Brian Clark och Niklas Myhr

Rapport från världens största konferens om sociala medier

I förra veckan gick Social Media World av stapeln i San Diego. Det är världens största konferens helt fokuserad på sociala medier. Och givetvis var The Social Media Professor – vår vän Niklas Myhr – på plats och frotterade sig med likasinnade. I fredags morse (hans tid) fångade vi honom innan han kastade sig in i hetluften i San Diego Convention Center för den sista dagen detta år.

Pia Tegborg
30 mars 2017

I för­ra vec­kan gick Social Media Marketing World av sta­peln i San Diego. Det är värl­dens störs­ta kon­fe­rens helt foku­se­rad på soci­a­la medi­er. Och givet­vis var The Social Media Professor – vår vän Niklas Myhr – på plats och frot­te­ra­de sig med lika­sin­na­de. I fre­dags mor­se (hans tid) fång­a­de vi honom innan han kas­ta­de sig in i het­luf­ten i San Diego Convention Center för den sista dagen det­ta år.

[kntnt_​radio 92]

Ett spännande samtal

Vi inle­der med att pra­ta om even­tet och om tors­da­gens efter­fest, där Niklas sam­ta­lar med två av de främs­ta inom con­tent mar­ke­ting  – Joe Pulizzi och Brian Clark (som syns till väns­ter i bil­den ovan). Därefter spå­rar Niklas och Thomas ur full­stän­digt; men det är icke desto mind­re givan­de. Så fort­sätt att lyssna!

Fortsatt begreppsförvirring

Niklas berät­tar att många på Social Media World har en difus bild av vad som är con­tent mar­ke­ting. Thomas ifrå­ga­sät­ter var­för vi ska ha sär­skil­da ord om de ändå inte bety­der något sär­skilt, och reder ut skill­na­den mel­lan con­tent mar­ke­ting, nati­ve adver­ti­sing och bran­ded content.

Det viktiga kommunikationskapitalet

Niklas och Thomas pra­tar om var­för du mås­te ska­pa ett mot­ta­gar­vär­de som ger affärsnyt­ta och byg­ger ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Du får ock­så veta vad fors­kar­na säger om detta.

Storytelling fortsatt stort

Intresset för berättar­tek­nik är fort­satt stort. Att hit­ta per­so­ner som verk­li­gen kan berät­ta en histo­ria utgör idag en flask­hals. Hör hur allt tog sin bör­jan fram­för lägerel­den för 400 000 år sedan, vad som menas med den guten­bergs­ka paren­te­sen och vad allt det­ta har att göra med soci­a­la medier.

Tappa inte den sociala biten

Vi pra­tar pro­fes­sio­na­li­se­ring av soci­a­la medi­er och faran med för myc­ket growt hac­king. Om att använ­da verk­tyg på rätt sätt och vik­ten av att inte inte tap­pa bort det soci­a­la i soci­a­la medier.

Kommunikation svår att spåra

Facebook, LinkedIn och and­ra soci­a­la medi­er snu­var dig på en mas­sa data om de som besö­ker din sida eller inte­ra­ge­rar med ditt inlägg. Data som du får och kan använ­da om du hade haft inne­hål­let på egen webb­plats. Är lös­ning­en att dri­va tra­fik till egen sajt? Eller är det bara att accep­te­ra de sto­ra bola­gens spel­reg­ler? Hör Niklas och Thomas dela sina oli­ka upp­fatt­ning­ar och ge rekom­men­da­tio­ner i ämnet.

Googles sandlåda

Bygg en sepa­rat sajt för ditt inne­håll. Det tyc­ker både Niklas och Thomas. Men lägg den inte på egen domän (t.ex. magasin.foretaget.se), utan som en under­si­da till en befint­lig domän (t.ex. www.foretaget.se/magasin). Varför? Det har med SEO att göra. Lyssna så får du det förklarat.

Varje stycke innehåll måste sälja in nästa

Varje arti­kel du skri­ver, var­je podcast du spe­lar in och var­je video du läg­ger upp på YouTube mås­te ska­pa vär­de för mot­ta­ga­ren och säl­ja in näs­ta leve­rans för att hen skall vil­ja kom­ma till­ba­ka. Det är en lär­dom som Per Torberger har delat.

Att tro sig veta, eller testa sig fram

Tar de som repre­sen­te­rar den kre­a­ti­va sidan sig själ­va på för stort all­var?  De ”vet” vad som fun­ge­rar och inte fun­ge­rar. Men vet de verk­li­gen det? Det är kanske dags att utma­na ”san­ning­ar” och tes­ta själv. Ta del av reso­ne­mang­et kring detta.

Takeaways

Till sist hit­tar Niklas och Thomas till­ba­ka dit vi bör­ja­de – till Social Media Marketing World. Niklas avslu­tar pro­gram­met med att ge oss någ­ra take­a­ways.

Se Niklas intervjuer med branschkändisar

Under vårt sam­tal lovar Niklas att lad­da upp på YouTube 18 inter­vju­er han gjort med Brian Clark med fle­ra. Men efter vårt sam­tal har han tänkt om.

I stäl­let för att ge YouTube all data om dig, har han lagt 18 inter­vju­er bakom ett regi­stre­rings­for­mu­lär. Helt rätt! 🙂 Jag har redan givit honom mitt namn och min epost­a­dress och får inom kort en länk till alla fil­mer. Gör du det med! Gå till niklasmy​hr​.com/​s​m​w​o​rld.

Länkar till sådant som nämns i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Farben © Kevin Symonds (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »