest, där Niklas sam­ta­lar med två av de främs­ta inom con­tent mar­ke­ting  – Joe Pulizzi och Brian Clark (som syns till väns­ter i bil­den ovan). Därefter spå­rar Niklas och Thomas ur full­stän­digt; men det är icke desto mind­re givan­de. Så fort­sätt att lyss­na!

Fortsatt begreppsförvirring

Niklas berät­tar att många på Social Media World har en difus bild av vad som är con­tent mar­ke­ting. Thomas ifrå­ga­sät­ter var­för vi ska ha sär­skil­da ord om de ändå inte bety­der något sär­skilt, och reder ut skill­na­den mel­lan con­tent mar­ke­ting, nati­ve adver­ti­sing och bran­ded con­tent.

Det viktiga kommunikationskapitalet

Niklas och Thomas pra­tar om var­för du mås­te ska­pa ett mot­ta­gar­vär­de som ger affärsnyt­ta och byg­ger ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Du får ock­så veta vad fors­kar­na säger om det­ta.

Storytelling fortsatt stort

Intresset för berättar­tek­nik är fort­satt stort. Att hit­ta per­so­ner som verk­li­gen kan berät­ta en histo­ria utgör idag en flask­hals. Hör hur allt tog sin bör­jan fram­för lägerel­den för 400 000 år sedan, vad som menas med den guten­bergs­ka paren­te­sen och vad allt det­ta har att göra med soci­a­la medi­er.

Tappa inte den sociala biten

Vi pra­tar pro­fes­sio­na­li­se­ring av soci­a­la medi­er och faran med för myc­ket growt hac­king. Om att använ­da verk­tyg på rätt sätt och vik­ten av att inte inte tap­pa bort det soci­a­la i soci­a­la medi­er.

Kommunikation svår att spåra

Facebook, LinkedIn och and­ra soci­a­la medi­er snu­var dig på en mas­sa data om de som besö­ker din sida eller inte­ra­ge­rar med ditt inlägg. Data som du får och kan använ­da om du hade haft inne­hål­let på egen webb­plats. Är lös­ning­en att dri­va tra­fik till egen sajt? Eller är det bara att accep­te­ra de sto­ra bola­gens spel­reg­ler? Hör Niklas och Thomas dela sina oli­ka upp­fatt­ning­ar och ge rekom­men­da­tio­ner i ämnet.

Googles sandlåda

Bygg en sepa­rat sajt för ditt inne­håll. Det tyc­ker både Niklas och Thomas. Men lägg den inte på egen domän (t.ex. magasin.foretaget.se), utan som en under­si­da till en befint­lig domän (t.ex. www.foretaget.se/magasin). Varför? Det har med SEO att göra. Lyssna så får du det för­kla­rat.

Varje stycke innehåll måste sälja in nästa

Varje arti­kel du skri­ver, var­je podcast du spe­lar in och var­je video du läg­ger upp på YouTube mås­te ska­pa vär­de för mot­ta­ga­ren och säl­ja in näs­ta leve­rans för att hen skall vil­ja kom­ma till­ba­ka. Det är en lär­dom som Per Torberger har delat.

Att tro sig veta, eller testa sig fram

Tar de som repre­sen­te­rar den kre­a­ti­va sidan sig själ­va på för stort all­var?  De ”vet” vad som fun­ge­rar och inte fun­ge­rar. Men vet de verk­li­gen det? Det är kanske dags att utma­na ”san­ning­ar” och tes­ta själv. Ta del av reso­ne­mang­et kring det­ta.

Takeaways

Till sist hit­tar Niklas och Thomas till­ba­ka dit vi bör­ja­de – till Social Media Marketing World. Niklas avslu­tar pro­gram­met med att ge oss någ­ra take­a­ways.

Se Niklas intervjuer med branschkändisar

Under vårt sam­tal lovar Niklas att lad­da upp på YouTube 18 inter­vju­er han gjort med Brian Clark med fle­ra. Men efter vårt sam­tal har han tänkt om.

I stäl­let för att ge YouTube all data om dig, har han lagt 18 inter­vju­er bakom ett regi­stre­rings­for­mu­lär. Helt rätt! 🙂 Jag har redan givit honom mitt namn och min epost­a­dress och får inom kort en länk till alla fil­mer. Gör du det med! Gå till niklasmy​hr​.com/​s​m​w​o​rld.

Länkar till sådant som nämns i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Farben © Kevin Symonds (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
non Aliquam odio leo. sed venenatis, amet, consequat. justo fringilla venenatis consectetur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest